เซไรดารีส, ลีซองดร์ เซ. 2556. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายในโลซานน์. กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์.

11/01/2560
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายในโลซานน์ บันทึกเรื่องราวความทรงจำของ ‘เกลย์อง เซไรดารีส’ ครูส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 และ 9 เป็นการเล่าเหตุการณ์ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทย เป็นบันทึกเรื่องราวขณะที่พระองค์เดินทางมาพำนักอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ที่น้อยคนจะทราบมาก่อน โดยบันทึกความทรงจำนี้ ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพสำคัญของราชวงศ์ตลอดจน เอกสารสำคัญ ที่เกลย์อง เซไรดารีส ได้เก็บรักษาไว้ เซไรดารีส, ลีซองดร์ เซ. 2556. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายในโลซานน์. กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์.

เบเคอร์, คริส. 2556. กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน. แปลโดย มนันยา, จงจิต อรรถยุกติ, พรรษพร ชโลธร. กรุงเทพฯ : เอเซียบุ๊คส์.

11/01/2560
กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน กลางใจราษฎร์เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวประกอบภาพ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ยาวนานกว่า 750 ปี รวมทั้งเรื่องราวพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนกฎหมาย กระบวนการ และพิธีการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบัน ที่รวบรวมไว้อย่างละเอียด ครบถ้วน และยังมีแง่มุมใหม่ๆ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งมักจะเข้าใจกันผิดและไม่ใคร่วิเคราะห์กันมากนัก เบเคอร์, คริส. 2556. กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน. แปลโดย มนันยา, จงจิต อรรถยุกติ, พรรษพร ชโลธร. กรุงเทพฯ : เอเซียบุ๊คส์.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. 2545. เรื่องทองแดง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง.

11/01/2560
เรื่อง ทองแดง ฉบับการ์ตูน พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชนิพนธ์เรื่องราวประวัติความเป็นมาของสุนัขทรงเลี้ยงที่ชื่อว่า “ทองแดง” ซึ่งบอกเล่าอุปนิสัยและความฉลาดของทองแดง ซึ่งยากที่จะมีสุนัขตัวใดเหมือน นอกจากนี้ยังทรงเล่าถึงความกตัญญูรู้คุณของทองแดงที่มีต่อ “แม่มะลิ” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยกย่องว่า “ผิดกับคนอื่นที่เมื่อกลายมาเป็นคนสำคัญแล้ว มักจะลืมตัว และดูหมิ่นผู้มีพระคุณที่เป็นคนต่ำต้อย” โดยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ 2 ภาษา ที่เป็นการเล่าเรื่องในรูปแบบของภาพการ์ตูนที่มีสีสันสดใส ดูมีชีวิตชีวา ที่ถ่ายทอดออกแล้วสามารถเห็นถึงภาพความประทับใจระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคุณทองแดง ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. 2545. เรื่องทองแดง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. 2545. เรื่องทองแดง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

11/01/2560
เรื่อง ทองแดง พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชนิพนธ์เรื่องราวประวัติความเป็นมาของสุนัขทรงเลี้ยงที่ชื่อว่า “ทองแดง” ซึ่งบอกเล่าอุปนิสัยและความฉลาดของทองแดง ซึ่งยากที่จะมีสุนัขตัวใดเหมือน นอกจากนี้ยังทรงเล่าถึงความกตัญญูรู้คุณของทองแดงที่มีต่อ “แม่มะลิ” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกย่องว่า “ผิดกับคนอื่นที่เมื่อกลายมาเป็นคนสำคัญแล้ว มักจะลืมตัว และดูหมิ่นผู้มีพระคุณที่เป็นคนต่ำต้อย” โดยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ 2 ภาษา ซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับคุณทองแดง ล้วนเป็นภาพที่น่าประทับใจทั้งสิ้น

สุมิตรา ขันตยาลงกต. 2556. บรมครู : ศิลปินถ่ายเอกรงค์. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย.

11/01/2560
บรมครู : ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์ หนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนิทรรศการภาพถ่ายขาว-ดำ เพื่อเชิดชูพระอัจริยภาพเอกอัครศิลปิน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นบรมครูในศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง โดยเฉพาะ สาขาถ่ายภาพ อีกทั้งยังรวบรวมผลงานภาพถ่ายของบรมครู 26 ท่าน โดยมีศิลปินแห่งชาติในสาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) และช่างภาพอาวุโส ที่มาแสดงเรื่องราวผ่านผลงานภาพถ่ายในครั้งนี้ “การถ่ายรูปนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายในเป็นศิลปะ หรือจะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอะไร เป็นเพียงแต่กด ชัตเตอร์ไว้สำหรับเก็บให้เป็นที่ระลึก แล้วก็ถ้ารูปนั้นดี มีคนมาเห็นรูปเหล่านั้นและก็พอใจ ก็ทำให้การแผ่ความสุขไปให้กับผู้ที่ได้ดู เพราะว่าเขาชอบ หมายความว่าได้ให้เขามีโอกาสได้เห็นทัศนียภาพ ที่เขาอาจไม่ค่อยได้เห็น หรือมุมที่เขาไม่เคยเห็น ก็แผ่ความสุขให้เขาอีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการถ่ายรูป คือถ่ายรูปสำหรับให้เก็บไว้เพื่อมีความสุขในภายหลัง และแผ่ความสุขนั้นให้แก่ผู้ที่ได้เห็น ยิ่งมาพิมพ์เป็นหนังสือแล้วก็แจกจ่ายไปให้ผู้อื่นได้ดูหลายรูปรวมกันเป็นรูปเป็นเล่ม ก็ได้ผลในทางนี้อีกมากมาย” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2537 สุมิตรา ขันตยาลงกต. 2556. บรมครู : ศิลปินถ่ายเอกรงค์. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย.

โรม บุนนาค. 2554. รอยเสด็จสี่ภาค เยี่ยมราษฎรครั้งแรก. กรุงเทพฯ: สยามบันทึก.

11/01/2560
รอยเสด็จสี่ภาค เยี่ยมราษฎรครั้งแรก เรื่องราวและภาพอดีตอันน่าประทับใจในการเสด็จเยี่ยมราษฎรครั้งแรก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และการเสด็จเยี่ยมราษฎรทั้ง 4 ภาคครั้งแรกเมื่อ 50 กว่าปีก่อน นับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน “เยาวชนคนรุ่นหลังนั้นน่าเสียดายนักที่ไม่มีโอกาส ได้สัมผัสวินาทีแห่งความปลื้มปิติ ของชีวิตนี้ด้วยตนเอง แต่แม้เวลานี้ทั้งสองพระองค์จะไม่สามารถ เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร ได้เหมือนเช่นวันก่อน ความห่วงใยในราษฎรของทั้งสองพระองค์ ก็ยังแผ่ไพศาลไปทั่วทั้งสี่ภาคในผืนแผ่นดินไทย ไม่ต่างอะไรกับเมื่อห้าสิบปีก่อนเลยแม้แต่น้อย” -โรม บุนนาค โรม บุนนาค. 2554. รอยเสด็จสี่ภาค เยี่ยมราษฎรครั้งแรก. กรุงเทพฯ: สยามบันทึก.

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429