หนังสือกิจกรรม micro : bit in Action- Advanced updated version / ฝ่ายวิชาการ อักษร เนกซ์

17/02/2566 CALL NUMBER : 507.12 ฝ211ห 2560 ม.1-3บ กลุ่มสาระ 3
LINK : https://library.car.chula.ac.th/record=b2330434

หนังสือกิจกรรม micro : bit in Action- Basic updated version / ฝ่ายวิชาการ อักษร เนกซ์

17/02/2566 CALL NUMBER : 372.35 ฝ211ห 2560 ป.4-6บ กลุ่มสาระ 3
LINK : https://library.car.chula.ac.th/record=b2330433

คู่มือครู micro : bit in Action- Advanced updated version / ฝ่ายวิชาการ อักษร เนกซ์

17/02/2566 CALL NUMBER : 507.12 ฝ211ค 2560 ม.1-3ค กลุ่มสาระ 3
LINK : https://library.car.chula.ac.th/record=b2330424

คู่มือครู micro : bit in Action- Basic updated version / ฝ่ายวิชาการ อักษร เนกซ์

17/02/2566 CALL NUMBER : 372.35 ฝ211ค 2560 ป.4-6ค กลุ่มสาระ 3
LINK : https://library.car.chula.ac.th/record=b2330427

มาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ / อุษา คงสาย [และคนอื่นๆ 5 คน]

14/02/2566 CALL NUMBER : 371.3 ม435 2565
LINK : https://library.car.chula.ac.th/record=b2315460

ดนตรีชุมชน : ภูมิหลัง พัฒนาการ และการประยุกต์ใช้ / คณิเทพ ปิตุภูมินาค

14/02/2566 CALL NUMBER : 780 ค131ด 2566
LINK : https://library.car.chula.ac.th/record=b2329915

การศึกษาและพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต : ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย / รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์

14/02/2566 CALL NUMBER : วจ 378.593 ก522 2563
LINK : https://library.car.chula.ac.th/record=b2283587

การศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก, หัวหน้าโครงการ

14/02/2566 CALL NUMBER : วจ 374.1 ก522 2563
LINK : https://library.car.chula.ac.th/record=b2283568

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429