จากคำค้น "บริหารการศึกษา"
แสดงรายการทั้งหมด 1186 รายการ

ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์พิมพ์รายงาน พิมพ์รายงาน 
 กลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะความเป็นผู้นำทางทหารและความมั่นคงของชาติในศตวรรษที่ 21
ชื่อผู้แต่ง อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. วลัยพร ศิริภิรมย์
 แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนในการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนตามแนวคิดการพัฒนาทั้งโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ บันโนะ ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วลัยพร ศิริภิรมย์
 @กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
ชื่อผู้แต่ง กรรณิการ์ เชิงยุทธ์ ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ปองสิน วิเศษศิริ
 @การนำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จันทนี ตันสกุล ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง ดรุณี ไรเปี่ยม ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 กลยุทธ์การพัฒนาครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและการจัดการศึกษาไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรชร กิตติชนม์ธวัช ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วลัยพร ศิริภิรมย์
 การนำเสนอรูปแบบโครงสร้างองค์การสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
ชื่อผู้แต่ง กนกวรรณ ชูชีพ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ชญาพิมพ์ อุสาโห
 กลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กาญจน์วรินทร์ ผลอนันต์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ปองสิน วิเศษศิริ
 การศึกษาสมรรถนะของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ENG)
ชื่อผู้แต่ง งวน เซียก ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. นันทรัตน์ เจริญกุล
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของศูนย์โรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง จรัสโฉม ชมภูมิ่ง ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ชญาพิมพ์ อุสาโห
 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จันทร์ฤทัย พานิชศุภผล ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การส่งเสริมความเป็นกัลยาณมิตรของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เชษฐ์ธิดา กิตติสิริเวทย์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสองระบบสำหรับราชอาณาจักรกัมพูชา
ชื่อผู้แต่ง เซียง เป็ก ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง ณิชา ฉิมทองดี ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความผาสุกของนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ดวงพร อุ่นจิตต์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง นิตยา เทพอรุณรัตน์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. นันทรัตน์ เจริญกุล
 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเรียนร่วมตามแนวคิดภาวะผู้นำที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่ง ปภาวี พิพัฒนลักษณ์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การวิเคราะห์ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พิทยา จันทร์วงษ์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. นันทรัตน์ เจริญกุล
 กลยุทธ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. นันทรัตน์ เจริญกุล
 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง ภารุจีร์ เจริญเผ่า ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ปองสิน วิเศษศิริ
 กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง รับขวัญ ภูษาแก้ว ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศมากร พาน้อย ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ปองสิน วิเศษศิริ
 กลยุทธ์การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สำหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง ศรีดา ตันทะอธิพานิช ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ชญาพิมพ์ อุสาโห
 ยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาตำรวจชั้นประทวนประจำสถานีตำรวจ
ชื่อผู้แต่ง ศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. วลัยพร ศิริภิรมย์
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง สมฤดี ลีลากิจทรัพย์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ชญาพิมพ์ อุสาโห
 แนวทางการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุขของเด็กไร้สัญชาติ
ชื่อผู้แต่ง สัตถามุติ รักสนิทสกุล ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ปองสิน วิเศษศิริ
 แนวทางการพัฒนาครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในนครหลวงเวียงจันทน์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ชื่อผู้แต่ง สีมาลา ลียงวา ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. นันทรัตน์ เจริญกุล
 การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในรูปลักษณ์ใหม่
ชื่อผู้แต่ง สุฉิรา ม่วงศรี ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. ธีรภัทร กุโลภาส
 กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ ชัยสุขสังข์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 กลยุทธ์การบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุบิน ไชยยะ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 @กลยุทธ์การบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุบิน ไชยยะ (ซ้ำ) ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของครู
ชื่อผู้แต่ง สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ปองสิน วิเศษศิริ
 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุมาลี สุธีกุล ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 @กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
ชื่อผู้แต่ง ุสุนีย ชัยสุขสังข์ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
ชื่อผู้แต่ง กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การพัฒนารูปแบบโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง เกศกนก ณ พัทลุง ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศในประเทศไทยตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บอลดริจ
ชื่อผู้แต่ง เกษศิริ กมล ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การพัฒนานโยบายการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง โชดก ปัญญาวรานันท์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดซีอาร์พี
ชื่อผู้แต่ง ฌาน คณาสารสมบัติ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารระดับกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง ดาวนภา หัทยานนท์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การศึกษาการจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ธิดารัตน์ เสวิกุล ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง ธิติยา ไชยศร ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การนำเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เธียรรัตน์ ไชยโรจน์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง บุษกร เลิศวีระศิริกุล ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การนำนโยบายแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ปัณณธร เล็กสุภาพ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เยาวเรศ จิตต์ตรง ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง สมยศ ชี้แจง ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง สอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สาริตา กรมกิษฐ์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน
ชื่อผู้แต่ง สิรินพร วิทิตสุภาลัย ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสำหรับโรงเรียนอนุบาล
ชื่อผู้แต่ง สุภัค โอฬาพิริยกุล ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเชิงวัฒนธรรมไทยของ นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง สุรีรัตน์ จีนพงษ์ ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง แก้วตา พึ่งตนเอง ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 กลยุทธ์การบริหารการตลาดสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 สภาพการบริหารบุคลากรครูชาวต่างชาติของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง ประภัสสร ดิษสกุล ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง สุนทรี วรรณไพเราะ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง กมลวรรณ เภกะนันทน์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง คำตัน วิชัยคำจร กิทธินส์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนดีประจำตำบล
ชื่อผู้แต่ง จตุพร ทั่งทอง ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 กระบวนการบริหารโรงเรียนทางเลือกตามแนวคิดการบริหารที่เน้นความเป็นมนุษย์และแนวคิดการศึกษามนุษยนิยม
ชื่อผู้แต่ง จรีพร นาคสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จุฑามณี เกษสุวรรณ์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 ยุทธศาสตร์การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ชื่อผู้แต่ง เชวง วัฒนธีรางกูร ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วลัยพร ศิริภิรมย์
 การศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอนในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ณัฐวัฒน์ รักทอง ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 รูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นภกมล ใจชอบสันเทียะ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วลัยพร ศิริภิรมย์
 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในการส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียน
ชื่อผู้แต่ง บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วลัยพร ศิริภิรมย์
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง พัชรินทร์ จันทาพูน ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาแบบก้าวกระโดด
ชื่อผู้แต่ง พิพัฒน์ ภู่ภีโญ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง พิมพ์ฐดา วัจนวงศ์ปัญญา ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 แนวทางการบริหารจัดการคนเก่งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ภัคชุดา พันอินทร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้นความเป็นมนุษย์ในโรงเรียนทางเลือก
ชื่อผู้แต่ง ภาณุพงศ์ ศรีสุริยชัย ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การพัฒนาระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
ชื่อผู้แต่ง มนัส บุญชม ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้แต่ง มิตรชัย สมสำราญกุล ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วลัยพร ศิริภิรมย์
 การพัฒนาระบบองค์การเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง มุกดา เลขะวิวัฒน์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.บุญมี เณรยอด
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ยุพิน บุญวิเศษ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง รัตติยา ฤทธิรงค์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ราตรี ศรีไพรวรรณ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง วรกานต์ อินทรโสภา ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การพัฒนาแนวทางการก่อตั้งโรงเรียนศิลปะการเต้น
ชื่อผู้แต่ง วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ชื่อผู้แต่ง วาทยุทธ พุทธพรหม ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การศึกษาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและโรงเรียนกวดวิชาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1
ชื่อผู้แต่ง วินิธา ขำวิไล ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง ศักดา สกนธวัฒน์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 กลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง สุรดา ไชยสงคราม ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ชื่อผู้แต่ง เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์ ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ชื่อผู้แต่ง กมลทิพย์ ทองกำแหง ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล
ชื่อผู้แต่ง เกสิณี ชิวปรีชา ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การพัฒนารูปแบบการบริหารที่เหมาะสมสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ขวัญชัย พานิชการ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การพัฒนาระบบบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง คณาภรณ์ รัศมีมารีย์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง ชาร์รีฟท์ สือนิ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 สภาพและปัญหาการบริหารกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เดชา แก้วภูมิแห่ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงบูรณาการสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง ปทุมพร เปียถนอม ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนากระบวนการงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ปรัชญวรรณ วนานันท์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การศึกษาการดำเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ปราณี อินทรักษา ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ชื่อผู้แต่ง ปลวัชร รุจิรกาล ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรมระดับ 5 ดาวเพื่อผู้จัดการทั่วไป
ชื่อผู้แต่ง พันธุ์พัฒน์ กัลยา ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองโลก
ชื่อผู้แต่ง พูนภัทรา พูลผล ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณและการเงินในอนาคตสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ภูมิภาคิณศม์ อิสสระยางกูล ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง มยุรีย์ แพร่หลาย ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 กลยุทธ์การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง รณชิต พฤษกรรม ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง ฤทัยวรรณ หาญกล้า ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ
ชื่อผู้แต่ง ลือชัย แก้วสุข ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ
ชื่อผู้แต่ง วราภรณ์ เตชะสุวรรณา ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง วัชรพงษ์ แพร่หลาย ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วลัยพร ศิริภิรมย์
 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วัชรี เทพพุทธางกูร ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาขาดนตรี และนาฏศิลป์ไทย
ชื่อผู้แต่ง วาสนา บุญญาพิทักษ์ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งในนโยบายกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดบรรษัทบริบาล
ชื่อผู้แต่ง ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การวิเคราะห์ภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชื่อผู้แต่ง ศาลินา บุญเกื้อ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตเมืองและชนบท
ชื่อผู้แต่ง สมพิศ ใช้เฮ็ง ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบก
ชื่อผู้แต่ง สรินทร เชี่ยวโสธร ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง สุธาสินี แสงมุกดา ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การศึกษาแนวทางการยกระดับการประกันคุรภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุนันท์ แดงประไพ ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การพัฒนาระบบการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักการเสริมสร้างพลังอำนาจ
ชื่อผู้แต่ง สุริยวิชญา ทรงกลด ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประเมินระดับดีมาก
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา ยุทธมนตรี ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เอกธิป สุขวารี ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 หลักการบริหารทรัพยากรการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กฤติยา สีหา ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การศึกษาวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ครรชิต จามรมาน ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือข่าย เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จำนงค์ แจ่มจันทราวงษ์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาปฐมวัยของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง จิดาภา เบญจธัชพร ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนาระบบบริหารการเงินสำหรับคณะกายภาพบำบัดในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง จิตวรี ขำเดช ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ
ชื่อผู้แต่ง จินตนา จันทร์เจริญ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่บริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เจริญศรี พันปี ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ชำนาญ เหล่ารักผล ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ดำรงค์ ศรีอร่าม ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชื่อผู้แต่ง ธงชาติ วงษ์สวรรค์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 สภาพและปัญหาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นราจันทร์ กิตติคุณ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสาธิต
ชื่อผู้แต่ง บัญชา ชลาภิรมย์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลที่ได้รับรางวัลพระราชทานเขตกรุงเทพมหานคร : พหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ปฐวีณัฐ เศรษฐ์เจริญกุล ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การบริหารโครงการ
ชื่อผู้แต่ง พรรคทวี จรีรัตน์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 แนวโน้มคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนสตรีเอกชน
ชื่อผู้แต่ง พัชราณี ฟักทองพรรณ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พัชรินทร์ ศิริสุข ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง พิเชฐ โพธิ์ภักดี ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 การพัฒนากลยุทธการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญวรา ชูประวัติ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 สภาพและปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนคู่พัฒนาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รสนันท์ อรรถพันธุ์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูสำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง รัตน์จำเรียง เพชรแก้ว ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์
ชื่อผู้แต่ง รัตนา เชาว์ปรีชา ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง วรรณกร ทวีแก้ว ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การศึกษาการบริหารงานบุคคลด้านบุคลากรของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วลีภรณ์ จงแก้ววัฒนา ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนายุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพครู สำหรับคณะครุศาสตร์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชื่อผู้แต่ง วิเศษ ชิณวงศ์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนากระบวนทัศน์การบริหารสาขาการศึกษาปฐมวัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 องค์ประกอบของคุณลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อวินัย 5 ประการของบุคลากรในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง สถาพร กรีธาธร ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมเกียรติ ชิดไธสง ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ชื่อผู้แต่ง สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การศึกษาการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อผู้แต่ง สุธี ดีกลั่น ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศองค์การสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง สุภาพร ธรรมศิริ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ชื่อผู้แต่ง สุรีย์พร สุนทรศารทูล ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สูงภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง สุวดี อุปปินใจ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 สภาพและปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อดุลย์รัตน์ นิ่มเจริญ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การพัฒนากลยุทธ์การเสริมพลังอำนาจครูโรงเรียนเอกชน
ชื่อผู้แต่ง อ้อมอารี สุวรรณศรี ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของบัลดริจเป็นฐาน
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี ประกายเกียรติ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งสำหรับสถานศึกษาของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง อิสมาแอล มะลี ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประเมินของสถานประกอบการเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง กนก กนกประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง กมลวรรณ รอดจ่าย ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.บุญมี เณรยอด
 การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานดีเด่น สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา จิรานันท์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การพัฒนารูปแบบการบริหารการมีส่วนร่วมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรมในเด็กด้อยโอกาส
ชื่อผู้แต่ง จักษ์ จิตตธรรม ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมจรรยาบรรณครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จีรนันท์ สุวรรณมณีเภสัช ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ญาณิศา บุญจิตร์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การพัฒนาคู่มือการประเมินและพัฒนาตนเองด้านภาวะผู้นำแบบชื่นชมตนเองของผู้บริหารโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง ณัชนัน ศุภสิริสุข ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแบบองค์รวม
ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐนันท์ ปั้นลายนาค ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ณันศภรณ์ นิลอรุณ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การศึกษาการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ดาวรุ่ง รัตนวัน ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การพัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง เตือนใจ ดลประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง ธนิก คุณเมธีกุล ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นภาเดช บุญเชิดชู ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.บุญมี เณรยอด
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นฤทธิ์ แสงสุขสว่าง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
ชื่อผู้แต่ง นวลลักขณ์ บุษบง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 สภาพและปัญหาการบริหารโปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง นันทพร เลิศประเสริฐคง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของคณะแพทยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
ชื่อผู้แต่ง ปรเมษฐ์ โมลี ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.บุญมี เณรยอด
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่ทำงานสำหรับครูโรงเรียนเอกชน
ชื่อผู้แต่ง ปวีณา หมดราคี ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 สภาพและปัญหาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดกองทัพเรือ
ชื่อผู้แต่ง ผุสดี ศิริวัฒนา ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นมืออาชีพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง พรศรี ฉิมแก้ว ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำของหัวหน้าภาควิชาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การศึกษาการบริหารงานวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อผู้แต่ง มารยาท แซ่อึ้ง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง รพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง วิชัย แสงศรี ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดหนองคาย
ชื่อผู้แต่ง วิรยุทธ ชัยดินี ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยม สังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง วุฒิชัย เนียมเทศ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.บุญมี เณรยอด
 การศึกษาปัจจัยที่ผู้ปกครองใช้ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ศศิกานต์ สุวรรณแสง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ชื่อผู้แต่ง สมจิตร พึ่งหรรษพร ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนสองภาษา สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สิทธิ จิตต์นิลวงศ์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ชื่อผู้แต่ง สิทธิชัย เจริญพิวัฒพงษ์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา แช่มช้อย ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง สุจิตรา โอสถอภิรักษ์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.บุญมี เณรยอด
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุชาติ ขำขจร ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ชื่อผู้แต่ง สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 สภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง สุรศักดิ์ จงจิต ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจากการจัดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.บุญมี เณรยอด
 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานเชิงวิชาการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบรวมเรียน
ชื่อผู้แต่ง อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับครู สังกัดโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง อาทิพย์ สอนสุจิตรา ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง อุทัย โล้วมั่นคง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูและผู้บริหาร
ชื่อผู้แต่ง จิรพิพัฒน์ แจ่มนิล ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จิรินทร์ แสกระโทก ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
 การปฏิรูปหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตที่สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้แต่ง ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วราภรณ์ บวรศิริ
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง เบญจวรรณ ศรีมารุต ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาการบริหารงานวิชาการด้านการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนเพื่อสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อผู้แต่ง ปภาสิริ อนันตชาติ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
ชื่อผู้แต่ง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง หัสพงศ์ งานดี ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง อุดมศักดิ์ ฉัตรทอง ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ
ชื่อผู้แต่ง ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ธวัช กรุดมณี ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของการนำนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง นพรุจ ศักดิ์ศิริ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงกับคุณลักษณะที่คาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการบริหารงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง บุษราภรณ์ จรดล ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การวิเคราะห์กระบวนการการกำหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ชื่อผู้แต่ง ประสงค์ กัลยาณะธรรม ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การศึกษาปัจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ผาสุก สุมามาลย์กุล ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การพัฒนารูปแบบการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง พูลย์ชัย ยาวิราช ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา จิตวิทยา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การตามแนวการกระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง เพียงเพ็ญ จิรชัย ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การวิเคราะห์เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
ชื่อผู้แต่ง วลัยพร ศิริภิรมย์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง วิรัตน์ รัตนมณี ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
ชื่อผู้แต่ง ศิริลักษณ์ นาทัน ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การพัฒนาระบบบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารระดับกลางในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง สมนึก ทองเอี่ยม ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยองคืการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา นิยมาภา ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ชื่อผู้แต่ง กัลยาณี ธนาสุวรรณ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ฐนิดา น้อยสกุล ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวัง ในการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
ชื่อผู้แต่ง ประภัสสร กาญจนประกร ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 4.
ชื่อผู้แต่ง ปรัชญา รักนุช ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 6
ชื่อผู้แต่ง พนิดา สัตถาสาธุชนะ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พิมล มาประกอบ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิพลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณะสุข
ชื่อผู้แต่ง ยุวราณี สุขวิญญาณ์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิพลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณะสุข การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิพลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณะสุข(ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง ยุวราณี สุขวิญญาณ์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วิไล วิทย์ประเสริฐกุล ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการประเมินองค์การแบบสมดุล สำหรับโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วีณา อ่องแสงคุณ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการวางแผนทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง วีรภัทร ภัทรกุล ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ศักดา สถาพรวจนา ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง สกาวรัตน์ ตันตินีรนาท ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง แสงรวี สูงรัมย์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การพัฒนาชุดฝึกอบรม: ประมวลสาระสำคัญด้านการบริหารการเงินและสินทรัพย์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง จิตรา พีชะพัฒน์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
 การพัฒนารูปแบบการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบบูรณาการของการบริหารจัดการแพทยศาสตรศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง ประอร พิมพายน ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
 การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาสภาพและปัญหาของโรงเรียนแรกเริ่มนำร่องในโครงการนำร่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ขจรศักดิ์ โสรินทร์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การศึกษากระบวนการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อผู้แต่ง ชำนาญ บูรณโอสถ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เดียนา รักษมณี ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตราชการที่ 15
ชื่อผู้แต่ง ทนุพันธ์ หิรัญเรือง ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ปิติชาย ตันปิติ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูและผู้บริหาร
ชื่อผู้แต่ง มณฑา วิญญโสภิต ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์ตามแนวทางการประเมินองค์การแบบสมดุล
ชื่อผู้แต่ง รุจา รอดเข็ม ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ชื่อผู้แต่ง วิรัช ภู่เล็ก ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ชื่อผู้แต่ง วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดี
ชื่อผู้แต่ง สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
 การศึกษาภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปกครอง
ชื่อผู้แต่ง สุภารัตน์ ม่วงศิริ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง สุภาวรรณ โชติผล ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การวิเคราะห์เชิงนโยบายก่อรูปและกระบวนการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ชื่อผู้แต่ง สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
 การศึกษาสมรรถนะในการบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิตของผู้ควบคุมวงโยธวาทิต ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อติชาติ เจริญพาโชค ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง อภิญญา สุดา ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมด้านบทบาททางวิชาการ
ชื่อผู้แต่ง กัลยา ไผ่เกาะ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง เก็จกนก เอื้อวงศ์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง เก็จกนก เอื้อวงศ์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
 ภาพลักษณ์โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี ตามการรับรู้ของผู้ปกครอง
ชื่อผู้แต่ง ชลรัตน์ ชลมารค ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลที่จัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ณพปาลี อินทุสุต ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
 การศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนนำร่อง ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ณัฐนันท์ เพียงกระโทก ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ถนอมจิตต์ ขุททะกะพันธุ์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การศึกษารูปแบบการกระจายอำนาจบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัต
 การศึกษาการแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไปสู่การสอนของครูในโรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง ปิยวัติ ธรรมพักตรกุล ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง พรเทพ รู้แผน ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
 การศึกษาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ชื่อผู้แต่ง พุทธชาต ทองกร ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญสิริ อุดมผล ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง เพิ่มศักดิ์ ขาวปลื้ม ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับประสิทธิผลภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วุฒิชัย วรชิน ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศศิพันธ์ ตรงยางกูร ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดทำแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนนำร่องการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง กานต์ เสกขุนทด ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การนำเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกำกับของรัฐสำหรับประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง จุฑารัตน์ อินทะแสน ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสถาบันราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง เฉลิมชัย หาญกล้า ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการดำเนินการด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาหลังการได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ดวงใจ กฤดากร ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนาแบบจำลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ดิเรก วรรณเศียร ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านเนื้องเรื่องภาษาอังกฤษที่เหมาะกับเพศระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่1เพศชายและเพศหญิงที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ถิรวัฒน์ ตันทนิส ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสาเหตุและวิธีการแก้ไขความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง ธนายุทธ แก่นแก้ว ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วีวะวัฒน์ อุทัยรัตน์
 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง เบญจพร แก้วมีศรี ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
 การศึกษาความพร้อมของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผู้แต่ง ผดุงพร ธรรมดา ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
 การศึกษาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง เผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการนิเทศของคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง พันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานจัดระบบสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเขตภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง มณี เหลืองวิทยากร ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง วรัญญา เปรมฤทัย ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
 การศึกษากระบวนการนิเทศการสอนของผู้บริหารและครูวิชาการในโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง ศิริวรรณ สังข์ประไพ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอแนวทางการจัดฝึกอบรมของกองการฝึก กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
ชื่อผู้แต่ง สงวนศักดิ์ บรรจง ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
 การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต:กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวรารามและโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สิทธิ สิทธิการุณย์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
 การศึกษาการดำเนินงานการใช้หลักสูตรตามแนวโครงการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการสอนอาชีวศึกษาของสถานศึกษานำร่องกรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุจิตรา โปร่งแสง ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง อัยนา เพ็ชรทองคำ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 กระบวนการบริหารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนประถมศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา7
ชื่อผู้แต่ง จักรพงษ์ นิ่มตรง ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปองสิน ชูวัฒนกูล
 การศึกษาการบริหารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษาที่ร่วมโครงการรุ่งอรุณ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อผู้แต่ง จีรนันท์ ชะอุ่มใบ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานโรงเรียนระหว่างโรงเรียนประจำเอกชนประเภทพับลิคสกูลกับโรงเรียนประจำเอกชนประเภทอื่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นภาเดช บุญเชิดชู ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากร ในโรงเรียนอนุบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง นารีนุช สมวาสนาพานิช ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
 การวิเคราะห์บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ประภาพรรณ ไชยวงษ์ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
 การนำเสนอแบบจำลองการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ เขียวศรี ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ปินิดา พุ่มแย้ม ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปองสิน ชูวัฒนกูล
 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฎ
ชื่อผู้แต่ง มานพ จันทร์เทศ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รำไพ เมฆาวิบูลย์ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การศึกษาการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วัชรี เทพพุทธางกูร ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
 การศึกษาความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเขการศึกษา 4 ในการบริหารงานวิชาการตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ชื่อผู้แต่ง อวยพร ปาระณะ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน
ชื่อผู้แต่ง จีรุวรรณ มณีแสง ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน
ชื่อผู้แต่ง จุรีวรรณ มณีแสง ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
 การศึกษาการใช้อำนาจของผู้บริหารตามการรับรู้ของผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารและอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง ชุมพล ทองคำ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิกา คุปรัตน์
 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง ไตรธร เศรษฐีธร ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ชื่อผู้แต่ง ธีรพนธ์ คงนาวัง ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์
 การศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นิชาภา ประสพอารยา ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
 การศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้นำในงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ชื่อผู้แต่ง ประภาพันธ์ เจริญกิตติ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการนำนโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ: กรณีศึกษานโยบายการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพสำหรับอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง วิจิตรา ปัญญาชัย ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา ภาควิชาบริหารศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
 การศึกษาการใช้และการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศิระ อุดมรัตน์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปองสิน ชูวัฒนกูล
 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมเกียรติ พันธรรม ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
 การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้แต่ง สมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุณี แก้วเกาะ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
ชื่อผู้แต่ง สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
 การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนระดับของผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรปราง สัมพันธ์ภักดี ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อุษณีย์ ศุขสุทธิ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ชื่อผู้แต่ง กนิษฐา โชติปัทมนนท์ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
 การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง เฉลิมพล พินทอง ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการดำเนินงานด้านอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
ชื่อผู้แต่ง บัลลังก์ โรหิตเสถียร ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปองสิน ชูวัฒนกุล
 การศึกษาการวางแผนพัฒนาโรงเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง มนตรี สาตรจำเริญ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
 การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง รศินา ช้างเนียม ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา
 การศึกษาการใช้ทักษะการบริหารงานของหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ตามการรับรู้ของตนเองและของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง สมบัติ โฆษิตวานิช ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในช่วงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2539-2550) ตามความคาดหวังของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ บุญทิม ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
 การศึกษาการบริหารกิจกรรมนักเรียน ด้านการจัดการวงโยธวาทิตของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2542
ชื่อผู้แต่ง สุพจน์ เจนณะสมบัติ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
 การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุรีรัตน์ เอี่ยมสกุล ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง ณัฐกิจ บัวขม ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง พิศมัย อานัญจวณิชย์ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปองสิน ชูวัฒนกูล
 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาเกี่ยวกับการประสานแผนของกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วรรณดี นาคสุขปาน ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่ง สมศรี มธุรสสุวรรณ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สายพิณ เชื้อชูชาติ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. อมรชัย ตันติเมธ
 การศึกษากระบวนการบริหารของโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่ง สุมน บริสุทธิ์ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
 การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุมิตตรา รังษีสมบัติศิริ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.บุญมี เณรยอด
 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการจัดการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุมุกดา ม่วงศิริ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
 การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในเขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง สุรพงศ์ ขวัญคีรี ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณ ภูติวณิชย์ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
 การศึกษากระบวนการพัฒนาอาจารย์ ของคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา วังโสภณ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
 กระบวนการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กนกพร จรินทร์รัตนากร ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศีกษา
ชื่อผู้แต่ง กัลยา ศุภศิริ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารระดับจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องต่อการสรรหาข้าราชการครูของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง ไกร เกษทัน ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ขวัญชีวา วรรณพินทุ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เข็มทอง ศิริแสงเลิศ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานโครงการรับรองคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จินทนา พิทยารัฐ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการใช้หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง ชลธิชา ไชยวงศ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
ชื่อผู้แต่ง เตือนใจ ดลประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
 การศึกษาแนวโน้มของหลักสูตรพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในทศวรรษหน้า
ชื่อผู้แต่ง ทิพากร ศิริขันธ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการดำเนินการนิเทศงานวิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นพวรรณ ญาณะนันท์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่ง นิรันดร์ วัชรินทร์รัตน์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการดำเนินงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ปนัดดา พรพิฆเนส ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การดำเนินงานในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารการศึกษาของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง ประภาศรี สุขศรีวิไลกุล ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ประยูรศักดิ์ มงคลประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง ปิยฉัตร เพชรครสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อผู้แต่ง ผุสดี ตรงต่อการ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง ผุสดี ตรงต่อการ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานด้านพัฒนาวิชาการของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง พนัสดา สีมั่น ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินหลักสูตรนายสิบอาวุโสเหล่าแพทย์ พุทธศักราช 2535 ของกรมแพทย์ทหารบก
ชื่อผู้แต่ง พเยาว์ สุผล ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พรณี พันมา ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการแปลงหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตไปสู่การสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พรนภา อนันตสุรกาจ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร
ชื่อผู้แต่ง พิพัฒน์ ภู่ภีโญ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนารูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง พูลสุข หิงคานนท์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาปัญหาการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปใช้ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง ภูริวัฒน์ ทองยศ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการบริหารเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง มาลัย บึงสว่าง ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับบทบาทของศึกษาธิการอำเภอในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อผู้แต่ง วิชาญ โพธิวิจิตร ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อผู้แต่ง ศักดา สถาพรวจนา ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการใช้หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด บริเวณพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ชื่อผู้แต่ง สกุลพร ทองไพจิตร ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง สมจิตร หงษ์อุดม ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผู้แต่ง สุดาพร ปานกลิ่น ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง สุทัศน์ ตุรงค์เรือง ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง สุพิศ ประสพศิลป์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุภาวดี ภิรมย์รัตน์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง อภิสมัย วุฒิพรพงษ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี เหลืองอ่อน ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากร สาย ข และสาย ค ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา ศรีวรพงษ์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมรชัย ตันติเวธ
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการ ศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จิตรลดา จตุรนต์รัศมี ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
 การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อผู้แต่ง จิตรา กาญจนวิบูลย์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง จิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
 การศึกษาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชุลีรัตน์ ทะวะบุตร ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง นฤมล ปภัสสรานนท์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง ประสพ ชารีนิวัฒน์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านระบบบริหารการศึกษา ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง ปราณี ฉ่ำพึ่ง ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง ปรีชา มีพงษ์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง พนอ อนัญญพร ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานของผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
ชื่อผู้แต่ง มนัส จั่นสกุล ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการวางแผนของสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง มานะ จุ้ยสกุล ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรม สามัญศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างอาคาร โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา //ในเขตพื้นที่ภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง ศักดิยุทธ ดุลยไพรี ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาปัญหาการบริหารงานระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ ในหมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย จังหวัดสระแก้ว
ชื่อผู้แต่ง สมชาย อรุณธัญญา ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สมพร เสวีวัลลภ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมส่วนภูมิภาค ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2538-2554) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง สมหมาย สร้อยนาคพงษ์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง สัมฤทธิ์ เพชรสังคุณ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง สำเริง แย้มโสภี ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ชื่อผู้แต่ง สุดา ประยงค์พันธุ์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการกระทำความผิดทางวินัย ตามมาตรา 91,92 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง สุปรีญา อรุโณรัตน์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรรณพ จีนะวัฒน์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
ชื่อผู้แต่ง อุทัยวรรณ พิพัฒนบวรกุล ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
ชื่อผู้แต่ง อุไรรัตน์ ชนะบำรุง ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง กรรณิกา เจิมเทียนชัย ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง กุลวดี สุวรรณนิตย์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการใช้อำนาจของศึกษาธิการอำเภอและการยอมตามอำนาจของผู้ใต้บังคับบัญชา เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง เกรียงไกร ไชยกุล ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง ขรรค์ชัย อ่อนมี ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง ชัชวาลย์ ทองจันทร์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนกลาง
ชื่อผู้แต่ง ชัยเนตร ไวยคณี ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานของผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
ชื่อผู้แต่ง ชาตรี อาชีพเจริญ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการควบคุมการปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการอำภอ เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง ธาตรี ธารีเกษ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง ประกาศิต สุทัศน์สันติ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อผู้แต่ง ประคอง บัวปรอท ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัด เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง พรรณเพ็ญ นิลนนท์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การเปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจสั่งการในงานบริหารวิชาการระหว่างผู้บริหารหญิงและชายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พลอย วงศ์วิบูลย์ชัย ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง พินิจศักดิ์ ชมสุทธา ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้น
ชื่อผู้แต่ง ภักดี แสงจันทร์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง ภูวนาถ คงแกัว ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่าย สังกัดกรมสามัญศึกษาตามการรับรู้ของตนเอง ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
ชื่อผู้แต่ง วราภรณ์ พฤกษ์ปัญญากุล ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอแบบจำลองการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง วิเชียร ชิวพิมาย ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วิทยา คู่วิรัตน์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการบริหารของสำนักศึกษาธิการอำเภอดีเด่น ขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง วิระ จันทราสา ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง สถาพร ทองไทย ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารงานบุคคล ของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง สมเกียรติ นาคพงษ์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการใชทรัพยากรบุคคลของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/ กิ่งอำเภอ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง สมจิตต์ สกุลยั่งยืนเจริญ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง สมมาต คำวัจนัง ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนปรถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง สมศรี วีรานนท์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาศทางการเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง สรวง นิลดี ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง สังเวียน ตังคณาพร ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการใช้เกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง สายสมร สุกฤตยานันท์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุธนะ ติงศภัทิย์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุนันทา กิมาวะหา ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร
ชื่อผู้แต่ง สุพัตรา ไหลสกุล ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 วัฒนธรรมองค์การในสถาบันการศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง สุภัทรา เอื้อวงศ์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี
ชื่อผู้แต่ง สุวัฒน์ แสนทวี ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 หน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เสกสรรค์ เจรจา ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองการนิเทศการสอนของครูศิลปศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง เสียงศักดิ์ เหลืองอ่อน ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัจจัยแวดล้อมในการสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา
ชื่อผู้แต่ง แสวง จันทร์ถนอม ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง อำนาจ สุขสุเสียง ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาบทความที่ปฏิบัติจริงของคณะกรรมการการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมจังหวัด เขตการศึกษา 3 /คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง อุดม โอษฐยิ้มพราย ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในงานบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง กฤชมน อานทิพย์สุวรรณ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาการบริหารงานในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับนักเรียนชาวเขา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัด : การศึกษา เฉพาะกรณีจังหวัดน่าน
ชื่อผู้แต่ง กุลเชษฐ์ แก้ววี ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารบุคลากรครูในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง จารุพรรณ คุณพันธ์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน เอกชนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จารุวรรณ พุฑฒิบัณฑิต ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง ชวลิต โพธิ์ขุน ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายการปกครอง โรงเรียนมัธยม ศึกษาขนาดใหญ่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
ชื่อผู้แต่ง ชัชวาลย์ สถาพรวจนา ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4
ชื่อผู้แต่ง ชัยวัฒน์ เจียมสุขสุจิตต์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใญ่ สังกัด กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง ชิดเชื้อ ชมปรีดา ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพการปฏิบัติจริงและความคาดหวังเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
ชื่อผู้แต่ง โชติ นพรัตน์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาบทบาทของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ ดำรงสันติธรรม ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการบริหารงานบุคคลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง ทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวางแผนและปัญหาการวางแผนในโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ทองหนัก สิริมาตร์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์ลักษณะความเป็นนักพัฒนาของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ทัสนี วงศ์ยืน ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง ธเนศร์ กลิ่นมิ่ง ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนพลศึกษาที่ได้รับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ธวัช หมื่นศรีชัย ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาแบบพฤติกรรมองค์การของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 10
ชื่อผู้แต่ง ธวัชชัย พินปรุ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นิตยา เทพอรุณรัตน์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาปัญหาการบริหารงานของผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง ประดิษฐ์ ธรรมวิจิตร ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการบริหารงานในหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอ เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง ประทุม ใจบุญ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัดที่สัมพันธ์กับประสิทธผล องค์การสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พรทิพา จิณแพทย์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พัชรี ศรีจันทร์งาม ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ภิเษก จันทร์เอี่ยม ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง มงคล บัวศิลา ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง รวีวรรณ นาคเอี่ยม ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหนคร
ชื่อผู้แต่ง รัตนา เชาว์ปรีชา ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ทะเลตะวันออก
ชื่อผู้แต่ง วิชัย ธรรมชาติ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
ชื่อผู้แต่ง วินัย โกยดุลย์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง วิบูลย์ วิชาศาสตร์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่บทเกาะ : การศึกษา เฉพาะกรณีจังหวัดตราด
ชื่อผู้แต่ง สมควร บุ้นกี้ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาของกระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์วิชาการเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สมบูรณ์ ฉ่ำทรัพย์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอาจารย์ของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค
ชื่อผู้แต่ง สมอัปสร นิ่มประเสริฐ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัด กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สันติสุข สันติศาสนสุข ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท (กศ.พช.) ของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนังานการประถมศึกษาจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง สิริพร สิวราวุฒิ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียน และบรรยากาศ องค์การของโรงเรียน สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา เผือกสกนธ์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์ในสหวิทยาลัยทวารวดี
ชื่อผู้แต่ง สุจินดา อ่อนแก้ว ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนระดับก่อน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
ชื่อผู้แต่ง สุทธิลักษณ์ มณีศรี ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 แบบภาวะผู้นำกับวิธีการแก้ไขความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ เพ่งประกฤติ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง สุรศักดิ์ เกตุสุภะ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายมัธยมศึกษาด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7
ชื่อผู้แต่ง สุรางคนา มัณยานนท์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติการ ประจำปีในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ ประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณ บุราณ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความต้องการการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานโรงเรียน ประถมศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง อรุณ ดวงสมัย ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
ชื่อผู้แต่ง อรุณศรี ละอองแก้ว ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการสอนวิชาศิลปะ ในกลุ่มวิชาเลือกเสรีระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง อัครพล เดชะพหุล ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการใช้อำนาจของผู้บริหารตามการรับรู้ของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและครูอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อารีย์ สุวรรณปาล ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์ระบบการจัดการประถมศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กมล รอดคล้าย ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของข้าราชการสาย ข และสาย ค ในจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง กรองแก้ว สรนันท์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ประถมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐน สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ชื่อผู้แต่ง งามจิต อ่อนมิ่ง ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง จตุภูมิ แจ่มหม้อ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษางานวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลที่ได้รับรางวัลเทศบาล ที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2536
ชื่อผู้แต่ง จิตรา ทองคณารักษ์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ภาพลักษณ์สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ตามการรับรู้ ของผู้บริหารการศึกษาระดับสูง
ชื่อผู้แต่ง จิราภรณ์ สีขาว ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของกรรมการศึกษาประจำโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง จุฬาพร ดีสุคนธ์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินร์
ชื่อผู้แต่ง เจษฎา เสาทอง ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดีเด่น ปี พ.ศ. 2535 ในเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง ชวน เฉลิมโฉม ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมการแก้ไขความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของผู้บริหาร และครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง ชูเกียรติ แถวปัดถา ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง ฐานันดร์ ภักดี ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง ฐิติมา พานิชโยทัย ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและแบบพฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ธิติยา จันทพลาบูรณ์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้อำนาจในการบริหารของผู้นำทางการบริหารการศึกษาไทย : กรณีศึกษา เชิงคุณภาพ
ชื่อผู้แต่ง นพดล เจนอักษร ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นพดล อุชชิน ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของ ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหัด เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง ประพนธ์ คูณพงษ์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง ประวัติ คงอ่อน ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศในสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง ปริศนา น้อยใจดี ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ อินทรามะ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์สุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พรรณี สุวัตถี ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยนาฎศิลป สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่ง พรศิริ ถนอมกุล ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของศึกษาธิการเขต สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง พีระ ชัยศิริ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายบริการในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ตามการรับรู้ของผู้บริหาและอาจารย์ในภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง พูลเกียรติ ลีนะนิธิกุล ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคล ของผู้บริหารวิทยาลัย พยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญรำไพ รามบุตร ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาระดับจังหวัดและอำเภอเกี่ยวกับ ทักษะการบริหารงานของศึกษาธิการอำเภอในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ภุชงค์ ชำนาญกิจ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง มนิดา อดิศัยสกุล ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของสาขาโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง รัก ธนสัตย์สถิตย์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง วันทนา ปทุมเทศวิพัฒน์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง วัลลภ วรนาม ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการรับบริการ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง วัลลภา โล่ห์สุวรรณ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง วิวัฒน์ แหวนหล่อ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยปัญหาสำหรับการพัฒนาองค์การ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เวช มงคล ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของศึกษาธิการอำเภอในการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตามทัศนของนายอำเภอ ศึกษาธิการอำเภอ และหัวหน้า การประถมศึกษาอำเภอในเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง ศิริ ชำนิเกษตร ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง สมพร ไชยมงคล ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง สมเพชร งามธุระ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง สมาน อัศวภูมิ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารลูกเสือตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริงของผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษา เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง สังเวียน อ่อนแก้ว ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามการรับรู้ ของเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาระดับจังหวัดและอำเภอในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง สุธี บุญญะถิติ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง สุวิชช์ แก้วโกมุท ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราาร
ชื่อผู้แต่ง เสาวนิจ ทองมูล ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนำร่อง ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารพิเศษในการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อนันต์ ธันวรักษ์กิจ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารงานฝ่ายบริการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความต้องการในการสนับสนุนทางการศึกษาของสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อุบล กุญชรินทร์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง กรรณิการ์ รักเสนาะ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม จังหวัด เขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง ฉัตรชัย ชยาวุฒิคุณ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ณรี สุสุทธิ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มผู้ช่วยอาจารย์ ใหญ่และหัวหน้าหมวดวิชาและครูผู้สอนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ดรุณี ศรีมงคล ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา7
ชื่อผู้แต่ง ทรงพล ลิโมภาสิทธิ์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการประสานงานของหน่วยงานระดับกอง กรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ปทุมรัตน์ เหรียญไพศาล ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิกใน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ประภิน วีระศิลป์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึษา8
ชื่อผู้แต่ง ผ่องศรี คูชีกำจาย ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา7
ชื่อผู้แต่ง รัตนา พงษ์พานิช ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความขัดแย้งเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคตะวัออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง เลื่อน หรุ่นสูงเนิน ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง วัลภา นิลเขต ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพ และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 4
ชื่อผู้แต่ง วิกรม ศาสวัตวงศ์กร ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการวางแผนพัฒนาสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนัก งานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผู้แต่ง ศักดิ์ชัย บรรณสาร ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของกองสารวัตรนักเรียน สังกัดกรม พลศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมเจตน์ จิรายุกุล ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้แต่ง สมพร นามพรหม ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย พยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสธารณสุข ภาคตะวันออก
ชื่อผู้แต่ง สมพิศ สมจิตต์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด เขตการ ศึกษา6
ชื่อผู้แต่ง สังวร วรศานต์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์การบริหารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภาพการวิจัยของวิทยา ลัยครู : กรณีศึกษาวิทยาลัยครูสุรินทร์
ชื่อผู้แต่ง สัมมา รธนิธย์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนขนาด ใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สายฝน เชิงเชาว์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานของศูนย์วิชาการเขต สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพ มหานคร
ชื่อผู้แต่ง สำเนา จริตธรรม ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการจัดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉีงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง สิริวรรณ แป้นนรินทร์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการบริหารการกำกับงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุชาติ วังวิเศษ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง อมร อนันตรักษ์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขต การศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง อิทธิชัย ธนเศรษฐ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการติดต่อสื่อสารภายในของโรงเรียนมัธยมสาธิตสังกัด ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กมลเวช นิตยสุทธิ์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาลักษณะการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีที่นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ชื่อผู้แต่ง จงกลนีย์ ยศบรรดาศักดิ์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กระบวนการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จรรยาภรณ์ พานิชเจริญนาม ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จุฑามาศ มนัสชื่นนิรันดร์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการในโรงเรียนมัธยม- ศึกษาขนาด
ชื่อผู้แต่ง ณัทพงศ์ ไผทรัตน์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยลัย กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ทรงชัย จารุภูมิ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ เอี่ยมผ่อง ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษานโยบายการผลิตพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขระหว่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-6 (พ.ศ.254- 2534)
ชื่อผู้แต่ง นันทา คูณรัตนศิริ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาระบบงานวางแผนของวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ สังกัดกอง งานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง นิภา ไชยรินคำ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ จันทร์ดา ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้แต่ง ยกสิทธิ์ วงศ์มั่นกิจการ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรม สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รสริน ปิตินันท์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติงานของศึกษาธิการเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รัชนี วรวิเชียรวงษ์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่รับนักเรียนชาวเขา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด: การศึกษาเฉพาะกรณีจังวัดตาก
ชื่อผู้แต่ง วนิดา วัชรกิจ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้ สังกัดกรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วรรโณ นาคเพชรพูล ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 ตามการรับรู้ของตนเองและ อาจารย์
ชื่อผู้แต่ง วิโรจน์ มหานิล ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การติดตาม ควบคุมกำกับ และประเมินผลตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพ การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ศรีประภา สนธิขันธ์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินโครงการฝึกอาชีพในโรงเรียนฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สมชาย โพธิวิชยานนท์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในวิทยาลัยนาฎศิลปสังกัด กองศิลปศึกษา กรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่ง สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประมศึกษา จังหวัดอ่างทอง
ชื่อผู้แต่ง สุนทร ชอบทำดี ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนกลาง
ชื่อผู้แต่ง สุพัตรา สุมโนมหาอุดม ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารการศึกษาในสังคมอุตสาหกรรม ใหม่
ชื่อผู้แต่ง อินทิรา เทศวิศาล ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการนำนโยบายเร่งรัดคุณภาพการประถมศึกษาของสำนักงานคณะกรรม- การการประถมศึกษาแห่งชาติไปปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่ง กมล พลอยงาม ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในงานบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา ภู่วรวรรณ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม สามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง จุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4
ชื่อผู้แต่ง ชาตรี สกุลบุญมา ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ศักดิ์ ถมยา ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกวิชาในวิทยาลัยสังกัดกอง วิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ดวงพร ธีระโรจนพงษ์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการบริหารงานในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ชื่อผู้แต่ง ดำรง ลิมาภิรักษ์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่ศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อผู้แต่ง ดำรัส อินจันทร์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง เบญจวรรณ สหวัชรินทร์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนดีเด่น สำนักงานการ ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง ประคอง นันบุญตา ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ ฉ่ำชื่นวงศ์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ปราณี ศรีใส ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาบริเวณ ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผู้แต่ง ผาสุข อุทัย ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง พิมลพรรณ บุญมุสิก ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติงานของกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ พรหมมีเนตร ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารการเงินของมูลนิธิเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ชื่อผู้แต่ง มนตรี ศรีรักษา ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัดตามการรับรู้ของตนเอง ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าฝ่ายในสำนักงานศึกษาธการจังหวัดและ ศึกษาธิการอำเภอ
ชื่อผู้แต่ง มยุรี รัตนมุง ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัด: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรสคร
ชื่อผู้แต่ง มะลิ คงสกุล ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่ง ยิ่ง ทัศน์แก้ว ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัด เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง รวีวรรณ อินทรักษา ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการสื่อสารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ระวิ จิโรจวงศ์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานวิชาการของครู อาจารย์โรงเรียน มัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง รังสฤษดิ์ ศรีแก้ว ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชื่อผู้แต่ง รัชนี บุตรินทร์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม สามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เรขา รัตนประสาท ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาและความต้องการในการบริหารโครงการสุขภาพในโรงเรียนตาม การรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
ชื่อผู้แต่ง วรรณา ดาวาสุวรรณ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัด เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง วิชัย พวงภาคีศิริ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยพลศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิทยา วงษ์สมาน ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาของระบบบริหารงานมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วีระชัย จิวะชาติ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาแบบผู้นำ พิสัยของแบบ และความสามารถในการปรับแบบผู้นำ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการระถมศึกษา จังหวัดมุกดาหาร
ชื่อผู้แต่ง วีระพันธ์ สมเทพ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาในการบริหารงานของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เขตการ ศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง ศักดา ภูเจริญ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา สังกัด ทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศิริวรรณ ยอดยิ่ง ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง สนิท พำนัก ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง สมจิตต์ ปัญญาม้ง ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพการปฏิบัติงานคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง สมพงษ์ อินทรสุวรรณ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สิทธิชัย ลิ่วเวหา ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนกับการรักษาวินัยข้าราชการครูใน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในส่วนกลาง
ชื่อผู้แต่ง สุทธิเวช ดิษฐ์รอด ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการตรวจ ติดตามและประเมินผลของศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง สุทัศน์ ปทะวานิช ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ: การศึกษาเฉพาะกรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง สุเทพ บุญเติม ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุพัตรา ไผ่แก้ว ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหมวดวิชาใน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุภาพ ดอกกุหลาบ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหมวดวิชาใน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุภาพ ดอกกุหลาบ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการวางแผนพัฒนาการประถมศึกษาอำเภอ สังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อผู้แต่ง สุรพล จานสิบสี ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์หลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2523
ชื่อผู้แต่ง สุรพล ทองชาติ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน สามัญศึกษาจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง สุวัฒน์ กัติยบุตร ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความพึงพอใจในงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ที่สอนระดับปรีคลีนิคในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง เสาวรส เกียรตินาถ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาค ตะวันออกและภาคกลางตามการรับรู้ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์
ชื่อผู้แต่ง หาญ จันทร์ศิริ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ขวัญของเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาระดับจังหวัดและอำเภอในการปฏิบัติ งาน
ชื่อผู้แต่ง อภิชาต เจืออรุณประเสริฐ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพการจัดวิชาเลือกเสรีตามหลักสูตรมัธยมศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2523 ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร
ชื่อผู้แต่ง อัปสรศรี เวียงนนท์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง อารีย์ เกิดปั้น ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติงานของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผู้แต่ง ขจิตร ชัยนิคม ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ฝ่ายนิเทศงานสนับสนุนการสอนประจำ เขตการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จอมจันทร์ จิตรมณี ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับบทบาทในการจัดกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง จาตุรงค์ เสนแดง ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความต้องการของผู้ปกครองต่างช่วงชั้นทางสังคมในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเกี่ยวกับสถานศึกษาของบุตร
ชื่อผู้แต่ง เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดชุมชน เกี่ยวกับการรับริการจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตามมาตรการโครงการขยาย โอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ชัชวาลย์ สวัสดิ์พานิช ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ของมูลนิธิภราดาคณะ-เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ชูชาติ ลิปิสุวรรณโชติ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ ประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ชื่อผู้แต่ง ชูศรี อุดมกุศลศรี ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อผู้แต่ง โชคชัย งามสิทธิโชค ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
ชื่อผู้แต่ง ทวีวัฒน์ ปลื้มฤดี ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการบริหารใน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
ชื่อผู้แต่ง นิคม อรรคอำนวย ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมการนิเทศของอาจารย์พยาบาลตามการรับรู้และความคาดหวังของ อาจารย์และนักศึกษาสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง นิตยา เตชะพรหม ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัด ทบวงมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง บัญชา ชลาภิรมย์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพการบริหารงานของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน อนุบาลประจำจังหวัดในเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง บัณฑิต พรสินชัย ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 คุณภาพของบัณฑิตวิชาเอกดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์- มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของบัณฑิต อาจาย์ และผู้บังคับบัญชา
ชื่อผู้แต่ง ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ-ประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ประชา ทองคำขาว ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ: การศึกษาเฉพาะกรณี
ชื่อผู้แต่ง ปรีดา รุ่งโรจน์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
ชื่อผู้แต่ง พิมพ์ใจ นิศาวัฒนานันท์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
ชื่อผู้แต่ง ภิญโญ สายนุ้ย ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง มนตรี วีระพงษ์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการดำเนินงานตามกระบวนการวางแผนปฏิบัติการในโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่กรมสามัญศึกษา: การศึกษาเฉาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง มานิตย์ สิทธิราช ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง มาลี อังคุณานุวัฒน์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความต้องการการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของผู้บริหารและ ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง มาลี อาสาเสนีย์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง มุกดา สุคนธโอสถ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ยุพิน วรพุทธานนท์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณา ความดีความชอบประจำปีของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
ชื่อผู้แต่ง รังสรรค์ บัวจูม ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคาดหวังของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของหัวหน้าหน่วย ศึกษานิเทศก์เขต สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิสุทธิ์ จันทิรา ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการประถม-ศึกษาแห่งชาติที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง วีระ พลอยครบุรี ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารโครงการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่ง วีระชัย ผลทิพย์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้แต่ง วีระชัย ศรีเมือง ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาวิธีการแก้ไขความขัดแย้งตามแบบของโธมัส-คิลแมนน์ของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง วีระพงษ์ แสนโภชน์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการบริหารงานของศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง ศิริ ชัชวาลย์ปรีชา ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูธุรกิจในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง ศิรินันท์ ชื่นจิตกุลถาวร ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง พ.ศ.2529 สาขาวิชาเอกการรักษาความปลอดภัย กรมพลศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศุภนิตย์ ทรงสัตย์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ระบบงานวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เขตการศึกษา11
ชื่อผู้แต่ง สติ สุขชาติ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอตามการรับรู้ของ ตนเองและผู้บริหารสถาน-ศึกษา เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง สนธยา รักษากิจ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ และ ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง สมเกียรติ เจริญฉิม ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการดำเนินการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการส่งเสริม ระบบการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง สุจิตรา สุทธิเสน ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุทธิพงษ์ เฉลยพจน์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง สุนทร ปิยะวสันต์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียน ประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อผู้แต่ง สุบิน ภุมรินทร์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณ ขวัญแก้ว ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความต้องการและการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง เสนาะ กลิ่นงาม ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนาเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง แสงสิน แพทย์ประพาฬ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและความคาดหวังเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอในทัศนะของผู้บริหารการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อารมณ์ วงศ์บัณฑิต ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการครู
ชื่อผู้แต่ง อำไพ อินทรประเสริฐ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กระบวนการนิเทศการศึกษาของหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง กัลยา รัตนศรี ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของหัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ไข่มุกด์ ชมชื่น ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูพลศึกษา ในโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชานี
ชื่อผู้แต่ง คตศิลป์ อกอุ่น ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฎิบัติงานของนักวิชาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง จริยะ วิโรจน์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง พุทธศักราช 2527
ชื่อผู้แต่ง จิราพร ธวัชวิเชียร ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของครูอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้จูงใจครูอาจารย์ของ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง ชนินทร์ เกตุขำ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ประจำเขตการศึกษาฝ่ายนิเทศ งานปฏิบัติการสอนสังกัด กรมสามัญศึกษา-
ชื่อผู้แต่ง เชวงเวช เผือกผ่อง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการนิเทศแบบคลีนิคด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับครูระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ สรรพศรี ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการนิเทศแบบคลีนิกด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับ ครูระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ สรรพศรี ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กิจกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 10
ชื่อผู้แต่ง ทนงศักดิ์ สุพร ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กิจกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 10-
ชื่อผู้แต่ง ทนงศักดิ์ สุพร ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาลักษณะพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของศึกษานิเทศก์ อำเภอ
ชื่อผู้แต่ง ทิวาพร ทวีกุล ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ บุคลากรศูนย์วิชาการ และบุคลากรในโรงเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์วิชาการในโครงกาพัฒนาคุณภาพการ ประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เทพา สำเริง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ บุคลากรศูนย์วิชาการ และบุคลากรในโรงรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์วิชาการในโครงการัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เทพา สำเริง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้แนวทางการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลศึกษาในโรงเรียนโครงการอนุบาล ชนบท สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง ธงชัย รตโนภาส ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สำนักงาน การประถมศึกษาอำเภอในด้านงานนิเทศการศึกษาและงานพัฒนา การเรียนการสอน
ชื่อผู้แต่ง นันทิยา ชัยนิคม ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้แต่ง นิคม มายขุนทด ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นิทรา บุญโยม ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติต่อการนิเทศการศึกษา ของศึกษานิเทศก์จังหวัดสังกัดสำนักงานคณะกรรการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง เนาวนิตย์ เงินแจ้ง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาในการดำเนินงานการขยายโอกาสทางการศึกษาตาม มาตรการในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนระดับ มัธยตอนต้น เขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง บรรจบ ค่ำคูณ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาชาวเขาจังหวัดตาก
ชื่อผู้แต่ง บุญธรรม พุทธิวงศ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาชาวเขาจังหวัดตาก
ชื่อผู้แต่ง บุญธรรม พุทธิวงศ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพ และปัญหาการจัดการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 2
ชื่อผู้แต่ง ประทีป วุฒิรัตนโกวิท ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ฝ่ายนิเทศ การบริหาร เขตการศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ประพันธ์ บุรมรา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดและนิติกรเกี่ยวกับ บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของนิติกสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง ประภัสร์ แสงดา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากิจกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอ เขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ ศรีถาวร ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติงานพัสดุในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ:การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ ไสยวงศ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้หลักสูตรกลุ่มประสบการณ์พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตร ประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี
ชื่อผู้แต่ง ปราณี ตรีสุวรรณ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดในภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ ทองอยู่ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกาประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
ชื่อผู้แต่ง พัชรี ณ ถลาง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดสอนงานเลือกกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพื้นที่การพัฒนาชายฝั่งทะเล...
ชื่อผู้แต่ง พิชัย เอี่ยมสอาด ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอแผนงานการพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
ชื่อผู้แต่ง ไพจิตร กลิ่นเกษร ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ร.น. ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล กับบรรยากาศองค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
ชื่อผู้แต่ง ไพศิลป์ แหลงสนาม ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นิเทศการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง มานะ เอี่ยมปิยะ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครู-อาจารย์ เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรม สามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง มาโนช กล้องเจริญ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้แนวการจัดประสบการณ์ช๋นอนุบาลศึกษาในโรงเรียนโครงการ อนุบาลชนบท สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง เมธา ปรางค์แสงวิไล ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 10
ชื่อผู้แต่ง ยงยุทธ จิระการ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค ภาคกลางสังกัดกรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ยงยุทธ สุคนธปฏิภาค ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี : การศึกษาเฉพาะกรณี
ชื่อผู้แต่ง เยื้อน ชูตินันท์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้แนวการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลศึกษาในโรงเรียนโครงการอนุบาล ชนบท สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง รัตนา สาหร่ายทอง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อผู้แต่ง ลำดวน เรือนรื่น ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ชื่อผู้แต่ง วรจิตร มังคละแสน ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้หลักสูตรกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้แต่ง วรรณวิไล พันธุ์สีดา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง วัฒนะ สังวาลย์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ แขนงงานเลือกวิชา ช่างเครื่องป๋นดินเผาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธักราช 2521 ในเรียนประถมศึกษา ในเขตการบริการของโรงเรียน...
ชื่อผู้แต่ง วันชัย สังข์น้อย ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้เวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
ชื่อผู้แต่ง วิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2
ชื่อผู้แต่ง วิเชียร ภู่สุวรรณ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารที่ พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา1
ชื่อผู้แต่ง วิรัช ธีรประยูร ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง วิรัช สุเมธาพันธุ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของศึกษาธิการอำเภอเกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของศึกษาธิการ อำเภอเขตการศึกษา 10
ชื่อผู้แต่ง วิรัตน์ ภาจันทร์คู ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติการตรวจสอบการเงินและการบัญชี ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง วิไล ศรีธนางกูล ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง วิวัฒน์ วงศ์ตระกูล ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง วิวัฒน์ วงศ์ตระกูล ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
 การศึกษาแบบกระสวนทางอาชีพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วีระชัย สิทธิโชค ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา-
ชื่อผู้แต่ง ศิริธร สุขโขใจ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความรู้ความสามารถในการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามการรับรู้ของตนเองและของ นักศึกษาฝึกสอน
ชื่อผู้แต่ง ศิริพร ควรชม ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพการใช้หลักสูตรแบบกึ่งระบบโรงเรียนในโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศิริพร จุลบาท ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความรู้และเจตคติต่อการนิเทศการศึกษาของหัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง ศีลพงษ์ วิชิต ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน กับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง สม มั่งคั่ง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติต่อการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร กับการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง สมชาย มิตรมูลพิทักษ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาตามโครงการ อนุบาลชนบทสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง สมมาศ ประทุมวัลย์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป พุทธศักราช 2527 ของสถาบันเทคโนลยีราชมงคล
ชื่อผู้แต่ง สมสมร เทพนำโสมนัสส์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอในคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง สมาน ดวงสูงเด่น ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่ง สำเร็จ เมฆประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พัฒนาการในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อผู้แต่ง สิร์ปราณี วาสุเทพรังสรรค์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติงานของผู้บริหารและหัวหน้าหมวดวิชาเกี่ยวกับการนิเทศงาน วิชาการภายใต้โครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กทม.
ชื่อผู้แต่ง สุเทพ อภิณหพานิชย์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกงานอาชีพนักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการ ของสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหาคร
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา ดอนขวา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสนักงานการประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี
ชื่อผู้แต่ง เสนีย์ สังขพันธ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ทักษะและพฤติกรรมการบริหารของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ก่อนและหลังการฝึกอบรม
ชื่อผู้แต่ง เสรี เลิศสุชาตวนิช ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 2
ชื่อผู้แต่ง หวิน นพคุณ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการจัดงานนิเทศวิชาการภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง อนันต์ เอกเผ่าพันธุ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมงานในโรงเรียนเอกชน อาชีวศึกษา เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง อภินันท์ เหงี่ยมสง่า ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อรพร ยามโสภา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การติดตามผลการใช้เทคนิคการนิเทศแบบคลีนิกในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง อรุณ ทรงงามทรัพย์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การมีส่วนร่วมของครูประถมศึกษาเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้แต่ง อุตสาห์ พาสกุล ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ที่นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง อุบล รักการงาน ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทการนิเทศการศึกษาของหัวหน้าหมวดวิชา ตามการรับรู้ของตนเอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อุษา สุทธินาค ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการจัดงานนิเทศของโรงเรียนปฎิบัติการตัวอย่าง ในโครงการนิเทศ งานวิชาการภายในโรงเรียน กรมสามัญศึกษา เขการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง กรกนก ชำนาญเพ็ชร ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอแนวทางการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 : วิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง กรรณิการ์ ดิฐประวรรตน์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สมรรถภาพทีจำเป็นในการนิเทศการศึกษาของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง กรรณิการ์ อูปเงิน ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 แบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง กวี รังสิวรารักษ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนในโครงการเรียนรวมสำหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ชื่อผู้แต่ง จรัล ทองปิยะภูมิ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทในการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 9 ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูอาจรย์
ชื่อผู้แต่ง จักรพงษ์ ทัพขวา ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการบริหารเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด เพชรบูรณ์ : การศึกษาเฉพาะกรณี
ชื่อผู้แต่ง จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
ชื่อผู้แต่ง จินดา จำเพียร ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนประถ มศึกษา สังกัดงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
ชื่อผู้แต่ง จินตา จำเพียร ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับความต้องการมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจสั่งการของอาจารย์ในโรงเ ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด กรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ชัยวัฒน์ เรืองวาณิชยกุล ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูตอการนิเทศงานวิชาการภายใต้ โครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของโรงเรียนมัยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ชำนิ มีเพียร ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจและเจตคติต่อการนิเทศการศึกษาของ คณะผู้ดำเนินงานนิเทศการศึกษาในโรงเรียน กับกรปฏิบัติงานนิเทศการ ศึกษาในโรงเรียนมัธยม
ชื่อผู้แต่ง โชคดี ศักดิ์สวัสดิ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาเกียวกับการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฎิบัติงานของอนุกรรมการข้าราชการครูสามัญประจำจังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง โณทัย อุดมบุญญานุภาพ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนชั้นเด็กเล็ก สังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดยโสธร
ชื่อผู้แต่ง ดิเรก ศรีวะโสภา ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง ทองเพ็ชร จุมปา ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาบุคคลิกภาพของศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง ทัตยา หงษ์สิทธี ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อผู้แต่ง นิรมล ธรรมอำนวยสุข ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้แนวการจัดประสบการณ์ช๋นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดกระบี่
ชื่อผู้แต่ง บังอร ภูมชาติ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผู้แต่ง บัญชา ยี่สารพัฒน์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง ประกิต สุนทรวิจิตร ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด เทศบาลและเมืองพัทยา ประจำปีการศึกษา 2530
ชื่อผู้แต่ง ประทุม เพิ่มวัฒนา ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนต้น พ.ศ. 2521 โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัศึกษา เขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง ประวิทย์ เกื้อเมง ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูต่อการนิเทศงานวิชาการภายใต้ โครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของโรงรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ปราโมทย์ สุวรรณกิจ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการสาย ค. ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้แต่ง ปิยพงศ์ มณีศรี ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูต่อการนิเทศงานวิชาการภายใต้ โครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของโรงเ ยนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พิศเพลิน ละม้ายแข ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารการประถมศึกษา ในเขต การศึกษา 12เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการประมศึกษาจังหวัดโดย คณะกรรมการ
ชื่อผู้แต่ง พุทธฉัตร พูนเพิมสุขสมบัติ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ตามคาดหวังของผู้บริหาร ครูอาจารย์แ ศึกษานิเทศก์ ในเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง ไพบูลย์ ทองใย ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ทบาทของผู้บริหารครูภาษาและครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนังาน การประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ราตรี แออวม ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาในการส่งเสริมงานวิชาการ ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศกษา เขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ สงกา ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทในการพัฒนาชนบทของโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก สังกัดกรม สามัญศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจาร์และ ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้แต่ง วันชัย ภูมี ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พัฒนาการในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของไทยในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.2475-2526
ชื่อผู้แต่ง วิทยา นิยมกูล ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศุกษากระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 10
ชื่อผู้แต่ง สกล คามบุศย์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาในการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่รับ นักเรียนได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
ชื่อผู้แต่ง สมพงษ์ พลสูงเนิน ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษามูลฐานอำนาจการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด กรมสมมัญศึกษา เขตการศึกษา 10
ชื่อผู้แต่ง สำเร็จ โพธิวรรณา ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารบุคลากรครูของกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สิทธิชัย ลิวเวหา ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการบริการหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรมในสถานศึกษาสังกดของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ ภู่พันธ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวางแผนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี
ชื่อผู้แต่ง สุพจน์ น้อยจินดา ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวางแผนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดการศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดนนทบุรี
ชื่อผู้แต่ง สุพจน์ น้อยจินดา ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง สุภาวดี ตรีรัตน์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชา คหกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุมดี อิมแก้ว ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การเปรียบเทียบความหวังและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศ์ นักศึกษาพยาบาลของพยาบาลประจำการ ตามกาหลักสูตร
ชื่อผู้แต่ง สุวารี สอนจรูญ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ขวัญในการปฏิบัติงาน ของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอและ กิ่งอำเภอ
ชื่อผู้แต่ง สุวารี สอนจรูญ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาในการสอนและความต้องการเกียวกับการนิเทศการสอนของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกา จังหวัดประจวบคีรขันธ์
ชื่อผู้แต่ง หรรษา ทับสี ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัด อำเภอ และนักวิชาการ ศึกษาจังหวัดเกี่ยวกับบทบาทของนักวิชาการศึกษาจงหวัด สำนักงานศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรรถ ปานะเจริญ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษาทม
ชื่อผู้แต่ง อักษรา ประสิทธิ์ศิลป์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารพัสดุของนักงานการประถมศึกษาอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผู้แต่ง อุทัย ศรีจันทร์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอนุบาลเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน สำหรับครูอนุบาล
ชื่อผู้แต่ง กอบกมล พรหมมา ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้หลักสูตรวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2528 ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง กันตยา เพิ่มผล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาการบริหารโรงเรียนสาขาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่ง กู้เกียรติ มานพ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การติดตามผลสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสขุ (พนักงานอนามัย)พุทธศักราช 2529
ชื่อผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ วัฒนะรัตน์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง โกมินทร์ สังคะนอง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของศึกษาธิการจังหวัดในการบริหารการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จักรพรรดิ วะทา ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอ เขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง จำนงค์ คำภาสัน ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ตัวแปรที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการนิเทศแบบคลินิกของผู้ได้รับการอบรม เกี่ยวกับการนิเทศแบบคลินิก
ชื่อผู้แต่ง จำรัส ศิลาคม ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์งานในตำแหน่งของรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนาในกลุ่ม วิทยาลัยครูภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง จีรศักดิ์ ทองสร้อย ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเตรียมทหาร
ชื่อผู้แต่ง ฉลุรัตน์ ศิริวัฒน์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการ ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชลอ มงคลการุณย์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง ชำนาญ ชื่นช่วย ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารงานของศึกษาธิการเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชุมพล พงษ์พิพัฒน์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอ เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง ณัฐกานต์ จันทร์ศรีทอง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอ เขตการศึกษา 12 (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง ณัฐกานต์ จันทร์ศรีทอง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอำเภอเกี่ยวกับทักษะใน การปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการอำเภอ
ชื่อผู้แต่ง ถวิล หนูสง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ของ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตกาศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง ทิพยาภรณ์ เวทย์ไธสง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอและหัวหน้าการ ประถมศึกษาอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ธงชัย ดีทองหลาง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 เกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียน-
ชื่อผู้แต่ง ธานี กาทอง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหมวดวิชาและครูเกี่ยวกับคุณสมบัติคุณลักษณะ และความสามารถ ของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ เขต 8
ชื่อผู้แต่ง ธำรงค์ บุญกาญจน์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้หลักสูตรกลุ่มทักษะภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการระถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นิตยา จรูญผลฐิติ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความต้องการของประชาชนในการรับบริการชุมชนและให้การสนับสนุนโรงเรียน มัธยมศึกษา: การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผู้แต่ง นิยม รอดเนียม ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง นุชิต ศรีอาจ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 คาามคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง บรรณเชาว์ ต้นโพธิ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู อาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการ บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง บรรเลง คำพรรณ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนตัวและแรงจูงใจเนื่องจากความคาดหวังใน งานกับความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง บรรหาร ราชมณี ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินโครงการฝึกสอนของวิทยาลัยพลศึกษา สมุทรสาคร
ชื่อผู้แต่ง บุญส่ง กุสุโมทย์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานการ ประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง ประพาพรรณ เส็งวงศ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพพุทธศักราช 2524 ประเภทวิชาช่างอุตสากรรม
ชื่อผู้แต่ง ประมวล ทบบัณฑิต ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ผู้นำท้องถิ่นและข้าราชการ ที่เกี่ยวกับการประถมศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ชนบทยากจน
ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ พงษ์เทพนิวัติ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัด สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่ง พิศวง อีงศิริวัฒน์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพการใช้เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรของครู ประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่ง ไพจิตร ดิสเสถียร ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินผลการดำเนินงานการใช้หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 พุทธศักราช2522 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ไพรัช วรรณวงศ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย): การศึกษา เฉพาะกรณีโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ศูนย์อนามัยและเด็กเขต 9 จังหวัดยะลา
ชื่อผู้แต่ง ภัทรา อรัณยภาค ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรของครูอาจารย์ในโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมานคร
ชื่อผู้แต่ง ภาวิตา หาญวัฒนกุล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้หลักสูตรวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง มาลินี บุญยรัตพันธ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้หลักสูตรวิชาภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง มาลินี บุณยรัตพันธุ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้หลักสูตรธุรกิจการท่องเที่ยวระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ยงยุทธ เกษสาคร ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรมโดยวิธีการสอนทางไกลหลักสูตรความรู้ พื้นฐานในการราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหมในส่วนภูมิภาค
ชื่อผู้แต่ง ลักขณา พานิชศุภผล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ลัลนา สาริมาน ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารและครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง วรวุฒิ วชิรกิจโกศล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การดำเนินงานนิเทศการฝึกสอนในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาเฉพาะกรณี
ชื่อผู้แต่ง วาณี เอี่ยมศรีทอง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วิทยา คู่วิรัตน์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของศึกษาธิการอำเภอ ในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง วิบูลย์ แมนสถิตย์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 กลุ่มการงานและพื้นฐาน อาชีพงานเลือกในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุรสงคราม
ชื่อผู้แต่ง วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดสภานักเรียนของโรงเรียนในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยระดับ ประถมศึกษากัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุลราชธานี
ชื่อผู้แต่ง ศรีอุทัย กมุทชาติ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดการศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสมุทปราการ
ชื่อผู้แต่ง สกล รุ่งโรจน์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษางานการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด กรมสามัญศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง สถาพร พันธุประยูร ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานประถมศึกษาจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง สนิท เจริญธรรม ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสำงานประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อผู้แต่ง สรรเสริญ สุวรรณ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ และกิ่งอำเภอ ในเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง สายัณห์ ถาน้อย ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติงานด้านนิเทศการศึกษา ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง สำเริง กองแก้ว ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของ ครู อาจารย์ ในสถาบันสังกัดของวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สิริลักษณ์ บุญวงษ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียน พูดภาษาถี่นเฉพาะกรณีในจังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้แต่ง สุขะ กิ่งมณี ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษาในส่วนกลาง
ชื่อผู้แต่ง สุณีย์ จันทนานุวัฒน์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ จันทนานุวัฒน์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะที่พึงประสงค์ของศึกษาธิการอำเภอตามความคิดเห็นของศึกษณาธิการ อำเภอผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารที่ เกี่ยวข้องในภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง สุปิติ ขุนภักดี ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา กิตติเนาวรัตน์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง อรทัย โพธิสุข ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้หลักสูตรการสื่อสารและการโฆษณา ระดับอนุปริญญา พุทธศกัราช 2528
ชื่อผู้แต่ง อรอนงค์ อิงคะสุวณิชย์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการวางแผนพัฒนาการประถมศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดประถมศึกษา 2
ชื่อผู้แต่ง อารีผีน เทพลักษณ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและคณิต ศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังวัดปัตตานี
ชื่อผู้แต่ง อาวุธ เสกเมธี ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ของศึกษา นิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกา 9
ชื่อผู้แต่ง อิทธิพล ศรีมังกร ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้ของนักศึกษา ในสหวิทยาลัยศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง อุทิศ นวลเจริญ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษางานการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง เอนก แย้มบาน ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษารุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กสานดิ์ วณิชชานนท์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กสานติ์ วณิชชานนท์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้หลักสูตรวิชาอาชีพเพิ่มเติมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ เป้าหมายเพื่อการพัฒนาชนบทภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง กิตติยา ดาระสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง เกษร มงคล ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดกิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน-
ชื่อผู้แต่ง แก้วตา นิลจาด ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2525 ในเขตการศึกษา 10
ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา เห็นดี ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของ ผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง จันทนา ชมวรกุล ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดในภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง จำนูญ เกียรติมงคล ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชนะขนิษฐ สุรมิตรไมตรี ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาระบบการใช้หลักสูตรประถมศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
ชื่อผู้แต่ง ชวลี พึ่งแสงสี ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน ตามการรับรู้ของครูบรรจุใหม่ใน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง ชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด และหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอและกิ่งอำเภอเกี่ยวกับบทบาทที่ปฏิบัตั จริงในการบริหารการศึกษาของ ผู้อำนวยการการประถมศึก
ชื่อผู้แต่ง ชาญ อนันต์ปรีชาศรี ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ชาญชัย วัชรกุล ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพการใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชนในการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้แต่ง ชำนาญ วัฒนะ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและผู้บริหารการศึกษา เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยารการประถมศึกษาจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง ทวีศักดิ์ จันทรสาร ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน ประเภทวิชาคหกรรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา พุทธศักราช 2524 ในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ทิพานี สมบัติ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคาดหวังของผู้บริหารการศึกษาและผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีต่อ บทบาลของศึกษาธิการจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง ธำรง เฉลียวฉลาด ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความเข้าใจและเจตคติต่อการนิเทศศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอ
ชื่อผู้แต่ง ธีรวรรณ นิช่างทอง ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้ช่วยผู้ บริหารโรงเรียนฝ่ายปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง บรรจง แอดสกุล ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพิจารณาความดีความชอบ ครูประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ:การศึกษาเฉพาะกรณี จังหวับุรีรัมย์
ชื่อผู้แต่ง บัณฑิต ศรีเมือง ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอแนวทางการบริหารงานฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาระดับอำเภอของ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง บุญจันทร์ บัวหุ่ง ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับลักษณะและความต้องการการนิเทศของครูที่ปรึกษา กิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง บุญลือ ปาระมี ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพการนิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง บุษบา สมร่าง ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาในการประสานงานการศึกษาของคณะกรรมการพัฒนาอำเภอ ในพิ้นที่ชนบทที่ยากจน ภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ประจิม จบศรี ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพฤติกรรมของผู้บริหารและอาจารย์กับ บรรยากาศองค์การในวิทยาลัยการสาธารณสุขภาค
ชื่อผู้แต่ง ประไพ สวภิรมย์โชติ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด และคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนใน กลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง ประมุข ต้นจำรูญ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงและบทบาท ที่คาดหวังในงานด้านบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของกลุ่มวิทยาลัยครู ภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง พงษ์ภิญโญ ธรรมคุณ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความต้องการทางการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารและครูโรงเรียนที่เปิด สอนหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับี่ปี3-4 เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เพียงใจ ศุขโรจน์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและความต้องการในการพัฒนาคณาจารย์ ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง แพรวพราย รัตน์ดิลกพาณิชย์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา สาขาวิชาก่อสร้าง ประเภทกลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ไพศาล สินลารัตน์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวกับการ บริหารบุคคลากรของกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง มงคล มีสมภพ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอรูปแบบการจัดการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธาน
ชื่อผู้แต่ง มณเฑียร ชมดอกไม้ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความเข้าใจและเจตคติต่อการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารและครู ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมกาการประถมศึกษาแห่งชาติ: การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดราชบุรี
ชื่อผู้แต่ง รติพร สุภิรัตน์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความเข้าใจ และเจตคติต่อการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร และครูในโรงเรียนเทศบาล
ชื่อผู้แต่ง เรวดี ปัญจะโรทัย ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นใน ส่วนภมิภาคที่ได้รับพระราชทานรางวัล สังกัดกรมสามญศึกษา ตามการรับรู้ ของผู้บริหารและครู อาจารย์
ชื่อผู้แต่ง วรเชษฐ สุขแสวง ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอแนวทางการสร้างหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการครู สังกัดดกรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วลัยพร ปิ่นวิเศษ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
ชื่อผู้แต่ง วัฒนาพร วัฒนชัยศิลป์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอรูปแบบการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สายการประถมศึกษาพุทธศักราช 2524
ชื่อผู้แต่ง สงวนศักดิ์ เดชคง ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาบทบาทของโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทในภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง สมควร ณ ตะกั่วทุ่ง ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานประถมศึกษาของคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดในภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง สมชัย อุดรโพธิ์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอตามความคาดหวังของผู้บริหารการ ประถมศึกษาในเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง สมาน จันทะดี ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การติดตามผลมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2517 ถึง 2527 สาขาวิชานิเทศการ ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สร้อยทอง ศิริมงคล ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทย และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดสตูล
ชื่อผู้แต่ง สุจินดา จันทวรรณ์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษียณอายุของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง สุรพันธ์ ลิ้มมณี ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การดำเนินงานการพัฒนาครูอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง สุรีย์พร สุนทรศารทูล ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง อนันต์ ระงับทุกข์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความต้องการของกลุ่มคนต่างอาชีพเกี่ยวกับการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งทะเลตะวันออกอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรึ
ชื่อผู้แต่ง อรทัย เพียรธรรม ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานบุคคล:การศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา สังข์สุวรรณ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาสภาพการนิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลใน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาในการบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนสาธิตมัธยมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยนกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อำนวย ทองโปร่ง ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์วิทยาลัยครูเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาอาจารย์ใน ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง กฤษณ์ เจียมโฆสิต ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทการศึกษาเฉพาะ กรณีในโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
ชื่อผู้แต่ง กิตติโชค ห้อยยี่ภู่ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท การศึกษาเฉพาะกรณีในโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
ชื่อผู้แต่ง กิตติโชติ ห้อยยี่ภู่ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมืองดี ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตการศึกษา 4
ชื่อผู้แต่ง เจริญ จิตวารินทร์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางสังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ฉวีวรรณ เต็มพิทักษ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์:การศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ชนัดดา เหมือนแก้ว ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัด:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี
ชื่อผู้แต่ง ชัดเจน ไทยแท้ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการพัฒนาคณาจารย์ในโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชูชัย รัตนภิญโญพงษ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ชื่อผู้แต่ง เชี่ยวชาญ โสมขันเงิน ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษากิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรง เรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง ดิลก พัฒน์วิชัยโชติ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง ธนะศักดิ์ รอดเมฆ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศการศึกษาภาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4
ชื่อผู้แต่ง นิวัตร นาคะเวช ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารบุคลกรและครูฝึกเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน
ชื่อผู้แต่ง เนตรนารี หนุนภักดี ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานวิชาการตามโครงการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง บือราเฮม มะยูโซะ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง บุญโชติ เจริญกุล ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นผู้บริหารและครูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดีจากการ กิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง บุญยง จารุจิตร ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศการ ศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 10
ชื่อผู้แต่ง ประภาษ นันโท ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและกลุ่มดนตรีอาชีพอื่น เกี่ยวกับหลักสูตรประถมศึกษาที่เหมาะสมกับสถาพและความต้องการ ของท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ บุญถนอม ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ แก้วเพ็ชร ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอแนวทางการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง ปรีชา ศรีสรากรณ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรเกี่ยวกับการใช้หลัก สูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในเขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พิศ พานิล ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน การศึกษาเทศบาล
ชื่อผู้แต่ง พิสิษฐ มณีไชย ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง เพทาย ทองมหา ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนตัวบางประการกับเจตคติต่อการเป็นศึกษา นิเทศก์ของศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ภาคินัย สุนทรวิภาต ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมืองดีในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง วรทัศน์ บุญโคตร ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคาดหวังของคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนและครูประถมศึกษาเกี่ยว กับวิธีการจัดการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มโรเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วัลยา เศรษฐเลาห์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวางแผนการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถม ศึกษาจังหวัดพังงา : การศึกษาเฉพาะกรณี
ชื่อผู้แต่ง วิพล นาคพันธ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการนำแนว ปฏิบติของโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนในกลุ่ม
ชื่อผู้แต่ง วิโรจน์ มังคละมณี ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การรับรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพของตนเองของครูประถมศึกษาสังกัด กรุงเทพมานคร
ชื่อผู้แต่ง วีระพล อารวรรณ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตในภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง ศรัญยา วรากุลวิทย์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการที่รับผิดชอบการจัดการ ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัดในภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง สถิตย์ เกษมทะเล ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินหลักสูตรโรงเรียนรวมเหล่าพุทธศักราช 2525
ชื่อผู้แต่ง สนิท วิศิษฐฎากุล ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมืองดีในโรง เรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สมกูล ถาวรกิจ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริการและอาจารย์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมคิด จูมทอง ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์วิชาภาษา อังกฤษ ในเขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง สมนึก แสงวิเชียร ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 วิวัฒนาการกฏหมายครูในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง สมยศ เม่นแย้ม ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับงานบริการในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง สว่าง เชิงชั้น ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมืองดีในโรง เรียนประถมศึกษาในความควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สันทัด สัตยายุพย์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดในภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง สายัณห์ แกล้วกสิกรรม ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพการใช้หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2524 ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง สุจรรยา สุวรรณคีรี ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถม ศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดการศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดเลย
ชื่อผู้แต่ง สุชาติ ศรีสุวรรณ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถม ศึกษาจังหวัด:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อผู้แต่ง สุนทร ไคลมี ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุมณฑา พงษ์มาลา ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง สุรกิตติ์ กิตติถิระพงษ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดระบบสารสนเทศของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง สุรชาติ สินทรัพย์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ ประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง สุวิทย์ มูลคำ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชา การและครูผู้สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาการของผู้ช่วยผู้บริหาร โรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง แหลมทอง ร่มสนธิ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การทำความผิดวินัยของข้าราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา ระหว่าง พ.ศ. 2525-2526
ชื่อผู้แต่ง อดุลย์ วราเอกศิริ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความพึงพอใจของครู อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดกรม สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครที่มีต่อองค์ระกอบในการปฏิบัติงาน
ชื่อผู้แต่ง อุษณีย์ พาณิชยไพศาลกูล ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช2521 ของโรงเรียนมัธยมส่วนกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เจิม สืบขจร ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการที่รับผิดชอบการจัดการ ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาะดับจังหวัดในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ.กทม.,
ชื่อผู้แต่ง เฉลิมศักดิ์ ยะโสธร ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติในโรงเรียนมัธยม ศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ดวงกมล จันทร์สม ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 งานบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา กทม.,
ชื่อผู้แต่ง ดิษพงค์ วิเศษไชยศรี ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริการทางวิชาการของโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง เตือน แพงวังทอง ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับการปลูกฝังจริยธรรม
ชื่อผู้แต่ง ทัศนา หิรัญภัทร์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการที่รับผิดชอบการจัดการ ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระ ดับบจังหวัดในภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง บุญศรี แลสันกลาง ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กระบวนการบริหารงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา: การศึกษาเฉพาะกรณี
ชื่อผู้แต่ง บุญส่ง เอี่ยมละออ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับงานนิเทศการศึกษาภาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 4
ชื่อผู้แต่ง ประสงค์ สังขะไชย ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้นพุทธศักราช 2521 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในจังหวัด เชียงราย
ชื่อผู้แต่ง ปรีชา พัวนุกุลนนท์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนและครูเกี่ยวกับบทบาทของ คณะกรรมการการศึกษาประจำโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถม ศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อผู้แต่ง เปลี่ยน ศิริรังสรรค์กุล ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนวิชาอาชีพ ของท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พริ้มเพรา คงธนะ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในภาคกลางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญในการปฏิบัติงาน
ชื่อผู้แต่ง พิศเพลิน สงวนพงศ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้ บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. กทม.
ชื่อผู้แต่ง ไพบูลย์ วงศ์ยะรา ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของการศึกษาเขต ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของผู้บริวารโรงเรียน ที่ผ่านการฝึกอบรมตาม โครงการฝึกอบรมข้าราชการครู หลักสูตรบริหารการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง มิตรศักดิ์ เติมธนะศักดิ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนมูลนิธืภราดาคณะ เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนมูลนิธิกราดา คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ชื่อผู้แต่ง เรียบร้อย ปรึกไธสง ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พัฒนาการของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วนิดา วุฒิเสถียร ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ระดับประถมมศึกษาปีที่ 5-6 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ชื่อผู้แต่ง วาสนา ยศบัญชา ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ระดับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 12 ปี การศึกษา 2526
ชื่อผู้แต่ง วิชัย วนาพรรณ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สมรรถภาพด้านการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ชื่อผู้แต่ง วินิตา สุทธิสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พัฒนาสารของระบบบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศรีวิไล บุนยตีรณธ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลางที่มีต่อการ บริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการครู-
ชื่อผู้แต่ง สงบ อินทรมณี ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความเห็นของผู้บริหารการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สนั่น แก้วปู่วัด ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ชื่อผู้แต่ง สมจินตนา กิจการ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง สมชาย ปิ่นสุข ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศกษา 5. กทม.
ชื่อผู้แต่ง สมพร สุขเกษม ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่อง การนิเทศแบบคลีนิก สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมาน อัศวภูมิ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับลักษณะความเป็น พลเมืองดีจากการจัดกิจกรรมนักเรียนในระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง สวัสดิ์ นิเทศวรวิทย์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง สาโรช ไชยรักษ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยตามการรับรู้ของ ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ปกครอง
ชื่อผู้แต่ง สุขุม สวาสดิ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับความ ต้องการนิเทศการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
ชื่อผู้แต่ง สุนันทา ดุรงค์พันธุ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานของกลุ่ม โรงเรียนมัธยมศึกษา ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุภาพร ลีวิโรจน์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูในเขตการศึกษา1 ต่อแนวทางการยกระดับวิชาชีพครู
ชื่อผู้แต่ง สุรชาติ เสนาจักร์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาชีพตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
ชื่อผู้แต่ง สุวิทย์ ซื่อตรง ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาอาชีพตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีระยอง
ชื่อผู้แต่ง สุวิทย์ ซื่อตรง ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ชื่อผู้แต่ง เสกสรรค์ อรรถยานันทน์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4เกี่ยวกับลักษณะความ//เป็นพลเมืองดี
ชื่อผู้แต่ง เสกสรรค์ อรรถยานันทน์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะของครูที่เอื้อต่อการพัฒนาชนบทตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสภา ตำบล ในเขตรับผิดชอบของวิทยาลัยครูอุบลราธานี
ชื่อผู้แต่ง อนุศักดิ์ เกตุสิริ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับบทบาททางวิชาการของ ผู้บริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ชื่อผู้แต่ง อำไพวรรณ ยศประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกสอนเกี่ยวกับทักษะในการ นิเทศของอาจารย์นิเทศก์ในวิทยาลัยครูภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง กังวล เอี่ยมสำอางค์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การคาดคะเนความต้องการครูระดับประถมศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2524-2529
ชื่อผู้แต่ง กานต์ กุณาศล ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคาดหวังของผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับบทบาทของครู วิชาการกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง เกษม สุตตสันต์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ฝ่ายบริการเกี่ยวกับหน้าที่และความ รับผิดชอบของผู้อำนวยการฝ่ายบริการโรงเรียมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จีระพรรณ พงษ์พัว ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ โรงเรียนคาทอลิกใน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชนะ ธนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 คุณลักษณะ คุณสมบัติและความสามารถในการบริหารงานของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง ชโลมใจ ภิงคารวัฒน์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
 เกณฑ์ประเมินผลนักศึกษาฝึกสอนของวิทยาลัยครูภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง ไชยรัตน์ ทิพย์สภาพกุล ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอวิธีวัดประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของครูใหญ่ ในโรงเรียน คาทอลิกกรุงเทพฯ
ชื่อผู้แต่ง เซเฟริโน เลเด็สมา ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร กลุ่มประสบการณ์ พิเศษตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง ทองใบ ทองมาก ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง ธรรมรัตน์ ประเสริฐ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง ธำรงศักดิ์ เจริญสุข ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ส่วนภูมิภาค
ชื่อผู้แต่ง นัยนา ทองดี ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ขวัญในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง บุญเจือ ทองประหวั่น ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจารย์ใน วิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง บุญช่วย ศิริเกษ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในเขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง บุญนำ เลาหสถิตย์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความพึงพอใจในการทำงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง เปล่งศรี อิงคนินันท์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการบริหารหลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พิศ ทะคง ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนกลาง
ชื่อผู้แต่ง พรพิมล เธียรไพสิฐ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของครูใหญ่และครูเกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ ประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 4
ชื่อผู้แต่ง พวงน้อย ไพรัตน์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครูอาจารย์ เกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยม ศึกษาขนาดใหญ่ ในเขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง พิทักษ์ เกิดคง ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการเลือกสอนวิชาเลือกระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผู้แต่ง พิมล วิเศษสังข์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ตัวแบบเสนอสำหรับการวางแผนในสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง พิสิษฐ์ ศิวิลัย ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์อำเภอและครูเกี่ยวกับทักษะที่พึงประสงค์ ของศึกษานิเทศก์อำเภอ ในเขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง มณี พึ่งโต ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการ ปฎิบัติงานของศึกษานิเทศก์สังกัดเทศบาล-
ชื่อผู้แต่ง มณีรัตน์ ฉัตรอุทัย ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในเขตการศึกษา 6 เกี่ยวกับการบริหาร กิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง มานิต ปัตตะแวว ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง มาลี วิชญกุล ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง เมตตา นพประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง วนิดา เลิศกมลกาญจน์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของศึกษาธิการอำเภอในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง วันเดิม มณีโภคา ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์แผนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และ 6 ของเขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง วันเพ็ญ เกตุสกุล ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของครูใหญ่ โรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพฯ
ชื่อผู้แต่ง วิภา เลค ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกสอนของผู้บริหารโรงเรียนในภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง วิรัช ไชยรักษ์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สมรรถภาพของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิโรจน์ พรมมิเทศ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานของผู้ประสานงานกรม สามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิโรจน์ สารรัตนะ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค ความเป็นจริงและตามความคาดหวัง ในการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง วิวัฒน์ อนิวรรตกูล ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และคณาจารย์ สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 6 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร
ชื่อผู้แต่ง วีระ สุเมธาพันธุ์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานสื่อการ สอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สมบัติ ฟักฉิม ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับปัญหาการบริหารบุคลากรของโรง เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา 2
ชื่อผู้แต่ง สมบูรณ์ คุปตภากร ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ของครู : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดกระบี่
ชื่อผู้แต่ง สมปอง ภูวรางกูร ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การนำเสนอเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษาประจำเขตการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมลักษณ์ พรหมมีเนตร ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ใน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สรสิทธิ์ ศิลป์ศรีกุล ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง สวัสดิ์ จิตต์จนะ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชาและครู เกี่ยวกับ สมรรถภาพในการบริหารงานวิชาการของหัวหน้าหมวดิชา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญ ศึกษา เขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง สัจจา จันทรเจริญ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรกลุ่มทักษะของ โรงเรียนผู้นำการใช้กลุ่มหลักสูตรระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในเขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง สายสมร ดีวิเศษ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับทักษะทางการบริหารที่พึง ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ จิตรเนื่อง ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ สังกัดกรม สามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาค
ชื่อผู้แต่ง สุรชัย เทียนขาว ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้หลัก สูตรตกลุ่มการงานและอาชีพในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 ในเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง โสภณ โสมดี ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นและความคาดหวังของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาและ ครูเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง อดุลย์ศักดิ์ วงศ์โกมลเชษฐ์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการสอนของครูโรงเรียน ประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่ง กษมา สารสมุทร ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่ง จันทิมา โกญจนาท ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้ บริหารการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จารุวรรณ ศิลปรัตน์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอในเขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง เฉลย เครืองเนียม ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่ง ชลอ จันทรกุล ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานฝ่ายปกครองของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ใน เขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง ชัยยุทธ ศรีขจร ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ตัวประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพผู้ บริหารการศึกษาในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง เชิญ วีระฉายา ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สภาพการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนปลายพุทธศักราช 2524 ในเขตการศึกษาที่ 8
ชื่อผู้แต่ง ไชยพร ตัณฑ์จิตานนท์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 เทคนิคการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนฝึกสอน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
ชื่อผู้แต่ง ฒามรา ผลัดธุระ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 รูปแบบการจัดการฝึกสอนของวิทยาลัยครูในภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ ธรรมคุณ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 งานบริหารการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ศักดิ์ กุลจินต์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทด้านการพัฒนาอาจารย์ของอธิการวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ ศุภเมธี ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนราษฎร์อาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่ง ธิดา หอวัฒนกุล ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารภาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง นคร ตังคะพิภพ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง นคร ตังคะพิภพ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน มัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง นพมาศ วงศ์โสภา ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผู้แต่ง นิพนธ์ รอดภัย ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของคุรุสภาเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านวิชาการเพื่อการออกใบอนุญาต แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามการรับรู้ของครู
ชื่อผู้แต่ง บุญเหลือ พูลทอง ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ในเขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง ประกาศ เซ็นกลาง ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ระบบการวางแผนในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ประพิศ นามกร ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 แนวปฏิบัติในการรักษาวินัยของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง ปาริชาต เกษมเสนาะ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ภิญญพร วัฒนเจริญ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการเลือกสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง รวงทอง ดำรงสุกิจ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมการตัดสินใจและสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง รังสฤษฎ์ ศรีวิชัย ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนพลศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณ คุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยม ศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง วัชรา เล่าเรียนดี ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วน จังหวัดสกลนคร
ชื่อผู้แต่ง วัฒนา สุวรรณไตรย์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา ประถมศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ใช้หลักสูตรเกี่ยวกับการปรับแผนการ สอนวิชาศิลปศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษาในเขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ใช้หลักสูตรเกี่ยวกับการปรับแผนการ สอนวิชาศิลปศึกษาตามหลักสูตรในเขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง วิชัย ประสิทธิวุฒิเวชช์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วิญญู ทรัพยะประภา ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ของ โรงเรียนราษฎร์อาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์สังกัดกรมสามัญศึกษา ในทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ในเขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง ศุภลักษณ์ คูหาทอง ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความพึงพอใจในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับตำบล
ชื่อผู้แต่ง สมภาชน์ หุยากรณ์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในเขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง สมาน บุญล้น ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทเกี่ยวกับงานวิชาการของศึกษาธิการอำเภอในภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง สวัสดิ์ แก้วสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 เกณฑ์การประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกหัดครู วิทยาลัยเทคโนโลยียและ อาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุชัญญา รัตนสัญญา ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดการนิเทศภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุดสวาท พลานันทกุลธร ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง สังกัดกองการ มัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เสาวภา เชาวน์ชลากร ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยครูที่มีต่อการอบรม ครูประจำการ
ชื่อผู้แต่ง อนันต์ ทองทา ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการ ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 221 ในโรงเรียนสังกัดกรม สามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 9
ชื่อผู้แต่ง กนกรัตน์ ชาญกว้าง ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง กมล รักสวน ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคาดหวังในบทบาทด้านการบริหารการเรียนการสอนของอาจารย์ คณะวิชาครุศาสตร์ ในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง กีรติ ศรีวิเชียร ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะของผู้บริหารกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง เกษม บุญรมย์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดแพร่
ชื่อผู้แต่ง ไกร ไทยกล้า ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง คำนึง นกแก้ว ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใชัแผนการสอนของกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จันทนา ตั้งสุวรรณพานิช ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พัฒนาการของการบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง จารึก อะยะวงศ์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ร้อยเอกหญิง การสร้างเกณฑ์ประเมินคุณภาพนักเรียนเตรียมทหาร
ชื่อผู้แต่ง จุฑามาศ ใจนักรบ, ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในทัศนะของ ผู้บริหารและอาจารย์ในเขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง เฉลิม รัชชนะกุล ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การกระจายบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่ง เชียร ศิลนะชัย ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา ส้งกัดสำนักงานการ ประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม
ชื่อผู้แต่ง ถวัลย์ ทองมี ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูประถมศึกษาเกี่ยวกับการ นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสนักงานประถมศึกษา จังหัวด ในเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง ถวิล วรรณประเก ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ทองกษัตริย์ วัชโรทยาน ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 เทคนิคการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์พี่เลี้ยงในโรงเรียนฝึกสอนระดับ ประถมศึกษา ของกลุ่มวิทยาลัยครูนครหลวง
ชื่อผู้แต่ง ธนา กระจายวงศ์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความขัดแย้งในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
ชื่อผู้แต่ง ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดการนิเทศศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นิตยา ปรีชาหาญ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติจริงในการจัดนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง ประชา สิกขปัญญา ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะวิชาในกลุ่มวิทยาลัยครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของศึกษานิเทศก์ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ผกาทิพย์ แก้วผนึกรังษี ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพของอาจารย์นิเทศก์ในวิทยาลัย ครูภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ไพศาล สิทธิเลิศ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 @พ.อ. โครงการพัฒนาคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ชื่อผู้แต่ง มยุรี พลางกูร, ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง มีศักดิ์ วิมายางกูร ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การสร้างแบบประเมินการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง รัตนา ศิรินาม ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารธุรการและการเงินของโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา ในกรุงเทมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วรินทรา วัชรสิงห์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 10
ชื่อผู้แต่ง วินัย จันดาวรรณ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศึกษานิเทศก์จังหวัดในความคิดเห็นของครู ใหญ่และครูผู้สอน ในเขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง วีระชาติ นักสอน ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าภาควิชาในกลุ่มวิทยาลัยครู ภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง ศรีอรุณ ฤทธิรงค์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 รูปแบบการพัฒนาครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้แต่ง สมชาย วิเชียรเลิศ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การใช้เวลาในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง สมชาย สุขชาตะ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 แนวคิดทางด้านปรัชญาการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยครูในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง สมพงษ์ สิงหะพล ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำการในวิทยาลัยครูเชียงราย
ชื่อผู้แต่ง สมาน ฟูแสง ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อผู้แต่ง สอาด พรหมน้อย ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทด้านวิชาการของศึกษานิเทศก์ประจำสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง สำราญ ชวนวัน ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง สุชาวดี สุภโตษะ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 วิเคราะห์โครงสร้างของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
ชื่อผู้แต่ง เสนีย์ พิทักษ์อรรณพ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 รูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพตามความคาดหวังของผู้บริหารและอาจารย์ นิเทศก์ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง เสริมพงศ์ หงส์พันธุ์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยี่และอาชีวศึกษาในเขต กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อรพินทร์ กุลประภา ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานของภาควิชาในคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เอกชัย กี่สุขพันธ์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับบทบาททางวิชา การของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง โกศล อุยวรรณัง ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กิจกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์จังหวัด
ชื่อผู้แต่ง ขุม สีสุข ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ม.ร.ว. ขวัญในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อผู้แต่ง จุรีพรหม กมลาศน์, ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยครูในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ชิต ปุริโสดม ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 6
ชื่อผู้แต่ง ถวัลย์ บุญเสน ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 โครงการพัฒนาคณาจารย์ของวิทยาลัยครูลำปาง
ชื่อผู้แต่ง ทิพวรรณ สีดลรัศมี ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมผู้นำกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของแผนกวิชา ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ธนันต์ ยุระเกตุ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 1
ชื่อผู้แต่ง นพชัย รู้ธรรม ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กระบวนการบริหารงานนิเทศการฝึกสอนของหัวหน้าหน่วยนิเทศก์การฝึก สอนในมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง บุญเลิศ แสนศักดิ์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พ.ต.อ. การบริหารบุคลากรโรงเรียนตำรวจในกองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ
ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ เกษรมาลา, ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พิทยา มุสิก ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดในภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ไพบูลย์ พูลพิพัฒน์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ณ อยุธยา เทคนิคในการนิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศก์ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง วันดี ทองใหญ๋ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา ติยะสุวรรณ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดการนิเทศภายในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ เอี่ยมอดุลย์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของสภาการฝึกหัดครู
ชื่อผู้แต่ง สุรพล พุฒคำ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานของหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์จังหวัด
ชื่อผู้แต่ง โสภณ ทาชาด ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความเป็นไปได้ในการดัดแปลงหลักสูตรประถมศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและ ความต้องการของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง อรุณ บุญสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 มโนภาพและความคาดหวังของครูต่อคุรุสภา
ชื่อผู้แต่ง อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลในเขตการศึกษา 10
ชื่อผู้แต่ง อารี ไชยราช ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วน
ชื่อผู้แต่ง อุไร ชุติเนตร ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การจัดการนิเทศการฝึกสอนในวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
ชื่อผู้แต่ง อุษา วัชรินทร์เสวี ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 งานบริหารการศึกษาของวิทยาลัยเอกชน
ชื่อผู้แต่ง เอนก ศลโกสุม ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กระบวนการบริหารงานนิเทศการฝึกสอนของหัวหน้าหน่วยนิเทศก์การฝึกสอน ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง กฤษณ์ ศิริพงษ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ปัญหาการฝึกสอนในโครงการฝึกหัดครูชนบทของวิทยาลัยครูในภาคเหนือของ ประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง โกเมน ธีรนรเศรษฐ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์พฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ทัศนา แสวงศักดิ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูส่วนจังหวัด สังกัดองค์ การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ชื่อผู้แต่ง นิวัฒน์ โรจนาพงษ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาล ในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง แนม ชินพงศ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การวิเคราะห์งานบริหารสำนักงานเลขานุการคณะของสถาบันครุศึกษา
ชื่อผู้แต่ง บุญรอด ลาภะสัมปันโน ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานบุคคลของหัวหน้าส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง ประทิน ศรีพรหม ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กระบวนการตัดสินใจสั่งการในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในส่วนกลาง
ชื่อผู้แต่ง ประนอม บุญเนาว์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 เกณฑ์ประเมินผลงานครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดหนองคาย
ชื่อผู้แต่ง ประพันธ์ จันทร์นุรักษ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ประวุธ เฉิดพงษ์ตระกูล ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ปรีชา หมอนทอง ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารกิจการนิสิตนักศึกษา ในสถาบันศึกษาใน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของศึกษาธิการอำเภอที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง มนู กลิ่นจันทร์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 กระบวนการตัดสินใจสั่งการในวิทยาลัยครูในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง วินัย สมมิตร ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 สำรวจการปฏิบัติจริงในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 2
ชื่อผู้แต่ง วินีย์ ตะสถิตย์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง วิศนี ศิลตระกูล ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง สมพงษ์ แย้มประยูร ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูในภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง สวัสดิ์ สุคนธ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุดใจ ใสสุก ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง สุรศักดิ์ สุโกศลวิสิทธิ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง อเนก หิรัญ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง อำนวย ชิดชู ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 วิธีปฏิบัติในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง กฤษณี น้ำเพชร ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ จังหวัดในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง กล้าหาญ สุดแสน ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารบุคลากรในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กัญญา ทัศนสุวรรณ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของอาจารย์นิเทศก์ในวิทยาลัยครูส่วนกลางของประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง เกลียวพันธ์ ขจรผดุงกิตติ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การกำหนดเขตโรงเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง โกมล ปัตตะพงศ์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นของครูในภาคใต้ที่มีต่อบทบาทและกิจกรรมของคุรุสภา
ชื่อผู้แต่ง โกวิท สุรัสวดี ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ่โรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จำเนียร กุนาศล ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 บทบาทของหัวหน้าส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง เจริญ ฉัตรหลวง ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนราษฎร์อาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ชวน เตียวกุล ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง ชัชวาลย์ อำมาตย์มณี ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในเขตศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง ชัยวัฒน์ วรรณพงษ์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราษฎร์ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชำนาญ เงินทอง ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา
 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง ทองขาว โคตรโยธา ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา บริหารการศึกษา สาขาวิชา บริหารการศึกษา