จากคำค้น "พัฒนศึกษา"
แสดงรายการทั้งหมด 85 รายการ

ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์พิมพ์รายงาน พิมพ์รายงาน 
 การสังเคราะห์ชุดความรู้ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชน
ชื่อผู้แต่ง ณัฐติกาญจน์ สีเหนื่ยง ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การนำเสนอรูปแบบการบริหารทรัพยากรการเงินของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ธีรวัฒน์ พันธ์ศรี, พระมหา ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
 การวิเคราะห์แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
ชื่อผู้แต่ง ประจวบ ทองศรี ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การศึกษากระบวนการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงดูเด็กวัย 0-2 ปี
ชื่อผู้แต่ง รำไพ เกียรติอดิศร ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชน ในการนำพลังผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
ชื่อผู้แต่ง ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สำหรับคนพิการ
ชื่อผู้แต่ง จุฑารัตน์ ขนอม ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
 การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเพื่อเสริมสร้างสำนึกความรักชาติ
ชื่อผู้แต่ง ดวงกมล บางชวด ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ
ชื่อผู้แต่ง ทิพย์วดี เหลืองกระจ่าง ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ อันทิวโรทัย
 การสืบสานภูมิปัญญาของสายสกุลช่างปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่ง ปวลักขิ์ สุรัสวดี ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สำหรับเครือข่ายทางสังคมเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชน
ชื่อผู้แต่ง วชิราภรณ์ สังข์ทอง ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมผู้สร้างสรรค์พุทธศิลป์ เพื่อการธำรงและการสืบต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์พุทธศิลป์
ชื่อผู้แต่ง วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 การนำเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ศศิรัศม์ วีระไวทยะ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน
ชื่อผู้แต่ง สมจินตนา จิรายุกุล ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง อัญธิกา ชั่งกฤษ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 การนำเสนอแนวทางการจัดการความรู้ป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา หงษ์รัตน์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่ง บังอร ร้อยกรอง ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 @กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน : การวิเคราะห์เชิงพหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ภัทร์ พลอยแหวน ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การนำเสนอแนวทางการสืบทอดพระปรีชาญาณแบบองค์รวมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
ชื่อผู้แต่ง มัทนียา พงศ์สุวรรณ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 ไตรวิถีแห่งการเรียนรู้ : การพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเมืองอโยธยา
ชื่อผู้แต่ง สุภาสิณี นุ่มเนียม ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ อันทิวโรทัย
 การพัฒนากระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่สูง
ชื่อผู้แต่ง อภิสิทธิ์ พึ่งพร ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนรู้ของครอบครัวสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง อุทุมพร อินทจักร์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การศึกษาสภาพและแนวทางในการส่งเสริมการสืบทอดอาชีพทำนาของลูกชาวนา
ชื่อผู้แต่ง เกินศักดิ์ ศรีสวย ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การนำเสนอแนวทางส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ชื่อผู้แต่ง นลินรัตน์ รักกุศล ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาทุนทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง นันทวุฒิ พิมพ์แสง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
 การศึกษาอัตลักษณ์และการให้ความหมายของการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางการศึกษาในสังคมไทย : กรณีศึกษานักเรียนไทยที่ศึกษาโปรแกรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง วรวุฒิ สุภาพ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 การวิเคราะห์กระบวนการประชาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง สกาวรัตน์ ไกรมาก ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุจิตรา สร้อยแสงจันทร์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 การวิเคราะห์แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศจากพระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชื่อผู้แต่ง อัควิทย์ เรืองรอง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 แนวทางการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะสำหรับเยาวชนไทย : กรณีศึกษากลุ่มและเครือข่ายเยาวชนที่ทำงานด้านจิตสำนึกสาธารณะ
ชื่อผู้แต่ง เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 การศึกษากระบวนการจัดการความรู้โดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชื่อผู้แต่ง นันท์ปพร สิทธิยา ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 การศึกษาทางปรากฎการณ์วิทยาของการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างพ.ศ.2441 ถึง พ.ศ.2549
ชื่อผู้แต่ง ประทีป ฉัตรสุภางค์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 กระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง พักตร์วิภา โพธิ์ศรี ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 การศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน
 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว
ชื่อผู้แต่ง มาลี จิรวัฒนานนท์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง วัชรยุทธ บุญมา ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 การวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาในมณฑลปัตตานีระหว่างพ.ศ.2449-2468
ชื่อผู้แต่ง ใกล้รุ่ง รัตนอมตกุล ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสำนึกสากลของเยาวชน
ชื่อผู้แต่ง ณิชา ฉิมทองดี ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การนำเสนอยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศุกษาไทยในบริบทการเปิดเสรีทางการค้า
ชื่อผู้แต่ง ต่อตระกูล อุบลวัตร ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 วิวัฒนาการของมโนทัศน์การศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ จันอินทร์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชาวนาในการเกษตรแบบยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง ธิดารัตน์ โชคสุชาติ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์
 การวิเคราะห์ต้นทุน- ผลตอบแทนของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.บุญมี เณรยอด
 ยุทธศาสตร์ทางเลือกในการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายกระจายอำนาจการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นฤเทพ ใจสุทธิ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การศึกษาปัจจัยและลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชน : พหุกรณีศึกษาวัดพัฒนาดีเด่น
ชื่อผู้แต่ง ปิยฉัตร เชาวลิต ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 แนวทางการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน
ชื่อผู้แต่ง พัชรี ดำรงสุนทรชัย ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง ภัทรพร อุตพันธ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
 การศึกษาบทบาทของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีส่วนต่อการชำระหนี้ของนิสิตนักศึกษาคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง มุทิตา คงสมปราชญ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
 การนำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาเด็กแบบบ้านเป็นฐาน
ชื่อผู้แต่ง เลิศพร อุดมพงษ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
ชื่อผู้แต่ง สุริชาติ จงจิตต์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมพลังอำนาจภาคประชาชนด้านความเป็นประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่ง กรภัค จ๋ายประยูร ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
ชื่อผู้แต่ง จีระ ประทีป ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพื่อเด็กและเยาวชนไทย
ชื่อผู้แต่ง จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนาชาวไทยภูเขาตามแนวทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์
ชื่อผู้แต่ง ชิตชยางค์ ยมาภัย ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การพัฒนารูปแบบการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทุนทางสังคม
ชื่อผู้แต่ง ประไพ ศิวะลีราวิลาศ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การนำเสนอยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการชุมชนในการป้องกันการทุจริต
ชื่อผู้แต่ง ประวีณา ชะลุย ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การนำเสนอเกณฑ์การพิจารณาในการจัดระดับหนังสือการ์ตูนที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยในฐานะสื่อการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พรวลัย เบญจรัตนสิริโชติ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชื่นชนก โควินท์
 การวิเคราะห์ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรการเงินในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพ ในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดใต้
ชื่อผู้แต่ง สายสวาท ปัจวิทย์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
 การวิเคราะห์อุปสงค์ของการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง เสาวภาคย์ วัฒนวิเชียร ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสืบทอดความเป็นไทยของชาวไทย
ชื่อผู้แต่ง หทัยรัตน์ ทับพร ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรู้ของชุมชนกับอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพหมู่บ้านสามขาจังหวัดลำปาง
ชื่อผู้แต่ง จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การศึกษาการเรียนกวดวิชาและค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นนทักษร ปวีณเมธา ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ
ชื่อผู้แต่ง ปิยะมาศ ยินดีสุข ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
 มิติหญิงกับชายกับกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพลังอำนาจในตนเองของผู้หญิง: กรณีศึกษาผู้หญิงที่ปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญประภา ภัทรานุกรม ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การวิเคราะห์คุณค่าและบทบาทของตลาดน้ำในฐานะแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ชื่อผู้แต่ง วรวุฒิ เพ็งพันธ์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสถานศึกษาจังหวัดนครนายก: การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา
ชื่อผู้แต่ง วารุณี ศุภบัณฑิต ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การวิเคราะห์การจัดการความรู้ของแหล่งการเรียนรู้ชุมชน: กรณีศึกษาวิทยุชุมชนในเขตภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง สรสิริ วรวรรณ. หม่อมหลวง ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ชนิตา รักษ์พลเมือง และกาญจนา แก้วเทพ
 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้แต่ง สหัทยา พลปัถพี ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 กระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความเอื้ออาทรในสังคมไทย
ชื่อผู้แต่ง ไกรพ วงศ์อมรอัครพันธ์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
 การสำรวจคุณภาพชีวิตและความต้องการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พรเทพ มนตร์วัชรินทร์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การวิเคราะห์คุณค่า การดำรงอยู่และการสืบทอดผญาอีสาน
ชื่อผู้แต่ง พรสวรรค์ สุวรรณศรี ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การเสนอแนวทางการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาจากการวิเคราะห์เนื้อหาประวัติศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง มัทนียา พงศ์สุวรรณ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อผู้แต่ง รอนด้า ตันเถียร ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อผู้แต่ง สิริมา สมบูรณ์สิน ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 การศึกษาวัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรีประจำชาติไทยและญี่ปุ่น
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา วังโสภณ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การนำเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอาข่า
ชื่อผู้แต่ง อุทัย ปัญญาโกญ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเขตบางขุนเทียน
ชื่อผู้แต่ง จุรีพร กาญจนการุณ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา สารัตถศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การวิเคราะห์ต้นทุนทางการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทย
ชื่อผู้แต่ง เดชา บุญมาสุข ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา สารัตถศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านทรงไทยปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อผู้แต่ง นันทนุช สังวาลย์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา สารัตถศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนารูปแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง นิภา ไชยรินคำ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา สารัตถศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
 ฟังก์ชั่นการผลิตทางการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง บุณฑริกา บูลภักดิ์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา สารัตถศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 แนวทางการให้การศึกษาเพื่อความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนรักเพศเดียวกัน
ชื่อผู้แต่ง ปิยรัตน์ มาร์แต็ง ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา สารัตถศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การพัฒนาเยาวชนโดยกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการรายการวิทยุ: กรณีศึกษารายการวิทยุเด็กและเยาวชน A.M.891
ชื่อผู้แต่ง พัชรา เอี่ยมกิจการ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา สารัตถศึกษา สาขาวิชา พัฒนศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ