ปิดบริการพื้นที่ชั้น 1
ห้องศึกษาค้นคว้า

28/02/2560 เพื่อใช้สถานที่จัดงานจุฬาฯ Expo2017 วันที่ 12-19 มีนาคม 2560
ศูนย์บรรณสารฯจะปิดบริการห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 1 ในระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม 2560 เพื่อใช้สถานที่จัดงานจุฬาฯวิชาการและจุฬา Expo 2017 นิสิตสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ชั้น 2-3 ได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามเพิ่มเติม โทร .0-2218-2429

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก National University of Malaysia

28/02/2560
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 Assoc. Prof. Dato’ Dr. Abdul Razaq Ahmad, Head of Centre for Learner Diversity and Community Development, Faculty of Education, National University of Malaysia ประเทศมาเลเซียได้นำคณะอาจารย์และนักเรียนจำนวน 35 คนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมและให้ความสนใจการให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ ตำราเรียน และงานวิจัยของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาอย่างมาก

พิธีมอบเกียรติบัตรและ
ปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

28/02/2560
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Good English@EDULib โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เรียนโปรแกรมฝึกภาษาครบตามเวลาที่กำหนด และรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์) ร่วมแสดงความยินดี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Good English@EDULib ได้จัดเมื่อเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2559 โดยมีกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมการฝึกภาษาจากโปรแกรมมัลติมีเดียออนไลน์ กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมการให้บริการหนังสือและสื่อฝึกภาษาอังกฤษ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 204 คน

ขยายพื้นที่ห้องศึกษาค้นคว้า

27/02/2560 ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ขยายห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room) เต็มพื้นที่ชั้น 1 เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2560 Education Information Resources Center, Faculty of Education, Chulalongkorn University, will expand its area of study room to the fullest o the first floor, starting from February 1, 2017.

Good English@EDU

06/02/2560 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนาภาณ์ เนียมกลั่น ได้รับรางวัลสุดยอดนักอ่าน ในโครงการ Good English@EDU Lib ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

Close on Public Holiday

06/02/2560 Due to a public holiday, EIRC will be closed on 5 December, 2016. Sorry for any inconvenience

Good English@EDU

06/02/2560 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญานิกา ลุนราศรี ได้รับรางวัลผู้โชคดีในโครงการ Good English@EDU Lib ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

เพียงพ่อ ก็พอเพียง

22/12/2559 ขอเชิญชวนผู้สนใจมาชมหนังสือชุด เพียงพ่อ ก็พอเพียง: The Soul of Siam เล่ม 1-3
ซึ่งเรียบเรียงพระราชประวัติ พระราชปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 นำเสนอในรูปแบบหนังสือป็อบ-อัพ มีความประณีต สวยงาม พร้อมด้วยภาพวาดสีน้ำ 3 มิติ ด้วยเทคนิคพิเศษ เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ หนังสือชุดนี้ได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศ GOLD AWARD ประเภทงานประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์ ในงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ปี 2555 ผู้สนใจสามารถมาชมได้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนธันาคม 2559

ยินดีต้อนรับ นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา

22/12/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก) ให้การต้อนรับ นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา (ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร)
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา (นายภาคินัย สุนทรวิภาต) และคณะจากโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาซึ่งเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา โดยคณะผู้เยี่ยมชมได้ให้ความสนใจเรื่องการบริหารจัดการด้านกายภาพของศูนย์ฯ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษายังคงพัฒนาปรับปรุงการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น การพัฒนาดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานกิจการนิสิตโดยเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา

Exhibition & Seminar on 23 November, 2016

22/12/2559 นิทรรศการเหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ตราไปรษณียากร ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๙

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429