จากคำค้น "การสอนภาษาอังกฤษ"
แสดงรายการทั้งหมด 99 รายการ

ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์พิมพ์รายงาน พิมพ์รายงาน 
 การศึกษากลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ดวงพร จริจิตไพบูลย์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุมาลี ชิโนกุล
 การศึกษากลวิธีการรู้คำศัพท์เกี่ยวกับศัพท์ทางวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง อภิรดี จริยารังษีโรจน์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ
 การเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถในการอ่านแตกต่างกันในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ตติยา เมฆประยูร ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุจิตรา สวัสดิวงษ์
 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยกลวิธีการตั้งคำถามตนเองและกลวิธีการจดบันทึก
ชื่อผู้แต่ง สรารัตน์ จันกลิ่น ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุจิตรา สวัสดิ์วงศ์
 การศึกษากลวิธีสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จาริณี จันทร์ศรี ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุมิตรา อังวัฒนกุล
 ผลของการสอนกลวิธีในการปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้กลวิธีในการปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง ชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุมิตรา อังวัฒนกุล
 ความสัมพันธ์ระหว่างความจำระยะสั้นด้านภาษา ความสามารถในการฟังและการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง มยุรี บุญมาทน ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุจิตรา สวัสดิวงษ์
 การศึกษาวิธีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุรีย์ จงสถาพรสิทธิ์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุมิตรา อังวัฒนกุล
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง สุรีรัตน์ ไชยสุริยา ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุมิตรา อังวัฒนกุล
 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองครู และเพื่อนในการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ลักษณา บุญนิมิตร ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุมิตรา อังวัฒนกุล
 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นความรู้เดิมเกี่ยวกับเนื้อหา และความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาแผนการท่องเที่ยวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้แต่ง กรรณิกา เครือทนุ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.สุภัทรา อักษรานุเคราะห์
 ผลการสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิดที่มีต่อความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จิตตยา สุวภาพ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.สุภัทรา อักษรานุเคราะห์
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ความวิตกกังวล และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พัสวี ตินตบุตร ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุมิตรา อังวัฒนกุล
 การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยการใช้กิจกรรมที่แตกต่างกันของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รุ่งดาว จารุภูมิ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุจิตรา สวัสดิวงษ์
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยความรู้เกี่ยวกับการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง วิเศษพงศ์ วงศ์ทิพย์ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุมิตรา อังวังฒกุล
 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังข้อความภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ในวิทยาลัยพณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศรีเงิน แพสุพัฒน์ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุจิตรา สวัสดิวงษ์
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของเรื่องที่อ่านกับภาษาที่ใช้ในแบบสอบที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ชื่อผู้แต่ง สุภาลักษณ์ นครศรี ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุมิตรา อังวัฒนกุล
 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลการเรียนภาษาอังกฤษ กับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง กรรณิการ์ จิตต์บรรเทา ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุภัทรา อักษรานุเคราะห์
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าอากาส โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ชื่อผู้แต่ง กันยารัตน์ เหลือล้น ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.สุภัทรา อักษรานุเคราะห์
 ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองกับความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กทม.
ชื่อผู้แต่ง จุฑารัตน์ วิบูลผล ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุมิตรา อังวัฒนกุล
 การเปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปึที 6 ที่มีเพศและขนาดชั้นเรียนต่างกันในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง นิฏฐา กัลยาประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาและโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขี้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง เนาวรัตน์ ทองคำ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบความสามารถและกลวิธีการสรุปอ้างอิงความในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและพื้นความรู้ในเรื่องที่อานต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ลักขณา ดอกเขียว ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตัวป้อนและปฏิสัมพันธ์ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง วิรัตน์ บุญมาตย์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ผลของการสอนกลวิธีในการสือสารที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง สมบัติ สิริคงคาสกุล ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ผลของการใช้กิจกรรมเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารของนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 2 โรงเรียนนายเรืออากาศ
ชื่อผู้แต่ง สุคนธ์ทิพย์ วัฒนามระ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การวิเคราะห์กลวิธีในการคาดศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พลชัย วิริยะสมบัติ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ผลของการใช้คำถามแบบคำต่อและแบบมโนทัศน์ที่มีต่อความเข้าใจและการระลึกได้ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง พลอยมณี สหุนันท์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการทบทวนและการตรวจแก้งานเขียนภาษาอังกฤษของตนเองและของเพื่อน
ชื่อผู้แต่ง วิรุฬหเกียรติ์ คงกลาง ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงและต่ำในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมชาย อบรม ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ผลของการสอนโครงสร้างข้อความที่มีต่อความสามารถในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุเมธ ลออศรีสกุลไชย ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสามารถในการใช้วาทะพฤติกรรมภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4
ชื่อผู้แต่ง ปราณี สิทธิ์สุกใส ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของข้อความกับพื้นความรู้เดิมที่มีต่อความ สามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สมพร วันประกอบ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การศึกษาความต้องการครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม สามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ จำปาแก้ว ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษากับความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี ประวิตรานุรักษ์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษในสถาบนอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง นันทวิทย์ พรพิบูลย์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีในการเรียนกับความสามารถในทักษะรับสาร รับสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พัชราพร เขียวรื่นรมย์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การสอนกลวิธีในการอ่าน ตามการประเมินตนเองของอาจารย์ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้แต่ง มณีรัตน์ สุริยมณี ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความรู้ด้านวัฒนธรรมเชิงพฤติกรรมภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง รติกร สิริสถิต ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงบรรยาย ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรีนรัฐบาลและโรงเรียน เอกชน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รัตนา เล็กพุก ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง ลัดดา เจริญศิลป์พานิช ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามการรับรู้ของครูภาษา อังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึษา
ชื่อผู้แต่ง ศรชัย มุ่งไธสง ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อความสามารถในการฟัง ภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ่ 6 ที่มีความสามารถใน การฟังภาษาอังกฤษต่างกันในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศรัณยา ศรีวิชัย ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสามารถด้านการสัมพันธ์ข้อความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศศิมา จารุบุษป์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านภาษาศาสตร์สังคมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุภัทรา วันเพ็ญ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง สุรีรัตน์ กลีบโกมุท ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านและการเขียนเนื้อเรื่อง ภาษาอังกฤษแบบบรรยายและแบบโน้มน้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อรุณ ฉัตรดอน ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การวิเคราะห์คำถามที่ครูภาษาอังกฤษสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสอนทักษะ การอ่านในระดับขั้นมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อารี สุทธิธน ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสามารถด้านกลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา เศียรประภัสสร ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ผลของการสอนอ่านแบบแสดงการคิดเป็นถ้อยคำที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน เพื่อการเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง ดวงใจ จงธนากร ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การศึกษาแบบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ดำรงค์ นิมมานพิสุทธิ์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์ประเภทของข้อความในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ ภูมิรัตน์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบการประเมินผลความสามารถในการสื่อสารด้านการพูดภาษา อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างรู้ภาษาอังกฤษที่เป็น เจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษา
ชื่อผู้แต่ง นิศาชล นักสำรวจ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสามารถด้านภาษาศาสตร์ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง รุจี สีตะมัย ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์างการเรียนภาษาอังกฤษต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง สิริรัตน์ พุ่มประสาท ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ผลของการใช้กลวิธีชี้นำการคิดในการอ่านที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง สุรชัย ปิยานุกูล ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การศึกษาพฤติกรรมการแก้ไขข้อผิดพลาดของนิสิตฝึกสอน ในการสอนวิชาภาษา อังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง อนิรุธ ชุมสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการฝึกอ่านด้วยจำนวนคร้งที่แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง เชาวลี นาคสุขศรี ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบเน้กระบวนการและ เน้นผลงาน
ชื่อผู้แต่ง สมศรี ธรรมสารโสภณ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอน แบบการแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียนกับการสอนทั้งชั้น
ชื่อผู้แต่ง ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ทิพรัตน์ ลิมพะสุต ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการอภิปรายและการทำแผนผัง สรุปโยงเรื่องที่อ่าน
ชื่อผู้แต่ง นพดล ปู่ชูประเสริฐ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ปัญหาการนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทยตามการรับรู้ของตนเองและหัวหน้างาน
ชื่อผู้แต่ง เพ็ชรรัตน์ คงเจริญ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน แผนกพณิชยการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึงที่ได้เรียนบทเรียนที่มีบทสรุปก่อนการ อ่านและบทเรียนที่
ชื่อผู้แต่ง ไพจิตรา ขวัญสุวรรณ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ฝึกการอ่านในใจอย่างเดียวกับที่ฝึก อ่านในใจพร้อมกับการฟังเทปบันทึกเสียงด้วยความเร็วปกติและ...
ชื่อผู้แต่ง รุ่งทิพย์ จุฑาภักดิ์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตั้งคำถามทางวาจาของนักศึกษาฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรแกรมหลักสูตสองปีครึ่ง กับหลักสูตรสี่ปีในการสอนวิชาภาษา
ชื่อผู้แต่ง วิไลพร ธนสุวรรณ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยของครูภาษาอังกฤษระดับ มัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง ศิวพร ดิลกโกมล ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ฝึกอ่านด้วยการล่าเรื่องและกลุ่ม ที่ฝึกอ่านด้วยการเขียนเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง สุณีย์ สิงห์ประไพ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบกระบวนการเขียนภาษาอังกฤษตามการรับรู้ของนักศึกษาที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสูงและต่ำในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุพรรณี ลือเกียรติไพศาล ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความคิดเห็นของอาจารย์และบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหลักสูตร วิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์หาวิทยาลัย หอการค้าไทย
ชื่อผู้แต่ง วนิดา โชคะสุต ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความต้องการของครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการ บริการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังฤษ
ชื่อผู้แต่ง วัลย์ลิกา รัตนโอภาส ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสัมพันธ์ระหวางความเข้าใจสัมพันธภาพในข้อความและความสามารถในการ อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกาชั้นปีที่หนึ่งระดับ ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สุนทรี กิตติโสภากูร ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ระดับความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง สุมณฑา วิรูหญาณ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ระดับความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง กมลทิพย์ เศวตมาลย์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาสูงและต่ำ
ชื่อผู้แต่ง เกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยในการเรียน ความสนใจในภาษาอังกฤษ ทัศนคติต่อ ภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชลธิชา จินดากุล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิคของนักเรียน โปรแกรมช่างอุตสาหกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ ภูมิสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลและทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่เรียนด้วยการสอดแทรกและไม่สอดแทรกเนื้อหาและ กิจกรรมทางวัฒนาธรรมของเจ้าของภาษา
ชื่อผู้แต่ง ทศพร สุวรรณชาต ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาระหว่างครูกับนักเรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง ทองปอน ชินวงศ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนภาษา ความถนัดทางวิชาชีพ และ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิค ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง บุษยา ลิ้มทิพย์ดารา ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ระดับความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง วีณา สังข์ทองจีน ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การนำเสนอแนวทางการสอนซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง สมพร จินากูล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เกม และสถานณ์จำลอง
ชื่อผู้แต่ง ชัยวัฒน์ ตัณฑรังษี ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 โครงการเสนอเพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร-
ชื่อผู้แต่ง ชูศรี เฉลิมเกียรติสกุล ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความคิดเห็นของครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการ สอนหัวข้อวัฒนธรรมในแบบเรียนภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง เตือนตา ไม้จันทน์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 พัฒนาการของการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ทวานิต ธุถาวร ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาแผนกพณิชยการสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง บุญพร้อม อติรัตน์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจของนักเรียนโปรแกร มพาณิชยกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับระ บประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่ง พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิคกับทักษะทาง การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มช่าอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ภาวิณี จันศิษย์ยานนท์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วันทนี สีทับทิม ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการนำหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 252
ชื่อผู้แต่ง ศรเพชร ชัยสงคราม ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษในด้านทักษะ รับสารกับทักษะส่งสาร
ชื่อผู้แต่ง ศุภพร สุขชื่น ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วในการอ่าน ความเข้าใจในการอ่านและสัมฤทธิ์ ผลในการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพ มหานคร
ชื่อผู้แต่ง สมปอง ขวัญคำ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเกษตรของนักเรียนโปรแกรม เกษตรกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระ บประกาศนียบาตรวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่ง อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษคหกรรมของนักเรียน โปรแกรมคหกรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชา
ชื่อผู้แต่ง เอมอุษา ขันธพงษ์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่เรียนโดยให้อ่านก่อน สอนกับที่เรียน ดัวยตนเอง
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญสุข ภู่ตระกูล ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความต้องการของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง ยื่น ศรีวรขันธ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง ยุพิน โภคฐิติยุกติ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 ความคิดเห็นของครูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปัญหาการวัดและประเมินผล การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง สุเทียบ ละอองทอง ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ