จากคำค้น "พัฒนศึกษา"
แสดงรายการทั้งหมด 85 รายการ

ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์พิมพ์รายงาน พิมพ์รายงาน 
 กลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับอุตสาหกรรมช่างผมไทย
ชื่อผู้แต่ง จิณณา สืบสายไทย ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 @การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของวัยรุ่น
ชื่อผู้แต่ง จุฑารัตน์ เนียมหลาง ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ
ชื่อผู้แต่ง วิภาสิริ บุญชูช่วย ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 แนวทางการพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาของสาขาอาชีพมัคคุเทศก์เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน
ชื่อผู้แต่ง สุคนธ์ทิพย์ รื่นเริงใจ ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
 การนำเสนอทางเลือกนโยบายการศึกษาในการเสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของประเทศกัมพูชา(ENG)
ชื่อผู้แต่ง สุเชียต มอม ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ชื่อผู้แต่ง กนกพร ศิริโรจน์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 การพัฒนารูปแบบการจัดทำแฟ้มสะสมงานสำหรับประเมินการปฏิบัติงานครูของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง จารุวรรณ พวงมาลี ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง
 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ตามแนวคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์
ชื่อผู้แต่ง ปรเมศวร์ ชรอยนุช ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. กรรณิการ์ สัจจกุล
 ทางเลือกนโยบายการศึกษาสำหรับบุตรแรงงานต่างชาติในประเทศไทยภายใต้บริบทอาเซียน: การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
ชื่อผู้แต่ง เปรมใจ วังศิริไพศาล ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางอาหาร
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ ติลกานันท์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 "บางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้": แนวคิดและการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสตรีไทย
ชื่อผู้แต่ง พรสวรรค์ วงษ์กาญจนกุล ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. กรรณิการ์ สัจกุล
 แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต
ชื่อผู้แต่ง พัชราภา ตันติชูเวช ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. จรูญศรี มาดิลกโกวิท
 การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำสาขาตอนบนของประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ภัทร ยืนยง ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การนำเสนอกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเด็กด้อยโอกาสในการเสริมสร้างการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม
ชื่อผู้แต่ง ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
ชื่อผู้แต่ง เรวดี จันทเปรมจิตต์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง
 แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วราภรณ์ นาคคง ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนของสถาบันการพลศึกษาตามแนวคิดยุทธศาสตร์ไตรพลัง
ชื่อผู้แต่ง ศิริลักษณ์ กมลรัตน์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง
 แนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ชื่อผู้แต่ง ษุรพีฐ์ บุญคง ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 แนวทางการสืบสานคุณค่าของอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย
ชื่อผู้แต่ง อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. หทัยรัตน์ ทับพร
 การนำเสนอแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาระดับทวิภาคีไทย – เวียดนามเพื่อเสริมสร้างความเป็นประชาคมอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง กัลยา ตากูล ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 การนำเสนอกลยุทธ์การป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ชื่อผู้แต่ง เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 กระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่ง ชมพูนุช ลลิตมงคล ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 การนำเสนอกระบวนการเสริมพลังชุมชนในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์สำหรับองค์กรปรครองท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง ณัฐปภัสร์ วรธันย์ผาสุข ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การสร้างเสริมทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้จากการสร้างสื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง ณัฐวดี ใจแสวงทรัพย์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 แนวทางการจัดความรู้ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อผู้แต่ง พชรภัทร พึงรำพรรณ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
 การนำเสนอบทบาทและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่ง พิชญา เจริญใจ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ชื่อผู้แต่ง มณลดา ศุขอร่าม ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาและคุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ไทย
ชื่อผู้แต่ง รสรินทร์ อรอมรรัตน์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ อันทิวโรทัย
 แนวทางการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานของเยาวชน
ชื่อผู้แต่ง วรรณิภา สันป่าแก้ว ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการลูกเสือไทยเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ชื่อผู้แต่ง สุภาพร จตุรภัทร ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ: กรณีศึกษาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชื่อผู้แต่ง โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การนำเสนอแนวทางในการพัฒนาผู้นำทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ชื่อผู้แต่ง ทวิช มณีพนา ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
 กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ละครเพื่อพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของเยาวชน
ชื่อผู้แต่ง กุสุมา เทพรักษ์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 คุณค่าและการสืบทอดจารีตนาฏศิลป์ไทย : การวิเคราะห์เชิงสุนทรียศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ชุติมา เจริญวงศ์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ทับพร
 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐ์ หลักชัยกุล ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
 การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาพระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
ชื่อผู้แต่ง ธรรมรินทร์ โภคากรณ์, พระ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อันทิวโรทัย
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพลังกลุ่มสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่อผู้แต่ง ธิดารัตน์ วันโพนทอง ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การนำเสนอรูปแบบการบริหารทรัพยากรการเงินของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ธีรวัฒน์ พันธ์ศรี, พระมหา ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
 กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชนไทยตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การวิเคราะห์แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
ชื่อผู้แต่ง ประจวบ ทองศรี ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การนำเสนอแนวทางพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ประทานพร ศรีอนันต์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้แต่ง ปอรรัชม์ ยอดเณร ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การศึกษากระบวนการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงดูเด็กวัย 0-2 ปี
ชื่อผู้แต่ง รำไพ เกียรติอดิศร ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชน ในการนำพลังผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
ชื่อผู้แต่ง ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 พระราชดำริและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการธำรงรักษา พัฒนา และถ่ายทอดความรู้
ชื่อผู้แต่ง สาระ มีผลกิจ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 กลยุทธ์การถ่ายโอนความรู้เพื่อปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา ศรีพันธ์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
 คุณค่าและการสืบทอดโอสถวิถีไทย : วิถีแห่งการพัฒนาสุขภาพองค์รวม
ชื่อผู้แต่ง อาทิชา วงศ์สุวรรณ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์
 แนวทางการลงทุนการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการขยะครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
 แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สำหรับคนพิการ
ชื่อผู้แต่ง จุฑารัตน์ ขนอม ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
 การสังเคราะห์ชุดความรู้ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชน
ชื่อผู้แต่ง ณัฐติกาญจน์ สีเหนื่ยง ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเพื่อเสริมสร้างสำนึกความรักชาติ
ชื่อผู้แต่ง ดวงกมล บางชวด ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ
ชื่อผู้แต่ง ทิพย์วดี เหลืองกระจ่าง ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ อันทิวโรทัย
 การสืบสานภูมิปัญญาของสายสกุลช่างปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่ง ปวลักขิ์ สุรัสวดี ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สำหรับเครือข่ายทางสังคมเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชน
ชื่อผู้แต่ง วชิราภรณ์ สังข์ทอง ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมผู้สร้างสรรค์พุทธศิลป์ เพื่อการธำรงและการสืบต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์พุทธศิลป์
ชื่อผู้แต่ง วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 การนำเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ศศิรัศม์ วีระไวทยะ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน
ชื่อผู้แต่ง สมจินตนา จิรายุกุล ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง อัญธิกา ชั่งกฤษ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 การนำเสนอแนวทางการจัดการความรู้ป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา หงษ์รัตน์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่ง บังอร ร้อยกรอง ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 @กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน : การวิเคราะห์เชิงพหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ภัทร์ พลอยแหวน ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การนำเสนอแนวทางการสืบทอดพระปรีชาญาณแบบองค์รวมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
ชื่อผู้แต่ง มัทนียา พงศ์สุวรรณ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 ไตรวิถีแห่งการเรียนรู้ : การพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเมืองอโยธยา
ชื่อผู้แต่ง สุภาสิณี นุ่มเนียม ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ อันทิวโรทัย
 การพัฒนากระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่สูง
ชื่อผู้แต่ง อภิสิทธิ์ พึ่งพร ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนรู้ของครอบครัวสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง อุทุมพร อินทจักร์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การศึกษาสภาพและแนวทางในการส่งเสริมการสืบทอดอาชีพทำนาของลูกชาวนา
ชื่อผู้แต่ง เกินศักดิ์ ศรีสวย ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การนำเสนอแนวทางส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ชื่อผู้แต่ง นลินรัตน์ รักกุศล ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาทุนทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง นันทวุฒิ พิมพ์แสง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
 การศึกษาอัตลักษณ์และการให้ความหมายของการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางการศึกษาในสังคมไทย : กรณีศึกษานักเรียนไทยที่ศึกษาโปรแกรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง วรวุฒิ สุภาพ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 การวิเคราะห์กระบวนการประชาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง สกาวรัตน์ ไกรมาก ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุจิตรา สร้อยแสงจันทร์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 การวิเคราะห์แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศจากพระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชื่อผู้แต่ง อัควิทย์ เรืองรอง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 แนวทางการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะสำหรับเยาวชนไทย : กรณีศึกษากลุ่มและเครือข่ายเยาวชนที่ทำงานด้านจิตสำนึกสาธารณะ
ชื่อผู้แต่ง เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 การศึกษากระบวนการจัดการความรู้โดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชื่อผู้แต่ง นันท์ปพร สิทธิยา ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 การศึกษาทางปรากฎการณ์วิทยาของการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างพ.ศ.2441 ถึง พ.ศ.2549
ชื่อผู้แต่ง ประทีป ฉัตรสุภางค์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 กระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง พักตร์วิภา โพธิ์ศรี ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 การศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน
 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว
ชื่อผู้แต่ง มาลี จิรวัฒนานนท์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง วัชรยุทธ บุญมา ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 การวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาในมณฑลปัตตานีระหว่างพ.ศ.2449-2468
ชื่อผู้แต่ง ใกล้รุ่ง รัตนอมตกุล ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสำนึกสากลของเยาวชน
ชื่อผู้แต่ง ณิชา ฉิมทองดี ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง