จากคำค้น "อุดมศึกษา"
แสดงรายการทั้งหมด 524 รายการ

ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์พิมพ์รายงาน พิมพ์รายงาน 
 @การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง กฤษณะ บุหลัน ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยใช้ทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทฤษฏีแรงสนับสนุนทางสังคมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จักริน ด้วงคำ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์
 การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ชื่อผู้แต่ง ชัยยศ เดชสุระ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 @รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานสายอาชีพท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง ธนาศิริ ชะระอ่ำ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ สุกัญญา โฆวิไลกูล
 รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานสายอาชีพท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง ธนาศิริ ชะระอ่ำ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
 การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ธีระพงศ์ บุศรากูล ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. อัจฉรา ไชยูปถัมภ์
 การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง นริสานันท์ เดชสุระ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 ยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข
ชื่อผู้แต่ง บุรินทร์ เทพสาร ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง ผจงสุข เนียมประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภ์
 @การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง ผจงสุข เนียมประดิษฐ์ (ซ้ำ) ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. อัจฉรา ไชยูปถัมภ์
 การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการคงอยู่ในงานของอาจารย์วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง รัชนีพร ไชยมิ่ง ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 การพัฒนาต้นแบบและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง รัฐพันธ์ กาญจนรังสรรค์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 กลยุทธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
 การพัฒนาหลักสูตรต้นแบบสาขาวิชาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ตามกรอบสมรรถนะของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21
ชื่อผู้แต่ง ลิขิตกุล กุลรัตนรักษ์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. อัจฉรา ไชยูปถัมภ์
 การนำเสนอรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยวิทยาลัยชุมชน
ชื่อผู้แต่ง วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
 การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิตงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง วราณี สัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 @การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจโดยใช้การฝึกทางปัญญาจากต้นแบบในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ชื่อผู้แต่ง วราธัช ตันติวรวงศ์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจโดยใช้การฝึกทางปัญญาจากต้นแบบในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ชื่อผู้แต่ง วราธัช ตันติวรวงศ์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 รูปแบบการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยระบบการสอนรายบุคคลสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ชื่อผู้แต่ง ศิริพร ครุฑกาศ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. อัจฉรา ไชยูปถัมภ์
 การนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการทางการเรียนรู้กับการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง สยาม ค้าสุวรรณ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง สุภัทร บุญส่ง ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
 การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์เพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติสำหรับมหาวิทยาลัยด้านการบินของประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง นปภา ภทรกมลพงษ์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง นฤมล จันทร์สุข ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 อนาคตภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในทศวรรษหน้า
ชื่อผู้แต่ง นิภาภรณ์ คำเจริญ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ชื่อผู้แต่ง เบญญาภา คงมาลัย ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
 การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง พระมหาสนอง จำนิล ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การสร้างขุมความรู้ ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล ตามแนวคิดการจัดการความรู้ ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล
ชื่อผู้แต่ง จอย ทองกล่อมสี ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนาระบบการเสริมพลังอำนาจการถ่ายโอนความรู้ในคณะแพทยศาสตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งความชาญฉลาด
ชื่อผู้แต่ง จิรสิทธิ์ เมฆวิชัย ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาบัณฑิต ระหว่าง พ.ศ.2555-2564
ชื่อผู้แต่ง นพลักษณ์ หนักแน่น ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การสร้างเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง สุธิดา พลชำนิ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์ : การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อัครนันท์ เตชไกรชนะ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยโดยการเทียบเคียงสมรรถนะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
ชื่อผู้แต่ง อาทิตยา ดวงมณี ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษานิสิตนักศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชรีย์นาท จิตต์บรรเทา ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภ์
 การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษานิสิตนักศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชรีย์นาท จิตต์บรรเทา ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภ์
 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถาบันเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เนตรนภา กาบมณี ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้เทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ปาริชาติ ปาละนันทน์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ชื่อผู้แต่ง พิชญ์ รัตนเพียร ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง พิชาภรณ์ จันทนกุล ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัยโดยประยุกต์ใช้เทคนิคดุลยภาพ
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตร์ตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การนำเสนอรูปแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
 การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ชื่อผู้แต่ง ยุวลักษณ์ เส้งหวาน ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ศกลวรรณ พาเรือง ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำพหุวัฒนธรรมของหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเอกชน
ชื่อผู้แต่ง ศรีมณา เกษสาคร ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
 การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับสำหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อผู้แต่ง ศุภรัก สุวรรณวัจน์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้แต่ง สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. อัจฉรา ไชยูปถัมภ์
 การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่ง สุมิตรา วิริยะ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. อัจฉรา ไชยูปถัมภ์
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาจีนที่ศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง กษมาวรรณ ป้อมเมือง ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 การพัฒนาตัวชีวัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์
ชื่อผู้แต่ง จินตนา สายทองคำ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จุฑามาศ สนกนก ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 พัฒนาการและแนวโน้มของบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ชื่อผู้แต่ง ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้แต่ง ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
 การพัฒนารูปแบบการสร้างพลังอำนาจเอเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 ยุทธศาสตร์การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทยตามหลักธรรมาภิบาล
ชื่อผู้แต่ง ธำรง รัตนภรานุเดช ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 รูปแบบการพัฒนาตนเองและการวางแผนชีวิตวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง นงณภัทร รุ่งเนย ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
 กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ชื่อผู้แต่ง นพวรรณ บุญธรรม ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 การพัฒนาโมดูลชุดฝึกอบรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศตามลักษณะของกลุ่มผู้เรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ชื่อผู้แต่ง นรีภัทร ผิวพอใช้ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 รูปแบบและกลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง นิจวรรณ วีรวัฒโนดม ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง ปัทมา ทองสม ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วราภรณ์ บวรศิริ
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบเพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ทางคริตศาสตร์และความสามารถในการกำกับตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ภิรดี ฤทธิเดช ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง วิไลวรรณ ทองเจริญ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันะนะเดชา
 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ศิลปะไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ
ชื่อผู้แต่ง วิสูตร โพธิ์เงิน ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การนำเสนอแบบและกลยุทธ์การพัฒนาสันติพิสัยของนิสิตนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต
ชื่อผู้แต่ง ศิระ อุดมรัตน์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเหล่าทัพสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ชื่อผู้แต่ง สุธิญา จันทร์เจ้าฉาย ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
ชื่อผู้แต่ง สุธิดา หอวัฒนกุล ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่มีความพิการทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุพิน นายอง ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
 การพัฒนารูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาลสำหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ชื่อผู้แต่ง สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการคิดตามแนวคิดจิตทั้ง 5 ของการ์ดเนอร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง สุมิตตา สว่างทุกข์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง อโนทัย แทนสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนาต้นแบบบริษัทจำลองที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ เรืองสกุล พัฒนา ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
 การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพดนตรี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง อริสรา ธานีรณานนท์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 การพัฒนารายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักทางเพศวิถีของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ชื่อผู้แต่ง อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภํฏตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้แต่ง เอื้อบุญ ที่พึ่ง ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชื่อผู้แต่ง กนกวรรณ เลื่อยคลัง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 วิวัฒนาการบทบาทมิชชันนารีต่อการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา เกียรติกานนท์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา ทรงจักรแก้ว ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ , รศ.ดร. พรชุลี อาชวอำรุง ที่ปรึกษาร่วม
 การพัฒนาต้นแบบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ฉวีวรรณ หลิมวัฒนา ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง ทุติยรัตน์ รื่นเริง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การพัฒนาโปรแกรมบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในประเทศญี่ปุ่นสู่ระดับโลก โดยใช้กลยุทธ์บลูโอเซี่ยน(Eng)
ชื่อผู้แต่ง มาซาโกะ ซึรุตะ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามแนวคิดการจัดการความรู้
ชื่อผู้แต่ง อรสา ภาววิมล ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และรูปแบบการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต กลุ่มสาระวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง กฤติมา เหมวิภาต ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ. กิตติคุณ ดร.ทวีป เมธาคุณวุฒิ
 การเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง คณิต เขียววิชัย ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ตราผลผลิตของโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ชื่อผู้แต่ง ธัชชัย จิตรนันท์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การพัฒนาหลักสูตรอบรมการวางแผนกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับผู้นำท้องถิ่นในภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)
ชื่อผู้แต่ง พนารัตน์ แซ่ลิ้ม ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การพัฒนาโปรแกรมดนตรีบำบัดเพื่อลดภาวะซึมเศร้าสำหรับนิสิตนักศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะปราชญ์ภูมิปัญญาไทยในฐานะผู้สอนระดับอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วรวรรณ ศรีตะลานุกค์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนารูปแบบการนำอีเลิร์นนิ่งมาช่วยสอนทักษะขิมเบื้องต้นในระดับอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศศิรัตน์ บรรยายกิจ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนารูปแบบและกลไกความร่วมมือในการจัดกลุ่มทางวิชาการด้านศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง ขนบพร วัฒนสุขชัย ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 การนำเสนอยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
ชื่อผู้แต่ง คำเพชร ภูริปริญญา ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 การพัฒนารูปแบบและกลไกสำหรับการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง ชฎาวัลย์ รุณเลิศ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การศึกษาวิวัฒนาการภารกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาไทย (พุทธศักราช 2459– 2549 )
ชื่อผู้แต่ง ธัญรัด จันทร์ปลั่ง ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู
ชื่อผู้แต่ง บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนในการเปลี่ยนผ่านด้านการเรียนการ สอนในโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง พรชัย ทองเจือ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 การพัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตสาขากายภาพบำบัดที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็นฐาน
ชื่อผู้แต่ง รุ้งเพชร สงวนพงษ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การศึกษาวิวัฒนาการของบทบาทสตรีในการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง เรวดีทรรศน์ รอบคอบ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิชาภูมิปัญญาไทยด้านศิลปะ ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาโดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ชื่อผู้แต่ง วัชรินทร์ ฐิติอดิศัย ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบริการเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
ชื่อผู้แต่ง เวสาลี ชาติสุทธิพันธุ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.ทวีป เมธาคุณวุฒิ
 การพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตด้วยกิจกรรมศิลปะ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการผลิตผลงาน
ชื่อผู้แต่ง ศิริพงษ์ เพียศิริ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการอุดมศึกษาเพื่อนำเสนอแนวทางเชิงนโยบายการวิจัยทางการอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศุนิสา ทดลา ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขัน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้เรียน
ชื่อผู้แต่ง สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 รูปแบบการจัดการทรัพยากรการเงินสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สิริภักตร์ ศิริโท ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาตามแนวทศพิธราชธรรม
ชื่อผู้แต่ง สุพิตรา เศลวัตนะกุล. ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 การศึกษาวิวัฒนาการความร่วมมือทางการอุดมศึกษาระหว่างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับราชอาณาจักรไทย
ชื่อผู้แต่ง สุรภี สังขพิชัย ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วราภรณ์ บวรศิริ
 การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและการสอนสาขาศิลปศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง อริยพร คุโรดะ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนิสิตนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติของประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อผู้แต่ง กนิษฐา นาวารัตน์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สำหรับวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง จุมพจน์ วนิชกุล ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ อุ้ยนอง ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
 การนำเสนอร่างกฎหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ณัฐพัชร จันทรสูตร ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวบำรุง
 วิวัฒนาการของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ในสมัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง ทัศนา เมฆเวียน ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวบำรุง
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกฝังคุณ
ชื่อผู้แต่ง นกุล โสตถิพันธุ์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวบำรุง
 การพัฒนาระบบการบริหารงานด้วยเทคนิคดุลยภาพ เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ สำหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง นิชดา สารถวัลย์แพศย์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกุล
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง พิษณุ กันแตง ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจ ของคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญพรรณ ขจรศิลป์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นที่เน้นความร่วมมือกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันการติดยาเสพติด กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชื่อผู้แต่ง ไพเราะ ไตรติลานันท์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบบูรณาการพหุมิติของประสิทธิพลของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ฤตินันท์ สมุทร์ทัย ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 การพัฒนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบผสานสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชื่อผู้แต่ง ศันสนีย์ จันทร์สถิตย์พร ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.ทวีป เมธาคุณวุฒิ
 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมครูฝึกสอนดนตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง ศิลปชัย กงตาล ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
 การสืบสอบสไตล์การเป็นผู้นำและสไตล์การบริหารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลต่อคณาจารย์และนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ จุไรสินธุ์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวบำรุง
 การพัฒนารูปแบบศูนย์พัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุรภี โสรัจจกุล ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวบำรุง
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง อมราภรณ์ หมีปาน ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถสูง ตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์.
ชื่อผู้แต่ง อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากผลการเปรียบเทียบสมรรถนะกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง อลงกต ยะไวทย์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ทวีป เมธาคุณวุฒิ
 การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในนิสิตนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต
ชื่อผู้แต่ง ธนวัฒน์ สุวรรณจรัส ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง และรศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สำหรับชาวนาไทย
ชื่อผู้แต่ง ปานจิต โรจนวณิชชากร ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการสอนเพื่อเสริมสร้างดุลยภาพของสมรรถนะทางปัญญาอารมณ์และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วรลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนารูปแบบศูนย์ให้คำปรึกษาอาชีพเพื่อเตรียมนิสิตนักศึกษาเข้าสู่โลกของการทำงานโดยใช้ทฤษฎีเอ็นเนียแกรม
ชื่อผู้แต่ง วิภา เหมือนปิ๋ว ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนารูปแบบการสร้างพันธะสัญญาของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการสร้างสุขภาพชุมชน
ชื่อผู้แต่ง ศรีสกุล เฉียบแหลม ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยวิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะกับภาควิชาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
ชื่อผู้แต่ง เกษม บำรุงเวช ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนเดชา
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยวิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะกับภาควิชาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง เกษม บำรุงเวช ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนเดชา
 การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง จุฑาทิพย์ ภารพบ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 การน้อมนำสาระสำคัญของหลักธรรมในพระไตรปิฎกเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ดรุณี ชูประยูร ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารงานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง ดาวระดา ธรธรรม ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย
ชื่อผู้แต่ง ดาวรุ่ง ชะระอ่ำ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง ธเนศ จิตสุทธิภากร ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง ธเนศ จิตสุทธิภากร ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย(ฉ.3)
ชื่อผู้แต่ง ธเนศ จิตสุทธิภากร ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
 การสังเคราะห์การปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง นิตยา พรหมวนิช ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ชื่อผู้แต่ง ประกอบ ใจมั่น ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง ประดิษฐ์ อารยะการกุล ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 การสืบสอบลักษณะการคิดวิจารณญาณตามหลักโยนิโสมนสิการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ชื่อผู้แต่ง ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล และรศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง
 การพัฒนาระบบสารสนเทศสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับสาขาศิลปะและการออกแบบในระดับอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วราภรณ์ บวรศิริ
 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่อบัณฑิตที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางและสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง โยชิโนบุ โอนิชิ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรแฝงอันมีผลต่อลักษณะทางวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรแฝงอันมีผลต่อลักษณะทางวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์(ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 รูปแบบการพัฒนานักศึกษาพยาบาลด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 การนำเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศิริวิมล ใจงาม ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง สำราญ บุญเจริญ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน
ชื่อผู้แต่ง สุธีรา ตังสวานิช ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อผู้แต่ง สุเมธ แสงนาทร ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
 วิวัฒนาการของหลักการอุดมศึกษาในสมัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง สุวิมล ธนะผลเลิศ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 รูปแบบและกลยุทธ์การจัดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ ธรรมพิทักษ์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 รูปแบบการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบร่วมกลุ่มเทียบกิจกรรม:กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าระหว่างโรงเรียนเหล่าทัพสังกัดกระทรวงกลาโหม
ชื่อผู้แต่ง กิตติ กิตติศัพท์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
 การนำเสนอรูปแบบกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎในกำกับของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง เจริญ แสนภักดี ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 รูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง ชุตินันท์ อิทธิรัตนา ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาราชภัฎ
ชื่อผู้แต่ง ทรงพล โสภณ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาราชภัฎ (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง ทรงพล โสภณ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาบันราชภัฎ
ชื่อผู้แต่ง นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง บุญส่ง หาญพานิช ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง บุญส่ง หาญพานิช ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนากลยุทธ์การจัดกิจการนักศึกษาของสถาบันราชภัฎเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการของนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ ภู่เงิน ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง พรปภัสสร ปริญชาญกล ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง พรปภัสสร ปริญชาญกล ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 ปรัชญาการอุดมศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ชื่อผู้แต่ง ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นแรงจูงใจในพุทธิปัญญา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง มาลีวัล เลิศสาครศิริ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การพัฒนารูปแบบสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง สมานจิต ภิรมย์รื่น ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันราชภัฎราชนครินทร์
ชื่อผู้แต่ง สายฝน เสกขุนทด ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจอาจารย์พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ชื่อผู้แต่ง อติพร ทองหล่อ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษาจำกัดสมบูรณ์แบบ
ชื่อผู้แต่ง อะห์มัด ยี่สุ่นทรง ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษาจำกัดสมบูรณ์แบบ (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง อะห์มัด ยี่สุ่นทรง ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงธุรกิจสำหรับหน่วยงานการบริการสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
 รูปแบบและกลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การบริหารคุณภาพสำหรับกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
ชื่อผู้แต่ง ธนีนาฏ ณ สุนทร ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง ธัชพล กาญจนกูล ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
 การวางแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฎในทศวรรษหน้า 2544-2553
ชื่อผู้แต่ง นันทา วิทวุฒิศักดิ์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง พรพิพัฒน์ เพิ่มผล ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 การพัฒนากฎบัตรสิทธิและหน้าที่นิสิตนักศึกษาไทย พร้อมด้วยกระบวนการพิจารณาทางนิตินัย
ชื่อผู้แต่ง มาลินี อยู่โพธิ์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนากลยุทธ์การจัดระบบการเรียนการสอนแบบสรรคนิยมของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง ฤทธิไกร ตุลวรรธนะ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 วิวัฒนาการพันธบรรณสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง สมชาติ มาพันธ์ศรี ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันราชภัฏกับชุมชนเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่ง สุดารัตน์ ชาญเลขา ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 กรอบการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ชื่อผู้แต่ง อรพิณ ศิริสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบนำตนเองวิชาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรรค์สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง อิศริยา ทองงาม ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏยสรรค์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ของผู้เรียนวิชานาฏศิลป์ไทยในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อุษา สบฤกษ์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุนพันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นิดา วุฒิวัย ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ชื่อผู้แต่ง บุญศิริ อนันตเศรษฐ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ภัทริยา งามมุข ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมของคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง รุ้งรังษี วิบูลชัย ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมของคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง รุ้งรังษี วิบูลชัย ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือในรายวิชาพื้นฐานดนตรี นาฏศิลป์และการละครเพื่อพัฒนาสัมพันธภาวะของนักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ชื่อผู้แต่ง สมพันธ์ วงษ์ดี ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ชื่อผู้แต่ง สรรรัชต์ ห่อไพศาล ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การพัฒนารูปแบบและกลไกการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง สุชาติ เมืองแก้ว ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา ภาควิชาอุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วราภรณ์ บวรศิริ
 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกำกับในการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุทธศรี วงษ์สมาน ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา ภาควิชาอุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองค์การที่มีประสิทธิผลระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อภิญญา กังสนารักษ์ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเป็นผู้นำของคณบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง เกียรติกำจร กุศล ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 การพัฒนารูปแบบวิชาที่ใช้การเรียนการสอนเชิงบริการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง เฉลิมชัย มนูเสวต ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง นิยุทธ์ กรุงวงศ์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 การสืบสอบแบบการตัดสินใจของอธิการบดีสถาบันราชภัฎ
ชื่อผู้แต่ง ประจวบ สุขสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้แผนผังทางปัญญา เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง ประภาวัลย์ แพร่วานิชย์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนเหล่าทัพ
ชื่อผู้แต่ง ประอร สุนทรวิภาต ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง ปัทมา ทองสม ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
ชื่อผู้แต่ง พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 การสร้างวิชาทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตนักศึกษาพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง พรรณวิภา บรรณเกียรติ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฎ
ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 การพัฒนาระบบกัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง มนสภรณ์ วิทูรเมธา ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้โดยผ่านหน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะส่วนขยายของการอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง มาลี ธรรมศิริ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้โดยผ่านหน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะส่วนขยายของการอุดมศึกษา (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง มาลี ธรรมศิริ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้โดยผ่านหน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะส่วนขยายของการอุดมศึกษา (ฉ.3)
ชื่อผู้แต่ง มาลี ธรรมศิริ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง วันทนี อนุพันธ์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การศึกษาแบบความสัมพันธ์ของอำนาจความเป็นศูนย์กลางและยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองประสานประโยชน์กับการจัดสรรเทศะในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ศศิธร โสภณ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเพื่อสัมฤทธิผลของสมรรถภาพด้านการเรียนรู้ในสถาบันราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง สุนทรี ดวงทิพย์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนาโมดูลวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยวิธีการเรียนแบบการนำตนเองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง สุนันทา สุวรรณศิลป์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการทำงานระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการทำงานของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง หรรษา สุขกาล ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามรูปแบบของเฟลเดอร์และโซโลแมน
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา พันธ์โยธี ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนาระบบการรับรองปริญญาของต่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของไทย
ชื่อผู้แต่ง จิรณี ตันติรัตนวงศ์ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การนำเสนอ โครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม ในอนาคต
ชื่อผู้แต่ง ชัยศึก เกตุทัต ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วีระ พลวัฒน์
 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ที่เน้นการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมโดยใช้พอร์ทโฟลิโอ
ชื่อผู้แต่ง ธนพร แย้มสุดา ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป
ชื่อผู้แต่ง นฤมล ขันสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 การศึกษาโครงการคุรุทายาทระดับอุดมศึกษาสำหรับสอนในสถาบันราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง นวรัตน์ สมนาม ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 การศึกษาลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่ง เบ็ญจวรรณ บุษปวนิช ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญพิมล ลีโนทัย ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 แนวโน้มการจัดโปรแกรมนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า พ.ศ. 2543-2552
ชื่อผู้แต่ง วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วราภรณ์ บวรศิริ
 การศึกษาทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง อรุณี โคตรสมบัติ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกทางการศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรี
ชื่อผู้แต่ง อุษณีย์ เทพวรชัย ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิชาการสำหรับผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ชื่อผู้แต่ง เผ่า อนันจิ๋ว ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่ายภายใน เพื่อการบริหารงานบุคคล สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง พรหมมา วิหคไพบูลย์ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปทีป มาธาคุณวุฒิ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับนักวิชาการอุดมศึกษาของประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อผู้แต่ง วรรณภา แสงวัฒนะกุล ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 การวิเคราะห์บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผู้แต่ง สินีนาฏ บุญช่วย ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 การศึกษาพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชื่อผู้แต่ง สุภาพร อัคราวัฒนา ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อลดความเครียด
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา อนุสันติ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 การศึกษากระบวนการการประกันคุณภาพทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สุวิมล ราชธนบริบาล ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
 วิสัยทัสน์และกลยุทธ์ในการบริหารอุดมศึกษา : กรณีศึกษาของผู้บริหารระดับสูง
ชื่อผู้แต่ง เสน่ห์ จุ้ยโต ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ประกอบ คุปรัตน์
 พัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการแกะสลักในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตนักศึกษากับการพัฒนาตนเอง ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร(ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง กรกช อัตตวิริยะนุภาพ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตนักศึกษากับการพัฒนาตนเอง ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กรกช อัตตวิริยะนุภาพ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การนำเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง จิตรา เตมีย์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนาการจัดการเชิงยุทธศาตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับพุทธศักราช 2550
ชื่อผู้แต่ง ทวีชัย บุญเติม ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดดำเนินงานของวิทยาลัยพลศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นพรัตน์ พบลาภ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสถาบันวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ปราณี แหวนทองคำ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วราภรณ์ บวรศิริ
 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วรพรรณ กีรานนท์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมฤดี วงษ์สมิง ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการจัดตั้งและออกแบบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนาชุดการสอนไวโอลีนตามแนวการสอนของชูชาติ พิทักษากร สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาไวโอลีนเป็นวิชาเอก
ชื่อผู้แต่ง สุพจน์ ยุคลธรวงศ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการเงินและบัญชีระดับคณะในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง สุพัฒตรา เชยชุ่ม ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การบริหารการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง กัลยาณี ตันนุกุล ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
 การศึกษาสภาพและปัญหาของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง คงคารัตน์ กิจจานนท์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 วิถีการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่ง จรีพร พูลสงวน ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 การศึกษาปัจจัยทีเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อของนักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์
ชื่อผู้แต่ง จินตนา สายทองคำ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 การพัฒนาฟรีเรควิซิทโมเดลวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีโดยใช้แผนที่มโนทัศน์
ชื่อผู้แต่ง ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์วัฒนธรรมนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง นภาพร แก้วนิมิตชัย ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง นวลทิพย์ อรุณศรี ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง นวลปรางค์ คุมภกันต์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาสภาพการทำงานความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อผู้แต่ง ประเทืองทิพย์ ไกรวิวัฒน์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำในสถาบันผลิตครู
ชื่อผู้แต่ง พรนภา บรรจงกาลกุล ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 สภาพและปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง ลัดดา จันทร์สว่างภพ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
 การนำเสนอแบบการใช้ห้องเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง วิเชียร ทิพย์ชุมภู ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดสำหรับนิสิตนักศึกษาครู
ชื่อผู้แต่ง สัมพันธ์ มีคง ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยทางการศึกษาพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง อนงค์ อนันตริยเวช ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษากระบวนการปลูกฝังคุณธรรมแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง อภิญญา มานะโรจน ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสภาพแวดล้อมสถาบันกับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง อัฏฐพร หิรัญพฤกษ์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง อำนาจ บัวศิริ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง โกเมท เทือกสุบรรณ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษากลยุทธิ์การทำวิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตระดับดีมากของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ดุจเดือน อิ่มโพธิ์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ทศพร วรรณทอง ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์งานพัฒนานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตามรูปแบบของเอ ซี พี เอ
ชื่อผู้แต่ง เบญจมาศ จงรักษ์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง พาณี มนาปี ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาแนวโน้มการบริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
ชื่อผู้แต่ง ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษากระบวนการบริหารงานของภาควิชาการศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง รพีพรรณ พิมพาภรณ์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของสภามหาวิทยา ลัยไทย
ชื่อผู้แต่ง วัฒนา ล่วงลือ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาเชื่อมโยงระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง อ้อมทิพย์ ขานฤทธี ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์การเข้าและการออกของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง อารี พรวัฒนะกิจ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพลังชีวิตอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กรรณิการ์ สุวรรณโคต ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาโปรแกรมการผลิตมหาบัณฑิตภาคนอกเวลาราชการในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง งามตา ตันนุกูล ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในตลาดแรงงานกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จิตรา มาตานุสรณ์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 บทบาทของบุคลากรนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาในหอพัก
ชื่อผู้แต่ง จุฑารัตน์ ทับทอง ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การประเมินการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ชวลิต สีบำรุงสาสน์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในมหาวิทยาลัยของรัฐตามทฤษฎีของวินสตันและคณะ
ชื่อผู้แต่ง นภาพร อมรชัยเจริญ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ของทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง นิวัติ ณัมคนิสรณ์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์การจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง แน่งน้อย พัวพัฒนกุล ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐตามทฤษฎีของวินสตันและคณะ
ชื่อผู้แต่ง บุญเทียม ศิริปัญญา ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ประนอม รอดคำดี ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครู ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7
ชื่อผู้แต่ง ประไพ บวรฤทธิเดช ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวความคิดและพัฒนาการเกี่ยวกับความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยไทย : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ ดีสมโชค ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาอนาคตภาพของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยวิธีการสืบค้น เชิงธรรมชาติ
ชื่อผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับลักษณะนิสิตนักศึกษาด้านมาเคียวิลเลียน นิสซึ่ม ด้านสิทธันต์ และความคิดเห็นที่ ต่อสภาพเศรษฐกิจสังคม และ การเมือง
ชื่อผู้แต่ง วรรณดี สุทธินรากร ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การติดตามผลโครงการอบรมครูประจำการ เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 233) ของสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผู้แต่ง วิโรจน์ น้อยสำเนียง ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์กระบวนการจัดการฝึกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงสายวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยราชมงคล
ชื่อผู้แต่ง วิลาวรรณ รพีพิศาล ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาเชิงประเมินโครงการรับนิสิตด้วยวิธีพิเศษของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาของวิทยาลัยครูเทพสตรี
ชื่อผู้แต่ง ศราวุธ เสียงแจ่ม ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษากระบวนการบริหารงานทะเบียนนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง สงบ คงคา ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามทฤษฎีของวินสตันและคณะ
ชื่อผู้แต่ง สุรัสวดี มุสิกบุตร ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาบทบาทของหัวหน้าภาควิชาในสหวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อผู้แต่ง โสภา ปุ่นสุวรรณ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรียนของนิสิตนักศึกษากับแบบ การสอนของอาจารย์ต่อการพัฒนาความคิดอย่างีวิจารณญาณของนักศึกษา พยาบาล
ชื่อผู้แต่ง อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยของรัฐตามทฤษฎีของวินสตนและคณะ
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา ปัทมะวิภาค ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลองค์การสำหรับวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง อาภรณ์ เจียมไชยศรี ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์การบริหารงานบุคลากรนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้แต่ง อุไรวรรณ สมบัติศิริ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวโน้มหลักสูตรและการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี วิชาเอกพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
ชื่อผู้แต่ง งามจิตร จารุพันธ์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารหลักสูตร : การศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ชลทิชา สิงหภาณุพงศ์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ตามความต้องการขององค์กรธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง ทิฆัมพร สุวรรณประทีป ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของภาควิชาในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง บุญเลิศ กลางใจ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาการจัดกิจกรรมดนตรีไทยในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง ประสาน บริบูรณางกูร ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การประมาณการรูปแบบต้นทุนต่อหน่วยและทางเลือกในการลดต้นทุน หลักสูตรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเอกชน
ชื่อผู้แต่ง ผ่องใส ศุภจรรยารักษ์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ภาระงานของอาจารย์วิทยาลัยครู : การศึกษาเฉพาะกรณี วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้แต่ง ไพฑูรย์ ปุ่นสุวรรณ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ที่สัมพันธ์ต่อ ประสิทธิผลของคณะวิชา
ชื่อผู้แต่ง มณฑป ไชยชิต ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่สัมพันธ์กับความมุ่งมั่นต่องานวิชาการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่ง มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับ สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง วันชัย ศิริชนะ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาทิศทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่ง วีราภรณ์ ศูนย์กลาง ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษากระบวนการวางแผนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อผู้แต่ง วุฒิชัย ประเสริฐสุข ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางสังคมและการเมือง ของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับภาวะวิกฤตในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ศาณี สุวรรณพัฒน์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์รูปแบบการได้มาของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง สมหมาย จันทร์เรือง ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์การดำเนินงานของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สุภาภรณ์ พรพิศณุกิจจา ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลทหารตำรวจ
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา ทรัพย์บำรุง ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 สภาพการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาเกษตรกรรม : การศึกษาเฉพาะกรณีวิทยลัยเกษตรกรรม อุบลราชธานี
ชื่อผู้แต่ง อธิปไตย โพแตง ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อผู้แต่ง อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนาดัชนีสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาพฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ไทยในวิทยาลัยนาฏศิลป
ชื่อผู้แต่ง อุษา สบฤกษ์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา อายุเกษม ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แบบการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง จันทนา พรหมศิริ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ
ชื่อผู้แต่ง ชัยยุทธ มาลารัตน์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาลักษณะนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ชุตินันท์ อิทธิรัตนา ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การในการบริหารสถาบันของวิทยาลัยครู นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ จริยานุกูล ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่ง ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตก ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาลักษณะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ชื่อผู้แต่ง รัชฎา ธิโสภา ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการจัด หลักสูตรนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง วรพรรณ อภิชัย ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวง มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของผู้บริหาร อาจารย์แนะแนวและนิสิตนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วศิษฎ์ นิพพิทา ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ชื่อผู้แต่ง สัมพันธ์ เย็นสำราญ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์สภาพของการส่งเสริมการวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่ง สุนทรี จิตติอรุณชัย ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์วิธีการประเมินผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย มหิดล
ชื่อผู้แต่ง สุปราณี อัศวชีพ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
ชื่อผู้แต่ง สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับหน่วยงาน ต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง สุภัตรา วีรพลิน ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวโน้มการจัดการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง สุรีย์พร พานิช ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ปัจจัยภายในและภายนอกวิทยาลัยที่มีส่วนปลูกฝังค่านิยมที่เกี่ยวกับการ เป็นครูของนักศึกษาครูชาติพันธุ์ไทยเขมร
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา ภาณุรัตน์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด ทบวงมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง อาภรณ์ แก่นวงศ์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษากระบวนการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเอกชน
ชื่อผู้แต่ง กฤติมา มังคลาภรณ์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัย: ศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง จามิกร รามอินทรา ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภารกิจสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้แต่ง ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ บุญรอด ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร งานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลากร
ชื่อผู้แต่ง วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทะเบียนนักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการ บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่ง วิภาดา สุริยศรีวรรณ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 บทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนานาฎศิลป์พื้นบ้านของอาจารย์ภาควิชา นาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป
ชื่อผู้แต่ง สมภพ เพ็ญจันทร์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาขับร้องเพลงไทยของ นักศึกษาวิทยาลัยครูที่เรียนโดยการใช้ชุดการสอนจุลบกับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่ง สุดารัตน์ ชาญเลขา ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบุคลากรด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ราช
ชื่อผู้แต่ง สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 งานของคณบดีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง กิตติพล ทองเกตุ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาบทบาทของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อผู้แต่ง ธนิดา วัฒนะโชติ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยเทคนิคในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นัฐพล สถาปนพงษ์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การติดตามผลครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์- มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ประนอม ภูมิรัตนจรินทร์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การประเมินโครงการคุรุทายาทของวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ประไพศรี ดยานันท์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวทางการพัฒนาครูประจำการของกรมการฝึกหัดครู
ชื่อผู้แต่ง พัชนี เดชประเสริฐ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 พัฒนาการของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง พิกุล บุญประเสริฐ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากร ประจำการในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง มณฑา วรรณทอง ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 รูปแบบการใช้ชีวิตนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ศรีรัตน์ ศรีกรองแก้ว ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิตนักศึกษา: การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ
ชื่อผู้แต่ง สายวรุณ บุญคง ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิตนักศึกษา: การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง สายวรุณ บุญคง ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุกัณญา โฆวิไลกุล
 การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง สุทธิวรรณ เอี่ยมสำอางค์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง สุทธิวรรณ เอี่ยมสำอางค์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์กิจกรรมรับประกันคุณภาพการพยาบาล: การศึกษาเฉพาะ กรณีโรงพยาบาลราชวิถี
ชื่อผู้แต่ง สุระพรรณ พนมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี เกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรศิลปศึกษาใน สถานอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง อริยพร สมจิตต์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง กมล กิจสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง กอบแก้ว สิงห์ดี ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาพัฒนาการของหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง กิตติ เทพนีรมิตร ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวโน้มของหลักสูตรและการสอนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในทศวรรษหน้า
ชื่อผู้แต่ง จรวย กลางณรงค์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์งานในตำแหน่งตามโครงสร้างการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่ง จิตรา เตมีย์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหาร และโภชนาการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้แต่ง จุฑา วิริยะ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ฉายา จิตติพันธ์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา วิชาการโรงแรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้แต่ง ดนัย สุขีพจน์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวโน้มหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปีพุทธศักราช 2545
ชื่อผู้แต่ง ทิพวรรณ รัตนวงศ์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ศักยภาพและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง นพรัตน์ ตันประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เอกชน
ชื่อผู้แต่ง นันทวรรณ เจริญจิตต์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาวิชานิเทศศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง นิภาพรรณ์ แก้วสุวรรณ์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การติดตามผลโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในหน่วยงานของสถาบัน ทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง นุปกรณ์ จันทราปกรณ์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์ภารกิจวิทยาลัยเอกชน ระหว่างปีพุทธศักราช 2513-30
ชื่อผู้แต่ง วิไลลักษณ์ อิสระมงคลพันธุ์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2531-2545
ชื่อผู้แต่ง ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง สวัสดี พฤกษตระกูล ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและทิศทางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผู้แต่ง สอาดองค์ อุตระ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การนำเสนอเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างปี พุทธศักราช 2531-2540
ชื่อผู้แต่ง สุภาพ ดวงไสว ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์โครงการรับนิสิตวิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สุวัชรี อินทรวิจิตร ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การจัดบริการแนะแนวอาชีพในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ ประสานศัพท์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของโรงพยาบาลเพื่อการสอนสำหรับการ ศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีของรัฐและเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง อารี สุจิมนัสกุล ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนาคณาจารย์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อุบลรัตน์ จิลลานนท์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
ชื่อผู้แต่ง กนกรัตน์ พรประเสริฐ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
ชื่อผู้แต่ง จันทกานต์ สุวรรณนานาภูติ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบัณฑิตศึกษาของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง จำเรียง เฮงเจริญ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 บทบาทของทบวงมหาวิทยาลัยต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง ฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ฉายา จิตติพันธ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 พัฒนาการของการศึกษาวิชาชีพนาฎศิลป์ไทยในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ชมนาด โสภณ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การนำเสนอแนวทางพัฒนาหอพักนักศึกษาในสหวิทยาลัยศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกประกอบอาชีพของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ของรัฐในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นิรมล รุ่งปัจฉิม ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง ผุสดี ถาวรกูล ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาพฤติกรรมการสอนดนตรีในสหวิทยาลัยอีสานใต้
ชื่อผู้แต่ง พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการทั่วไปสำหรับบุคลากรประจำการ ของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง มุกดา ลิบลับ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลใน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกตาม สาขาวิชา
ชื่อผู้แต่ง ละอองทิพย์ เหมะ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การบริการชุมชนของสถาบันอุดมศึกษาในโรงเรียนมหาสารคาม
ชื่อผู้แต่ง เล็ก พงษ์สมัครไทย ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ปัญหาและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่ง วิลาวรรณ จารุชัยนิวัฒน์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในสหวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ศุภวรรณ สอนหิรัญ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ปัญหาและความต้องการของนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อผู้แต่ง สมใจ พิศณุวงรักษ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ของอาจารย์ โรงเรียนนายเรืออากาศและผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต
ชื่อผู้แต่ง สมศรี อ่ำสำอางค์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนนายเรืออากาศ
ชื่อผู้แต่ง สุภาวัฒน์ ศรีปาน ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา คณะวิชาวิทยาการจัดการในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง สุรพล เพิ่มผล ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เสริมศรี สวนไพรินทร์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
ชื่อผู้แต่ง อนุศักดิ์ สมิตสันต์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับโครงการพัฒนาครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาของสหวิทยาลัยพุทธชินราช
ชื่อผู้แต่ง อภิวันท์ ชาญวิชัย ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
ชื่อผู้แต่ง อังคณา เรืองศิริปิยะกูล ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ทิศทางการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี สีตบุตร ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำแนกตามสาขาวิชา
ชื่อผู้แต่ง อาภรณ์ รอดอรินทร์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 กิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่ง อำนาจ วงษ์สมิง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวทางการยกระดับวิชาชีพครูด้านการควบคุมและส่งเสริมวิชาชีพครู
ชื่อผู้แต่ง ไอยเรศ ลิบลับ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การติดตามผลบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีสำเร็จ การศึกษาปี่ที่ 2525-2529
ชื่อผู้แต่ง จุฑารัตน์ จันทระเปารยะ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การนำเสนอเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่าง พุทธศักราช 2531
ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ แก้วจุมพล ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
ชื่อผู้แต่ง นักรบ ระวังการณ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ประไพ นวลแสง ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงพยาบาลสำหรับฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีตามการรับรู้ของอาจารย์พยบาลและพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง ปุญทรี พ่วงสุวรรณ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวโน้มของวิชาชีพเลขานุการในปีพุทธศักราช 2540
ชื่อผู้แต่ง ผ่องใส ศุภจรรยารักษ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวนโยบายในการผลิตบุคลากรของวิทยาลัยพลศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พรรณี พีรพรรัตนา ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 พัฒนาการของการศึกษาวิขาขีพดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง มาศสุภา สีสุกอง ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 อิทธิพลตะวันตกต่อหลักสูตรและการสอนเศรษฐศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ ตัติแพทยากูร ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สมหมาย สุระชัย ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่ง สว่างจิต ศรีระษา ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สินธะวา คามดิษฐ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา โต๊ะถม ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนาคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ชื่อผู้แต่ง สุพัตรา เกตุวงษ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การพัฒนานักศึกษาของสหวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณ หันไชยุงวา ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง เสนาะ เพียรธัญกรณ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 เป้าประสงค์ของชีวิตนักศึกษาปริญญาตรีคณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การนำเสนอเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างพุทธศักราช2528-2537
ชื่อผู้แต่ง อนันต์ จิตร์จำนงค์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดบริการนักศึกษาใน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง โกมินทร์ คล้ายวงศ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์ปัญหาในการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง เจริญ งามชัด ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์โครงการจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการสำหรับ บุคคลากรประจำการของสหวิทยาลัยรัตนโกสินท์
ชื่อผู้แต่ง ทรงศักดิ์ พิริยะกฤต ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การนำเสนอรูปแบบของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผู้แต่ง เที่ยง จารุมณี ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง ธงชัย วงศ์เสนา ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เอกชนในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ธนู อุทัยพันธุ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิตนักศึกษา เกี่ยวกับบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง นฤพรรณ วัลลิสุพรรณ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ในสหวิทยาลัยอีสาน-เหนือและสหวิทยาลัยอีสาน
ชื่อผู้แต่ง บุญธรรม จิตไธสง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การนำเสนอรูปแบบของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง ประสงค์ เอี๊ยวเจริญ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานครที่จะเข้า ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ปราณี คุสกุล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 วิถีชีวิตนักศึกษาแพทย์กรณีศึกษามหาวิยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่ง พรรณวิภา ธัญญะคุปต์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ทัศนคติแบบราชการและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ฝ่ายวิชาการ ในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พิมใจ ตรีสัตยพันธ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาปฏิกิริยานักศึกษาต่อสถาบันในสถาบันการศึกษาพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง มยุรี นภาพรรณสกุล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 พัฒนาการของบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง วรรณวิมล ทิพย์ชุน ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐานของอาจารย์พยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศิริจิตร ตันติวุฒิกุล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เกี่ยวกับการ สอนของอาจารย์สอนเสริม
ชื่อผู้แต่ง สมคะเน ค้ำจุน ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาปฏิกิริยานักศึกษาต่อสถาบันในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในส่วนภูมภาค
ชื่อผู้แต่ง สมร แต่งบุญงาน ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุจริต บัวพิมพ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การนำเสนอรูปแบบของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่ง สุนันทา ลี้ประกอบบุญ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาปฏิกิริยานิสิตนักศึกษาต่อสถาบันในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุนิภา วิไลวงษ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์หลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุบงกช เย็นยอดวิชัย ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การประเมินโครงการฝึกอบรมและบุคลากรทางการศึกษาประจำการของ วิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง
ชื่อผู้แต่ง โสภณ กาญจนะ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาลักษณะกลุ่มเพื่อนของนักศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อรทัย ผลเนืองมา ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 พัฒนาการของวิชาพื้นฐานทั่วไปของหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา วัจนาภิญโญ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 อิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลามที่มีต่อนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในสถาบันอุดม ศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พจนีย์ ทรัพย์สมาน ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การสำรวจแนวบทบาทนิสิตนักศึกษาตามการรับรู้ของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยา ลัยระบบจำกัดรับ
ชื่อผู้แต่ง พรพนา อรรจนโรจน์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์การงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม จันทร์
ชื่อผู้แต่ง พรเลิศ อ่วมพ่วง ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การเปรียบเทียบลักษณะนิสิตจำแนกตามสาขาวิชา : การศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง มยุรี สุทธิเลิศอรุณ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 สถานภาพทางวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
ชื่อผู้แต่ง วิชิต ดาราบถ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วีระศักดิ์ บรรณาธรรม ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 การนำเสนอเป้าประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างพุทธศักราช 2528-2537
ชื่อผู้แต่ง ศิรินาถ บุณยสงวน ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การสำรวจแนวบทบาทนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษา ในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง ศิริพันธุ์ บำรุงทรัพย์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง สมหมาย จันทร์เรือง ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบันฝึกหัดครูในกรุงเทพ มหานคร
ชื่อผู้แต่ง สำเร็จ ประเสริฐสุข ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 เป้าหมายในการผลิตนายทหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ชื่อผู้แต่ง สุจริต ทวีศักดิ์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การสำรวจแนวบทบาทนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อผู้แต่ง สุชาดา มัศโอดี ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์พัฒนาการขบวนการ นิสิตนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุปรีดา ลอตระกูล ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การสำรวจแนวบทบาทนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง หัสดินทร์ เชาวนปรีชา ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การสำรวจแนวบทบาทนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรนพ นวกิจบำรุง ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด สุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่ง กมล กล้าหาญ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง จิรวัฒน์ วีรังกร ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของครูประจำการเกี่ยวกับรายการเสริมความรู้วิชาชุดครูทาง วิทยุไปรษณีย์ ของกองส่งเสริมวิทยฐานะครู
ชื่อผู้แต่ง ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 บทบาทของอาจารย์วิทยาลัยครูในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อการพัฒนาชนบท
ชื่อผู้แต่ง ชัยวัฒน์ บุณฑริก ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การจัดกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ธีรพงศ์ ประสงค์ลาภ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 บทบาททางวิชาการของอาจารย์พยาบาลที่สนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน
ชื่อผู้แต่ง ประไพ อุดมวรรณ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวโน้มของภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาในวิทยาลัยครู.
ชื่อผู้แต่ง พรรณา มงคลวิทย์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การศึกษาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัด ทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง พรรณิภา ธรรมวิรัช ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์งานส่งเสริมการผลิตตำราในมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง พวงปราง เพ็ญศรี ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 สถานภาพของทุนอุดหนุนการศึกษาด้านการเกษตรของทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง พะเยาว์ สุจริต ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 สภาพการวิจัยและความต้องการในการทำงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัย ครูกลุ่มภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ แสงจันทร์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ลักษณะของนักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2526
ชื่อผู้แต่ง ภัทรา ธนะพานิช ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง มนัส เกิดปรางค์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การติดตามผลบัณฑิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึดษา 2525
ชื่อผู้แต่ง เมธี ปิยะคุณ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนนายร้อย 3เหล่าทัพเกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย์
ชื่อผู้แต่ง ลาวัณย์ รัตนเสวี ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การเปรียบเทียบลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ตามความคิดเห็นของนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเชิงสิทธัน์ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง วชิรา เพ็ญโรจน์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ผลกระทบของการสาธารณสุขมูลฐานต่อการศึกษาพยาบาลในอนาคต
ชื่อผู้แต่ง วัฒนา วินิตวัฒนคุณ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การสำรวจแนวบทบาทนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง สะอาด โสยะบุตร ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ในสถาบันผลิตครู
ชื่อผู้แต่ง สุจิตรา ภักดีสงคราม ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ปัญหาการออกกลางคันของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง โสภา ผ่องชัยกุล ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การประเมินหลักสูตรวิชาเอกดนตรีศึกษาในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง อรุณ วิวัฒนปฐพี ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การสำรวจลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียนรวมเหล่า
ชื่อผู้แต่ง อุทัย ทันตสุวรรณ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์ลักษณะห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: การศึกษา เฉพาะกรณี
ชื่อผู้แต่ง จิราพันธ์ วรินทรเวช ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จีรภรณ์ กาญจนไพบูลย์กุล ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในวิทยาลัยครูกลุ่ม ภาคกลางเกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย์
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ศักดิ์ มณีแสง ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การยอมตามอำนาจผู้บังคับบัญชาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาเฉพาะกรณี
ชื่อผู้แต่ง ทวีชัย บุญเติม ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคใต้ที่มีต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติ
ชื่อผู้แต่ง นฤทธิ์ ศรีวรรณ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐานของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา กทม
ชื่อผู้แต่ง บุณยศักดิ์ แววภักดี ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การวิเคราะห์เชิงระบบการบริหารสถานศึกษาพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เปรมวดี คฤหเดช ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง พัชรินทร์ จำรูญโรจน์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 แนวทางการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง พัชรี ตันศิริ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ภูมิศาสตร์อำนาจในการบริหารงานมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย รามคำแหง
ชื่อผู้แต่ง รสสุคนธ์ พหลเทพ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคเหนือที่มีต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของ ชาติ
ชื่อผู้แต่ง ลักขณา เรขาศิลา ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อการทำนุบำรุง วัฒนธรรมของชาติ
ชื่อผู้แต่ง วันทนา ไชยกิจ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 บทบาทของกลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
ชื่อผู้แต่ง ศิริชัย อิสสระโชติ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคกลางที่มีต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติ
ชื่อผู้แต่ง สธน โรจนตระกูล ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การจัดบริการนักศึกษาของวิทยาลัยครูในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง สายพิณ ธรรมบำรุง ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัย มหิดล
ชื่อผู้แต่ง สุทัศนีย์ วิวัฒนปฐพี ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ในทัศนะ ของนิสิตนักศึกษามหาบัณฑิต
ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ ช่างเจริญ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การนำเสนอโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทย ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง สุภา หรูจิตตวิวัฒน์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 เป้าหมายและรูปแบบของวิทยาลัยครูกลุ่มภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง สุรพล เรืองรอง ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 การรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนทหารตำรวจ
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา ถนัตหัตถกรรม ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ลักษณะในการเป็นผู้นำชุมชนของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้ ตามความ รับรู้ของตนเอง
ชื่อผู้แต่ง อาภรณ์ กาฬแก้ว ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความหวังของผู้สอนและผู้ใช้เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของ วิทยาศาสตร์บัณฑิตพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง จรัสศรี รัมมะวาส ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา อุดมศึกษา สาขาวิชา อุดมศึกษา