จากคำค้น "มัธยมศึกษา"
แสดงรายการทั้งหมด 738 รายการ

ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์พิมพ์รายงาน พิมพ์รายงาน 
 ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พวงแก้ว ปานพรหมินทร์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่านเร็วในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง ระวีวรรณ อินทรประพันธ์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กรรณิกา แจ้งหมื่นไวย ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการใช้กลวิธีเพื่อการสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียน เอกชน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เกษณี มณีรัตน์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองกับความสามารถในการ พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาระดับประาศนียบัตรวิชาการ ศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง พรศรี ใจงาม ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาของการนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ของเยาวชนไทยในการเข้าร่วมโครงการ เรื่องเยาวชนเอเชียอาคเนย์
ชื่อผู้แต่ง วิมลรัตน์ รัชชูกูล ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและภูมิหลังด้านการศึกษา ของผู้ปกครองแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ประกายศรี แคนทอง ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เยาวลักษณ์ สมคะเน ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้รับการสอนด้วยกรเสริม ทักษะการฟังและทักษะการอ่าน
ชื่อผู้แต่ง วรนันท์ สิริสุขะ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง วัชราภรณ์ สนองคุณ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยี-สังคมตามการรับรู้ของตนเองและผู้บังคับบัญชา
ชื่อผู้แต่ง กฤษณา แย้มยั่งยืน ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การนำเสนอรูปแบบการสอดแทรกความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนการ สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง กัลยา วรรณโภคา ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จริยา พานิชนก ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์สมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 เขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง เจริญ แก้วประเสริฐ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ฉันทนา เชาว์ปรีชา ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การปฏิบัติงานการนิเทศการสอนของหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ตามการรับรู้ของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง นันทนา จันทร ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบมโนทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในเขตเมืองกับเขตชนบท
ชื่อผู้แต่ง รัตน์สุณี เลิศชวลิตสกุล ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง
ชื่อผู้แต่ง วันเพ็ญ พิมพ์แดง ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทยกับ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความบกพร่องในความร้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรมกับสาขาพาณิชยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้แต่ง เอื้อมฟ้า นาคโต ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกใช้ความรู้ความคิดในการแก้ปัญหา วิชาฟิสิกส์กับภูมิหลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กนกศรี ทองฤทธิ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่อยู่ในครอบครัวที่มีเฉพาะบิดาหรือมารดา และที่มีทั้งบิดามารดา
ชื่อผู้แต่ง กนิษฐา ไทเตชะวัฒน์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่และขนาดกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิเทศแบบคลีนิคของหัวหน้า หมวดวิชาคณิตศาสตร์ เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง กมลทิพย์ แสงหิรัญ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง กัญญารัตน์ องค์วิศิษฐ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาและการดำเนินงานของครูวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับความปลอดภัยและ การป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ไขศรีวิลัย ดำเนิน ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่เยาวชนของนักเรียนในโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ว้ดบึงทองหลาง
ชื่อผู้แต่ง ชวลิต ยอดยิ่ง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพของครูคณิตศาสตร์ตามการรับรู้ของตนเอง เจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง ชิสา ศาสตรี ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การปฎิบัติและแนวโน้มในการปฎิบัติจริยธรรมของครูภาษาไทย ในโรงเรียน มัธยมศึกษาตามการรับรู้ของตนเอง
ชื่อผู้แต่ง ชุติมา เชยชม ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 พัฒนาการของหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ชุลีพร พงษ์สมบูรณ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเรียนการสอนภาษาไทยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ตามการรับรู้ของครูภาษาไทยและนักเรียนในวิทยาลัยเทคนิค
ชื่อผู้แต่ง เชาว์ สุรินทร์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมของนักเรียนตามการรับรู้ของครูคณิตศาสตร และของผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง ถนอม เลขาพันธ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาองค์ประกอบสำคัญและองค์ประกอบคงที่ ที่มีอิทธิพลต่อการทำนาย เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ทัศนาพร กันพรหม ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์แบบอัตนัยของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ทัศนาพร คลังแก้ว ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 พฤติกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผลสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์ ตามการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิทยาศาสตร์สูง
ชื่อผู้แต่ง ธาริณี เจียรวัฒนะ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ และเหตุผลเชิงนามธรรมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง นฤมล แซ่เตีย ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การนำเสนอโปรแกรมบูรณาการจราจรศึกษากับวิชาสังคมศึกษา สำหรับโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนต้นกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นวลปรางค์ ชมภูศรี ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและมีภูมิหลังทางเศษฐกิจและสังคมต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง นิภาพรรณ แก่นคง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนมัธยมศึษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง นิรันดร์ ร่มพุดตาล ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ระหว่างกลุ่มที่ทำแบบฝึกหัดทุกคาบเรียน กลุ่ม ที่ทดสอบย่อยทุกคาบเรียน และกลุ่มที่ทดสอบ...
ชื่อผู้แต่ง บุญสม เขื่อนโพธิ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ประภารัตน์ สายวงศ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านนักเรียน องค์ประกอบด้านครู สภาพแวดล้อมทางบ้านและสภาพแวดล้อมทางโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยม..
ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา กับเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับมัยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ปราณี ศรีพงษ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามการรับรู้ ของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง ปริศนา โนมพรรณ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 สภาพและความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ภานุวัฒน์ เหลืองนภา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างสมการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จากความถนัดทางการเรียนคณิตศาสร์เจตคติต่อวิชา คณิตศาสตร์และความวิตกกังวล
ชื่อผู้แต่ง มนูญ ศิวารมย์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 มโนทัศน์เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง มาลินี ทองเรืองโรจน์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมความสนใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ยศ รุ่งเรืองวานิช ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในวิทยาศาสตร์กับความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะของความรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ยุพดี เส้นขาว ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพของครูคณิตศาสตร์กับนักเรียนแรงจูงใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เยาว์ เป็นสุข ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาทักษะแผนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เยาวณี พลเสน ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างเจคคติต่อวิชาภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชาภาษาไทยของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
ชื่อผู้แต่ง รักษ์ศิริ สิทธิโชค ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การนำเสนอโปรแกรมบูรณาการการศึกษาเพื่อชีวิตครอบครัว กับวิชาสังคมศึกษาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง รุจี แพรอด ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์และประเมินหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 605
ชื่อผู้แต่ง วรัญญา สวัสดิบุตร ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความพึงพอใจของครูภาษาไทยที่มีต่อกิจกรรมนิเทศภายในของหมวดภาษาไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง วัชรี ประสพสุข ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านวัฒนธรรมไทยในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษะ สัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง วิชชุดา วัตรนันท์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาเคมีตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง ศิริกานต์ ผาสุข ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ระดับความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ศิริพร พัวพันธ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศิริเพ็ญ บุรณศิริ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ระดับความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ศุลีรัตน์ ภัทรานนท์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 มโนทัศน์ทางเศรษฐกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง สายแก้ว ประทุม ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และแผนก การเรียนภาษาต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา เชยวัฒนา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตอุตสาหกรรมและในโรงเรียนเขตเกษตกรรม เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง สุธี พรรณหาญ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2529-2531
ชื่อผู้แต่ง สุรางค์ สากร ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการอ่านแก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง สุวิมล โฮมวงศ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเชื่อมสัมพันธ์มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี่ที่3 เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง อดิสัย ทุมวงษา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในหนังสือเรียน วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง อัมพร ปัญญา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษากับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง อุดร ฤาชา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช๋นมัธยม ศึกษาปีท่ 4 ระหว่างกลุ่มท่มีการตรวจให้ะแนนการบ้าน กลุ่มกรา ทดสอบย่อยในเนื้อหาคล้ายกการบ้าน
ชื่อผู้แต่ง กรรณาภรณ์ บูรณยุกติ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ระดับความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา จงอุตส่าห์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทยซึ่งปรากฏ ในนิตยสาร
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา ถาวร ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาระหว่างนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์กับแผนการเรียน สังคมศึกษา-ภาษา
ชื่อผู้แต่ง กิตติศักดิ รัตนจันทร์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง จรัญ เกษมสายชนม์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยม ปี่ที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีสอนแบบสืสอบ และวิชาสอบ แบบถ่ายทอด
ชื่อผู้แต่ง จันทรา ศรีสุข ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหวางความเข้าใจลักษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความ สามารถในการตั้งคำถามตามแนวคิดแบบสืบสอบกัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อผู้แต่ง เจริญ ศรีเพชรพงษ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมการสอน พื้นฐานความรู้ ทางคณิตศาสตร์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์กับผลัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิต
ชื่อผู้แต่ง เฉลียว บุษเนียง ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความต้องการของครูสังคมศึกษาในการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในการเรียน การสอนสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชนาพร เยาวรัตน์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังคม ศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ทรงพรพรรณ วายโสกา ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกียวกับการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา หลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัวไป ระดับปริญาตรีในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ทรงลักษณ์ ไทรฟัก ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนอกชนสอนศาสนาอิสลาม ปีการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ทัศนี โรจนรวีวงศ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตทีเกียวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2518-2529
ชื่อผู้แต่ง ทิพย์อาภา บุญรัตน์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกียวกับการพัฒนาความเป็นผู้นำของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลา
ชื่อผู้แต่ง นิภา มานะการ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 สาเหตุของความด้อยสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาสังคมศึกษาตามการรับรู้ของ นักเรียนช๋นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพหานคร
ชื่อผู้แต่ง นิรัติสัย ภัทรดิลก ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครู และนักเรียนเกียวกับการสอนซอมเสริมอยางมีประสิทธิ ภาพวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นิรันด์ สุวรัตน์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ระดับความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง เนาวรัตน์ พงษ์เกษมพรกุล ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การนำเสนอโครงการกิจกรรมการสอนทักษะการเขียนในการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง บุษกร แชมภักดี ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ นักเรียนชนมัธยมศึกษาปีทีท 5 ที่เรียนด้วยการเริมและ ไม่เสริมประสบการณ์การเขียน
ชื่อผู้แต่ง ปัทมาภรณ์ นิยมไทย ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามการรับรู้ของครูภาษาอังกฤษระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ปาริฉัตร สรญาณธนาวุธ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูชีววิทยาและนักเรียนเกียวกับการเรียนการสอน เพศศึกษาในวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ผกาวรรณ แสงไทยทวีพร ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาเจตคติตอการอนุรักษ์โบราณสถานและ โบราณวัตถุของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตการศึษา 6
ชื่อผู้แต่ง พเยาว์ ไวยโรจน์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งชั้นเป็นกุ่มตามความ สามารถทางการเรียนด้วย
ชื่อผู้แต่ง พาชิต ทวีกุล ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การนำเสนอแนวทางการจัดการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ภาวนา เยาว์ธานี ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกียวกับการเปิดวิชาเลือกภาษาไทย ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง ภาสกร เกิดออน ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหวางอัตมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกา 6
ชื่อผู้แต่ง มาลี สืบกระแส ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตทีเกียวข้องกับการศึกษา คณิตศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2158-2529
ชื่อผู้แต่ง ไมตรี สมบูรณ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามการรับรู้ของครูภาษา อังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รัตนา ลักษณโกเศศ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช๋น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมนำ กรอภิปรายศัพท์ และสัมพันธ์เรื่องที่จะอ่าน
ชื่อผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ คุ้มรอบ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ค 031 และ ค 032 ตามการรายงานของครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง สกุลรัตน์ รัตนุสสรณ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชากฎหมายและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา กฎหมายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนลาย เขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง สุรีย์รัตน์ ศิริรัตน์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของนิสัยทางการเรียนและทัศนคติต่อการ เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ่ 3
ชื่อผู้แต่ง เทอด แก้วคีรี ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาวีธิสอนในวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ระวีวรรณ สาริการิน ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์คุณธรรมของตัวเอกในวรรณคดีที่ปรากฏในหนังสือเรียน วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง นิตยา ปิ่นชาญชัยยุทธ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างมโนมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ กับเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมาติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ปรียา กาญจนกิจ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับความสอดคล้องใน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรมัธยศึกษาตอนต้นและหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง พรรณี โรจน์ธำรงค์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู ประถมศึกษา:การฝึกอบรมนำร่องในภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง พอทิพย์ เพชรโปรี ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชา ประวัติการปกครองและการเมืองของไทย
ชื่อผู้แต่ง เรือโท หญิง นันทพร โอสถานนท์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 มโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดีเกี่ยวกับการจราจรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศิริพร ใจยอดศิลป์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 มโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดีเกี่ยวกับการจราจรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศิริพรรณ ใจยอดศิลป ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเสนอรูปแบบการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ประถมศึกษา:การศึกษาเฉพาะกรณีในเขตจังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่ง กิจ เจือกโว้น ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง พรพิมล เจริญสุข ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางด้านเหตุผลเชิงนามธรรมความคิดสร้าง สรรค์และความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์กับผลสัมทธิ์ทางการเรียน คณิตสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา10
ชื่อผู้แต่ง วัลลภา แนวจำปา ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนระดับมัธยศึกษาปีที่ 4 ที่มีสถานภาพ บางประการแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง วิยะดา คงรวมญาติ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน ภาษาไทยธุรกิจในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิไลลักษณ์ วณวนานนท์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง ศรีบัญชา ยอมเจริญ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้สื่อมวลชนในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายในเขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง ศาสตร์ จิตนะ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูฟิสิกส์เกี่ยวกับปัญหาการใช้หลักสูตร วิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 224 ในเขตการศึกษา12
ชื่อผู้แต่ง ศิริพงศ์ ทีฆะ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์และนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลัก สูตรวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศิลปชัย บูรณพานิช ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพให้เป็นประโยชน์ในชีวิต ประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชื่อผู้แต่ง ศุภชัย กิจวานิชเสถียร ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความต้องการนิเทศการสอนของครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สมคิด พงศ์ธเนศวร ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยครูและนักเรียนที่ เรียนร่วมกันกับครู วางแผนการสอน
ชื่อผู้แต่ง สมชาย เทพแสง ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความต้องการเสริมสมรรถภาพในการนิเทศประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์ นิเทศก์กลุ่มวิทยาลัยครูนครหลวง และอาจารย์พี่เลี้ง
ชื่อผู้แต่ง สุภาพ บัวแย้ม ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มมีการทดสอบย่อยประจำ หน่วยการเรียนกับกลุ่มที่มีการทำแบบฝึกหัด
ชื่อผู้แต่ง สุรสิงห์ นิรชร ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกและความคิด สร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุริยา ผลโพธิ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความต้องการในการนิเทศการสอนวิชาเคมีของครูเคมีระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ไสว ฟักขาว ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความต้องการของครูคณิตศาสตร์ในการนำนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ใน การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อภิญญา สุขะกุล ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความต้องการเสริมสมรรถภาพทางการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูคณิตศาสตร์ใน โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10
ชื่อผู้แต่ง อวยชิต สื่อยรรยงศิริ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาระดับของคำถามที่ครูใช้ในการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา สุวรรณนิตย์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518-2526
ชื่อผู้แต่ง อัชรีย์ สนันไหว ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนไทยมุสลิม ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตการศึกษา 2
ชื่อผู้แต่ง อำไพ กิมแหลม ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ในการ เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาในภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง เอกฉัตร พัฒราช ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางบ้านและโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง กอบกุล รังสิยะโรจน์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนในเขตการศึกษา 5 เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยาศาสตร์เกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง จิรภา ตั้งสุวรรณพานิช ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิทยาศาสตร์กับทักษะปฏิบัติในการทดลอง วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ 5
ชื่อผู้แต่ง ฉลองพร แก้ววชิราภรณ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภูมิหลังทางสังคมนิสัยทางการเรียนกับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ชเนตี สวัสดิฤกษ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของครูภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการอนุรักษ์และสืบทอดคติชาวบ้านอีสาน
ชื่อผู้แต่ง ชำนาญ แก้วคะตา ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความต้องการการนิเทศการสอนวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของครูภาษาไทยในเขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง ชำนาญ ม่วงศรีศักดิ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคัดสรรที่ซึ่งไม่ใช่ความสามารถทางเชาว์ ปัญญา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมึกษา ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ กิจสนาโยธิน ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตร วิชาการการศึกษาชั้นสูง ฉบับพุทธศักราช 251
ชื่อผู้แต่ง ธิดา กลิ่นเกษร ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องความรุ่งเรืองของอาาจักรสุโขทัย ระหว่าง การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมสไลด์-เทป
ชื่อผู้แต่ง นงลักษณ์ น้ำผุด ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกหัดครู วิชาเอกภาษาอังกฤษที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการละกับการฝึกรูปประโยค
ชื่อผู้แต่ง นิตยา ประพฤติกิจ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 กิริยารวมทางวาจาระะหวางครูกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ในการเรียนการสอนภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง นิรมาน วงศ์ธนะชัย ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์และศึกษานิเท ศก์สาขาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาการเรียนารสอนวิชาฟิสิกส์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย.กทม.
ชื่อผู้แต่ง นุกรานต์ นิ่มศิริ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับโปรแกรมพัฒนา สมรรถภาพครูสอนภาษาไทย ในโครงการฝึกอบรมครูแ บุคลากรทางการศึกษา ประจำการในวิทยาลัยครูภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง แน่งน้อย ดวงดารา ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านเหตุผลเชิงถ้อยคำและความสามารถใน การใช้นิยามและทฤษฎีบทกับความสามารถในการแก้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง แน่งน้อย ทองธวัช ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัจจัยที่จูงใจในการเลือกวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาเอกของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานร.กทม.
ชื่อผู้แต่ง ประทีป ประพันธ์พจน์,เรือโท ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ผลของการสอบซ้ำที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์แตกต่าง
ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ มั่นมงคล ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูภาษาไทยเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่ม โรงเรียนมัธยมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ปราณี ไวยบูรณ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคนิคการ แข่งขันแบบต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง มณีภรณ์ ทฤษณาวดี ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการเรียน การสอนวรรณกรรมร้อยกรองในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดวรรณจักษณ์
ชื่อผู้แต่ง มัลลิกา พูลสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับบทบาทของ ครู สังคมศึกษา ในการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมึกษาในด้านความมีวินัย ในตนเอง
ชื่อผู้แต่ง มานิตย์ แก้วปู่ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์คติพจน์จากวรรณคดีไทยสมัยรัชกาลที่2 เปรียบเทียบกับทิ่ ปรากฏในหนังสือภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา-
ชื่อผู้แต่ง ยุพิน ธีระธัญโญภาส ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ชื่อผู้แต่ง ยุวรี วิศวเวชเมธี ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับนิสิตฝึกสอนวิชา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย
ชื่อผู้แต่ง เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาเขมรที่มีต่อการพูดและเขียนภาษาไทยของ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่พูดภาษาเขมรในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้แต่ง โรจน์ ราชประโคน ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความต้องการการเสริมสมรรถภาพทางการสอนของครูสังคมศึกษา ในโรงเรียน มัธยมศึกษา เขตการศึกษา 4กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ฤดี ภูมิภูถาวร ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาในโรงเรียนผู้ใหญ่เขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หลัสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ สายสามัญระดับ 5
ชื่อผู้แต่ง วรรณพร สงวนสัตย์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของครูในเขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง วรรณวิภา คุณะเกษม ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการจัด การสอนซ่อมเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธมศึกษาตอนต้น ในเขต กรุงเทพหานคร
ชื่อผู้แต่ง วันทนีย์ งามพุทธแสน ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ผลของการใช้เครืองคิดเลขในการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนและในการทำ การบ้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง วิชัย สนทอง ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างนักเรียน ชายกับนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง ศานติ์ศรี อินทุวณิช ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความต้องการการนิเทศการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง สนิท วงศ์แสงตา ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 อุบัติเหตุและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สมศรี เซี๊ยกสาด ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความเห็นของนิสิตฝึกสอน อาจารย์นิเทศก์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เกี่ยวกับการฝึกสอนวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สิริวัฒน์ ลายกนก ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง สุดารัตน์ อารยวัฒน์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลของการใช้คำถามก่อน หลัง และระหว่างการอ่านที่มีต่อ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง สุนทรี วัฒนจินดาพร ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์กั บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง สุนันทา ตันติวณิชย์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสภาพแวดล้อมทางภาษาต่างกันนเขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง สุเพ็ญ พรหมลา ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการจัดกิจกรรมการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 2
ชื่อผู้แต่ง สุภาพ รักนิ่ม ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 รูปแบบของกิจกรรมโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่น
ชื่อผู้แต่ง สุรพล จิตต์อำไพ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับนิสิตฝึกสอน วิชาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย526
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา วัฒนาคม ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักศึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ แบบเบ็ดเสร็จ พุทธศักราช 2522 ระดับที่ 3-4 หมววิชาวิทยาศาสตร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง แสวง คำพุด ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการสอนวิชา คณิตศาสตร์พณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่ง อนุรักษ์ นวพรไพศาล ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์และจรรยาวิพากษ์ของนักเรียนชั้นม มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ ประจงกิจ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะการวิพากษ์วิจารณ์ในการสอน วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง อวยพร สกุลตัน ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสามารถในการใช้เครื่องผูกพันรูปเรื่องในการเขียนเรียงความ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับแนวการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
ชื่อผู้แต่ง อุไรวรรณ ศฤงคาร์นันต์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของครูภาษาไทยในการอนุรักษ์และ สืบทอดวัฒนธรรมไทย
ชื่อผู้แต่ง กมล รอดคล้าย ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านจำนวน มิติสัมพันธ์ และเหตุผลเชิง นามธรรมกับผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง กรรณิการ์ ธีรเวชเจริญชัย ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างการใช้ แบบทดสอบโมดิฟายด์โคลซชนิดเลือกตอบและชนิดจับคู่ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กาญจนวัลย์ ชุ่มใจ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนจริยศึกษาของครูสังคมศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา เวชยนต์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความต้องการในการนิเทศการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง เขียน จงฤทธิพร ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ความคิด สร้างสรรค์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และผลัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง จันทร์เพ็ญ ธนาศุภกรกุล ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างลำดับขั้นเนื้อหาวิชาจากการวินิจฉัยการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง จินดา ลิ่มถาวรศิริพงศ์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การประเมินหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชามัธยมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง เจียรนัย ศิริสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 โครงการเสนอเพื่อจัดนาฏการประกอบการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาปริญญาตีร วิชาเอก-โทภาษาไทย ในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง
ชื่อผู้แต่ง ชวลิต ผู้ภักดี ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 โครงการเสนอเพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชุลี ชัชวาลกิจ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบสืบค้นแบบจัดกิจกรรมอภิ ระหว่างครูกับนักเรียนและระหว่างนักเรียนด้วยกัน
ชื่อผู้แต่ง ถนอมจิตต์ เสนมา ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ทัศนคติต่อวิชาชีพของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ทนงค์ศรี อินทนุพัฒน์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน นายเรืออากาศ ชั้นปีที 5 กลุ่มที่สอนด้วยวิธีการสอนแบเดิม
ชื่อผู้แต่ง นันทนา นียะพันธ์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง นาฏยา วิพุธศิริ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง บุญส่ง อุดมระติ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาจริยธรรม
ชื่อผู้แต่ง บุบผา นวลละออ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเสภาเพื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทย
ชื่อผู้แต่ง ไพศาล วงษ์ศิริ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างสมการทำนายความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จากความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ภารดี ธนูเทพ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 โครงการเสนอจัดตั้งศูนย์วิทยบริการการเรียนการสอนภาษาไทยในวิทยาลัย ครูเทพสตรี
ชื่อผู้แต่ง มานิตา ศรีสาคร ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับค่านิยมที่มีอยู่ในหนังสือ เรียนภาษาไทย วิชาบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง รัตนา รัตนาสิน ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 7 และ 8
ชื่อผู้แต่ง รุ่งฟ้า รักษ์วิเชียร ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 พัฒนาการของการสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วัชนี ศิลปประเสริฐ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนณิตศาสตร์สูง
ชื่อผู้แต่ง วาสุกรี รัชชกูล ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสำรวจความสนใจในเรื่องที่อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วินัย กล่ำเสือ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิลาวัลย์ จำรูญโรจน์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องบทบาทของตนในการพัฒนาชุมชนจาก วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานครและ เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง วิลาสินี ศรีมาวิน ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้บริหารเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษา ไทย ชุดทักษพัฒนาเล่มหนึ่งชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง ศิริรัตน์ วงศ์สุวรรณ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและนักศึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับการเรียนการ สอนหมวดวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ชื่อผู้แต่ง สมวาสนา ตั้งตริยพงศ์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยกทุกสัปดาห์ กับกลุ่มทดสอบย่อยทุกหน่วยการเรียน
ชื่อผู้แต่ง สันติ ศรีประเสริฐ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการพิสูจน์เรื่อง การดำเนินการของเขต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง สินชัย จิตรพีระ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการประเมินผลการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายใน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สิรินทร สุนทราภิวัฒน์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 วิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อผู้แต่ง สุนทรี ดวงทิพย์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ ในวิทยาลัยครูภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง สุรพล ไพโรจน์ประยูร ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครู ที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทย ในวิทยาลัยครู กลุ่มภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ ศรีฟ้า ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูต่อนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง อ้อทิพย์ โห้งาม ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 อิทธิพลของนิทานพื้นบ้านที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของชาวไทย ภูเขาเผ่าเย้าบ้านห้วยแม่ซ้าย
ชื่อผู้แต่ง อุทัย วรสุวรรณรักษ์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับปัญหา การเรียนการสอนซ่อนเสริมวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง อุไทยวรรณ พูลทวี ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบบางประการ ซึ่งไม่ใช่ความสามารถทางสติ ปัญญา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาตร์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง อุรี ลิ้มพิสุทธิ์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ชื่อผู้แต่ง โอสถ ภาวิไล ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดเหตุผลเชิงตรรก ทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง กมล หลีกภัย ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับ โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา
ชื่อผู้แต่ง กมลรัตน์ จรัสรัศมี ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์แบบเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง กิ่งแก้ว คูอมรพัฒนะ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของครูสังคมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เกษม เชยชม ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนตามการประเมินของครู
ชื่อผู้แต่ง จรรยา ภูอุดม ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนของโรงเรียนพณิชยการ เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยาศาสตร์ของ สสวท.
ชื่อผู้แต่ง จำรูนศรี ทองมาก ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบกิริยาร่วมในห้องเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง เฉลิมพงศ์ เศรษฐี ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชฎาพร พัชรัษเฐียร ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชุมศรี บุญสิทธิ์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ญาดา ธีระวิคาวี ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนชีววิทยา ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชื่อผู้แต่ง ดวงกมล เหมะรัต ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์การออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง ทิพย์วรรณ จรรยาสุภาพ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทปวิชาภาษาไทยเรื่อง รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง ทิพวรรณ นาคะสุวรรณ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง การสะท้อนและการหัก เหของแสง ระหว่างการสอนตามลำดับขั้นการเรียนรู้ของการเรียนกับการสอนแบบ สืบสอบ
ชื่อผู้แต่ง แท้ วารีรำพึงเพลิน ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก...
ชื่อผู้แต่ง ธีรชิต หอมโกล ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 เจตคติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นนทลี วิชุพันธุ์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิทยา ศาสตร์ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง นพวรรณ ชอนตะวัน ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ผลของการอธิบายก่อนและหลังทำการบ้านและหลังการตรวจซึ่งมีต่อเจตคติ และสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง นวลศรี เห็นสุข ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์หนังสืออ่านนอกเวลาประเภทสารคดีในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง เนาวรัตน์ สวินทร์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจการใช้เครื่องสัมพันธ์ความกับความสามารถ ในการอ่านเอาความภาษาอังกฤษของนักศึกามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง เบญจภรณ์ ฉัตรนะรัชต์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักศึกษาครูเกี่ยวกับโปรแกรมสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี ใน วิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ปราณี นิลเหม ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาความสนใจในการอ่านวรรณกรรมร้อยกรองของนักศึกษา ระดับปริญญาตร ภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง ปราณี เพชรแก้ว ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการใชั ภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ปาริชาติ พุดน้อย ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นม้ธยม ศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนิชาวิทยาศาสตร์ตามการรับรู้ ของครู
ชื่อผู้แต่ง ผกามาศ วรานุสันติกุล ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ผลการสอนแบบสืบสอบชนิดที่ครูและนักเรียนช่วยกันถามกับชนิดที่ครูเป็น ผู้ถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทัศนคติ ทางวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง พรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีระดับพุทธิปัญญาและรูปแบบการคิดต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง พรพิมล สกุลคู ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ภาคคำนวณใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3
ชื่อผู้แต่ง พัชรี พิพัฒวรรณกุล ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้เวลาในการเรียนเพื่อรู้เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยการใชั ชุดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพของนักเรียที่มีผลการเรียนวิชา คณิตศาสตร์แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง พิศุทธิ์ วีระจิตต์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 อุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ภัทรจันทร์ ใจสว่าง ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 สัมพันธภาพระหว่างความถนัดทางภาษา ทัศนคติต่อการเรียนและสัมฤทธิผลใน การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง มานพ โฮตระกูล ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านข้อความภาษาอังกฤษที่ใช้ประโยชน์ ซับซ้อน กับข้อความที่ลดความซับซ้อนของนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง เยาวลักษณ์ ณ เชียงใหม ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนโรงเรียนพณิชยการเกี่ยวกับหนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่ง รักซ้อน รัตน์วิจิตต์เวช ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบโคลซและแบบทดสอบเลือกตอบ เพือสภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ...
ชื่อผู้แต่ง รัชนีกร สุทธจิตต์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้แหล่งชุมชนประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วรลักษณ์ รัตติกาลชลากร ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบสอบสัมฤทธิผลวิชาภาษาอังกฤษ 041 ทักษะการฟัง-พูด 1
ชื่อผู้แต่ง วราภรณ์ ศรีเพ็ชรพันธ์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของครูสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิชัย จันทร์เทพา ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอนแบบใช้เกมและไม่ใช้เกมประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง วิไล จิตกรณ์กิจศิลป์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความยาว พื้นที่และ ปริมาตร โดยการสอนตามลำดับข๋นการเรียนรู้ของการกับการสอนแบบบอกให้ รู้...
ชื่อผู้แต่ง วีระพันธ์ ส่องสว่าง ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ผลของอวัจนพฤติกรรมของนักจิตวิทยาการปรึกษาต่อระดับการรับรู้ของผู้ บริการเกี่ยวกับความเข้าใจสาระและความรู้สึกและการยอมรับนับถือ
ชื่อผู้แต่ง ศรีประไพ ลดาวัลย์,หม่อมหลวง ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนในสถาน ฝึกและอบรมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกาง และในโรงเรียนรัฐบาล
ชื่อผู้แต่ง ศรีพัฒนา สุมะนังกุล ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์อังกฤษในตำราเรียนสาขาชีววิทยา ระดับมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์กับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง สมบัติ ศรีประเสริฐ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์สมรรถภาพสมองทางสัญลักษณ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง สมบูรณ์ แซ่ภู่ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบการใช้เวลาในการสอนและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวรรณคดี ไทยโดยใช้วิธีสอนแบบล่าคำตอบ กับวิธีสอนแบบบรรยาย
ชื่อผู้แต่ง สมภูมิ บ่ายเที่ยง ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพครูภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ เจริญสุข ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความเข้าใจความสัมพันธ์ของการอ้างอิงย้อนหลังในข้อความภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง สิริพร เมืองพรวน ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง สุชาติ วงศ์สุวรรณ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจโครงสร้างหลักภาษาไทยกับทักษะในการใช้ ภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุปราณี แสนจิตร์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาระ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุพัตรา ทองประเสริฐ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ผลของเงื่อนไขการแข่งขันที่มีต่อผลสัมฤทธิและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง อรษา เจริญพร ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มแบบต่าง ๆ
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี ศรัทธานุศาสตร์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์-เทปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง กริยาช่วย สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง อัมพร ห้อคนดี ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยทั้ง 4 สถาบันเกี่ยวกับ การเตรียมตัวทางด้านวิชาการที่ได้รับจากโรงรียนเตรียมทหาร
ชื่อผู้แต่ง อาภาพร กาญจนอัศว์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง อุบล เลี้ยววาริณ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ผลของจำนวนนักเรียนในกลุ่มการทดลองวิทยาศาสตร์ที่มีต่อทักษะการใช้ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง อุษณีย์ วิเศษพานิช ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การทดลองใช้บทเรียนแบบโปรแกรมกับนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ แตกต่าง
ชื่อผู้แต่ง กัญญา โพธิวัฒน์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านพุทธพิสัย ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างการใช้กลวิธีการเรียนรู้ของบลูมกับแผนการเรียนการสอนของเคลเลอร์
ชื่อผู้แต่ง กิตติ พัฒนตระกูลสุข ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้แบบทดสอบโคลซประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทยของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่ง จริยา จริยานุกูล ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนที่มีต่อ ครู สังคมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จอมใจ หิรัญทรัพย์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ลำดับการเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง จันทร์สุดา ยงพิทยาพงศ์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การติดตามการทำงานของบัณฑิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 251-2521
ชื่อผู้แต่ง จินตนา เบญจเทพานันท์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 สัมพันธภาพระหว่างความสามารถด้านจำนวนและเหตุผลเชิงนามธรรมกับผล สัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง เจตนา ทองรักษ์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ชนิตรา สิทธิใส ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนาระ ดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษานสูง ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ชูชาติ นพพลกรัง ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 เปรียบเทียบปฏิกิริยาร่วมในห้องเรียนระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ดิลก อุทะนุต ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความต้องการการนิเทศของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหา นครตามการรับรู้ของครู
ชื่อผู้แต่ง ตติยา โสรัสสุขะโต ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที 4
ชื่อผู้แต่ง ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาสังคมวิทยา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ธงชัย รักซ้อน ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาเอกคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีของ วิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ธวัชชัย รัตนธรรมา ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของ ครูภาษาอังกฤษในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นพมาศ รัตนปรีดากุล ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างหนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาไทยเรื่อง หิโตปเทศคำกลอน สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง นภาลัย สุวรรณธาดา ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านวารสารทางวิทยาศาสตร์กับเจตคติทางวิทยา ศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นวลจิตต์ โชตินันทน์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอน ต้นเล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง นุชน้อย สถิรอังกูร ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์แบบเรียนฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง บรรพต วงศ์แสวง ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์กับผล สัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
ชื่อผู้แต่ง ปนิดา ศิริกุลวิเชฐ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 เปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการฝึกสอนและความช่วยเหลือที่ได้รับ ของนักศึกษาฝึกสอนวิชาเอกภาษาไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้น สูงในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ประสาท อือนอก ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาตามหลัสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
ชื่อผู้แต่ง ปรางค์สุวรรณ อดีตโต ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ปัญญา อุทัยพัฒน์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสนใจทาง วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง พัชรา เรืองรัศมี ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับความสามารถ ทางพุทธปัญญา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง พิมพา แซ่ลิ่ม ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการ สอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง พิศวาท ลัดดากุล ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจสำนวนภาษาอังกฤษและความสามารถในการ อ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที
ชื่อผู้แต่ง เพชรา สังขะวร ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การทดลองใช้ชุดการสอนตามเอกัตภาพกับนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ภาณุมาศ พานารถ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบการสอนซ่อมเสริมทักษะการเรียนเขียนสะกดคำสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวิธีการฝึกการะกดคำและ วิธีสัมพันธ์ทักษะ
ชื่อผู้แต่ง มณฑนา วัฒนถนอม ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของตนในการพัฒนาชุมชน
ชื่อผู้แต่ง มารศรี รัตนกันทา ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนัก ศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง ระยับ ทฤษฎีคุณ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาระหว่างการสอนโดยเน้น การใช้คำถามประเภทแคบกับการสอนโดยเน้นการใช้คำถามบางประเภทกว้าง
ชื่อผู้แต่ง เรขา ทองคุ้ม ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในชั้นประถมปีที่ 1 และ 2 จังหวัดชลบุรี
ชื่อผู้แต่ง ลักขณา สมเชื้อ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 @เปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนด้วยวิธีการ ทางประวัติศาสตร์กับการสอนด้วยวิธีการบรรยาย
ชื่อผู้แต่ง วรรณมาศ กลั่นแก้ว ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ข้อผิดทั่วไปในการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง ศุภร เลาหะพันธุ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์เพลงพื้นเมืองและการละเล่นพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้แต่ง สมจิตร กัลยาศิริ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหลักภาษาไทยด้วยการสอนแบบบรรยาย โดยการใช้และไม่ใช้เกมและเพลงประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง สมพล ธูปบูชา ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ผลของการร่วมมือและการแข่งขันที่มีต่อนักเรียนในการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์แบบสืบสอบ
ชื่อผู้แต่ง สิริอรวัลคุ์ พูนพาณิชย์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยวิธีค้นพบระหว่างครู ที่ได้รับการอบรมและครูที่ไม่ได้รับการอบรม จากศูนยอบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา
ชื่อผู้แต่ง สุธน อ๋องคณา ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ วิงวอน ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนซึ่งเรียนด้วยการ สอนแบบสืบสอบที่มีคำแนะนำปฏิบัติการและที่ไม่มีคำแนะนำปฏิบัติการ
ชื่อผู้แต่ง สุรวุฒิ สุชินโรจน์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างการทำ แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อยหลังเรียนของนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง สุวรรดี นิมมานพิสุทธิ์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง สุวิชา พูลเกษ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบสอบสัมฤทธิผลวิชาภาษาอังกฤษหลัก 1 อ.011
ชื่อผู้แต่ง โสฬศา สาตพร ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกรุงเทมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อรรถศิษฎ์ สมรรถการอักษรกิจ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาไทยประเภทนวนิยาย ในระดัมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง อัมพร ทองใบ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาพัฒนาการทางสติปัญญาตามทัศนะของพีอาเจท์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่ง อำนาจ มั่นทน ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง อุไรวรรณ เอี่ยมประภัสสร ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทาง วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง @สุวิมล ชอบทำกิจ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนตัวสะกดการันต์ระหว่างนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานครและในเขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง งามจิตต์ อำไพ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ชั้นสูง ฉบับพุทธศักราช 2519
ชื่อผู้แต่ง จินตนา พรตตะเสน ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยครูระดับปริญญาตรี
ชื่อผู้แต่ง จินตนา สุนทรวิภาต ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชากฏหมายระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมอาชีวะ
ชื่อผู้แต่ง ฉวีวรรณ จันทรัตน์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์พฤติกรรมทางวาจาในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ชลอ วงศ์แสวง ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์กับผล สัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง ชัยสงคราม เครือหงส์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และทัศนคติเชิง วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม 1 ชั้มัธมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ตวงรัตน์ คูหเจริญ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความต้องการการนิเทศการสอนวิชาภาษาไทยของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ทวี ชำนินอก ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลวิชาสังคมศึกษา วิชาวิธีสอนสังคมศึกษา กับการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อผู้แต่ง นพพร พานิชสุข ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้บทร้อยกรองร่วมสมัย ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระด้บชั้นมัธมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมวิทยาศาสตร์กับโปรแกรมิลป
ชื่อผู้แต่ง นิภา เสือก้อน ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู ในระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง เนาวรัตน์ ทรงวิทยา ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรียนชั้น ม.ศ.1 กับ ม.1 ในเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง บุญญรัตน์ ศิริอาชากุล ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการเรียนจาก โมดูลกับการเรียนจากครูซึ่งสอนแบบสืบสวน
ชื่อผู้แต่ง ประภาพรรณ ไชยวงษ์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ มณีไสย ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนหลักภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง ปราณี สินธุ์สะอาด ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน วิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
ชื่อผู้แต่ง ผ่องฉวี ไวยาวัจมัย ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติโดยวิธีสอนแบบบรรยาย กับวิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมประกอบการอิปรายในระดับประโยค วิชาชีพเกษตร
ชื่อผู้แต่ง ผ่องศรี คุ้มจอหอ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลในการเรียนกับสมรรถภาพ ในการสอนของนัก ศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง พนอ เนตรพะไล ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูภาษาไทยในเขตกรุงเทพมหานครกับเขตการ ศึกษา 12 เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยรดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ กอสุวรรณ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง พรรณเพ็ญ ทนกล้า ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพครูคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง พัชรินทร์ เหมโชติ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พินิจ วรรณีเวชศิลป์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชามนุษย์กับ สิ่งแวดล้อมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง พูนสิน จันทรวงศ์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 เปรียบเทียบสัมฤทธิปลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนแบบบรรยาย กับการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญนภา แสงสระศรี ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจวิชาชีววิทยากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ไพฑูรย์ เลาหวิเชียร ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทย เรื่อง การเข้าประโยคในภาษาไทย สำหรับระดับประกาศ
ชื่อผู้แต่ง ภิเษก จันทร์เอี่ยม ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสอนวิชาภาษาไทยด้วยวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง ยุพดี นาคพีระยุทธ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ยุพดี ปานบุบผา ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยวิธีสอนแบบอภิปรายกับวิธีสอนแบบบอกให้รู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4
ชื่อผู้แต่ง ยุพิน จิรสุขานนท์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ลลินธร กิจจาธิการกุล ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวคเตอร์ โดยวิธีสอนแบบผสมกับวิธีสอนแบบบอกให้รู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง ละเมียด กรบงกชมาศ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพ้นธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง วรรณดี วรรณศิลป์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนของนิสิตฝึกสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง วราภรณ์ ปะทะยศ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจการใช้เครื่องหมายวรรคตอนตัวนำอนุ ประโยคและปริบทกับความสามารถในการอ่านเอาความในวิชาภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง วัฒนา บาลโพธิ์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ลักษณะของพลเมืองดีในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วันเพ็ญ คำเมือง ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา ปีทิ่ 1
ชื่อผู้แต่ง วันเพ็ญ วารุณี ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง วิเชียร ทัพประเสริฐ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง วรรณยุกต์ สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง วิภาวี ไชยยงค์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสอนคติชนวิทยาในวิทยาลัยครูภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง วิมล ดำศรี ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมทางจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง วิระวรรณ อามระดิษ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์สัญญาลักษณ์ โดยใช้ชุดการสอนตามเอกัตภาพ กับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง สมคิด วงศ์นาถ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบการประเมินสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายโดยนักเรียนและตัวครูเอง
ชื่อผู้แต่ง สมพงศ์ ศิริสมบัติ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างโมดูลการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 103 ระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง สุจิตต์ ลิ่มประพันธ์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างโมดูลการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 103 ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง /ภาษาอังกฤษ-การศึกษาและการสอน
ชื่อผู้แต่ง สุจินต์ ลิ่มประพันธ์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับวรรณกรรม ร้อยกรองไทย
ชื่อผู้แต่ง สุนทรี เฉลิมพงศ์ธร ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 เปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ทรัพยากรธรรม ชาติของประเทศไทย โดยการเรียนแบบสืบสอนฉบับการเรียนแบบบรรยาย
ชื่อผู้แต่ง สุนทรียา เปรมวารี ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ เกี่ยวกับมลภาวะระหว่างนักเรียนโปรแกรมวิทยา ศาสตร์ ที่เรียนวิชาชีววิทยาและไม่เรียนวิชาชีววิทยา
ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ พัฒน์จารีย์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 สัมพันธภาพระหว่างระดับสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์วิชา วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง สุปรียา ลำเจียก ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การผลิตและการใช้ครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุภรณ์ จงสืบพันธ์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาในการดำเนินการสอนตามโปรแกรมการสอนสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง สุมาลี วิไลรัตน์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับภาษาที ใช้ในการโฆษณา
ชื่อผู้แต่ง สุรีย์ประภา ตรัยเวช ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสนใจในกิจกรรมเสริม หลักสูตร วิชาวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง สุวิทย์ โคตรธนู ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทปวิชาภาษาไทย เรื่อง อิเหนาตอนศึก กะหมังกุหนิง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง อรไทย ผลดี ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในภาษาพูดของนักศึกษาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง อรุณี ตัณฑ์ศิริ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพครูสังคมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อัธยา หาญดำรงกุล ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง เอื้อมพร นิลคูหา ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง จำเนียร ร่มโพธิ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่รูปเรขา คณิตระนาบเดียว สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง จิรพรรณ ปุณเกษม ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง กาพย์เห่และกาพย์ห่อโคลงระดับประกาศนีบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง จุไรรัตน์ มะโนสร้อย ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การผลิตและการใช้ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ อุ้ยนอง ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารของครูใน โรงเรียนัธยมศึกษาใน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ณัฐ อัญชันภาติ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง สมาสและสนธิ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง เตือน พรหมเมศ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ทักษิณา ศิรพจนกุล ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง การสร้างคำไทย สำหรับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง-
ชื่อผู้แต่ง นลินี บำเรอราช ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 คุรุธรรมเนียมของครูสังคมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง น้อมจิตต์ ชูสุวรรณ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้สื่อการสอนในการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนราษฎร์ ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นุชรินทร์ ฟ้าร่มขาว ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง คำฉันท์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ประชุม เกตุแก้ว ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนที่ เรียนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 2503 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา กับหลักสูตรสถานส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ประทุม ทองพูน ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับความสามารถในการปฏิบัติ งานของบัณฑิตการศึกษาปีการศึกษา 2518-2520 สายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ชื่อผู้แต่ง ปรีชา สัมฤทธิผล ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการวัดและประเมินผลการสอนการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ปองจิต อ่อนเผ่า ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง พรพรรณ ไชยประพาฬ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง มลภาวะ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์ปัญหาการใช้ประโยคขยายในภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง พูนทรัพย์ จรรยาสุภาพ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสอนวรรณกรรมบทความระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง เพียงพร โชติกันตะ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบนิเวศน์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง มณทิรา ล่ำซำ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องสั้นที่ใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ยุพดี ฤทธิสิทธิ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชาภาษาไทย 211: หลักภาษาไทย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง รสสุคนธ์ อนุกูล ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 สาเหตุของการสอบตกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ระพินทร์ โพธิ์ศรี ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 มโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วารี แสนสุข ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงาน สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง วิเชียร สามารถ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา ครูภาษาไทย และนักเรียน เกี่ยวกับสมรรถภาพครูภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง วิไลวรรณ ทรัพย์เจริญ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวรรณคดีไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และกระบวนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางในชั้น ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิไลวรรณ สันถวะโกมล ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภูมิศาสตร์จากห้องเรียนแบบศูนย์ การเรียนกับห้องเรียนที่มี ครูเป็นศูนย์กลาง
ชื่อผู้แต่ง ศิริอร สุขตระกูลเวศ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การผสมผสานภาษาศาสตร์ในบทเรียนวิชาหลักภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ศุภชัย แสงปัญญา ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทย เรื่อง คำลักษณะนาม สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมพร นาคสุวรรณ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 โปรแกรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ในกรุงงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สมลักษณ์ สุดหอม ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฎิบัติกิริยาไฟฟัาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง สุจินต์ เสรีธรณกุล ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครูมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา เอี่ยมสุขวัฒน์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของโพลีโนเมียล สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชื่อผู้แต่ง โสพร โกยสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครู และ ผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อรนันท์ บุญประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง โอภาส สุกใส ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชา ชีววิทยาเรื่อง การขับถ่าย สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง กอบกุล รัตนสุวรรณ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ประมวลการสอนภาษาอังกฤษเทคนิค สำหรับนักศึกษาเทคนิคช่างอุตสาหกรรมระ ดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างโมดูลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง จรัสโฉม นาโค ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบสอบสมรรถนะทางการฟังภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 3, 4 และ 5
ชื่อผู้แต่ง จรัสพักตร์ บุณโยดม ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จรูญ วิรุฬห์รัตน์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คัลคูลลัสเบื้องต้น สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ดนัย ยังคง ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบสอบสมรรถนะทางการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 และ 5
ชื่อผู้แต่ง ทรงพรรณ มณีวรรณ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษาของอาจารย์ ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง นงนุช สุวรรณแสง ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์แบบสอบคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันการ ศึกษาขั้นอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง นพมาศ ปทุมบาล ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง น้ำอ้อย อุมะวิชนี ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอันดับและอนุกรม สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง นิตย์ กุลละวณิชย์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง สสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง บังอร ไชยานุวัติวงษ์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง บุญมี พันธุ์ไทย ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบ วิชาประวัติวรรณคดีประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ปทุม พงษ์สุชาติ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 พัฒนาการของการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง พนัส วิมุกตายน ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พรรณี ภวภูตานนท์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง คำอุปมาอุปไมย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง มณีรัตน์ อุดมวรรณนนท์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง คำบาลี สันสกฤตที่นำมา ใช้ในภาษาไทย สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ยุพา อินทราวุธ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การผลิตและการใช้ครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ยุวนิตย์ หงษ์ตระกูล ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซ็ต สำหรับประดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง รัตนาภรณ์ กุ้ยบำรุง ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความและ ทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง วรรณา บัวเกิด ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างโมดูลการสอน เรื่องไฟฟ้าสถิตย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการ ศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง วสุมดี นาคธร ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยและวิชาวิธีสอนภาษาไทยกับ ผลการฝึกสอนวิชาภาษาไทย ของนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง วาสนา นิกรพันธุ์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 กิริยาร่วมทางวาจาระหว่างนักศึกษาฝึกสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการ ศึกษาชั้นสูงกับนักเรียนในการเรียนการสอนภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง วิเชียร เกษประทุม ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นตรง สำหรับประดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง วิไล แก้วงามอรุณ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบสอบสมรรถนะทางการอ่านภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3, 4 และ 5
ชื่อผู้แต่ง แววตา ชัยวิวัฒน์พงศ์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1ที่เรียนในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน กับ นักเรียนที่เรียนในห้อง เรียนแบบครูเป็นศูนย์กลาง
ชื่อผู้แต่ง ศรีวิไล ดอกจันทร์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ศรีสุดา จริยากุล ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์บทบาทของสื่ออีเล็คโทรนิคที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทยของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศิวะพร สุคนธ์พงเผ่า ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบสอบความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง สมเจตน์ กาญจนะ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้ครูในระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมชาย ชูชาติ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและ ปริมาตรรูปทรงตัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง สายชนม์ สัจจานิตย์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 สมรรถภาพของครูมัธยมศึกษาตามความต้องการของชาวเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง สุพจน์ ศุภกุล ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบสอบสมรรถนะทางคำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 3, 4 และ 5
ชื่อผู้แต่ง สุภาภรณ์ ทองใบ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง คำซ้อน สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง สุภาภรณ์ ศรีภิรมย์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับสภาพแวดล้อมทางบ้านของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง สุมาลี สังข์ศรี ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง เสรี ชิโนดม ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การผลิตและการใช้ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรอวล บูรณารมย์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 @การผลิตและการใช้ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อลิศรา ศิริศรี ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ตรรกศาสตร์สัญญ ลักษณ์ สำหรับระดับประกาศนียบัตรวชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง ลักษณะของภาษาไทย สำหรับรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง อุษณีย์ เจริญฉ่ำ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การลงทุนในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เอมอร ปัญญาศรีวรมย์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบเรียนการเขียนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาเกาหลีในสถาบัน อุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ฮานู ลี ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง โครงสร้างทางไวยากรณ์อังกฤษที่เป็นปัญหา สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง กฤษณา บริบูรณ์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางวิทยาศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง จรัญ สวัสดิ์ถาวร ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 มโนทัศน์เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนอาชีวศึกษา.
ชื่อผู้แต่ง จีรังลักษณ์ ศกุนตะะลักษณ์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างคู่มือการสอนเขียนภาษาไทยระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง จุไร วรศักดิ์โยธิน ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสามารถในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง ดียู ปาลีคุปต์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง ปัจจุบันกาล สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง นัยนา แย้มบุญเรือง ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังค์ชั่นตรีโกณมมิติ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง นิคม สยังกูล ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่รู้ และ ไม่ รู้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียน
ชื่อผู้แต่ง บัญญัติ ชำนาญกิจ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความรู้และความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสกปรก
ชื่อผู้แต่ง บุญนำ ทานสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง คำวิเศษณ์ สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ประไพ เชิงฉลาด ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนทักษะพูดในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ปรียา หิรัญประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องเสียงในภาษาไทย สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ ศรีภิรมย์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้เรื่องสั้นของมนัส จรรยงค์ สอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ชื่อผู้แต่ง พิศมัย สิงห์แก้ว ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการฝึกสอนของวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชื่อผู้แต่ง พิศวง ธรรมพันทา ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2516-2518
ชื่อผู้แต่ง มาลี อุ่นอก ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนกับห้องเรียนแบบครูเป็นศนย์กลาง
ชื่อผู้แต่ง ยามีละ อารีสมาน ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้คำบุพบทภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่ง เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 มโนทัศน์เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รัตนาภรณ์ มหาศรานนท์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีเรียนเป็น คณะกับเรียนเป็นชั้นปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง วรรณา ตวงชัยปิติ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความถี่ของศัพท์ในแบบเรียนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง วิภาพร หย่างอารี ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสอนวรรณกรรมร่วมสมัยโดยเน้นการวินิจสารในระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง ศรีธันว์ อยู่สุขขี ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนเริ่มเรียน
ชื่อผู้แต่ง ศิลป์ ภาคสุวรรณ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง สกลกิจ นกสกุล ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง กาพย์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง สถิตมาส สีหสิทธิ์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ผลการฝึกตามระบบแฟลนเดอร์ที่มีต่อกิริยาร่วมทางวาจาของนักศึกษาฝึกสอนและนักเรียนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง สมศรี ตั้งมงคลเลิศ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบชนิดที่ใช้ และไม่ใช้ศูนย์การเรียน
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา ศรีสุขวัฒน์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาต่อการมีส่วนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่ง สุภัตรา คล้ายคุ้ม ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 กิริยาร่วมทางวาจาระหว่างนักศึกษาฝึกสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงกับนักเรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง สุภาพร พรพิบูลย์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นทางการเมืองของนักเรียนไทยเชื้อสายจีนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง สุภาพร วิไลพันธ์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้วยวิธีสอนแบบสาธิตกับวิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
ชื่อผู้แต่ง สุมน โอสถานนท์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และลักษณะที่พึงปรารถนาของครูในระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา เนตยากร ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการสอนวิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียน กับ แบบบรรยาย ประกอบการสาธิตในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง หยกฟ้า วิจิตรแสงศรี ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการสอนวิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียน กับ แบบบรรยาย ประกอบการสาธิตในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง หยกฟ้า วิจิตรแสงศรี ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้ในแบบเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ วรกาญจนา ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์คุณค่าของหนังสืออ่านนอกเวลาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง อมรา เทศกรณ์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง ลมมรสุม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง อรทัย เต็มบุญเกียรติ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างสไลด์เทปบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องบิน สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง อำไพ ศรีภิรมย์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การถ่ายทอดระหว่างความเข้าใจในการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง อุมา จันทรเสน ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบสอบความสามารถในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนเริ่มเรียน
ชื่อผู้แต่ง กษมา อัจฉริยะศาสตร์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง กุสุมา มะนะสุนทร ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง การจัดจำพวกพืช สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ไขศรี วิรุฬห์จรรยา ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาสถิติเรื่อง การวัดความโน้มเอียงเข้า สู่ส่วนกลางและการกระจายสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ครรชิต หอมแพน ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง จำรัส น้อยแสงศรี ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 มโนทัศน์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จีรวรรณ สร้อยน้ำ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้แบบฝึกหัดชนิดโคลซเพื่อฝึกความเข้าใจในการอ่าน สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง จุรีย์ แสงแก้ว ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการฟังและการอ่านของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาที่ใช้หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างกันในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ชนาธิป ชรินทร์สาร ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์และเลือกผลงานของนักเขียนบทร้อยกรองร่วมสมัยมาใช้ในการสอนแต่งคำประพันธ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ชวน เพชรแก้ว ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสอนทักษะการใช้คำสัญญลักษณ์ในการเขียนความเรียงแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ชะอุ่ม วิบูลย์ศรี ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์กิริยาร่วมทางวาจาในการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ชูกลิ่น อุนวิจิตร ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง คำประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง ดวงจันทร์ อินทร ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบแบบสอบชนิดเลือกตอบและแบบสอบชนิดโคลซซึ่งละคำต่างกันในการวัดความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง เตือนใจ วัฒนา ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการสอนวิชาสังคมศึกษาของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ เรืองธรรม ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง การสังเคราะห์แสง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ ศรีเพ็ชร์พันธุ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษาในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ทิพยวรรณ สุขีโมกข์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การประเมินศัพท์สหกรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ทิพาวรรณ จันทรพิบูลย์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์โดยวิธีสอนแบบการเรียนเป็นทีม กับการเรียนแบบบรรยายประกอบการสาธิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง นพเก้า สุนทรเกส ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้แต่ง นาตยา ภัทรแสงไทย ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ในหมวดวิชาบังคับทางการศึกษาหมวดวิชาเอกภาษาอังกฤษกับผลการฝึกสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง บรรเลง ทรรทรานนท์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความเข้าใจความหมายของถ้อยคำและสำนวนภาษาไทยของนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง บุญเลิศ ครุฑเมือง ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง ประนอม เดชชัย ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 มโนทัศน์เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ประวิทย์ อรรถวิเวก ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างกิริยาร่วมทางวาจากับสัมฤทธิ์ผลวิชาวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง ประสงค์ จันทองจีน ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ของโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาในกรุงเทมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ ปริกขิตตานนท์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้ประโยชน์ของแหล่งชุมชนประกอบการสอนสังคมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง ประหยัด สายวิเชียร ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การจัดลำดับและการจัดหมู่ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสอนมโนทัศน์และหลักเกณฑ์ด้วยการวิเคราะห์ร่ายยาวมหาเวชสันดรชาดกในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง ปิยะวรรณ์ สุธารัตน์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดจำพวกสัตว์ สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ผดุงยศ ดวงมาลา ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ธรรมชาติของน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง ผ่องศรี หล่อศิริไพบูลย์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนไทย มุสลิม กับ ไทย พุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในเขตการศึกษา 2
ชื่อผู้แต่ง พงศกร สุวรรณเดชา ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูประจำการ และนักศึกษาวิทยาลัยครูในจังหวัดอุตรดิตถ ์ เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พงศธร พิทักษ์กำพล ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง การย่อยอาหาร
ชื่อผู้แต่ง พวงเพ็ญ ทองลงยา ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบสอบความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษของนักเรียนเริ่มเรียน
ชื่อผู้แต่ง พัชรประภา แพรัตกุล ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้ประโยชน์ห้องสมุดเพื่อการเรียนและการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิต
ชื่อผู้แต่ง พันธุ์ทิพา หลาบเลิศบุญ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบฝึกหัดโครงสร้างไวยากรณ์อังกฤษแบบคิกนิทีฟสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง พิกุล บุณยรัตพันธุ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบสอบความสามารถในการจำแนกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนเริ่มเรียน
ชื่อผู้แต่ง พิมล กัณฐวิจิตร ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เวคเตอร์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญจันทร์ เฟื่องฟู ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบจำนวนจริง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ภิญโญ เงียบประเสริฐ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปกครองประเทศ
ชื่อผู้แต่ง มงคล พรหมพัฒน์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความถี่ของคำศัพท์จากหนังสืออ่านในเวลาวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมแบบประสม มัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง มลิวัลย์ ภักดิ์ประไพ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง มาลี โตสกุล ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความนิยมอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ยุพา โชติเกียรติ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนราษฎร์
ชื่อผู้แต่ง รพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาและผู้ปกครองในจังหวัดอุตรดิตถ์เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ระดม บุญเรือง ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเตรียมครูสังคมศึกษาของวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รุจี เกิดแก้ว ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ลัดดา อุตสาหะ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความร้อนในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อผู้แต่ง ลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง กลุ่มดาวจักรราศี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วรรณกิตต์ รัตนากร ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง รา สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง วรรณจรีย์ มังสิงห์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนท์และฟังก์ชั่นลอการิทึม สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง วรรณี พร้อมมูล ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 บทบาทของสมาคมผู้ปกครองและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความหนวกหูของเสียงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อผู้แต่ง วรัญญา จีระวิพูลวรรณ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง แสงช่วยในการเห็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง วรุณวดี โชคบรรดาลสุข ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์สากลในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วัฒนา ส่งศิริ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง วันดี วัฒนาประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสำนึกทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
ชื่อผู้แต่ง วิชิต ประสมปลื้ม ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง วิฑูรย์ แสงหิรัญ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการเรียนและการสอนสังคมศึกษาในโรงเรียนผู้ใหญ่
ชื่อผู้แต่ง วิรากร ผดุงชีวิต ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทยของวิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง วีณา วีสเพ็ญ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การทดลองสอนโดยใช้หนังสืออิงลิซ ฟอร์ไทยสติวเดนท์เอ็กซ์เฟอร์ริเมนทอล รีวิชัน บุค วัน
ชื่อผู้แต่ง วีระ วิจบ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง วีระวรรณ พิบูลย์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบสอบความสามารถในการเขียนตามคำบอกภาษาอังกฤษของนักเรียนเริ่มเรียน
ชื่อผู้แต่ง ศิรินนา บุณยสงวน ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลจากการสอนภาษาอังกฤษแบบครูสอนเป็นทีมและสอนคนเดียว
ชื่อผู้แต่ง ศิริลักษณ์ ตันติวัชรประกาย ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์ตำราภาษาไทยของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ชื่อผู้แต่ง สมเกียรติ คู่ทวีกุล ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษาในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง สมเจต อ่ำรอด ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง คำแผลง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบสอบความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนเริ่มเรียน
ชื่อผู้แต่ง สากุล สร้างบัณฑิตสกุล ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบการใช้ภาพสีและสไลด์ในการสอนเรียงความภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สายสมร เตชานันท์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกี่ยวกับบทบาทของสตรีด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ชื่อผู้แต่ง สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์แบบเรียนวิชาวรรณคดีไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา โชติกพณิช ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนภูมิศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 4
ชื่อผู้แต่ง สุดสวาท ยกส้าน ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง โคลงสี่สุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง สุปราณี พฤติการณ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง การลำเลียงสารในสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง สุภาภรณ์ เลิศลักขณวงศ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างกริยาร่วมทางวาจากับการเรียนรู้ทักษะเชิงซ้อนของขบวนการวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุมาลี พิตรากูล ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 103 ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุวัฒน์ ช่างเหล็ก ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนราชาศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในห้องเรียนแบบครูเป็นศูนย์กลางและแบบศูนย์การเรียน
ชื่อผู้แต่ง เสริมแสง พันธุมสุต ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสำรวจความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากแบบเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง โสภาพรรณ แสงศัพท์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 หมวดวิชาภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง อภิวัฒน์ ปรีชาประศาสน์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การจัดสภานักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ พนาพันธ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง อาภาพร วุฒิศาสตร์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง อารยา เกษมณี ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง อารีย์ โพธิ์พัฒนชัย ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาในห้องเรียนแบบครูเป็นศูนย์กลางและแบบศูนย์การเรียน
ชื่อผู้แต่ง อุไร วันดี ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 มโนทัศน์เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีของนักศึกษาผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง โอภาส สะอาด ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาเกี่ยวกับการใช้คำที่ไม่เหมาะสมในหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง เครือวัลย์ ชัชกุล ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงทางไวยากรณ์ และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง จริยา อ่อนประไพ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสอนมโนทัศน์และหลักเกณฑ์จากวรรณกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องเขาชื่อกานต์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง จิตรลดา สุวัตถิกุล ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสนใจในกิจกรรมเสริม หลักสูตรในวิชาสังคมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จิตรา พงษ์กิจมงคล ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง เมตริกซ์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง จิตรา โอภาสทิพากร ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์อังกฤษกับความสามารถในการแต่งความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ดวงธิดา สีลายงค์ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ผลของการละคำของแบบทดสอบโคลซห้าชนิดต่อคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง ดาราวดี นิตยศรี ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบสอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ พฤกษชลธาร ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมวิทยา(สังคม16)ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง ทิพวัน เวศกาวี ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง กรรมพันธุ์ตามหลักของเมนเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง นภาพร ภมรบุตร ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ฉันทลักษณ์ไทยร่วมสมัยในการสอนแต่งคำประพันธ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง นัยนา สุทธิธรรม ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบระหว่างวิธีสาธิตและวิธีปฏิบัติการทดลอง
ชื่อผู้แต่ง นิมิตร มาศเกษม ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์เนื้อหาแบบเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง บพิตร เอกะวิภาต ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 สถานภาพและบทบาทของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ ตาตินิจ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 แบบฝึกการอ่าน และเขียนคำที่ใช้อักษรควบ ร และ ล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ เชยชิต ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ปรียานุช ลาภเจริญ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ปาริชาติ วรรณประภา ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเรียนการสอนหลักภาษาไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ผกาศรี หงศ์นาค ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสอนวิชาศีลธรรมในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พรเลขา ตุลารักษ์ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง คุณานุประโยคในภาษาอังกฤษ สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง พรวิไล อภิญกฤษดา ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 โปรแกรมการเตรียมครูระดับปริญญาตรีเพื่อสอนวิชาสังคมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ภณิดา คูสกุล ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเตรียมครูสังคมศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผู้แต่ง มลวิภา ตันวุฒินันท์ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 แบบฝึกหัดเสริมแบบเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง รัชนี จันทรมงคล ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 มโนทัศน์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง รัชนี ศานติยานนท์ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง สำนวนไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง รัตนา วิชญาณรัตน์ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาคุณค่าของชาดกเพื่อใช้ในการสอนวรรณคดีไทย
ชื่อผู้แต่ง ลัลลนา ศิริเจริญ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบฝึกการผันวรรณยุกต์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง วรนาถ พ่วงสุวรรณ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 มโนทัศน์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง วรรณวิมล หนิมพานิช ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง วาณี ตรีศิริพิศาล ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความรู้พื้นฐานหลักภาษาไทยของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง วีรฉัตร วรรณดี ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 แบบฝึกหัดสำหรับสอนเรื่องวลีในภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศศิธร สุทธิแพทย์ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาสังคมศึกษากับสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ศิรินันท์ ศรีอู่ทอง ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผู้แต่ง สถิต จิตตะนาคี ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนวิชาสังคมศึกษา ของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยครูเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่ง สมพร สุขแสน ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสอนวรรณคดีไทยในวิทยาลัยครูกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สว่างจิตต์ บารมีอวยชัย ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบฝึกหัดเสริมทักษะศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง สินีนาถ สัตยมาศ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง สุรีพันธ์ เกียนวัฒนา ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง สุลัดดา ไชยบุตร ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมภาษาอังกฤษเรื่อง การใช้กริยาให้ถูกต้องตามประธาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง เสาวนิตย์ ออสุวรรณา ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ประสิทธิภาพการสอนวิชาสังคมศึกษาในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนและห้องเรียนแบบธรรมดาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง แสงอรุณ โปร่งธุระ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง หอมหวล มีเกิด ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจความหมายของคำกับความสามารถในการอ่านเอาเรื่องภาษาไทยของนักศึกษาวิทยาลัยครูภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง อัครา บุญทิพย์ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย สำหรับผู้เริ่มเรียนชาวต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง อัมพร พงษธา ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง ประโยคในภาษาไทย สำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง อาภรณ์ ทองจันทร์มูล ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 สัมฤทธิผลในการเรียนโครงสร้างไวยากรณ์อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายอาชีพ
ชื่อผู้แต่ง อำไพวรรณ สรรพช่าง ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ชื่อผู้แต่ง อุบลพงษ์ วัฒนเสรี ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนภูมิศาสตร์ตามความเห็นของอาจารย์โรงเรียนสาธิต มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เครือวัลย์ โกมุทแดง ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาของวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จันทร์พร พ่วงเจริญ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 คุณค่าคติชาวบ้านหมู่บ้านเมืองเก่า
ชื่อผู้แต่ง จารุณี กองพลพรหม ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 กิจกรรมการเรียนและการสอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จิตต์นิภา ภักดีชุมพล ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัจจัยที่จูงใจในการเลือกวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาเอกหรือวิชาโทของนิสิต นักศึกษาครูในกรุงเทพฯ
ชื่อผู้แต่ง จิราภรณ์ มานะสุคนธ์ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงของวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสนใจวิชาชีววิทยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ชูศรี พรรณเชษฐ์ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตต่อการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง
ชื่อผู้แต่ง ดวงกมล วานิช ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้ประโยชน์แหล่งความรู้ในชุมชนประกอบการสอนภูมิศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ทศพร เชาวน์ดี ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 บทบาทของการศึกษาของปริศนาของไทย
ชื่อผู้แต่ง นพคุณ คุณาชีวะ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมแบบประสมในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นฤมล ภัทรภาณุ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการใช้สื่อการสอนสำหรับฝึกสอนสังคมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง นารี คำเพ็ญ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบทดสอบโคลซและแบบทดสอบเลือกตอบในการวัดความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง นิรมล สถิตย์ทอง ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การอ่านเอาเรื่องภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง บุญเรือน ศิริมงคล ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในอารอ่านกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสาธิต
ชื่อผู้แต่ง ประพิมพ์พรรณ สุธรรมวงศ์ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาข้อผิดในการสะกดคำในภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ประไพศรี วงศ์สุรดิศ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทยในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ประยุทธ กุยสาคร ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสอนอ่านเอาเรื่องภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการกลุ่ม
ชื่อผู้แต่ง ปัทมา เทพอัครพงศ์ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความถี่ของโครงสร้างภาษาในหนังสืออ่านภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง แพรวพรรณ นำเบญจพล ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการใช้ส่วนขยายความคำนามของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ภาสินี ศรหิรัญ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมแบบประสม
ชื่อผู้แต่ง มงคลวรรณ ทองสุขโขทัย ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 โปรแกรมการสอนวิชาสังคมศึกษาของวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รัชนี สาตนุรักษ์ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 @ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจไวยากรณ์และคำศัพท์กับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
ชื่อผู้แต่ง วาริณี ศรีสมพงษ์ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้ประโยชน์ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต
ชื่อผู้แต่ง วิภา สุประดิษฐ ณ อยุธยา ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 คุณค่าเชิงวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน
ชื่อผู้แต่ง ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การประเมินแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง ศักดิ์ศรี ปาณะกุล ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การแทรกประชากรศึกษาในหลักสูตรสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง สมคิด อิสระวัฒน์ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การอ่านเอาเรื่องภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง สมจิต เอี่ยมศุภนิมิต ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการเรียนและการสอนสังคมศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง สมประสงค์ น่วมบุญลือ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาอาจารย์พี่เลี้ยงในการนิเทศการสอนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง สมพร สาริกบุตร ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการเขียนตัวสะกดการันต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง สามารถ ศักดิ์เจริญ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สิริวรรณ สุวรรณอาภา ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การพัฒนาและหาความตรงของแบบทดสอบแบบโคลซ เพื่อใช้ทดสอบโครงสร้างภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง สุพัตน์ มูลสัน ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสร้างแบบฝึกหัดบทสนทนาภาษาอังกฤษประกอบหนังสือ แพรคทิซ แอนด์ โพร เกรส
ชื่อผู้แต่ง สุภัตรา สุทธิลักษณ์ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 วรรณกรรมข่าวของภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง เสน่หา บุณยรักษ์ ปีการศึกษา 2516 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิ์ผลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.ศ.3 ในจังหวัดชัยนาท
ชื่อผู้แต่ง กรองแก้ว ไชยกูล ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้เวลาในการสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จิตรา รอดเชื้อ ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การติดตามผลการนิเทศการศึกษาสายวิชาภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จุไรรัตน์ หมั่นพงษ์สถาพร ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาเรื่องอิเหนาเพื่อการสอนภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง ดวงฤดี บุญจันทร์ ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเขตภาคการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง ดำริ เกิดเกตุ ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์อังกฤษที่สอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง เทพินทร์ สุนทรส ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 วิธีสอนไวยากรณ์อังกฤษในระดับวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง บุญเรือน พูนนารถ ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 วัดผลวิชาภูมิศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดพระนคร
ชื่อผู้แต่ง ปราณี ตันตยานุบุตร ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้ห้องสมุดประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง พจนา จันทร์ฉาย ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสอนวิชาหน้าที่พลเมืองในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง พูลสุข เรืองไทย ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการเรียนภาษาอังกฤษแบบโครงสร้างกับแบบสถานการณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง แม้นมาศ ลีลสัตยกุล ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 คำซ้อนในภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง รัชฎาพรรณ เศรษฐวัฒน์ ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบการสอนอ่านอังกฤษด้วยวิธีแปลกับวิธีสอนศัพท์ และโครงสร้างก่อนการอ่าน
ชื่อผู้แต่ง รำไพ ดาวเรือง ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบวิชาหน้าที่พลเมือง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ลัดดา อมรพันธุ์ ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนิสิตฝึกสอน นักเรียน และครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับวิธีการสอน ภาษาอังกฤษแบบฟังและพูด
ชื่อผู้แต่ง วันเพ็ญ ธาตวากร ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบแบบประโยคคำถามภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง วิญญา พัฒนพงศ์ ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการฝึกสอนในโครงการฝึกหัดครูชนบทของวิทยาลัยครูยะลา
ชื่อผู้แต่ง สาลีทิพย์ ศรีสุทธิ์ ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความถี่ของคำในหนังสืออ่านภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง สุทา เมตไตรพันธ์ ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสาธิต
ชื่อผู้แต่ง อัมพร ศิลารังษี ปีการศึกษา 2515 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิค
ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา กรีมหา ปีการศึกษา 2514 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 วิธีสอน แบบเรียน และบทเรียนประกอบที่ใช้ในการสอนเขียนภาษาอังกฤษในระดับวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง จรัสศรี วัฒนศักดิ์ ปีการศึกษา 2514 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ระดับความสามารถในการใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง จริยา ผลประเสิรฐ ปีการศึกษา 2514 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสอนศีลธรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง ปราณี วิธุรวานิชย์ ปีการศึกษา 2514 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 โปรแกรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ปราณี หัตถ์ฉลาด ปีการศึกษา 2514 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษและสัมฤทธิผลในการอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง ปรียา อุนรัตน์ ปีการศึกษา 2514 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่เรียนเป็นวิชาเอกและวิชาโท
ชื่อผู้แต่ง เปรมจิต ศรีเมฆานนท์ ปีการศึกษา 2514 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง พันทิพา เมฆบูรณ์ ปีการศึกษา 2514 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์และความเข้าใจในการอ่านภาษาอัง กฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง พิตรวัลย์ โกวิทวที ปีการศึกษา 2514 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การใช้แหล่งความรู้ในการสอนประวัติศาสตร์ไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ ปีการศึกษา 2514 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 สัมฤทธิผลในการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายอาชีพ
ชื่อผู้แต่ง รัชนี จันทวานิช ปีการศึกษา 2514 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง สมจิตร วัฒนคลัง ปีการศึกษา 2514 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 หลักการแนะแนว
ชื่อผู้แต่ง อนนต์ อนันตรังสี ปีการศึกษา 2514 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสามารถในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนรัฐบาล
ชื่อผู้แต่ง จันทร์เพ็ญ ฮั่นตระกูล ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 โครงการสอนอ่านภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่ ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 สัมฤทธิผลในการเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนรัฐบาล
ชื่อผู้แต่ง ชุมพล ปานเกตุ ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาลักษณะคุณภาพของแบบเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ดุษณี ยันต์เจริญ ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเตรียมครูสังคมศึกษาของคณะครุศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ปราณี ภาสกรณ์ ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษและความชอบเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญฉวี รักษวลี ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาและประเมินผลหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษระดับ ป.ก.ศ.ชั้นสูง พ.ศ. 2510 ในวิทยาลัยครู 2 แห่งในจังหวัดพระนคร
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญณี นารายณ์ประทาน ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาสังคมศึกษากับผลสำเร็จในการเรียนวิชาสังคมศึกษาในชั้นมัธยม
ชื่อผู้แต่ง ยุทธรีวัลย์ วนิชจินดา ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนสังคมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนการช่างภาคการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง เยาวภา สิงหะพันธุ ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ชื่อผู้แต่ง วรรณา วงษ์วานิช ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนสังคมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมแบบประสม
ชื่อผู้แต่ง วัชรา คลายนาทร ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจเรียนระดับของความปรารถนาในการสอบและความวิตกกังวลในการเรียนกับความสำเร็จในการเรียน
ชื่อผู้แต่ง วัลลภ กันทรัพย์ ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 บทบาทของหัวหน้าสายวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ชื่อผู้แต่ง สมทรง ภัทรชาคร ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 บทบาทของหัวหน้าสายวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาสายสามัญในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ชื่อผู้แต่ง สมศรี ขำกนก ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศนักศึกษาฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาของวิทยาลัยครูในภาคการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง สุขุมาลย์ ชูวิวัฒนาวานิชย์ ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 องค์ประกอบที่เป็นแรงจูงใจและความมั่นคงในการเลือกเรียนครูของนิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน บางแสน และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จบชั้นม.ศ.5
ชื่อผู้แต่ง โสตถิผล มีทรัพย์ ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์แบบเรียนวิชาภูมิศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง อรุณี ลพพิจารณ์ ปีการศึกษา 2513 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 บทบาทของผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการในโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา จงรักษ์ ปีการศึกษา 2512 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนคาธอลิในจังหวัดพระนคร
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา เสริมสุข ปีการศึกษา 2512 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนครธนบุรี
ชื่อผู้แต่ง จารีย์ จิตรนุสนธิ์ ปีการศึกษา 2512 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ดารา ทีปะปาล ปีการศึกษา 2512 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์ความสนใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคการศึกษา1 ที่มีต่อวารสารทางการศึกษาของไทย
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ พึ่งพิง ปีการศึกษา 2512 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญจันทร์ กู้ประเสริฐ ปีการศึกษา 2512 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่ง เมตตา บุณยากร ปีการศึกษา 2512 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การวิเคราะห์แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในจังหวัดพระนครและนนทบุรี
ชื่อผู้แต่ง สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2512 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ปัญหาการฝึกสอนในโครงการฝึกหัดครูชนบทในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ชื่อผู้แต่ง สุดจิตต์ หนุนภักดี ปีการศึกษา 2512 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาปัญหาการสอนสังคมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนรัฐบาลในภาคการศึกษา 2
ชื่อผู้แต่ง อมรา มนัสวานิช ปีการศึกษา 2512 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสำรวจปัญหาการทดสอบหมวดวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนต่าง ๆในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ชื่อผู้แต่ง สีทันดร อินทุสุต ปีการศึกษา 2510 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสำรวจและวิเคราะห์แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบในชั้นประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ชื่อผู้แต่ง อรสากุมารี จันทรศารทูล ปีการศึกษา 2510 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงการสอนวิชาสังคมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง พาณี แสวงกิจ ปีการศึกษา 2509 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 รูปต่าง ๆ ของคำไทย
ชื่อผู้แต่ง สนานจิตร (ประทีปะวณิช) ปีการศึกษา 2509 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงการสอนวิชาสังคมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง สุปราณี โคตรจรัส ปีการศึกษา 2509 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ลักษณะคำซ้ำในภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง สุปราณี สมพงษ์ ปีการศึกษา 2509 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 คำกริยาอกรรมในภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง สุรีย์ พันเจริญ ปีการศึกษา 2509 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ประโยคคำสั่งประเภทต่าง ๆ ที่ใช้พูดในภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง แสงสุรีย์ สนธุวณิก ปีการศึกษา 2509 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง จิตรบุญรวม เผ่าวัฒนา ปีการศึกษา 2508 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมนอกโรงเรียนกับสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนคร
ชื่อผู้แต่ง จุไรศรี สุทธิศรีสังข์ ปีการศึกษา 2508 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 ความคิดของครูต่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล จังหวัดพระนครและธนบุรี
ชื่อผู้แต่ง เจียรนัย (สุรัตพิพิธ) พงษ์ศิวาภัย ปีการศึกษา 2508 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 บทบาทของอาจารย์ช่วยฝึกสอนที่มีต่อการฝึกสอน
ชื่อผู้แต่ง ฉันทลักษณ์ ศรีนิลทา ปีการศึกษา 2508 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การศึกษาเรื่องสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.ศ.5 (สายอาชีพ) ในจังหวัดพระนคร และธนบุรี
ชื่อผู้แต่ง ประนอม สุทธิอารมณ์ ปีการศึกษา 2508 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การสำรวจการสอนวิชาหลักภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ในจังหวัดพระนคร
ชื่อผู้แต่ง ประภาศรี (สุดบรรทัด) สีหอำไพ ปีการศึกษา 2508 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนรัฐบาลอื่น
ชื่อผู้แต่ง ลาวัณย์ โทเจริญ ปีการศึกษา 2508 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 คำช่วยกริยาในภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง วลีย์ ฉิมไพบูลย์ ปีการศึกษา 2508 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 แบบประโยคคำถามและคำตอบที่ใช้พูดในภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง สายสวาท อินทิแสน ปีการศึกษา 2508 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา
 คำซ้ำในภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง สุจิตรา บรูมินเหนทร์ ปีการศึกษา 2508 ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา มัธยมศึกษา