โครงการแนะนำโปรแกรม EndNote และ CU E-Thesis

15/05/2560
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขอเชิญนิสิตคณะครุศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการแนะนำการใช้โปรแกรม

EndNote
Turnitin
อักขราวิสุทธิ์
CU E-Thesis
ระยะเวลาเปิดรับสมัครและอบรม: เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 /ประชุมกลุ่มย่อยศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ชั้น 2
การสมัคร: ส่งรายชื่อผู้สมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-10 คน และวันเวลาที่ต้องการเข้าร่วมอบรมได้ที่อีเมล libedu@chula.ac.th

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

15/05/2560
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาต้อนรับคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 20 คนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในโครงการบริการวิชาการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดโดยสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ สาขาวิชาพัฒนศึกษา และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

ปิดกระแสไฟฟ้า

30/04/2560 ปิดกระแสไฟฟ้า ในวันอังคารที่ 2 พ.ค. 2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 3 พ.ค.2560 เวลา 08.00 น.
ด้วยในวันอังคารที่ 2 พ.ค. 2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 3 พ.ค.2560 เวลา 08.00 น.ฝ่ายกายภาพ จุฬาฯ จะปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาได้

ปิดบริการ

21/04/2560 เนื่องจากคณะครุศาสตร์จัดสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ

วันที่ 28 เม.ย. 2560 เวลา 08.00 – 13.00 น. วันที่ 1 พ.ค. 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และวันที่ 2-3 พ.ค. 2560

 

นิทรรศการ CUSTOMIZE

20/04/2560 วันที่ 26 เมษายน 2560 – 16 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 เมษายน 2560 – 16 พฤษภาคม 2560 และ เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 1 2 และ 3 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิดบริการวันที่ 13-17 เมษายน 2560

12/04/2560

ปิดบริการวันที่ 12 เม.ย.2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.

12/04/2560

วันที่ 17 มี.ค.2560
เปิดเวลา 14.30-19.00 น.

14/03/2560
วันที่ 17 มีนาคม 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 14.30 – 19.00 น. เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในงานจุฬาฯวิชาการ’60 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12/03/2560
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากสาขาวิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 9 คนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาค้นคว้างานวิจัย

พิธีมอบเกียรติบัตรและ
ปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

28/02/2560
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Good English@EDULib โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เรียนโปรแกรมฝึกภาษาครบตามเวลาที่กำหนด และรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์) ร่วมแสดงความยินดี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Good English@EDULib ได้จัดเมื่อเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2559 โดยมีกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมการฝึกภาษาจากโปรแกรมมัลติมีเดียออนไลน์ กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมการให้บริการหนังสือและสื่อฝึกภาษาอังกฤษ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 204 คน

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429