วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ/ สุภางค์ จันทวานิช

23/04/2561 CALL NUMBER : 001.4 ส462วก 2561
LINK : https://goo.gl/EDhkxm

การวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือก / วรรณดี สุทธินรากร

23/04/2561 CALL NUMBER : 001.43 ว247ก 2559
LINK : https://goo.gl/u12mMs

การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ / ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, บุษบง ตันติวงศ์

23/04/2561 CALL NUMBER : 372.21 ศ295ก 2559
LINK : https://goo.gl/WjmE8Z

เซไรดารีส, ลีซองดร์ เซ. 2556. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายในโลซานน์. กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์.

11/01/2560
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายในโลซานน์ บันทึกเรื่องราวความทรงจำของ ‘เกลย์อง เซไรดารีส’ ครูส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 และ 9 เป็นการเล่าเหตุการณ์ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทย เป็นบันทึกเรื่องราวขณะที่พระองค์เดินทางมาพำนักอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ที่น้อยคนจะทราบมาก่อน โดยบันทึกความทรงจำนี้ ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพสำคัญของราชวงศ์ตลอดจน เอกสารสำคัญ ที่เกลย์อง เซไรดารีส ได้เก็บรักษาไว้ เซไรดารีส, ลีซองดร์ เซ. 2556. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายในโลซานน์. กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์.

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429