จากคำค้น "การวัดและประเมินผลการศึกษา"
แสดงรายการทั้งหมด 305 รายการ

ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์พิมพ์รายงาน พิมพ์รายงาน 
 การพัฒนารูปแบบการจัดทำแฟ้มสะสมงานสำหรับประเมินการปฏิบัติงานครูของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง กุลวดี ชัยวรสกุล ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 ผลกระทบในอนาคตของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของคณะพยาบาลศาสตร์: วิธีการประเมินผลกระทบในอนาคตแบบผสม
ชื่อผู้แต่ง ขจี พงศธรวิบูลย์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ศิริเดช สุชีวะ
 ผลของการประเมินตนเองโดยใช้วิธีการสะท้อนคิดที่แตกต่างกัน ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง ชมภูนุช จันทร์แสง ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แฟ้มสะสมงาน: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือแบบพหุตัวแปร
ชื่อผู้แต่ง ดารุวรรณ ศรีแก้ว ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ความสามารถของผู้สอบสำหรับแบบสอบรูปแบบผสม: วิธีการประมาณค่าภาวะน่าจะเป็นสูงสุดชายขอบและวิธีการปรับเรียบเคอร์เนล
ชื่อผู้แต่ง นัยนา จันตะเสน ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ศิริเดช สุชีวะ
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์: การประยุกต์ใช้โมเดลมูลค่าเพิ่มพหุระดับที่มีการวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและแบบสอบ
ชื่อผู้แต่ง พนัส จันทร์เปล่ง ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้เครือข่ายเบย์เชียนและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ
ชื่อผู้แต่ง พรพิมล ยังฉิม ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้เครือข่ายเบย์เชียนและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ
ชื่อผู้แต่ง พรพิมล ยังฉิม ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การเปรียบเทียบอิทธิพลของวิธีการวัดที่มีต่อผลการวัดสุขภาพจิตที่มาจากการตอบตามความพึงปรารถนาของสังคม : การประยุกต์ใช้เทคนิคซีอียูแอลและเทคนิคซีอีเอ็มแอล
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญนภา ศรีโฉม ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 @การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบอัตนัยประยุกต์วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการตรวจให้คะแนนที่แตกต่างกัน ภายใต้จำนวนเหตุการณ์ที่ต่างกัน:การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
ชื่อผู้แต่ง มาฆพันธุ์ อ่ำนาคิล ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถพิเศษของนักกีฬาเทควันโดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง รังสฤษฏ์ จำเริญ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. สุธนะ ติงศภัทิย์
 การสร้างความสามารถในการประเมินของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้แนวคิดประเมินแบบเสริมพลังอำนาจและการสอนโดยใช้การประเมินเป็นฐาน
ชื่อผู้แต่ง โรสนี จริยะมาการ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. สุวิมล ว่องวาณิช
 การพัฒนาแบบวัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิมลมาศ ฟูบินทร์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาโมเดลคุณภาพการให้คะแนนระหว่างกลุ่มผู้ประเมินในวิชาที่มีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน: การประยุกต์ใช้โมเดลหลายองค์ประกอบของราสซ์
ชื่อผู้แต่ง ศุกลรัตน์ อิงชาติเจริญ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การสร้างเสริมการรู้จักตนเองเพื่อการพัฒนาตนเองของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบสอบและการประเมินแบบชื่นชม
ชื่อผู้แต่ง สิริกร โตสติ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์ในประเทศกัมพูชา (ENG)
ชื่อผู้แต่ง สุขุม จัน ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาแบบสอบเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาเรื่องการดำเนินการเลขคณิตพื้นฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์: การประยุกต์โมเดลดีไอเอ็นเอ
ชื่อผู้แต่ง สุปราณี บุระ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การพัฒนากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี
ชื่อผู้แต่ง หทัยรัตน์ เจียรากร ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี
ชื่อผู้แต่ง หทัยรัตน์ เจียรากร ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนารูปแบบการประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดการประเมินแบบทฤษฎีแรงขับ
ชื่อผู้แต่ง อดิศวร์ วงษ์วัง ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 ประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกข้อสอบสองวิธีในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับโมเดลการตอบสนองข้อสอบที่ใช้แบบทดสอบย่อย: การเปรียบเทียบระหว่างวิธีมอนติ คาร์โล ซีเอที และวิธีแบ่งกลุ่มค่าอำนาจจำแนกแบบถ่วงน้ำหนักที่มีการบังคับ
ชื่อผู้แต่ง อนุสรณ์ เกิดศรี ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบสอบถูกผิดหลายตัวเลือกกับแบบสอบถูกผิดหลายตัวเลือกปรับปรุงใหม่ที่ใช้วิธีการตรวจให้คะแนนที่ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง อรพรรณ แก้วน้อย ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินโดยใช้ทฤษฎีเป็นฐานสำหรับประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
ชื่อผู้แต่ง กรวิกา ฉินนานนท์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การพัฒนาวิธีวินิจฉัยความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง กุลพร พูลสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การเปรียบเทียบผลที่ได้จากการทวนคำตอบในข้อสอบแบบหลายตัวเลือกที่มีการเรียงลำดับข้อสอบ ระยะเวลาในการสอบและระดับความสามารถของผู้สอบที่แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลโดยใช้แนวคิดการประเมินแบบหลักฐานเชิงประจักษ์
ชื่อผู้แต่ง จุฬาพร กระเทศ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การนำเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจากการวิเคราะห์แนวปฏิบัติดี
ชื่อผู้แต่ง ณพัฐอร เฮงสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาแบบวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การประยุกต์ใช้แนวคิดการเข้าถึงคุณลักษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบ
ชื่อผู้แต่ง น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาคู่มือการสร้างแบบสอบวินิจฉัยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษาโดยใช้โมเดลข้อสอบและวิธีลำดับขั้นของคุณลักษณะ
ชื่อผู้แต่ง ปรารถนา พลอภิชาติ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินความสำเร็จของการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาโดยใช้วิธีอุปนัยและนิรนัย
ชื่อผู้แต่ง ปิยพงษ์ คล้ายคลึง ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
 การเปรียบเทียบสถิติบูทสแตรปของการออกแบบการปรับเทียบสำหรับแบบสอบรูปแบบผสมระหว่างวิธีการที่ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง พนิดา พานิชวัฒนะ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การสร้างโมเดลการตอบสนองรายข้อแบบพหุมิติ พหุระดับของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรของครู
ชื่อผู้แต่ง วนิดา ดีแป้น ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสร้างข้อสอบของครูโดยการเสริมพลังอำนาจผ่านกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
ชื่อผู้แต่ง ศจี จิระโร ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาแบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิตนักศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา จันทวาลย์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบสอบที่บูรณาการระหว่างตัวชี้วัดความสามารถด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน กับตัวชี้วัดการประเมินสาระการเรียนรู้: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ
ชื่อผู้แต่ง อนันดา สัณฐิติวณิชย์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีจัดการข้อมูลสูญหาย สำหรับประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบและความสามารถของผู้สอบ
ชื่อผู้แต่ง กมลทิพย์ ศรีหาเศษ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิติระหว่างแบบวัดฉบับสั้นที่พัฒนาจากวิธีที่ต่างกัน : การศึกษาแบบวัดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
ชื่อผู้แต่ง กรรณ์ชลิกา ชัยสุวรรณ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลองค์กร สำหรับสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ชื่อผู้แต่ง ชนิตา ไกรเพชร ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาระบบการกำกับติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลการดำเนินงานของครูในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้: การประยุกต์ใช้การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
ชื่อผู้แต่ง ณัฐา เพชรธนู ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 ประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์ผู้สอบแบบสุ่มข้อสอบสำหรับโมเดลการตอบสนองข้อสอบ 1 พารามิเตอร์
ชื่อผู้แต่ง ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การศึกษาลักษณะของผู้สอบและข้อสอบที่มีต่อเวลาและความถูกต้องในการตอบข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ธัญลักษณ์ ตั๊งถาวรการ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทั้งแบบสามัญ และแบบอาชีวศึกษา : กรณีโรงเรียนกัมปงเฌอเตียล ราชาอาณาจักรกัมพูชา (Eng)
ชื่อผู้แต่ง บุนเฮ ฮวด ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การวิเคราะห์ความตรงเชิงจำแนกของแบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนิสิต/นักศึกษาวิชาชีพครู : การศึกษาพหุลักษณะและแหล่งข้อมูลพหุ
ชื่อผู้แต่ง บุษราคัม ดุลบุตร ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพความเป็นพ่อแม่ : การวิเคราะห์คุณสมบัติทางจิตมิติโดยใช้เอสอีเอ็มกลุ่มพหุ
ชื่อผู้แต่ง พนิดา มารุ่งเรือง ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
ชื่อผู้แต่ง ฟาสีฮะห์ อาแว ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่บูรณาการกับงานปกติสำหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง มัฮดี แวดราแม ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การศึกษาความตรงเชิงทำนายของคะแนนองค์ประกอบ GAT, PAT, O-NET และ GPAX ในการรับบุคคล เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วารีกุล วิทยอุดม ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง ศุภลักษณ์ สุพรรณปราการ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพัฒนาการสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชื่อผู้แต่ง สรัญญา จันทร์ชูสกุล ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูแบบพหุมิติที่มีการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาค
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา ทองนาค ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 ผลของรูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับที่แตกต่างกันที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง อนงค์ เมธีพิทักษ์ธรรม ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การพัฒนาวิธีประเมินความสามารถในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา วิญญกูล ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกข้อสอบขั้นแรกและลำดับข้อสอบที่มีต่อคุณภาพของการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 ประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในวิธีถดถอยโลจิสติก โดยใช้เกณฑ์ขนาดอิทธิพล 2 วิธี สำหรับข้อสอบที่มีรูปแบบการตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาค : ข้อมูลจำลองและข้อมูลเชิงประจักษ์
ชื่อผู้แต่ง ธเกียรติกมล ทองงอก ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา หลักสูตรและการสอน สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามระหว่างดัชนีพาสเกลรีสแควร์และดัชนีเอสไคสแควร์ทั่วไป
ชื่อผู้แต่ง ธีรนุช จาบประไพ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนามาตรวัดแบบการคิดพหุมิติตามทฤษฎีจิตในการปกครองตนเองสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง นิอร ไชยพรพัฒนา ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การพัฒนาระบบการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง
ชื่อผู้แต่ง ประนอม พันธ์ไสว ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 โครงสร้างการคิดของนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พัชราวลัย มีทรัพย์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การพัฒนาศักยภาพทางการประเมินในด้านการสร้างข้อสอบของครูประถมศึกษาโดยใช้เครือข่ายมิตรวิพากษ์
ชื่อผู้แต่ง พินดา วราสุนันท์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ : การประยุกต์ใช้โมเดลมูลค่าเพิ่มที่มีการวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและการวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของตัวลวง
ชื่อผู้แต่ง เรืองเดช ศิริกิจ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาวิธีการกำหนดคะแนนจุดตัดสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง สำราญ สิริภคมงคล ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การเปรียบเทียบค่าความเหลื่อมของความแปรปรวนในดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยที่เป็นผลจากความแตกต่างของความยาวของแบบวัด ขนาดกลุ่มตัวอย่างสำหรับการทดลองเครื่องมือ และระยะเวลาในการวัดซ้ำ
ชื่อผู้แต่ง เสาวณิต กิตตินานนท์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาแบบตรวจสอบกระบวนการประเมินผู้เรียนระดับประถมศึกษาด้วยแฟ้มสะสมงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล ศรีไพจิตรวรกุล ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกอบรมข้าราชการทหารของกองทัพอากาศ : การประยุกต์ใช้การประเมินพหุแนวคิด
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา ค้ายาดี ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การประยุกต์ใช้เทคนิคอิควิเปอร์เซ็นไทล์สำหรับการวิเคราะห์อัตราความคลาดเคลื่อนของการกำหนดระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนในสาระการเรียนรู้ที่ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง จงกล บัวแก้ว ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมชีวิตของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ : การวิเคราะห์และประเมินพหุระดับ
ชื่อผู้แต่ง จันทนา เริ่มสินธุ์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 ประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบส์โดยใช้การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อของโมเดลการตอบสนองข้อสอบ
ชื่อผู้แต่ง ชนะศึก นิชานนท์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบ 2 ทางด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงทั่วไประดับลดหลั่น : การประมาณค่าพารามิเตอร์
ชื่อผู้แต่ง ชลี ภัทรพิชญธรรม ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาหลักเทียบสำหรับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 ผลของรูปแบบข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อพัฒนาการของผลงานด้านทัศนศิลป์ : การประยุกต์ใช้ข้อมูลย้อนกลับทั่วไปและข้อมูลชี้แนะเพื่อการปรับปรุง
ชื่อผู้แต่ง ดาวเรือง ลุมทอง ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ทรายทอง พวกสันเทียะ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน
ชื่อผู้แต่ง ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 โมเดลการพัฒนาการปฏิบัติงานครู : การประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินครูที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นฐานและการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ
ชื่อผู้แต่ง ธัญญรัศม์ จอกสถิตย์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การพัฒนาคู่มือการสร้างรูบริคเพื่อให้คะแนนสำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เรียน
ชื่อผู้แต่ง นันทนัช อ่อนพวน ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณํฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาเครื่องมือและคู่มือประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ภูมิ เพชรศักดาสิริ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การพัฒนาแบบวัดภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจเชิงสถานการณ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตโดยใช้เทคนิคแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง การสัมภาษณ์แบบ MMI และการวิเคราะห์พหุลักษณะ-พหุวิธี 2 ระดับ
ชื่อผู้แต่ง วราพร เอราวรรณ์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การวิเคราะห์ข้อคำถามในแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบคณิตศาสตร์ : การเปรียบเทียบระหว่างไฮราชิคอลลิเนียร์โมเดล พาเชียลเครดิตโมเดลและเกรดเรสพอนส์โมเดล
ชื่อผู้แต่ง ศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ : กรณีศึกษาคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อผู้แต่ง สรร ธงยศ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนการสอนแบบสตูดิโอทางสถาปัตยกรรมโดยใช้การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ
ชื่อผู้แต่ง สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง สาริน ผดุงสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังะนกานนท์
 การเปรียบเทียบพัฒนาการทางทักษะการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ประเมินตนเองโดยใช้แบบตรวจสอบรายการกับแบบสอบถามปลายเปิด
ชื่อผู้แต่ง สุทธาวรรณ ภาณุรัตน์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง สุภาพร จันทร์ดอกไม้ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบวินิจฉัยทางคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง สุวิมล เสวกสุริยวงศ์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การวิเคราะห์อภิมานคุณภาพของแบบวัดความถนัด
ชื่อผู้แต่ง อาภาพรรณ ประทุมไทย ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ชื่อผู้แต่ง คณิตพันธุ์ ทองสืบสาย ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนามาตรวัดเมตาคอคนิชั่นโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง คมกริบ ธีรานุรักษ์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาโมเดลมูลค่าเพิ่มของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและแบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่ากระบวนการจัดการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จตุภูมิ เขตจัตุรัส ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์การเรียนรู้แบพหุมิติสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ชัยวิชิต เชียรชนะ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและโมเดลมูลค่าเพิ่ม
ชื่อผู้แต่ง ประกฤติยา ทักษิโณ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนตามแนวคิดของการประเมินแบบอิงมาตรฐาน และการให้ผลตอบแทนตามสมรรถนะ
ชื่อผู้แต่ง ปิยะธิดา ทองอร่าม ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้กระบวนการคิดระดับสูง
ชื่อผู้แต่ง พูลพงศ์ สุขสว่าง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองค์การสำหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุระดับ
ชื่อผู้แต่ง ภัทราวดี มากมี ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตโดยใช้โมเดลโค้งพัฒนาการเหลื่อมเวลาระยะยาวที่มีตัวแปรแฝง
ชื่อผู้แต่ง สมเกียรติ ทานอก ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การติดตามและประเมินกระบวนการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปีไปปฏิบัติในสถานศึกษา : การประยุกต์วิธีการประเมินแบบผสมผสาน
ชื่อผู้แต่ง สิรินทร์พร วงศ์พีรกุล ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การพัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐานการประเมินอภิมาน สำหรับประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง สิรินธร สินจินดาวงศ์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญรัตน์ คงงาม ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ : การประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินความต้องการจำเป็นและการประเมินพหุพื้นที่
ชื่อผู้แต่ง หฤทัย อาจปรุ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 คุณภาพของการปรับเทียบคะแนนสำหรับแบบสอลบรูปแบบผสม : การประยุกต์ใช้การปรับเทียบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบด้วยวิธีโค้งคุณลักษณะและการปรับค่าพารามิเตอร์พร้อมกัน
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี ศรีกลชาญ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดเมตาคอกนิชันด้านความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง กฤชรัตน์ วิทยาเวช ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เรียนร่วมในโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง กฤษณา ปลื้มรัมย์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาเครื่องมือประเมินเป้าหมายใฝ่สัมฤทธ์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ฉัตรลดา พุทธรักษา ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้การประเมินผลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ตามระดับความเชี่ยวชาญ
ชื่อผู้แต่ง ชนาธิป ทุ้ยแป ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 การพัฒนารูปแบบการจัดอันดับคุณภาพหลักสูตร : การประยุกต์ใช้เทคนิคเอชแอลเอ็มและการวิเคราะห์จัดกลุ่ม
ชื่อผู้แต่ง ทวิกา แกล้มกระโทก ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนามาตรวัดความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง ปองภัทร อินทรัมพรรย์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพครูไทย
ชื่อผู้แต่ง พรรณฉวี ประยูรพรหม ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคตามทฤษฎีของสโตลซ์ระหว่างมาตรประมาณค่ากับแบบวัดชนิดสถานการณ์ : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุวิภาค
ชื่อผู้แต่ง ภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ภาณุภัทร ลิ้มจำรูญ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาแบบวัดอภิปัญญา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ยุทธการ สืบแก้ว ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การเปรียบเทียบคุณภาพของข้อสอบและแบบสอบหลายตัวเลือกที่มีรูปแบบตัวเลือกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง รณิดา เชยชุ่ม ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การประยุกต์ใช้วิธีการประเมินการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อต่ออายุการรับรอง
ชื่อผู้แต่ง ศจี จิระโร ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคลากรสายแพทย์ กองทัพเรือ
ชื่อผู้แต่ง สันติ งามเสริฐ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 ผลของการไม่เป็นอิสระของข้อสอบที่มีต่อค่าความเที่ยง ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ ค่าความสามารถของผู้สอบและค่าสารสนเทศของแบบสอบเมื่อมีเงื่อนไขการทดสอบที่แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง สุนทร เทียนงาม ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างคะแนนสอดคล้อง
ชื่อผู้แต่ง สุวิมล กฤชคฤหาสน์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง อนันดา สัณฐิติวณิชย์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การพัฒนาวิธีการประเมินเชิงวินิจฉัยโดยประยุกต์ใช้โมเดลลำดับขั้นของคุณลักษณะและการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการทุจริตในการสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อรนุช หงวนไธสง ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การวิเคราะห์ข้อสอบและการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ : การวิเคราะห์พหุระดับ
ชื่อผู้แต่ง อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดที่พูดภาษาถิ่นล้านนา
ชื่อผู้แต่ง กฤติยา วรศรี ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี
 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางสถิติของดัชนีตรวจจับการลอกข้อสอบ
ชื่อผู้แต่ง กฤษฎา ถิระโสภณ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี
 ความสัมพันธ์ของความยากและความสามารถของผู้สอบที่ได้จากการวิเคราะห์ ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบแบบพหุระดับ
ชื่อผู้แต่ง นราพร หาญณรงค์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการจำเป็นในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารยืมหาวิทยาลัยราชภัฏ : การวิเคราะห์พหุระดับ
ชื่อผู้แต่ง น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการเชื่อมโยงคะแนนตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติภายใต้การหมุนแกน โครงสร้างเชิงมิติและระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง พัชรี จันทร์เพ็ง ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การวิจัยและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พิกุล เอกวรางกูร ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงและความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนระหว่างแบบสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์แบบประเพณีนิยมกับแบบสองระดับ
ชื่อผู้แต่ง วนิดา ภู่เอี่ยม ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบที่ตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาคระหว่างวิธีโครงสร้างความแปรปรวนร่วมและค่าเฉลี่ยกับวิธีการวิเคราะห์ฟังก์ชั่นเชิงจำแนกแบบโลจิสติก
ชื่อผู้แต่ง วริษษา ชะม้อย ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์โดยประยุกต์แนวคิดทางพุทธศาสนา
ชื่อผู้แต่ง วัชราภรณ์ จิตรมาศ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา : การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและความไว
ชื่อผู้แต่ง วารุณี ลัภนโชคดี ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาแบบวัดความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศตามทฤษฎีคาแนล-เอฟ โดยใช้การทดสอบแบบพลวัตสำหรับนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต
ชื่อผู้แต่ง วิเรขา ปัญจมานนท์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การวิเคราะห์สภาพการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ศรัญญา รณศิริ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพของการกำหนดมาตรฐานระหว่างวิธีแองกอฟที่ได้รับการปรับปรุงกับวิธีบุ๊คมาร์ค
ชื่อผู้แต่ง สุรีพร อนุศาสนนันท์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการใช้แบบสอบอัตนัย ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง จุฑา ธรรมชาติ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยที่เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ระหว่างทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ชื่อผู้แต่ง เฉลิมฤทธิ์ แกล้วกล้าหาญ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาระบบการประเมินนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามแนวคิดการประเมินแบบ 360 องศา โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ชื่อผู้แต่ง ดวงใจ สีเขียว ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. สุชาดา บวรกิติวงศ์
 อิทธิพลของคุณลักษณะคัดสรรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการละเว้นการตอบข้อสอบรูปแบบเสนอคำตอบ
ชื่อผู้แต่ง นงค์ลักษณ์ บุญเกิด ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการโดยใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงเป็นเกณฑ์ : การศึกษาแบบมอนติคาร์โล
ชื่อผู้แต่ง นิอร ไชยพรพัฒนา ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การศึกษาติดตามการใช้หลักสูตร 5 ปี ตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี
ชื่อผู้แต่ง พนัส จันทร์เปล่ง ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การวิเคราะห์กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : การวิจัยพหุกรณีศึกษาของครูต้นแบบและการวิจัยเชิงปริมาณ
ชื่อผู้แต่ง พัชรีวรรณ สมเชื้อ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การเปรียบค่าความสามารถ ลักษณะของการเปลี่ยนคำตอบ และเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ ของผู้สอบในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ เมื่อเงื่อนไขการทดสอบและระดับความสามารถของผู้สอบแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง พิมพ์สิริ เธียรนรเศรษฐ์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การพัฒนาตัวบ่งชี้การเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ภูริต วาจาบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ชื่อผู้แต่ง โรสนี บินสะมะแอ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การเปรียบความตรงเชิงทำนายขององค์ประกอบคัดสรรที่ได้รับการปรับเทียบคะแนนเฉลี่ยสะสม และองค์ประกอบที่ใช้อยู่ของการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระบบกลาง
ชื่อผู้แต่ง วชิรา โอภาสวัฒนา ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับของความต้องการจำเป็นของนักเรียนและครูที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง วัชราภรณ์ เกียรติบุญญาฤทธิ์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วัฒนา สุขศิริ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วันเพ็ญ ผ่องกาย ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การเปรียบเทียบความตรงตามสภาพในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบจากการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ ที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบขั้นแรกอัตราการใช้ข้อสอบซ้ำ และเกณฑ์ยุติการทดสอบที่ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง สิริลักษณ์ เกษรปทุมานันท์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ของคุณภาพการวัดและประเมินผลของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง สุธาสินี แสงมุกดา ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การวิเคราะห์ความซับซ้อนและความยากของการบ้านและแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง สุพัตรา เสนา ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การพัฒนาแบบวัดความสามารถการคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง สุพัตรา แสงสุวรรณ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง อังค์วรา วงษ์รักษา ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การตรวจสอบความตรงและน้ำหนักความสำคัญของตัวบ่งชี้ตามมาตรการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง จอมทัพ ขวัญราช ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 การเปรียบเทียบคุณภาพของการประเมินความคิดรวบยอดวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ทีมีการตรวจให้คะแนนวิธีที่แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ทัตมณี ชูขวัญ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การดำเนินงานนิเทศด้านวิชาการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก
ชื่อผู้แต่ง บุษยา ปิยารมย์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.บุญมี เณรยอด
 ผลของการจัดกลุ่มที่มีขนาดและความสามารถของสมาชิกต่างกันที่มีต่อคุณภาพของงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง พงษ์ลิขิต เพชรผล ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการประเมินภายในรูปแบบการใช้ผลการประเมินภายในและผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง รติกร ขันติยานันท์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในช่วงเวลาต่างกันจากผู้ประเมินหลายกลุ่ม: ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธีวางกรอบข้อมูล
ชื่อผู้แต่ง รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การเปรียบเทียบผลการประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 3 ด้วยการวัดแบบพหุที่ใช้เทคนิควิธีการรวมคะแนนที่ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ลลิตา ลีลาลักษ์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาทักษะการประเมินของครูและนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง สมพงษ์ ปั้นหุ่น ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 ผลของรูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับที่แตกต่างกันต่อพัฒนาการทางทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง สุชาดา โรจนาศัย ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การเปรียบเทียบความตรงเชิงทำนายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรีที่ควบคุมปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชาวน์ปัญญาโดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับและไม่ได้รับ..
ชื่อผู้แต่ง อัมพิกา อูปแก้ว ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การพัฒนากระบวนการจัดทำแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแบบเต็มรูปในโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
ชื่อผู้แต่ง กมลวรรณ ตังธนกานนท์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 รูปแบบการพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ชื่อผู้แต่ง กฤติยา วงศ์ก้อม ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
 การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ชื่อผู้แต่ง กฤษณา คิดดี ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาการรับรองผู้ประเมินภายนอกตามแนวคิดที่เน้นสมรรถภาพสำหรับการประเมินสถานศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เกื้อ กระแสโสม ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 คุณสมบัติของตัวประมาณค่าความเข้มของอิทธิพล: การเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ชื่อผู้แต่ง ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของนักศึกษาผู้ใหญ่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนาระบบการส่งเสริมการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นงเยาว์ อุทุมพร ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช และดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร
 การวัดและประเมินพุทธิปัญญาของเด็กปฐมวัย
ชื่อผู้แต่ง นลินี ณ นคร ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาแบบประเมินเป้าหมายการสอนของครูฉบับภาษาไทยตามแนวคิดของแองเจโลและครอสสำหรับครู
ชื่อผู้แต่ง ปฐมพร ตู้บรรเทิง ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง ปิยาภรณ์ วัดสว่าง ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การศึกษาพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้วิธีการปรับเทียบแนวตั้งตามวิธีทฤษฎีตอบสนองข้อสอบร่วมกับวิธีการปรับเทียบเชิงเส้นตรง
ชื่อผู้แต่ง พัชรี จันทร์เพ็ง ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 กลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาทักษะการประเมินภายในสำหรับครูอนุบาล: การประเมินความต้องการจำเป็นสมบูรณ์แบบโดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจและพหุเทศะกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง มนัญญา งามแสง ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง มัฮดี แวดราแม ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ศุภลักษณ์ ใจแสวงทรัพย์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การสร้างโมเดลสามระดับของข้อมูลตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครโดยใช้โปรแกรมเอ็มแอลวิน
ชื่อผู้แต่ง สุบิน ยุระวัช ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
 สาเหตุของการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่ง สุมาลี แกล้วทนงค์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาวิธีการประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง กุลชลี ตาลช่วง ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การประยุกต์เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนตามแนวคิดของแองเจลโลและครอสเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ
ชื่อผู้แต่ง นันทิกา นาคฉายา ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมที่เหมาะสมสำหรับการประเมินการทำงานกลุ่มของนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง นันทินี ภุมรินทร์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การพัฒนาระบบการประเมินตนเองของครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เพิ่มความถูกต้องโดยใช้สารสนเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชื่อผู้แต่ง บุญทอง บุญทวี ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาแบบสอบอัตนัยประยุกต์วัดสมรรถนะทางวิชาชีพพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง ปิยะรัตน์ ประมวลทรัพย์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การพัฒนาแบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ชื่อผู้แต่ง ปุญชรัสมิ์ เต็มชัย ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ
ชื่อผู้แต่ง พงศ์เทพ จิระโร ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การวิเคราะห์และประเมินอภิมานการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนในวิชาศิลปศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ภัทราวรรณ ภิรมย์วงศ์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การวิจัยและพัฒนาระบบประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
ชื่อผู้แต่ง รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การเปรียบเทียบคุณภาพและอัตราความคลาดเคลื่อนของการกำหนดเกรดแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ เมื่อใช้แบบสอบเลือกตอบที่มีการตอบ และการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนด้วยวิธีแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง รัตนา ไชยตรี ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาแบบวัดทักษะการจัดการสำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วรรณวิมล ฉัตรวรกิจพาณิช ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 ชุดเครื่องมือวินิจฉัยจุดอ่อน จุดแข็ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง วัลยา ธำรงลักษณ์รัตน์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาวิธีการประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมครูตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน
ชื่อผู้แต่ง วิยดา เหล่มตระกูล ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การประเมินความตรงตามเนื้อหาและความเท่าเทียมกันของเนื้อหาในแบบสอบคู่ขนานโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา คล้ายทอง ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงานสอนของครูระหว่างการประเมินตนเองกับการประเมินแบบ 360 องศา
ชื่อผู้แต่ง อนงค์พร พะวรรัมย์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การวิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ของตำรวจตระเวนชายแดนในบทบาทการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี ทองคำ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.รัตนา พุ่มไพศาล
 การพัฒนาแบบประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อัญญารัตน์ เจริญพฤฒินาถ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครูมืออาชีพ ระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง กมลมาลย์ ชาวเนื้อดี ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุทุมพร จามรมาน
 การพัฒนาวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสองแห่ง(ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง จิตรเลขา ธีระจามร ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
 การพัฒนาวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสองแห่ง
ชื่อผู้แต่ง จิตรเลขา ธีระจามร ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง
ชื่อผู้แต่ง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 การพัฒนาแนวทางการเก็บข้อมูลโรงเรียนสำหรับผู้ประเมินภายนอก
ชื่อผู้แต่ง นันทิยา บุญสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนานักเรียน: การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
ชื่อผู้แต่ง ประไพจิตร หิรัญยัษฐิติ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การศึกษาจำนวนผู้ประเมินและจำนวนงานเขียนที่เหมาะสมเมื่อใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ปวีณา ปีอาทิตย์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การพัฒนาแบบสอบสมรรถภาพเชิงวิชาชีพการตลาดของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ชื่อผู้แต่ง ราชัย ฉ่ำทรัพย์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การประเมินความคิดรวบยอดวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แผนผังมโนทัศน์
ชื่อผู้แต่ง วิยะดา ระวังสุข ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินหลักเพื่อประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินภายในของโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง สินีนาฏ ศรีพัฒนะพิพัฒน์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การพัฒนาแบบวัดการคิดวิจารณญาณตามแนวคิดของเดอโบโนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา ชาญพนา ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การวิเคราะห์มโนทัศน์และการปฏิบัติงานประเมินผลภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา แช่มช้อย ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การใช้เทคนิคการคิดออกเสียงเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อจัดสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง สุดารัตน์ มนต์นิมิตร ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การพัฒนาการวัดความรู้บางส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
ชื่อผู้แต่ง สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาเกณฑ์ตัดสินคุณภาพการปรับเทียบคะแนนตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ชื่อผู้แต่ง อดิศร ศรีบุญวงษ์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การเปรียบเทียบความตรงตามสภาพและความคงที่ในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อระดับความสามารถของผู้สอบและอัตราการใช้ข้อสอบซ้ำแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง กนกวรรณ รัตนธน ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การวิเคราะห์กลุ่มผู้ประเมินที่เหมาะสมในการประเมินคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา ยารวง ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีการประเมินตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาในการประเมินผลภายในของโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง จงดี แซ่ตั้น ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ของความสำเร็จในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง จุฬาลักษณ์ ขันธบุตร ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การวิเคราะห์อภิมานคุณภาพของแบบสอบถามหลายตัวเลือกที่มีรูปแบบของแบบสอบ บริบทของแบบสอบและวิธีการตรวจให้คะแนนต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 การพัฒนามาตรสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย
ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การพัฒนาแบบวัดจิตสำนึกต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจำเป็นและการยอมรับในผลการประเมินของครูคณิตศาสตร์ระหว่างการประเมินความต้องการจำเป็นแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
ชื่อผู้แต่ง ทิพวรรณ ประเสริฐอำไพสกุล ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง พรรณพร เรืองศรี ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ชื่อผู้แต่ง พัชรี ขันอาสะวะ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและแบบสอบด้วยกระบวนการดีเอฟไอทีสำหรับแบบสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง รักชนก ยี่สุ่นศรี ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาแบบประเมินตนเองด้านการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับคุณภาพสำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง รัชนีวรรณ สงชู ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง วันดี โต๊ะดำ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.อวยพร เรืองตระกูล
 การเปรียบเทียบความต้องการจำเป็นและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างโปรแกรมการศึกษาแบบปกติและโครงการเร่งรัดการผลิตและพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรี...
ชื่อผู้แต่ง สุขุมาล ต่อฑีฆะ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การนำเสนอกระบวนการประเมินโครงการของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุทิศา นามเหลา ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การเปรียบเทียบการแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนแบบกด/ปล่อยคะแนนและแบบโอโลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูระหว่างวิธีป้องกันกับวิธีการปรับแก้
ชื่อผู้แต่ง สุภาณี ปิยะอภินันท์ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา ภาควิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการ ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ชื่อผู้แต่ง อวยพร เรืองตระกูล ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามนโยบายของรัฐในโครงการโรงเรียนสีขาว กรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ฐานันดร์ อากาศโชติ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การวิเคราะห์สภาพและกระบวนการของการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง ภัทราวดี มากมี ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 ผลของการให้น้ำหนักตามระดับความมั่นใจที่มีต่อค่าความเที่ยงและค่าความตรงของแบบสอบถามประเภทเลือกตอบที่มีรูปแบบการเขียนตัวเลือกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง รุจิรา ขาวสะอาด ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่1ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูประหว่างวิธีซิปเทสท์ปรับใหม่วิธีซิปเทสท์วิธีแมนเทล-แฮนส์เซลวิธีการถดถอย
ชื่อผู้แต่ง วลีมาศ แซ่อึ้ง ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงโมเดลพหุระดับ และโมเดลกึ่งซิมเพลกซ์ ในการวัดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวชนิดตัวแปรเดี่ยวและตัวแปรพหุ
ชื่อผู้แต่ง สมถวิล วิจิตรวรรณา ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การเปรียบเทียบความตรงเชิงทำนาย
ชื่อผู้แต่ง สุภมาส อังศุโชติ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนาวาสี
 การพัฒนากระบวนการประเมินแฟ้มผลงานและการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินแฟ้มผลงาน การประยุกต์ใช้การประเมินอภิมาน
ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ พันธ์งาม ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 การเปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสร้างความเที่ยง ควางคงที่ในการตอบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตอบและฟังก์ชันสารสนเทศของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ทที่มีทิศทางการเรียงมาตรและความเข้มของข้อความต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง อังคณา ทองดี ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการด้วยวิธีการเอชแอลเอ็ม
ชื่อผู้แต่ง ทิวัตถ์ มณีโชติ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การภาครัฐเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพนอกระบบโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง พิสนุ ฟองศรี ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนากระบวนการประเมินแบบ 360 องศา เพื่อพัฒนาการสอนของครู สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง มนูญ ศิวารมย์ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การศึกษาประเภทของบุคลิกภาพของสมาชิก และขนาดของกลุ่มที่ส่งผลต่อการประเมินความต้องการจำเป็นโดยใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย
ชื่อผู้แต่ง ศิริรัตน์ ศรีสอาด ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
 การเปรียบเทียบความเที่ยงและความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบในการประมาณค่าของมาตรประมาณค่าแบบลิเคอร์ทและมาตรประมาณค่าแบบยึดพฤติกรรมในการประเมินการสอนขอบครู
ชื่อผู้แต่ง ศุภมาศ การะเกตุ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การวิเคราะห์จำแนกเปรียบเทียบปัจจัยระหว่างโรงเรียนประถมศึกษา ที่ประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จในการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี ธีระสาสน์ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลกับวิธีถดถอยโลจิสติกในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบเมื่อใช้เกณฑ์จับคู่เปรียบเทียบแตกต่างกันในแบบสอบชนิดพหุมิติ
ชื่อผู้แต่ง นพมาศ พิพัฒนสุข ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจสอบ ความรอบรู้ตามจุดประสงค์ในการคิดคำนวณพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง นิตยา โอบอ้อม ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การประเมินอภิมานการใช้แบบจำลองซิปในการประเมินโครงการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เนติ เฉลยวาเรศ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การประเมินอภิมานการใช้แบบจำลองซิปในการประเมินโครงการศึกษา (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง เนติ เฉลยวาเรศ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนแบบปล่อยคะแนน ความคลาดเคลื่อนแบบฮาโล และความคลาดเคลื่อนแบบขัดแย้ง ของมาตรประมาณค่าที่มีจำนวนช่วงมาตรต่างกันเมื่อสถานภาพของผู้ประเมินต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง บวร คุ้มสิริพิทักษ์ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การพัฒนากระบวนการสอบความก้าวหน้าวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ให้ผลวินิจฉัยป้อนกลับ
ชื่อผู้แต่ง ปิยาพร ขาวสอาด ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การประเมินความต้องการจำเป็นด้านทักษะพื้นฐานของครูอนุบาลโดยใช้การวิเคราะห์งาน
ชื่อผู้แต่ง มยุรีย์ เขียวฉอ้อน ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การเปรียบเทียบความสอดคล้องในการตัดสินคะแนนจุดตัดระหว่างวิธีของแองกอฟ วิธีของนีเดลสกีและวิธีของอิมพาราและเพลค
ชื่อผู้แต่ง วิภารัตน์ ศรีบุตรตา ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การกำหนดจุดตัดสำหรับแบบสอบอิงโดเมนประเภทเลือกตอบและตอบสั้น : การเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างวิธี วิลคอกซ์กับวิธีแองกอฟตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ชื่อผู้แต่ง วิมลลาศ ยิ้มละมัย ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคเสียงภาพและเทคนิคการสนทนากลุ่ม
ชื่อผู้แต่ง วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การประยุกต์ทฤษฎีอรรถประโยชน์พหุลักษณ์ในการจัดลำดับความสำคัญของรูปแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง ศตรัฐ พลมณี ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การใช้สมการโครงสร้างพหุระดับตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครู ปัจจัยโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ชื่อผู้แต่ง สังวรณ์ งัดกระโทก ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 สภาพการทำการประเมินความต้องการจำเป็นทางการศึกษา และการใช้ผลในกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง สุดนิสา พูลศิริ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบผลสัมฤทธิ์การสะกดคำที่มีรูปแบบการเขียนตามคำบอกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง สุดา เรืองปราชญ์ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การปรับแต้มเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย : การเปรียบเทียบระหว่างวิธีการปรับเทียบแบบอิควิเปอร์เซ็นไตล์เชิงเส้นตรงและไออาร์ที
ชื่อผู้แต่ง สุภาภรณ์ คงทวี ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาแบบสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาค
ชื่อผู้แต่ง อารี มากมณี ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เอมอร จังศิริพรปกรณ์ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
 ผลของคุณภาพข้อสอบและความสามารถของบุคคลที่มีต่อแบบแผนการตอบผิดปกติ
ชื่อผู้แต่ง กาบจันทร์ ทาเป๊ก ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบความเหมาะสมของบุคคลระหว่างดัชนีแอลแซดกับดัชนีดับเบิ้ลยูวันตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ชื่อผู้แต่ง กุสุมา สุวรรณแก้ว ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจำเป็นระหว่างวิธีการจัดเรียงลำดับความสำคัญที่ต่างกันโดยใช้เครื่องมือการประเมินความต้องการจำเป็นที่มีการตอบสนองเดี่ยว
ชื่อผู้แต่ง ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาแบบประเมินแฟ้มสะสมงานการสอนของครูประถมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวัดหนองหมู จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ ซื่อตรง ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดฉบับสั้นที่ใช้วิธีการคัดเลือกข้อกระทง 3 วิธี : น้ำหนักองค์ประกอบและดัชนีอำนาจจำแนกรายข้อตามซีทีทีและไออาร์ที
ชื่อผู้แต่ง อรอนงค์ วิสาสะ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบสำหรับแบบสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยวิธีแมนเทล-เฮนส์เซล
ชื่อผู้แต่ง เกษร หว่างจิตร ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบด้วยวิธีแมนเทล แฮนด์เซลกับวิธีซิบเทสท์ เมื่อความยาวแบบสอบ ขนาดกลุ่มตัวอย่างและอัตราส่วนของกลุ่มอ้างอิง
ชื่อผู้แต่ง จิติมา วรรณศรี ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล: การประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เยาวดี วิบูลย์ศรี
 การเปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสร้างและความคงที่ในการตอบระหว่างมาตรวัดทัศนคติแบบลิเคิร์ทที่มีความเข้มของข้อความต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ชนาธิป ทุ้ยแป ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจีสติกในการเปรียบ เทียบฟังก์ชั่นสารสนเทศของมาตรประมาณค่าที่มีวิธีการให้คะแนนแบบทวิวิภาคและแบบพหุวิภาค
ชื่อผู้แต่ง ปรมินทร์ อริเดช ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชียวชาญ และปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ
ชื่อผู้แต่ง เพชรา พิพัฒน์สันติกุล ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์
ชื่อผู้แต่ง ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 ผลของการประเมินจากพอร์ตโฟลิโอที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง สมชาย มิ่งมิตร ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัมนาโปรแกรมสำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง สายชล อบทม ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาเครื่องมือระบุเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง สุรีพร ศิริมาลย์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันแบบไม่สมำเสมอของข้อสอบระหว่างวิธีแมนเทลแฮนส์เซล แบบปกติกับวิธีแมนเทลแฮนส์เซลแบบแบ่งกลุ่มความสามารถของผู้สอบและความยากของข้อสอบ
ชื่อผู้แต่ง เสรี ชัดแช้ม ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนามาตราวัดความชอบแบบการเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง อรนุช ชาลีรินทร์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ : การเปรียบเทียบระหว่างวิธีไอแกนและเอ็มดีเอสร่วมกับซีเอ
ชื่อผู้แต่ง อารี สาริปา ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาแบบสอบถามความสามารถพื้นฐานทางการเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาล
ชื่อผู้แต่ง อำภา อนุรักษ์วงศ์ศรี ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การวิเคราะห์ส่วนประกอบความแปรปรวนและแนวโน้มของแต้มเฉลี่ยสะสมของนิสิตระดับปริญญาตรี ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ชูศรี กาญจนวงศ์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การเปรียบเทียบค่าฟังก์ชั้นสารสนเทศของแบบสอบแบบตัวเลือกซ้อนระหว่างประเภทที่กำหนดและไม่กำหนดสถานการณ์คำตอบ
ชื่อผู้แต่ง ณัฐพงษ์ งามแสง ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติก ในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศของแบบวัดที่มีวิธีการให้คะแนนต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ธนวัฒน์ แสนสุข ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การสรุปนัยทั่วไปของความตรงของแบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ: การวิเคราะห์แบบเมทต้า
ชื่อผู้แต่ง ธนาวุฒิ กำเหนิดดิษฐ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การสร้างแบบจำลองเศรษฐมิติทางการศึกษาเพื่อประเมินความต้องการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2538-2550
ชื่อผู้แต่ง นงนุช อินทรวงษ์โชติ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 องค์ประกอบเชิงสาเหตุด้านตัวนักเรียน แบบการคิดคุณภาพการสอน ที่มีผลต่อความมั่นใจในการตอบแบบสอบแบบเลือกตอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง นริศรา อุปกูล ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การประเมินโครงการส่งเสิรมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง พงศ์เทพ จิระโร ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาเกณฑ์ประเมินความถูกต้องของการออกเสียง ร และ ล ในภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง พัสวี จริตธรรม ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำสำหรับการปรับเทียบคะแนนในแนวระดับตามแผน แนวทฤษฎีการตอบสนองรายข้อ ระหว่างแบบสอบถามที่มแบบแผนการปรับเทียบ และความยาวแบบสอบแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง พิชัย ละแมนชัย ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาแบบสอบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญพรรณ กรึงไกร ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การประยุกต์ใช้รูปแบบของแฮมมอนด์เพื่อการประเมินการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง มณฑาทิพย์ มณีจินทร์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่คำนึงถึงสภาพที่เป็นจริงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง วลี เฉลยสมัย ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัมนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการเทียบคะแนนเชิงเส้นตรง ตามแนวนอน โดยใช้แบบสอบร่วม
ชื่อผู้แต่ง สมพงค์ แก้วแฉล้ม ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 ผลของการใช้สัญญาการเรียนในศูนย์การเรียน ที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กอนุบาล
ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ นัยจรัญ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การวิเคราะห์ความตรงลู่ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการอ้างอิงสรุป
ชื่อผู้แต่ง สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาเกณฑ์ตัดสินข้อสอบลำเอียงทางเพศ
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา วัธนสุนทร ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การตรวจสอบความตรงของผลการวัดสติปัญญาตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก
ชื่อผู้แต่ง ผดุงชัย ภู่พัฒน์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การศึกษาคุณภาพของการเทียบมาตราในแนวตั้งโดยใช้ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบ
ชื่อผู้แต่ง พรพิมล นาคเวช ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การศึกษาเงื่อนไขเกี่ยวกับระดับความเชี่ยวชาญ รูปแบบการให้ข้อมูล และ จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสบความตรงเชิงเนื้อหาของ แบบสอบผลสัมฤทธิ์
ชื่อผู้แต่ง ยุวดี วัฒนานนท์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยสำหรับตรวจสอบมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง คณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ศิริเดช สุชีวะ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 ความตรงและความเที่ยงของการประเมินอาจารย์มหาวิทยาลัย โดย เพื่อนร่วมงาน : การศึกษาเฉพาะกรณี
ชื่อผู้แต่ง สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา เหลืองไชยยะ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การพัฒนาแบบสอบความสามารถด้านวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุวัฒนา สุภาลักษณ์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 การวิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ความเป็นเอกมิติของแบบสอบ ตามโมเดลโครงสร้าง ความแปรปรวนร่วม
ชื่อผู้แต่ง สุวิมล ติรกานันท์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา