จากคำค้น "การศึกษานอกระบบโรงเรียน"
แสดงรายการทั้งหมด 257 รายการ

ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์พิมพ์รายงาน พิมพ์รายงาน 
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสำหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา วิทยานนท์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในสถานศึกษา: การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชื่อผู้แต่ง จิตตวดี ทองทั่ว ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับแรงงานไทยด้านบัญชี
ชื่อผู้แต่ง จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 @การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดความฉลาดทางวัฒนธรรม และแนวคิดอุปนิสัย 7 ประการ ของสตีเฟ่น อาร์ โควี่เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ชื่อผู้แต่ง ชนัญญา ใยลออ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนากระบวนการการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะสำหรับพระสงฆ์
ชื่อผู้แต่ง ชนินทร์ ต่วนชะเอม ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. วีรฉัตร์ สุปัญโญ
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการสร้างวินัยในตนเองของเยาวชน
ชื่อผู้แต่ง ณัจขภัทร์ คุ้มถนอม ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. อาชัญญา รัตนอุบล
 การนำเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการดำรงอยู่ของเครือข่ายอาหารปลอดภัย
ชื่อผู้แต่ง เทพสุดา จิวตระกูล ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ชื่อผู้แต่ง ธนิสร เกษมสันต์ ณ อยุธยา ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของเด็กและเยาวชนไทย
ชื่อผู้แต่ง ประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบเพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของผู้รับบริการในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ชื่อผู้แต่ง ประศักดิ์ สันติภาพ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
ชื่อผู้แต่ง พงศ์พัชร์ รัตนะ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสำหรับชุมชนเกษตรกรรมในเขตพื้นที่สูง
ชื่อผู้แต่ง พิทักษ์ กาวีวน ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของแรงงานไทยสำหรับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง รวิกรานต์ นันทเวช ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบุคคลต่างวัยในกิจกรรมศิลปะที่มีต่อการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ชื่อผู้แต่ง วสุ สกุลรัตน์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. วีรฉัตร์ สุปัญโญ
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการคิดวิจารณญาณของเยาวชนในศูนย์เยาวชน
ชื่อผู้แต่ง อังคณา ทัศนเมธิน ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา มนัสวาสน์ โกวิทยา
 แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ชื่อผู้แต่ง อาบเดือน คุ้มถนอม ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. สุวธิดา จรุงเกียรติกุล
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิจารณญาณในการป้องกันการเสพยาเสพติดสำหรับเยาวชนนอกระบบโรงเรียนในภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง กรกฏ ไชยเจริญ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การนำเสนอกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล
ชื่อผู้แต่ง เกวลิน วิรัชนิดากุล ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา
 บทบาทในอนาคตของครูภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านศิลปกรรม
ชื่อผู้แต่ง จักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนทางสังคมเพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง ชนันภรณ์ อารีกุล ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองกับความสำเร็จทางวิชาการของนักศึกษานอระบบโรงเรียนที่ใช้วิธีเรียนแบบทางไกล
ชื่อผู้แต่ง ชาญสิทธิ์ รัตนาวงศ์ไชยา ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ณัฎฐลักษณ์ ธาระวานิช
 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ชื่อผู้แต่ง ณัฐวุฒิ ประทุมชาติ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมบนฐานแนวคิดการพึ่งตนเองของชุมชน
ชื่อผู้แต่ง ธนียา กิตติสิทโธ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การจัดการความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในเขตภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง ธิดารัตน์ ศิริรัตน์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ
 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมลักษณะความเป็นไทยอย่างยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง นพรัตน์ ศรีแปดริ้ว ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการพึ่งตนเองสำหรับผู้ใช้แรงงานที่ได้ค่าจ้างรายวัน
ชื่อผู้แต่ง พัชรดา อธิคมปัญญาวงศ์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองแห่งการอ่าน
ชื่อผู้แต่ง พันธ์นุวัฒน์ บุษบา ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจต่อการเสพยาเสพติดของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติดซ้ำ
ชื่อผู้แต่ง เมธปิยา เกิดผล แตงรัตนา ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการรู้สารสนเทศสำหรับแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมกันและการเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อผู้แต่ง วิรี ตันติอนุนานนท์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง
ชื่อผู้แต่ง สายทิพย์ พิริยะธนารักษ์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
 การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเอกชน
ชื่อผู้แต่ง โสภาค เอื้อทวีกุล  ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสำหรับแรงงานไร้ฝีมือ ในราชอาณาจักรกัมพูชา
ชื่อผู้แต่ง โสมานิต้า เคียง ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองและทักษะทางสังคมสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง หงษ์ฟ้า ธีรวงศ์นุกูล ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การนำเสนอคู่มือการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติจากผลการวิเคราะห์การเรียนรู้ชุมชน
ชื่อผู้แต่ง อดิศักดิ์ ฉันทวิเศษกุล ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการละเล่นพื้นบ้านที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กในชุมชน
ชื่อผู้แต่ง อังศุธร อังคะนิต ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ชื่อผู้แต่ง เอกชัย พุทธสอน ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบล : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิจัยปฏิบัติการ
ชื่อผู้แต่ง ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์
 การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการฝึกและพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมศักยภาพแรงงานคนพิการไทยในเขตภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ชื่อผู้แต่ง กนกพร แสงปัญญารักษ์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ
 ผลของการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของเด็กต่างด้าว
ชื่อผู้แต่ง กันทิมา กัลยาวุฒพงศ์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน้ำโบราณเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่อผู้แต่ง กุณฑลี แก้วโบราณ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและการแพทย์วิถีธรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของตำรวจตระเวนชายแดน
ชื่อผู้แต่ง เกศรารัตน์ สิงห์คำ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เรื่องเพศวิถีของวัยรุ่น
ชื่อผู้แต่ง จุฑาทิพย์ พิทักษ์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง จุฑารัตน์ พงษ์ภัทรินทร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชน
ชื่อผู้แต่ง ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการคิดวิจารณญาณสำหรับเด็กในสถานสงเคราะห์ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ชื่อผู้แต่ง ธานี เอิบอาบ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง นภมณฑ์ เจียมสุข ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสำหรับแม่ชีไทย
ชื่อผู้แต่ง นันทภา ปัญญารัตน์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
ชื่อผู้แต่ง นันทรัตน์ อมาตยกุล ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดแอนดราโกจีที่มีต่อความสามารถในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของเยาวชนไทใหญ่
ชื่อผู้แต่ง บรมัตถ์ ท้าวแก่นสาร ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสำหรับการบำบักรักษาผู้ติดสุรา
ชื่อผู้แต่ง พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลของเกมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาผู้ใหญ๋
ชื่อผู้แต่ง พรชัย เชี่ยวปัญญาทอง ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา
 การพัฒนากลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตด้วยการบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่ความโปร่งใสด้านการคลังสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง พรชัย ฐีระเวช ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ชื่อผู้แต่ง พรพรรษ์ ภู่กฤษณา ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา
 แนวโน้มของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาแรงงานมีฝีมือสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง พรพฤกษา เพ็ญศรีสิริกุล ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย
ชื่อผู้แต่ง พิชามญชุ์ คุ้มสุข ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่มีต่อจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
ชื่อผู้แต่ง ภานุมาส มหาทรัพย์สกุล ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข
ชื่อผู้แต่ง ภูริต โศภนคณาภรณ์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 อนาคตภาพรูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย
ชื่อผู้แต่ง ระวี สัจจโสภณ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีสำหรับลูกเสือชาวบ้าน
ชื่อผู้แต่ง วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเสริมพลังอำนาจที่มีต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
ชื่อผู้แต่ง วิจินตา พวงสะอาด ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา
 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อผู้แต่ง สุดา เชิดเกียรติกุล ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 ผลของการจัดกระบวนการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความสามารถในการเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นของผู้ประกอบการชุมชน
ชื่อผู้แต่ง อาจารียา คำทูล ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในองค์กรธุรกิจเอกชนเพื่อการเป็นองค์กรสุขภาวะ
ชื่อผู้แต่ง อานันท์ อุเทนสุต ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสวนสัตว์สมัยใหม่
ชื่อผู้แต่ง อานุภาพ แย้มดี ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตามสภาพจริงเป็นฐาน และซุปเปอร์เลิร์นนิ่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับอาชีพกรรมการผู้ตัดสินกีฬา
ชื่อผู้แต่ง กฤษฎ์ มีมุข ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 อนาคตภาพของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้กระทำผิด
ชื่อผู้แต่ง กุลนาถ หงษ์ลอย ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ชื่อผู้แต่ง จันทนา สุนทรอดิศัย ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพิพิธภัณฑ์ดนตรี
ชื่อผู้แต่ง จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ใช้การคิดไตร่ตรองและแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในชีวิตสำหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชื่อผู้แต่ง จุฑารัตน์ คชรัตน์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะความรอบรู้แห่งตนสำหรับพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย
ชื่อผู้แต่ง จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้สุนทรียสนทนาและการสื่อสารอย่างสันติเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการสื่อสารภายในครอบครัวของผู้ปกครองเยาวชนผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด
ชื่อผู้แต่ง ชไมพร ดิสถาพร ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่ง ชาคริต อาชวอำรุง ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง สำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน
ชื่อผู้แต่ง ชำนาญ พูดเพราะ, พระมหา ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนและจริยธรรมของผู้เรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ดลพร วัฒนาเจริญโภคา ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การนำเสนอแนวทางการจัดการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานประกอบการประเภทโรงแรม
ชื่อผู้แต่ง ประพิมพ์ อัตตะนันทน์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรค์สำหรับบุคลากรองค์กรธุรกิจโทรคมนาคม
ชื่อผู้แต่ง พธูสิรี รัตนกาฬ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ละครของบ้านเรียนมรดกใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่อผู้แต่ง พบจันทร์ ลีลาศาสตร์สุนทร ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของบอยล์ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับประชาชนผู้จัดรายการวิทยุชุมชน
ชื่อผู้แต่ง พรรษา เอกพรประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชน
ชื่อผู้แต่ง ไพบูลย์ สุทธิ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการ : การศึกษาแบบพหุกรณี
ชื่อผู้แต่ง โยธิน มานะบุญ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง และทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อเสริมสร้างจิตบริการสำหรับพนักงานสายการบิน
ชื่อผู้แต่ง รมย์ฤดี เวสน์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเยาวชนพิการทางร่างกาย
ชื่อผู้แต่ง รุ่งรัตน์ ผลสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลเพื่อส่งเสริมการสืบสอบหาความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล
ชื่อผู้แต่ง ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางจริยธรรมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่ง วรรธณา บุญประเสริฐ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองอย่างพอเพียงและยั่งยืนสำหรับครูภูมิปัญญาไทย
ชื่อผู้แต่ง วัลภา เล็กวัฒนานนท์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วิภาวี เรืองสกุล ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือและทฤษฎีการสร้างความรู้สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนายุวมัคคุเทศก์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุธาสินี กาญจนกิจ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 แนวทางการจัดแหล่งการเรียนรู้ในวัดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่อผู้แต่ง สุภามาศ อ่ำดวง ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 อนาคตภาพรูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เชิงบวกสำหรับชุมชน
ชื่อผู้แต่ง สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ชื่อผู้แต่ง อรรถสิทธิ์ ปากคลอง ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลของการจัดหลักสูตรท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์เพลงพื้นบ้านสำหรับนักศึกษานอกระบบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนนทบุรี
ชื่อผู้แต่ง อัมพิกา แสงปิ่น ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการแขวงการทางกรมทางหลวงตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการจัดการความรู้
ชื่อผู้แต่ง อาพันธ์ชนิตร์ สู่พานิช ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดแอนดราโกจีของมัลคอม เอส. ดนลส์ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน วิธีเรียนทางไกล
ชื่อผู้แต่ง อุไรวรรณ หว่องสกุล ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ชื่อผู้แต่ง เอกจิตตรา ใหญ่สว่าง ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาแก่บุตรหลานวัยรุ่น
ชื่อผู้แต่ง แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับครูศูนย์การเรียนชุมชน
ชื่อผู้แต่ง ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์เชิงจิตสำนึกสาธารณะของอาสาสมัครตำรวจ
ชื่อผู้แต่ง คมสัน สุขมาก ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการสายงานกำลังพลกองทัพอากาศ
ชื่อผู้แต่ง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการความวิตกกังวลของเยาวชนในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชูพงษ์ จูตะวิริยะสกุล ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา
 การนำเสนอแนวทางการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นนท์ อนัคกุล ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนของกลุ่มแม่บ้าน
ชื่อผู้แต่ง เบญจมาภรณ์ วงษ์สิน ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผ่านเว็บตามแนวคิดการเรียนรู้แบบนำตนเองและแบบใช้ทรัพยากรเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้แบบนำตนเองของผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ปิยะ ศักดิ์เจริญ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ตามแนวคิดการศึกษาแบบใช้พื้นที่เป็นฐาน และแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ปิยะดา จุลวรรณา ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวจิตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ชื่อผู้แต่ง พระกิตติภัต วิยาภรณ์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวอริยสัจสี่ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมของผู้ต้องขังชายในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง พระดำรงค์ เบญจคีรี ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง มิ่งขวัญ คงเจริญ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
ชื่อผู้แต่ง สุธีรา นิมิตรนิวัฒน์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษตามทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเมคเคลแลนด์และการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ กลุ่มด้อยสัมฤทธิ์ที่เรียนด้วยวิธีทางไกล
ชื่อผู้แต่ง สุนิดา ศิริพากย์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาชีวิตสำหรับครูสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี สาริกานนท์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะพฤฒพลังของข้าราชการกองทัพไทยตามแนวคิดวิทยาการผู้สูงอายุด้านการศึกษาและการเรียนรู้จากประสบการณ์
ชื่อผู้แต่ง อุษา โพนทอง ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการควบคุมตนเองต่อปัญหาและอุปสรรคสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ชื่อผู้แต่ง เอมอร ปันทะสืบ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
 ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันของบุคคลปัญญาอ่อนในสถาบันราชานุกูล
ชื่อผู้แต่ง กุลชาต เหล่าอารักษ์พิบูล ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อการเสริมสร้างพลังกลุ่มของเด็กในศูนย์เยาวชนระดับตำบล
ชื่อผู้แต่ง กุลรดา สุธีระเวชช์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับชาวอูรักลาโว้ย
ชื่อผู้แต่ง ณัฐธิดา จันทรมณี ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการดูแลสุขอนามัยในครัวเรือนสำหรับสตรีกะเหรี่ยงไม่รู้หนังสือในชุมชนบนพื้นที่สูงเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง ตฤณธวัช ธุระวร ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนนำ ในการป้องกันและแก้ปัญหาเชื้อเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิม
ชื่อผู้แต่ง นิรันดร์ สาโรวาท ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความสามารถในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้สูงอายุหญิงในสถานสงเคราะห์คนชรา
ชื่อผู้แต่ง นี ผุดผ่อง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ อภินันท์กูล
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรนะทางด้านการตลาด แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
ชื่อผู้แต่ง ประยุทธ์ นามสุบิน ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการเรียนรู้ในสถานประกอบการที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้แต่ง พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเด็กในชุมชนแออัด
ชื่อผู้แต่ง พิษา คำสนองศรี ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรัตน์ อภินันท์กูล
 การวิเคราะห์กระบวนการ การถ่ายทอดความรู้เพื่ออาสาสมัครรับใช้สังคม : กรณีศึกษาโรงเรียนพระดาบส
ชื่อผู้แต่ง ภัทรพร มงคลวัจน์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่อผู้แต่ง มนัญญา นวลศรี ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความรู้ เจตคติและทักษะอาชีพของกลุ่มสตรีชมรมแม่บ้านทหารอากาศ จังหวัดลพบุรี
ชื่อผู้แต่ง มัทนียา ค้อมทอง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรัตน์ อภินันท์กูล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
ชื่อผู้แต่ง เมธปิยา เกิดผล ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วรรัตน์ อภินันท์กูล
 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานเครือข่าย
ชื่อผู้แต่ง รัตติกร ผรณสุวรรณ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานของครูด้วยแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ชื่อผู้แต่ง อาภาพร สิงหราช ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความรู้และเจตคติในการประกอบอาชีพอิสระสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่ง จงจิต สกฤษศิลป์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของวัยรุ่นในมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล
ชื่อผู้แต่ง เจนจิรา เพิ่มพูล ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างมโนธรรมสำนึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สำหรับเยาวชนที่อาศัยอยู่บนเกาะบริเวณอ่าวไทย
ชื่อผู้แต่ง ชนินทร สุขเจริญ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความรู้ ทัศนคติและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่
ชื่อผู้แต่ง ธนฐิตา นาคะตะ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลของการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตามหลักสาราณียธรรม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ชื่อผู้แต่ง ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรัตน์ อภินันท์กูล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเชิงวิพากษ์สำหรับเยาวชนในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
ชื่อผู้แต่ง นิธิดา วรวิทยาคม ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการคิดเป็นที่มีต่อการคิดเป็นในการป้องกันโรคเอดส์ของเยาวชนไทยภูเขา
ชื่อผู้แต่ง ปุญญภัค ถายา ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิธีเรียนแบบทางไกล
ชื่อผู้แต่ง พุดกรอง พิพัฒรัตนะ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้นำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่ง มนัสวาสน์ โกวิทยา ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนะ
 การวิเคราะห์บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
ชื่อผู้แต่ง ระวี สัจจโสภณ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนด้วยกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์ ที่มีต่อการปลูกฝังความเป็นผู้นำที่พึงประสงค์ในสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ชื่อผู้แต่ง วิชิตา นิมิตรวานิช ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสถานการณ์เพื่อส่งเสริมสมารรถนะในการพัฒนาอาชีพของผู้รับการฝึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชื่อผู้แต่ง วิรัช คันศร ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของทหารกองประจำการ ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศรินยา สนิท ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรัตน์ อภินันท์กูล
 อิทธิพลของปัจจัยด้านการเรียนรู้ในเครือข่ายการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนด้านการสนับสนุนทางสังคมและด้านความเป็นหุ้นส่วน ที่มีต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกเครือข่ายการป้องกันยาเสพติดในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สืบสกุล สอนใจ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 แนวโน้มการพัฒนารูปแบบห้องสมุดประชาชนในสังคมฐานความรู้ใน พ.ศ.2560
ชื่อผู้แต่ง อภิรดี กันเดช ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้กระบวนการละคร ที่มีต่อความเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มสตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง อัจจณา ธูปแพ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การนำเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรสำหรับบิดาหรือมารดาที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง
ชื่อผู้แต่ง กษิรา โพธิวรรณ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในเขตภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา รอดแก้ว ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน
ชื่อผู้แต่ง กิจจา เวสประชุม ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ
ชื่อผู้แต่ง จักรี อรชุน ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิต โดยใช้หลักการนีโอฮิวแมนนิสและสัญญาแห่งการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่มีต่อพฤติกรรมแบบพึ่งพาของผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์บำบัดยาเสพติดในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง ธาวินี สุพุทธิกุล ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของกลุ่มสตรีในสถานคุ้มรองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ
ชื่อผู้แต่ง ภานุพันธุ์ ประสิทธิคุณาพร ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรธุรกิจขนาดกลาง
ชื่อผู้แต่ง เมษยา ชิ้นอาภรณ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การศึกษาความต้องการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยของบ้านหนังสือ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รัชดา คงคาหลวง ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ / เขต สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง วารินทร์ สินสูงสุด ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทคิด พรมจุ้ย
 การวิเคราะห์แนวคิดการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก
ชื่อผู้แต่ง สิทธิชัย ละมัย ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับ
ชื่อผู้แต่ง สุพรรณิกา กัลยาณมิตร ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามหลักวิธีคิดแบบวิภัชชวาทเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับครูจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ชื่อผู้แต่ง สุรางคนา เตื้อติสอน ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีรเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดจันทบุรี
ชื่อผู้แต่ง อัญมณี โชติสุวรรณ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขระดับตำบล
ชื่อผู้แต่ง ชาลิณี เอี่ยมศรี ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กชายในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ชื่อผู้แต่ง นันทภา ชมพูบุตร ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่มีต่อความรู้และเจตคติ เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับคนขับรถแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อผู้แต่ง พรรษา เอกพรประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง วิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศุภดา เอกรินทรากุล ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ชื่อผู้แต่ง สิริวรา หงษ์วิทยากร ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติยวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนาตนเองของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูวิทยาลัยการอาชีพ ในเขตภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง สุรัสวดี ศรีมาลา ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การศึกษาลักษณะภายในและลักษณะภายนอกของโรงเรียนชุมชนในภาคกลางตามแนวคิดการศึกษาชุมชน
ชื่อผู้แต่ง เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ อุ่นตา นพคุณ
 การศึกษาความสามารถในการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลเขตภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ธีรพันธุ์ เชื้อวงศ์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนารูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี
ชื่อผู้แต่ง นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุ่นตา นพคุณ
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐานของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญแข ดวงขวัญ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีรเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติและมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง
ชื่อผู้แต่ง ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ อุ่นตา นพคุณ
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จตามกฎแห่งความเร็จของนโปเลียน
ชื่อผู้แต่ง วรรัตน์ อภินันท์กูล ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การนำเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุพิชฌาย์ สุนทราวาณิชย์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 แนวทางการดำเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาสตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ชื่อผู้แต่ง จรัญญา พรมเกษา ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายขององค์กรธุรกิจเอกชน ภาคบริการวิชาชีพบัญชี
ชื่อผู้แต่ง ฉมาบดี ตติยวุฒิ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.รัตนา พุ่มไพศาล
 การนำเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษาสำหรับชายขายบริการทางเพศในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นที ภววงษ์ศักดิ์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อุ่นตา นพคุณ
 ความคิดเห็นของผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง นรีภัทร ผิวพอใช้ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
ชื่อผู้แต่ง ประจวบ แหลมหลัก ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวคิดเกี่ยวกับวิถีทางสู่การเปลี่ยนแปลงของ อลัน โรเจอร์ โดยการพัฒนาโครงการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ชื่อผู้แต่ง ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณอุ่นตา นพคุณ
 ผลของการจัดกิจกรรมนันทนาการตามทฤษฏีแอนดราโกจี เพื่อเพิ่มความเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พรประเสริฐ เสือสี ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของครัวเรือนชนบทเพื่อพัฒนาโครงการผลิตภัณฑ์สาโทพื้นบ้านไทย: หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่ง พิพัฒน์ศร เศรษฐพูธ์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ อุ่นตา นพคุณ และผศ.ดร.โกวิท พวงงาม
 ความคิดเห็นของครูและนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง ละอองดาว วาณิชย์เจริญ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.รัตนา พุ่มไพศาล
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง วิภาวดี จันทยงค์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.รัตนา พุ่มไพศาล
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สนธิรัก เทพเรณู ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.รัตนา พุ่มไพศาล
 การศึกษาความต้องการและแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับนักเต้นคาบาเร่ต์ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศจากชายเป็นหญิง
ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ แก้วคำ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การวิเคราะห์โปรแกรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ดำเนินการโดยสถาบันศาสนาตามแนวคิดของบอยเออล์และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อ่นตา นพคุณ
 การศึกษาความรู้เจตคติและการปฏิบัติของเด็กด้อยโอกาสเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง อนุชนา แสงรุ่ง ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร: กรณีศึกษาหมู่บ้านนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้แต่ง อมรพรรณ สันตวิริยะพันธุ์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.รัตนา พุ่มไพศาล
 ความต้องการการศึกษานอกระบบโรงเรียนและแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ชื่อผู้แต่ง อังคณา ยอดสร้อย ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ในชนบทของครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม
ชื่อผู้แต่ง พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.รัตนา พุ่มไพศาล
 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การศึกษาแบบพหุกรณี
ชื่อผู้แต่ง พจนา เอื้องไพบูลย์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.รัตนา พุ่มไพศาล
 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองสำหรับบุคลากรขององค์กรธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง รังสรรค์ สุกันทา ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวคิดของชาวอโศก
ชื่อผู้แต่ง รินธรรม อโศกตระกูล ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม:กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ชื่อผู้แต่ง วุฒิพล สกลเกียรติ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ในชุมชนชนบทภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง สวัสดิ์ ภู่ทอง ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนนอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีเรียนแบบทางไกลในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จตุพร ลือชัย ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยการนำตนเองของประชาชนในปี พ.ศ. 2555
ชื่อผู้แต่ง จิดาภา สุวรรณฤกษ์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.รัตนา พุ่มไพศาล
 การพัฒนาตนเองของครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู วิทยาลัยสารพัดช่าง กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชวาลา อรุณสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 ความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับการให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชาญ มอทิพย์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.รัตนา พุ่มไพศาล
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง พร ศรียมก ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การศึกษาประสิทธิผลของศูนย์การเรียนชุมชนทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน: อนาคตภาพจากการประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างและการสนทนากลุ่ม
ชื่อผู้แต่ง ภัทรพล มหาขันธ์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุ่นตา นพคุณ
 ความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนนทบุรี
ชื่อผู้แต่ง มิถุนา อนุแสน ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุ่นใจ นพคุณ
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกับผู้เรียนผู้ใหญ่เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเรื่องอิสลามศึกษาในมัสยิดที่อยู่ในและนอกเขต อ.เมือง จ.ปัตตานี
ชื่อผู้แต่ง มูฮำหมัดสาเลม แยนา ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุ่นตา นพคุณ
 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างอุปนิสัย 7 ประการ ตามแนวคิดของสตีเฟ่น อาร์ โควี่ สำหรับเยาวชนตอนปลาย โดยใช้หลักการของนิโอฮิวแมนนิสและการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนาระบบการจัดศูนย์การเรียนรู้ในสถานประกอบการ
ชื่อผู้แต่ง สมชัย วรานุกูลรักษ์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม โดยใช้หลักการจัดกิจกรรมตามแนวมนุษยนิยมและการเพิ่มพลังศักยภาพตนเองของแอนโทนี่ ร็อบบินส์
ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของเด็กเร่ร่อน
ชื่อผู้แต่ง สารีพันธุ์ ศุภวรรณ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนสายวิชาชีพระหว่างการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง สุนทร ยุทธชนะ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุ่นตา นพคุณ
 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543
ชื่อผู้แต่ง อมรทิพย์ สันตวิริยะพันธุ์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 อิทธิพลของปัจจัยด้านการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ภูมิหลังส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการทางการแพทย์
ชื่อผู้แต่ง อังศินันท์ อินทรกำแหง ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การพัฒนารูปแบบการศึกษาต่อเนื่องเพื่อความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ชื่อผู้แต่ง เอกศักดิ์ แดงเดช ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุ่นตา นพคุณ
 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเกี่ยวกับนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง จุฬินฑิพา ชนะพลไกร ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานสำหรับเยาวชนนอกระบบโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง ธีระพงศ์ บุศรากูล ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.รัตนา พุ่มไพศาล
 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและนักศึกษาผู้ใหญ่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน
ชื่อผู้แต่ง นันทิยา อัศวเรขา ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.รัตนา พุ่มไพศาล
 การสอนตามแนวอริยสัจสี่เรื่องนำเสียและการแก้ไขปัญหาน้ำเสียสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่ง ปริยารี หิรัญรัศมี ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุ่นตา นพคุณ
 การเสริมพลังอำนาจด้วยการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ โภไคยอุดม ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุ่นตา นพคุณ
 การเสริมพลังอำนาจด้วยการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลภาคกลาง (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ โภไคยอุดม ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุ่นตา นพคุณ
 ผลของการใช้แนวคิดการทำงานแบบร่วมมือในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง ยิ่ง กีรติบูรณะ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.รัตนา พุ่มไพศาล
 การศึกษาสภาพและปัญหาของพนักงานห้างสรรพสินค้าในการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญวิธีเรียนทางไกลในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วรรัตน์ อภินันท์กูล ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.รัตนา พุ่มไพศาล
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วราภรณ์ อยู่วัฒนา ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของบอยเออล์ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี
ชื่อผู้แต่ง ศิริมา กิตติบัณฑูร ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุ่นตา นพคุณ
 การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสตรีที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคตะวันออก
ชื่อผู้แต่ง อัญชรา หวังวีระ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 สภาพและปัญหาของการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบเพื่อผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง อารีย์ เพชรบุตร ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.รัตนา พุ่มไพศาล
 การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาสในวัดสวนแก้ว
ชื่อผู้แต่ง จันทิมา ปัญจวัฒน์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับทักษะการฝึกวิชาชีพของเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
ชื่อผู้แต่ง จินตนา ไพบูลย์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การศึกษาบทบาทของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อผู้แต่ง พัชยา ทับทิม ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรกุล เจนอบรม
 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทนอกระบบโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง เมชวิน พุ่มมาลี ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติต่อเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิธีเรียนทางไกลในกรุงเทพมหานครที่มีภูมิหลังต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง วันดี สุรภีสัก ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุ่นตา นพคุณ
 ผลการสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนแบบทางไกล
ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ เจริญศรี ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดอุทัยธานี
ชื่อผู้แต่ง อภิชนา โตคำ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรกุล เจนอบรม
 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างทฤษฎีแอนดราโกจี ของมัลคัม โนลส์ กับวิธีการสอนในหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรทัย ศักดิ์สูง ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การบริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ วงษ์ประคอง ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวในศูนย์สงเคราะห์คนพิการ เขตภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง อังคณา บุญเฉลิมศักดิ์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 ตัวแปรคัดสรรที่ใช้ทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ ประเภทวิธีเรียนทางไกล ในจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง กัลยา ชนะภัย ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรกุล เจนอบรม
 ความเหมาะสมและประโยชน์ของชุดการเรียนด้วยตนเองสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมทางไกลของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง จารุวรรณ กล่ำทอง ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุ่นตา นพคุณ
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่พิการทางการมองเห็นที่เรียนหลักสูตรต่างระดับเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วรรณี จินตะเกษกรณ์ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนในระบบโรงเรียนและผู้เรียนนอกระบบโรงเรียนต่อการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ กรมการศึกษานอกโ
ชื่อผู้แต่ง สดสัย เพชรเจริญจริง ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในศตวรรษที่ 21
ชื่อผู้แต่ง กนกวรรณ รุกขชาติ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุ่นตา นพคุณ
 การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาสถานปฏิบัติธรรม
ชื่อผู้แต่ง เก็จนภา วัชระคุปต์ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนที่ปฏิบัติงานใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ระหว่างกลุ่มที่มีภูมิหลังต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ชัรฟุดดีน หะยี ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.อุ่นตา นพคุณ
 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ธนิษฐา นาคสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรกุล เจนอบรม
 การเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงในการปฏิบัติงานของครูประจำกลุ่มหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539
ชื่อผู้แต่ง สมทรง นิลน้อย ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
 การเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง
ชื่อผู้แต่ง หทัยรัตน์ บุญเสมอ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรกุล เจนอบรม
 การศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานการวางแผนระดับจุลภาคของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในเขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง อัชราวดี ภูมิรัตน ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรกุล เจนอบรม
 สภาพ ปัญหาและความต้องการด้านการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูและนักศึกษาผู้ใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กิจจา เวสประชุม ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยวิธีเรียนทางไกล ของนักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดนครปฐม
ชื่อผู้แต่ง ดารัตน์ กาญจนาภา ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นงลักษณ์ คำนึงธรรม ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 การวิเคราะห์สาระหลักทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามหลักสูตรพุทธธรรมในผลงานของพระธรรมปิฎก (ประยุกต์ ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่ง ปิยวัชร์ สุทธิวนิช ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชากีตาร์เบื้องต้นสำหรับผู้เรียนกลุ่มสนใจ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์
ชื่อผู้แต่ง พิเศษ ภัทรพงษ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 สภาพ ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน ผู้สอนและผู้จัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนการสอนสาขาวิชาที่มีผู้เรียนน้อยของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ประเภทนอกระบบโรงเรียน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เพียงจันทร์ ทองปาน ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 เจตคติต่อกิจกรรมการพัฒนาตนเองของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การสร้างพลังและความสำเร็จของชีวิตด้วยจิตวิทยานีโอธิวแมนนิสของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
ชื่อผู้แต่ง เยาวลักษณ์ โพธิสุทธิ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง วรรณวิไล วรวิกโฆษิต ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคธุรกิจเอกชนและสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนในการพัฒนาทักษะอาชีพในโครงการธุรกิจเพื่อสังคม จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้แต่ง ศรินทร์ทิพย์ จานศิลา ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน