ปิดกระแสไฟฟ้า

30/04/2560 ปิดกระแสไฟฟ้า ในวันอังคารที่ 2 พ.ค. 2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 3 พ.ค.2560 เวลา 08.00 น.
ด้วยในวันอังคารที่ 2 พ.ค. 2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 3 พ.ค.2560 เวลา 08.00 น.ฝ่ายกายภาพ จุฬาฯ จะปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาได้

ปิดบริการ

21/04/2560 เนื่องจากคณะครุศาสตร์จัดสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ

วันที่ 28 เม.ย. 2560 เวลา 08.00 – 13.00 น. วันที่ 1 พ.ค. 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และวันที่ 2-3 พ.ค. 2560

 

นิทรรศการ CUSTOMIZE

20/04/2560 วันที่ 26 เมษายน 2560 – 16 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 เมษายน 2560 – 16 พฤษภาคม 2560 และ เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 1 2 และ 3 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิดบริการวันที่ 13-17 เมษายน 2560

12/04/2560

ปิดบริการวันที่ 12 เม.ย.2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.

12/04/2560

วันที่ 17 มี.ค.2560
เปิดเวลา 14.30-19.00 น.

14/03/2560
วันที่ 17 มีนาคม 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 14.30 – 19.00 น. เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในงานจุฬาฯวิชาการ’60 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12/03/2560
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากสาขาวิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 9 คนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาค้นคว้างานวิจัย

พิธีมอบเกียรติบัตรและ
ปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

28/02/2560
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Good English@EDULib โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เรียนโปรแกรมฝึกภาษาครบตามเวลาที่กำหนด และรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์) ร่วมแสดงความยินดี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Good English@EDULib ได้จัดเมื่อเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2559 โดยมีกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมการฝึกภาษาจากโปรแกรมมัลติมีเดียออนไลน์ กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมการให้บริการหนังสือและสื่อฝึกภาษาอังกฤษ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 204 คน

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก National University of Malaysia

28/02/2560
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 Assoc. Prof. Dato’ Dr. Abdul Razaq Ahmad, Head of Centre for Learner Diversity and Community Development, Faculty of Education, National University of Malaysia ประเทศมาเลเซียได้นำคณะอาจารย์และนักเรียนจำนวน 35 คนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมและให้ความสนใจการให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ ตำราเรียน และงานวิจัยของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาอย่างมาก

ปิดบริการพื้นที่ชั้น 1
ห้องศึกษาค้นคว้า

28/02/2560 เพื่อใช้สถานที่จัดงานจุฬาฯ Expo2017 วันที่ 12-19 มีนาคม 2560
ศูนย์บรรณสารฯจะปิดบริการห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 1 ในระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม 2560 เพื่อใช้สถานที่จัดงานจุฬาฯวิชาการและจุฬา Expo 2017 นิสิตสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ชั้น 2-3 ได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามเพิ่มเติม โทร .0-2218-2429

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429