ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด

08/07/2560 การใช้ EndNote & CU E-thesis
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด Facebook Live
การแนะนำการใช้ EndNote & CU E-thesis
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
เวลา 20.00-22.00 น.
ผ่านทาง http://www.facebook.com/lib.edu.chula

ขอเชิญสมัครร่วมกิจกรรมเปิดโลกศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา

04/07/2560
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาขอเชิญนิสิตคณะครุศาสตร์สมัครร่วมกิจกรรมเปิดโลกศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 โดย คลิกที่นี่เพื่อสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2560

ยินดีต้อนรับคณะจาก Dehong Teachers College, China

25/05/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) และทีมงานศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาร่วมต้อนรับ Vice President และคณะจาก Dehong Teachers College, China จำนวน 5 คนเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์โดยให้ความสนใจการให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ฐานข้อมูลตำราเรียนและงานวิจัย

โครงการแนะนำโปรแกรม EndNote และ CU E-Thesis

15/05/2560
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขอเชิญนิสิตคณะครุศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการแนะนำการใช้โปรแกรม

EndNote
Turnitin
อักขราวิสุทธิ์
CU E-Thesis
ระยะเวลาเปิดรับสมัครและอบรม: เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 /ประชุมกลุ่มย่อยศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ชั้น 2
การสมัคร: ส่งรายชื่อผู้สมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-10 คน และวันเวลาที่ต้องการเข้าร่วมอบรมได้ที่อีเมล libedu@chula.ac.th

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

15/05/2560
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาต้อนรับคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 20 คนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในโครงการบริการวิชาการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดโดยสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ สาขาวิชาพัฒนศึกษา และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

ปิดกระแสไฟฟ้า

30/04/2560 ปิดกระแสไฟฟ้า ในวันอังคารที่ 2 พ.ค. 2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 3 พ.ค.2560 เวลา 08.00 น.
ด้วยในวันอังคารที่ 2 พ.ค. 2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 3 พ.ค.2560 เวลา 08.00 น.ฝ่ายกายภาพ จุฬาฯ จะปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาได้

ปิดบริการ

21/04/2560 เนื่องจากคณะครุศาสตร์จัดสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ

วันที่ 28 เม.ย. 2560 เวลา 08.00 – 13.00 น. วันที่ 1 พ.ค. 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และวันที่ 2-3 พ.ค. 2560

 

นิทรรศการ CUSTOMIZE

20/04/2560 วันที่ 26 เมษายน 2560 – 16 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 เมษายน 2560 – 16 พฤษภาคม 2560 และ เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 1 2 และ 3 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429