จากคำค้น "วิจัยการศึกษา"
แสดงรายการทั้งหมด 1033 รายการ

ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์พิมพ์รายงาน พิมพ์รายงาน 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลประยุกต์และโมเดลบูรณาการการวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในบริบทสังคมไทย
ชื่อผู้แต่ง ณัฐภรณ์ นรพงษ์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การวิจัยแบบผสมเพื่อศึกษาระดับสำนึกความเป็นไทยของนักเรียนและรูปแบบกิจกรรมปลูกฝังสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ดาวใจ ประกอบทรัพย์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษา
ชื่อผู้แต่ง ธนากร จันทนากร ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การศึกษากระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนประถมศึกษา : พหุกรณี
ชื่อผู้แต่ง ธันยา เฉลิมวรบุตร ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 ผลของเทคนิคการชี้แนะเพื่อเป็นนักคิดที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง นันทิพร จิตยุติ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นุชนารถ วงศ์จำปา ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 โมเดลเชิงสาเหตุของความลังเลใจในการเลือกประกอบอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ปรารถนา พลอภิชาติ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 เส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้มีความสามารถทางการเขียน : การศึกษาข้ามกรณี
ชื่อผู้แต่ง พัชริษฎา วัฒนรังสรรค์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 กรณีศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิชญา ผิวคำ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 พหุกรณีศึกษาในการเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ายวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นและไม่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ชื่อผู้แต่ง ศุภพร สุขะตุงคะ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 อิทธิพลของคุณลักษณะผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อการคิดขั้นสูงที่ส่งผ่านการคิดขั้นต้น : การวิเคราะห์อภิมาน
ชื่อผู้แต่ง อภิชา อารุณโรจน์ ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุกับการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
ชื่อผู้แต่ง ก้องเกียรติ บุญเสริม ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระยะเวลาในการศึกษาและคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของนิสิตครุศาสตร์ที่มีคุณลักษณะต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 ผลของความสอดคล้องระหว่างแบบการเรียนกับแบบการสอนที่มีต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง คู่บุญ ศกุนตนาค ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 กระบวนการและปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของการจัดการความรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ชื่อผู้แต่ง จารุวรรณ ฤทธิเพชร ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดน
ชื่อผู้แต่ง จุรีพร ปานแก้ว ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อทักษะทางสังคมและพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง ชยากร นรินทร์หงษ์ทอง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การเสริมสร้างคุณธรรมผ่านบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 : การวิจัยเชิงทดลองแบบอนุกรมเวลา
ชื่อผู้แต่ง ชลดา ทองเชียง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยและประเทสสิงค์โปร์ : การวิจัยหนังสือเรียน
ชื่อผู้แต่ง ธานี เครืออยู่ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน : การวิจัยแบบผสมโดยใช้การออกแบบแบบสามเส้า
ชื่อผู้แต่ง ธีรวัฒน์ ฟูมี ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การพัฒนาตัวบ่งชี้คัดสรรการปฏิบัติงานตามาตรฐานวิชาชีพครู
ชื่อผู้แต่ง ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นฤมล อุดมคุณ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นีรนุช เหลือลมัย ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การศึกษาปัจจัยจำแนกระดับความเต็มใจในการเรียนรู้ของครู
ชื่อผู้แต่ง ปฐมพงษ์ ทะแสง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การส่งเสริมและพัฒนาทักาะทางสังคมของเด็กออทิสติกด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม : พหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พรศิริ บรรจงประเสริฐ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และแผนกลยุทธ์องค์กรวิชาชีพครูของประเทสไทยโดยใช้เทคนิค อี ดี เอฟ อาร์
ชื่อผู้แต่ง พัชริกา ปันล้น ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พัชรินทร์ เอื้ออิฐผล ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การวิเคราะห์พหุตัวแปรในการทดลองแบบสี่กลุ่มของโซโลมอน เพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิคการจับคู่ร่วมคิดในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะทางสังคมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง พิทยรัฐ ควรหา ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 โมเดลเชิงสาเหตุและผลของความเหนื่อยหน่ายของครูในกรุงเทพมหานคร : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
ชื่อผู้แต่ง พีรยุทธ ภักดีเจริญ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลทางลบในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ภรณี ปานจันทร์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การวิเคราะห์เส้นทางแห่งความสำเร็จของครูพิการ : พหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ภานุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนา ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดจัดการเรียนการสอนและลักษณะหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาก่อนและหลังการปฏิรูปการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง มาริษา ช่วยปู่ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 อิทธิพลของกระบวนการครอบครัวและตัวแปรส่งผ่านที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง มินตรา สิงหนาค ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การวิจัยกรณีศึกษากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สัญจรของนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง รพีภัทร รักสลาม ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมาคา
 ผลและความคงทนของการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสอนแบบบูรณาการด้วยการเขียนบันทึกประจำวัน
ชื่อผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
 การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับความสามารถทางการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น
ชื่อผู้แต่ง ลำพูน หามฤทธิ์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้แต่ง วรรณวิสา กิจสนิท ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล : พหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วรินทร วีระศิลป์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ผลกระทบของการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานที่มีต่อพฤติกรรมการสอนของครูในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยแบบผสม
ชื่อผู้แต่ง วันดี สมมิตร ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 กระบวนการและผลของการจัดชั้นเรียนแบบรวมชั้น : การวิจัยพหุกรณี
ชื่อผู้แต่ง วิภาดา เอื้อดี ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครูโดยใช้เทคนิคการสืบสอบแบบชื่นชม
ชื่อผู้แต่ง ศรีน้อย ลาวัง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความอยู่ดีมีสุขของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ
ชื่อผู้แต่ง ศรีประภา เหล่าโชคชัยกุล ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองคืการของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ศิกษณีย์ วิโสจสงคราม ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยวิธีวิทยาคิว
ชื่อผู้แต่ง เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การวิเคราะห์ผลของการเลือกหนังสือเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม
ชื่อผู้แต่ง สาณุรักษ์ ฟ่องวาริน ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม4-เอช เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง สายฝน วังสระ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การใช้การทดลองแบบอนุกรมเวลาเพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง สำเนียง จุลเสริม ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการออกแบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความเต็มใจในการตอบและอัตราการตอบกลับ
ชื่อผู้แต่ง สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การวิจัยและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 : การประยุกต์ใช้กระบวนการแผนที่ผลลัพธ์
ชื่อผู้แต่ง สุราณีย์ ปาจารย์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง เสาวนีย์ แสนคำ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง หนึ่งฤทัย มะลาไวย์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การวิเคราะห์พฤติกรรมของครูในการใช้หนังสือเรียน และผลที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมผู้เรียน : การวิจับแบบผสม
ชื่อผู้แต่ง อนุรักษ์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 ผลของการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน : การวิเคราะห์อภิมานข้ามวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่ง อภิชาติ คำบุญเรือง ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การวิจัยแบบผสมเพื่อศึกษาผลกระทบของการเลื่อนวิทยฐานะที่มีต่อการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง อัฐพล อินต๊ะเสนา ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของครู
ชื่อผู้แต่ง อุษณี สร้างนานอก ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครู
ชื่อผู้แต่ง กรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 ผลของวิธีสอนแบบกำกับตนเองและคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และลักษณะพื้นฐานความเป็นนักวิจัยของนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง กรวรรณ แสงไชย ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูที่มีต่อคุณภาพนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง กุลนรี ถนอมสุข ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อต่างประเทศ : การวิเคราะห์จำแนก
ชื่อผู้แต่ง กุสุมา สารดี ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง จีรพิศ สุวรรณวงค์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบเรียนวิชาเคมีสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้การวิจัยแบบเรียน
ชื่อผู้แต่ง จุฑารัตน์ อบเชยเทศ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 โมเดลเชิงสาเหตุของการใช้รูปแบบเป้าหมายทักษะชีวิตที่มีผลต่อคุณภาพนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 โมเดลเชิงสาเหตุและผลของการรับรึความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของตนเองที่มีต่อความสามารถทางคอมพิวเตอร์(ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 โมเดลเชิงสาเหตุและผลของการรับรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของตนเองที่มีต่อความสามารถทางคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการของนิสิตครูผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเชิงเปรียบเทียบ
ชื่อผู้แต่ง ณัฐธิดา พิมพ์หิน ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของการรับรู้ความสามารถของตนเองของครูมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ดนุรี เงินศรี ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 โมเดลตัวแปรส่งผ่านหรือตัวแปรกำกับของลักษณะงานและรูปแบบชีวิต ในการอธิบายอิทธิพลของระดับการศึกษาที่มีต่อระดับสุขภาพตามรายงานตนเอง
ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ นิลสูงเนิน ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง เทวิล ศรีสองเมือง ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสำเร็จในการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ธนิยา เยาดำ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี : การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี
ชื่อผู้แต่ง ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 การวิเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนามาตรวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง นงลักษณ์ กำจัดภัย ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการแก้ปัญหาความก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสองภาษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพฯมหานคร : พหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นภเกตน์ นิลธวัช ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การวิจัยและพัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานกลุ่มและคุณภาพผลงานของนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นฤมล จันทร์สุขวงค์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถภาพบัณฑิตของนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง นวพร กาญจนศรี ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 ความต้องการศึกษาต่อของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิตทางการศึกษาหลักสูตร 5 ปี : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุ
ชื่อผู้แต่ง นันทิดา โฉมงาม ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การวิเคราะห์บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
ชื่อผู้แต่ง นันทินี เครือจันทร์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การประเมินความต้องการจำเป็นสมบูรณ์ของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับนักเรียนออทิสติก
ชื่อผู้แต่ง เนาวรัตน์ คงพ่วง ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ตามการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง
ชื่อผู้แต่ง บุญช่วย ภักดี ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการกำกับตนเองในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ปนัดดา ดีพิจารณ์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี: พหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ประดับ บุญธรรม ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การวิเคราะห์รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือของครูในโรงเรียนที่มีการปฏิบัติดี : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
ชื่อผู้แต่ง ปัทมา ทุมาวงศ์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 แนวทางการพัฒนาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยของรัฐแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ปิยพงษ์ คล้ายคลึง ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาการบริการให้การปรึกษาของครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ผกาวรรณ อุ่ยสกุล ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 ปัจจัยด้านนักเรียนและครูที่ส่งผลต่อความต้องการจำเป็นด้านคุณภาพนักเรียน : การวิเคราะห์พหุระดับ
ชื่อผู้แต่ง พงศ์วัชร ฟองกันทา ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ผลกระทบของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลาราชการที่มีต่อการเรียนการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตของนิสิต
ชื่อผู้แต่ง พจนีย์ เถิงจ่าง ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 ประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ : การวิเคราะห์วางกรอบข้อมูล
ชื่อผู้แต่ง พรรณทิพา บัวคำ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนิสตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ : การวิเคราะห์ถดถอยแบบกำหนดลำดับขั้น
ชื่อผู้แต่ง พรรณทิภา คำพรหม ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การวิเคราะห์กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการปฏิบัติดีที่สุด
ชื่อผู้แต่ง พรรณิกา สุวรรณอำไพ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์เพื่อพัฒนาครูมืออาชีพ
ชื่อผู้แต่ง พิมพ์ลักษณ์ เฮงสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองเพื่อใช้ในการเทียบเคียงการปฏิบัติงานทางวิชาชีพครู
ชื่อผู้แต่ง พิรุนเทพ เพชรบุรี ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 ผลของการประเมินตนเองด้านพฤติกรรมจริยธรรมที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา: การทดลองแบบสี่กลุ่มของโซโลมอน
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญศิริ อิ่มอุดม ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การวิเคราะห์ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอนแบบแก้ปัญหาโดยอิงทฤษฎีสามศรกับรูปแบบการแก้ปัญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ภัทรภร แสงไชย ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสำเร็จในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ภาวนา เปลี่ยนศรี ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ปัจจัยด้านความสามารถทางการคิด เชาว์ปัญญา และจิตพิสัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ภาวิณี ทุ่งไธสง ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง ภูธร บ้านเนิน ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาเจตคติและความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคแม่แบบผสมผสาน : การวิจัยเชิงทดลองแบบอนุกรมเวลา
ชื่อผู้แต่ง มะลิวัลย์ ปัทมะ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
ชื่อผู้แต่ง มาลัยพร นนท์แก้ว ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนของอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 ผลการใช้วิธีการเอ็มทีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการประหยัดตามปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อผู้แต่ง ยรรยงค์ ณ บางช้าง ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การวิเคราะห์สภาพและแนวทางในการส่งเสริมความรับผิดชอบของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดี
ชื่อผู้แต่ง ยุวรี ผลพันธิน ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การพัฒนาโมดลเชิงสาเหตุของทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนครราชสีมา : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
ชื่อผู้แต่ง ระเบียบ เพราะผักแว่น ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเครียดในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง วชิราภรณ์ ทะคะทิน ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง วรรณภา ขำละเอียด ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วรวัฒน์ ชาญนรา ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของค่านิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วรางคนาง ชูแก้ว ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 ผลของดุลยพานิจเชิงจริยธรรมที่มีต่อการฝ่าฝืนระเบียบวินัยของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง วัชรพันธ์ ผาสุข ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง วิทย์ทิชัย พวงคำ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การวิจัยและพัฒนาโปแกรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่นำไปสู่การพัฒนาการพึ่งตนเอง ตามหลักนาถกรณธรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิริทธิพล อังก์วราปิยทัช ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การพัฒนาคู่มือส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน : บทเรียนรู้จากโรงเรียนที่มีการปฏิบัติดี
ชื่อผู้แต่ง วิริยา ศรีวิเชียร ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานในโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิลาสินี พรรณรัตนศิลป์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ : พหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วุฒิยา พยัคฆ์มาก ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การศึกษาความก้าวหน้าของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในปประเทศไทยตามวงจรชีวิตองค์การ : กรณีศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ศนิชา ภาวโน ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้กระบวนการเอไอซี
ชื่อผู้แต่ง ศศิวิมล จุลศิลป์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การเปรียบเทียบผลการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระหว่าง การสอนด้วยโครงงานและการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน : งานวิจัยเชิงทดลองที่ใช้การวินิจฉัยข้อบกพร่องเป็นตัวแปรปรับ
ชื่อผู้แต่ง ศิริรัตน์ ศิริวิโรจน์สกุล ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพนักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ศุภมาส เจือกโว้น ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 ผลของการใช้การวิจัยก่อรูปในการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง สมเกียรติ แซ่เต็ง ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 รูปแบบการชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบทของนิสิตอาสาสมัคร : การวิเคราะห์พหุเทศะกรณ๊ โครงการค่าอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สมฤทัย คงงาม ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สันต์ สุวทันพรกูล ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพครูของบัณฑิตสาขาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สิรนาฏ ผางสระน้อย ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 บทบาทของภาคีหุ้นส่วนในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: พหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุชีรา วิบูลย์สุข ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 โมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สุดาพรรณ บินนอก ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 การศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติของครูในโรงเรียนแกนนำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้แต่ง สุทธาทิพย์ พิศฉลาด ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์
ชื่อผู้แต่ง สุปราณี บุระ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 อิทธิพลของการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคซิมเพล็กซ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุพรรณี พรพุทธิชัย ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การวิจัยและพัฒนากระบวนการกำกับตนเองสำหรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง เจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง สุภาวดี คำนาดี ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การศึกษาความต้องการจำเป็นด้านการพัฒนากรรมการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุริยา หมัดหลี ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่ง เสาวณี ทับเพชร ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การวิเคราะห์การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีพัฒนาการดีเลิศในมาตรฐานด้านการคิด : การศึกษาข้ามกรณี
ชื่อผู้แต่ง อกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่หนึ่งและรอบที่สอง : พหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อนุสรณ์ เกิดศรี ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระหว่างโรงเรียนที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินในรอบที่ 2 : พหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรจิรา ธรรมไชยางกูร ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 แนวคิด ค่านิยมและการปฏิบัติของครูผู้สร้างวงดนตรีลูกทุ่ง : การศึกษาข้ามกรณ๊โรงเรียนที่ได้รับรางวัลวงดนตรีลูกทุ่งดีเด่น
ชื่อผู้แต่ง อาจารีย์ ไชยสิทธิ์นุชิต ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะการตัดสินใจที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารเวลาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกม
ชื่อผู้แต่ง อุษณี ลลิตผสาน ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การวิเคราะห์ปัญหาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประจำ : การศึกษาข้ามกรณี
ชื่อผู้แต่ง อุษา แก้วกำกง ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานตามลำดับ
ชื่อผู้แต่ง กนกวรรณ สร้อยคำ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของทักษะการปฏิบัติงานทางการพยาบาลของนักเรียนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ชื่อผู้แต่ง กันย์สินี วิเศษสิงห์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : กรณีศึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง กัลยา ตากูล ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนของผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในฝัน : พหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา ทองหล้า ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมวินัยของนักเรียน : พหุกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา พวงจิตต์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้พื้นฐานในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูที่มีภูมิหลังต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง เกวลิน แววสง่า ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาความยั่งยืนของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน : การศึกษาแบบข้ามกรณีโรงเรียนต้นแบบ
ชื่อผู้แต่ง ไกรษี ตุนา ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จรัญ ศรีบัวนำ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนากระบวนการปรับปรุงโรงเรียนหลังตรวจสอบคุณภาพ
ชื่อผู้แต่ง ชนกนาถ กัปตพล ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 เส้นทางวิชาชีพของครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ : การวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาอภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ชื่อผู้แต่ง ชนันภรณ์ อารีกุล ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนเตรียมทหาร
ชื่อผู้แต่ง ชาคริต มานพ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การพัฒนาโมเดิลเชิงสาเหตุความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามขนาดของโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง ณหทัย วันทา ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ : การวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ชื่อผู้แต่ง ทัศวรรณ คำทองสุข ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อผู้แต่ง ธณัฐชา รัตนพันธ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นริศรา เสือคล้าย ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การสังเคราะห์งานวิจัยทางดนตรีศึกษา : การวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ชื่อผู้แต่ง นัทธี เชียงชะนา ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง บพิตร อิสระ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การตรวจสอบประสิทธิพลของเทคนิคการคิดออกเสียงในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5: การทดลองแบบอนุกรมเวลา
ชื่อผู้แต่ง บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ปิยะพร ป้อมเกษตร์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะการปริทรรศน์เอกสารของนิสิตคณะครุศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง พัชร พิพิธกุล ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิพลของโรงเรียนวิถีพุทธ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ชื่อผู้แต่ง พัชรพร เทอดธรรมไพศาล ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง พัชราภรณ์ บุญมั่น ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง พิมพิกา จันทไทย ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การวิจัยและพัฒนากระบวนการสืบสอบแบบชื่นชมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของความมุ่งมั่นในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พิรดา ธุระเจน ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้แต่ง พีรภาว์ บุญเพลิง ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง เพชรลดา สีหะวงศ์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานของครู
ชื่อผู้แต่ง มานัส ศักดี ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง เมษา นวลศรี ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
 การวิเคราะห์ความสำเร็จของโครงการคุณธรรม : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง รัตนาภรณ์ ชาญไววิทย์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง วลัยภรณ์ ขุนชนะ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ชื่อผู้แต่ง วิไลวรรณ เส็งดอนไพร ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนสองภาษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สิริรัตน์ ครุวรรณ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในฝัน
ชื่อผู้แต่ง สุทธิวรรณ แสงกาศ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประยุกต์การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความสามารถที่ปรับเหมาะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม : พหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุทิศา ลิ้มสกุล ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านนวัตกรรมการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุพรรษา หลังประเสริฐ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาคู่มือคุณภาพโดยใช้แนวคิดเครื่องมือควบคุมคุณภาพใหม่เจ็ดแบบ : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สุมามาลย์ วิเศษสุข ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุริยา กลิ่นบานชื่น ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อัจฉริยา กุดหอม ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
ชื่อผู้แต่ง อันธิฌา สงวนรัตน์ ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรพหุของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของราชนาวีไทย
ชื่อผู้แต่ง อาภรณ์ พลเสน ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 ผลของอิทธิพลกลุ่มเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง อุบลวรรณ เสือเดช ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 ผลของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ : การวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์ความไว
ชื่อผู้แต่ง กรชนก ประสพทรัพย์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การพัฒนาตัวบ่งชี้และการศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา โตรุ่ง ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะและระดับการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุ
ชื่อผู้แต่ง จันทนี วีระชัย ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของอิทธิพลทางสังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จินตรัตน์ อักกะมานัง ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จิรนันท์ อารีรอบ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการใช้แบบสอบอัตนัย ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง จุฑา ธรรมชาติ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนชของโรงเรียนวิถีพุทธ : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ชรินรัตน์ พุ่มเกษม ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
 การเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ระหว่างนักเรียนที่มีแบบการเรียนต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ธนพร วีระเจริญกิจ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ลักษณะของการบ้านที่ดีและอิทธิพลของการบ้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง ธาราทิพย์ พุ่มชุมพล ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อผู้แต่ง นงลักษณ์ โกศรี ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
ชื่อผู้แต่ง นิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุนิสัยการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นิลเนตร นิลประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การเข้าถึงฉันทามติแบบพหุลักษณะและการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อกำหนดสมรรถภาพที่จำเป็นของครูในฐานะผู้ประเมินภายใน
ชื่อผู้แต่ง เนาวรัตน์ บูชา ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูชาวต่างชาติในโรงเรียนสองภาษา
ชื่อผู้แต่ง บุษรินทร์ เชี่ยววานิช ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์
ชื่อผู้แต่ง ประสาท จูมพล ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การวิจัยและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การวิจัยและประเมินความต้องการจำเป็นเชิงเปรียบเทียบความร่วมมือรวมพลังของครอบครัวในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในช่วงชั้นต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง พนิดา มารุ่งเรือง ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พิชิต ธรรมรักษ์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 ปัจจัยที่ส่งผลตาอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง เพชรัตน์ ตุงไธสง ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง มณีรัตน์ กรุงแสนเมือง ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
ชื่อผู้แต่ง ยุทธพงษ์ อายุสุข ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง เยาวณี เสมา ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 อิทธิพลของคุณลักษณะครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความเชื่อในความสามารถแห่งตนด้านการสอนวิทยาศาสตร์ : การวิจัยแบบผสมผสาน
ชื่อผู้แต่ง รัชนี อรัญนาค ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง รัศมี เลิศอารมย์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 โมเดลเชิงสาเหตุของความต้องการจำเป็นด้านความเหมาะสมของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วรรณา ศิลธรรม ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนวิธีพุทธ : การศึกษาการปฏิบัติดีแบบข้ามกรณีในจังหวัดอ่างทอง
ชื่อผู้แต่ง วรินทรา ปั้นงาม ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 สภาพ ปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วัชราภรณ์ เขื่อนวัง ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 สภาพการประเมินอภิมานของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาพหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วัฒนา ณ นคร ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วันวิสาข์ เอมซ์บุตร ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอมอร เรืองตระกูล
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะของนักวิจัยสถาบัน ของสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศศนัฏฐ กิจจรูญ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลและแนวทางการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศิริกานต์ คุสินธุ์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการนำผลการประเมินภายนอกไปใช้และการดำเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศิริประภา ษรจันทร์ศรี ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสังกัปการวิจัยโดยใช้โมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะ : การประยุกต์ใช้กับนิสิตปริญญาตรีคณะครุศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ศิริวรรณ แก้วฟอง ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 อิทธิพลของกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อพลังอำนาจครู
ชื่อผู้แต่ง สถาพร บุตรใสย์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้เทคนิคดีอีเอ
ชื่อผู้แต่ง สนธยา พูนไธสง ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง สิริกมล หมดมลทิน ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน : พหุกรณี
ชื่อผู้แต่ง สุสรรค์ ไชโยรักษ์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล วิจิตรคุณ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความสำเร็จในวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี เซ่งตระกูล ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนาครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
ชื่อผู้แต่ง เอมอร อังกาพย์ ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การวิจัยและพัฒนาแบบตรวจสอบรายการการประเมินหลักสำหรับการประเมินตนเองของครูด้านการจัดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วงจรเรียนรู้แบบเซเว่นอี
ชื่อผู้แต่ง กนกวรรณ คงอภิรักษ์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานความสำคัญในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา: การเปรียบเทียบคุณภาพผลการปฏิบัติงานระหว่างสถานศึกษาที่มีคุณภาพต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ก่องกาญจน์ เหล่าจันทร์อัน ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 อิทธิพลของปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะครูและการวิจัยปฏิบัติการของครูที่มีต่อโอกาสการเพิ่มสมรรถภาพการวิจัย
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา ตระกูลวรกุล ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย
 การเปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึษาตอนปลายการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ
ชื่อผู้แต่ง เฉลิมเกียรติ กฤษณะจันทร์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน: การวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์กระบวนการทางปัญญาอภิมาน
ชื่อผู้แต่ง ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 การดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ: การศึกษาแบบข้ามกรณี
ชื่อผู้แต่ง นภสร ตันปัทมดิลก ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาตัวบ่งชี้หลักและรูบริคส์การให้คะแนนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
ชื่อผู้แต่ง นวพร ฉายเรืองโชติ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การวิเคราะห์รูปแบบการคิดของเยาวชนไทย
ชื่อผู้แต่ง น้ำเพชร ช่วงทอง ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้เด็กออทิสติก ในระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เนติสิทธิ์ ปฐมกาลบุตร ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 อิทธิพลของการฝึกที่เหมาะสมตามพัฒนาการที่มีต่อโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรของความรู้ทางวิทยาศาสตร์เจตคติทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ปรารถนา สุมาลย์กันต์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 สมรรถภาพที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินภายนอกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ปิยะมาศ หวังช่วงกลาง ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยวิธีวิเคราะห์วางกรอบข้อมูล
ชื่อผู้แต่ง ไพรัตน์ อธิกพันธุ์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ภัทราภรณ์ โพนเงิน ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 โมเดลสมการโครงสร้างของเชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ในการศึกษาและการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง มีนมาลย์ สุภาผล ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาโมเดลเครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง ลำพอง กลมกูล ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความฉลาดทางเชาน์ปัญญาความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางจริยธรรมและความฉลาดในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง วิสุทธิ วนาอินทรายุธ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความฉลาดทางเชาน์ปัญญาความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางจริยธรรมและความฉลาดในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง วิสุทธิ วนาอินทรายุธ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การใช้การวิเคราะห์เมทริกซ์ซีเอสเอฟในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง ศรีวรรณ ทองศรี ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลของความพร้อมในการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศิวะพร ภู่พันธ์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษา
ชื่อผู้แต่ง เศรษฐภรณ์ หน่อคำ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้แบบการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนามโนทัศน์สิ่งแวดล้อมและความสามารถในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง สถิตย์ เทียนวรรณ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์
 การเปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มออนไลน์ระหว่างกลุ่มที่มีรูปแบบการสนทนาและการแสดงตนที่แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง สรัญญา จันทร์ชูสกุล ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 บทบาทและสภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: การสังเคราะห์งานวิจัย
ชื่อผู้แต่ง สรัตนี แก้วคำ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของครู
ชื่อผู้แต่ง สิทธิชัย ชมพูพาทย์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การวิจัยพหุเทศะกรณีศึกษาของระบบการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุธิดา ภักดีบุญ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัยของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: การประยุกต์แนวคิดบาลานซ์สกอร์คาร์ด
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี บุณยศรีสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 ความไม่เสมอภาคในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ: การวิเคราะห์แยกระดับความไม่เสมอภาคและแนวโน้ม
ชื่อผู้แต่ง เอกรัฐ พิมไทย ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การวิจัยประเมินผลโครงการจัดการศึกษาตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง ภาครัฐและเอกชน: กรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง กมลทิพย์ ศรีหาเศษ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การสืบสอบแบบชื่นชมด้านการจัดโอกาสการเรียนรู้ของพ่อแม่สำหรับผู้เรียน: รูปแบบเสนอแนะจากการปฏิบัติที่ดีที่สุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อผู้แต่ง เกตุฤดี ราชไชยา ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 ความริเริ่มของความเป็นหุ้นส่วนในการวิจัยกับการเปลี่ยนแปลงของความรู้และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนและอาจารย์มหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาพหุพื้นที่
ชื่อผู้แต่ง จตุภูมิ เขตจัตุรัส ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพสำหรับนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2: โมเดลจาก 3 มุมมอง
ชื่อผู้แต่ง จิรดี ประยูรศิริ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 ผลของการเสริมพลังอำนาจครูโดยการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง จิรวรรณ นาคพัฒน์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การพัฒนาตัวบ่งชี้บทบาทครูและนักเรียนในการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง ตันหยง วิทยานนท์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540-2545
ชื่อผู้แต่ง ธารินี พลเยี่ยม ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามทัศนะของผู้บริหารและครู
ชื่อผู้แต่ง นพรัตน์ ศรีเจริญ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาอภิมานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง บุบผา เมฆศรีทองคำ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การวิจัยและพัฒนากิจกรรมและเทคนิคการประเมินความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
ชื่อผู้แต่ง ปฏิญญา โกศลสิริพจน์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์เกรดเฉลี่ยระหว่างเทคนิคคลีเมนไทน์กับเทคนิคการถดถอยพหุคูณ
ชื่อผู้แต่ง พรนเรศ มูลเมืองแสน ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การวิจัยพหุกรณีเพื่อศึกษาการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนสองภาษา
ชื่อผู้แต่ง พริมรส นนทภักดิ์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การวิเคราะห์ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
ชื่อผู้แต่ง พัชราภรณ์ อ่วมอรุณ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
ชื่อผู้แต่ง พิกุล กันทะวัง ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พินดา วราสุนันท์ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญภัคร พื้นผา ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนนำร่องหลักสูตรสถานศึกษา: การวิเคราะห์พหุระดับ
ชื่อผู้แต่ง รัชนก บุญปู่ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษาระหว่างโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐานกับโรงเรียนปกติ
ชื่อผู้แต่ง วรรวิสา มูณีผล ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 การพัฒนาโมเดลความผูกพันต่อองค์กร ของครูโรงเรียนเอกชน
ชื่อผู้แต่ง วันวิสาข์ แสงประชุม ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคิดวิจารณญาณ
ชื่อผู้แต่ง วัยญา ยิ้มยวน ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การศึกษาการใช้ผลการวิจัยและผลกระทบจากการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัย
ชื่อผู้แต่ง วารุณี โพธิ์บุตรดี ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเทคนิคและผลการสัมภาษณ์: การศึกษาพหุกรณี
ชื่อผู้แต่ง ศรีพรรณ ใจธรรม ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรีวิจิตรคุณ
 กระบวนการและผลของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่อง: พหุกรณีศึกษาหลายพื้นที่
ชื่อผู้แต่ง ศุภมาส ลิมาวัฒนชัย ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 กระบวนการและผลของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่อง: พหุกรณีศึกษาหลายพื้นที่(ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง ศุภมาส ลิมาวัฒนชัย ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 ผลของทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีต่อการพัฒนาความรู้และกระบวนการทำงานของครูประถมศึกษา: การผสมผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ชื่อผู้แต่ง ส่งสุข ไพละออ ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษา: การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุ
ชื่อผู้แต่ง สิทธิพันธ์ ยศยอดยิ่ง ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตสำนึกต่อสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี ปีการศึกษา 2547 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การพัฒนาคู่มือการวิเคราะห์ปัญหานักเรียนสำหรับครูมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง กิติยา ภมรดล ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความมุ่งมั่นในการทำวิจัยพฤติกรรมการทำวิจัยและคุณภาพงานวิจัยของครูระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ณัฐพร พวงไธสง ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 รูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตและการศึกษาอิทธิพลของความเชื่อประสิทธิภาพในตน และปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของครูระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร: การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์
ชื่อผู้แต่ง ดลฤดี อัศวโกศล ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 การพัฒนาเครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดบริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ธิดาพร โตสติ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและสมรรถภาพการวิจัยระหว่างครูนักวิจัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการและความต่อเนื่องทางการทำวิจัยแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ธีรวัฒน์ ฆะราช ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.เพียงใจ ศุขโรจน์
 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะสารสนเทศ: การศึกษากลุ่มพหุ
ชื่อผู้แต่ง บรรเลง สระมูล ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะสารสนเทศ: การศึกษากลุ่มพหุ (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง บรรเลง สระมูล ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศงดร.สุวิมล ว่องวานิช
 การทำนายความสำเร็จในมหาวิทยาลัยของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ปานแก้ว ทุมสุด ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การทำนายความสำเร็จในมหาวิทยาลัยของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง ปานแก้ว ทุมสุด ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้น 3
ชื่อผู้แต่ง พนิดา เชนส้ม ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 โมเดลสมการโครงสร้างของเชาน์ปัญญา เชาวน์อารมณ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
ชื่อผู้แต่ง พิสณฑ์ เกิดศิลป์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การวิเคราะห์องค์ประกอบและการศึกษาภูมิหลังที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพของครูนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ภาวิณี บุญเสริม ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการคิด ความสามารถในการประมวลผลอย่างอัตโนมัติ และความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี
ชื่อผู้แต่ง ยุวารินทร์ ธนกัญญา ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การวิเคราะห์ส่วนประกอบความแปรปรวนของการบริหารแบบกระจายอำนาจของโรงเรียนเอกชนที่วัดผ่านเคอีซี:การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง เรืองเดช ศิริกิจ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง วราภรณ์ บุญเจียม ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่สอง
ชื่อผู้แต่ง วิทิศา ชื่นอารมณ์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วีรนุช ทองแดง ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจวาสี
 กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวชิราวุธวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ศิริวรรณ โสดา ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1
ชื่อผู้แต่ง สุธิมา เทียนงาม ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น
ชื่อผู้แต่ง สุพรรณี สินโพธิ์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบเอฟ สถิติทดสอบฟรีดแมนและสถิติทดสอบนอร์มอล-สกอร์ สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อกสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง สุพัตรา ชะมะบูรณ์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ
ชื่อผู้แต่ง สุพัตรา ทรัพย์เสถียร ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนคอมพิวเตอร์ระหว่างนักเรียนประถมศึกษาที่มีขั้นตอนการยอมรับคอมพิวเตอร์ต่างกัน: การวิจัยรายกรณี
ชื่อผู้แต่ง สุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์ ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การวิเคราะห์และจำแนกคุณภาพครูตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก: การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ชื่อผู้แต่ง อัชญา ศรีนาราง ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมที่เหมาะสมสำหรับการวัดความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี คนหมั่น ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การศึกษาวงจรวิชาชีพครูในโรงเรียนที่มีปัจจัยคัดสรรต่างกัน สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี ตาขัน ปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานักวิจัย: กรณีศึกษาผู้ช่วยวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง กรวิกา ชูพลสัตว์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
ชื่อผู้แต่ง จิตตานันท์ ติกุล ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การสร้างตัวบ่งชี้สำหรับการพัฒนาเด็กวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ณัฐกานต์ พลโลหะ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นวรัตน์ พูนใย ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนาตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ชื่อผู้แต่ง นุชสิริ โค้นหล่อ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา: การวิเคราะห์พหุระดับด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น
ชื่อผู้แต่ง ปิยะธิดา ทองอร่าม ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 ผลของการทำวิจัยปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถด้านการคิดสะท้อนของครูระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พลรพี ทุมมาพันธ์ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 กระบวนการและการใช้ผลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูมัธยมศึกษา: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
ชื่อผู้แต่ง พัชราภา สาตรอด ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การประเมินตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงกระบวนเชิงกระบวนการลำดับลดหลั่น
ชื่อผู้แต่ง มนัสวีร์ โนนหัวรอ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง รัชดาภรณ์ สุราเลิศ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง รัตนาพร ไกรถาวร ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
 การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุนา ณ สุโหลง ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
 แนวคิดและการปฏิบัติด้านความเป็นหุ้นส่วนระหว่างครอบครัวและโรงเรียนในการจัดการศึกษา: การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง แสงทอง ภูศรี ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.เพียงใจ ศุขโรจน์
 การใช้เทคนิคการสร้างแผนผังมโนทัศน์ในการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมบ้านนายาว
ชื่อผู้แต่ง อุษาศิริ สิริสุขะ ปีการศึกษา 2545 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.เพียงใจ ศุขโรจน์
 การพัฒนาตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียน: กรณีศึกษากรณีโรงเรียนเพชรน้ำใจ
ชื่อผู้แต่ง กฤติยา ศิลป์ศรีกุล ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง แคทลียา ศรีแปลก ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
 ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสิ่งตอบแทนที่มีต่อัตราการตอบกลับแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้แต่ง จิราพร รอดพ่วง ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของคุณลักษณะที่พึงปรารถนาของชายและหญิงไทยตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ชนะศึก นิชานนท์ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 ผลของการเสริมพลังอำนาจครูโดยการพัฒนาความสามารถด้านการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแนวคิดความร่วมมือ: การออกแบบด้วยวิธีผสมผสาน
ชื่อผู้แต่ง เทวี พรหมมินต๊ะ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยอาจารย์ผู้สอนและนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ธนพร นาคอำไพ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
 เส้นทางการเป็นครูแห่งชาติ:การวิจัยพหุกรณีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ธวชินี โรจนาวี ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติด้วยวิธีการคิดต้นทุนแบบอิงกิจกรรม: กรณีศึกษาโรงเรียนกอไผ่จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้แต่ง นฤมล ชัยภักดี ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวัดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองในกิจกรรมโครงงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 ผลของการทำวิจัยในชั้นเรียนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง บุณยาพร ฉิมพลอย ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การพัฒนาโมเดลลิสเรลจรรยานักวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ประทีป ปิ่นทอง ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของกลาส
ชื่อผู้แต่ง พัชรินทร์ แซ่แฮ่ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
 การพัฒนาแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล:กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชื่อผู้แต่ง พิมพ์พร อรุณอร่ามอัมพร ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ชื่อผู้แต่ง เพียงอาภา แดงสระน้อย ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเฉพาะรายของผลการพัฒนาพฤติกรรมของเด็ก: การวิเคราะห์เปรียบเทียบการประมาณค่าขนาดอิทธิพล 3 วิธี
ชื่อผู้แต่ง ภิรดี วัชรสินธุ์ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 การสำรวจเชิงวิเคราะห์วิธีวิทยาของงานวิจัยที่ใช้เทคนิคอี ดี เอฟ อาร์
ชื่อผู้แต่ง สดใส ขณะรัตน์ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบในโมเดลกระบวนการปฏิรูปโรงเรียนโดยใช้การบริหารฐานโรงเรียน:การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูป...
ชื่อผู้แต่ง สุชาติ การสมบัติ ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 คุณลักษณะและวิธีการที่พึงประสงค์ในการกำหนดผู้ประเมินภายนอกสำหรับตรวจสอบสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง อรนิศา เจริญรวย ปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 กรณีศึกษาคุณลักษณะของผู้ดำเนินการสนทนาในการวิจัยแบบสนทนากลุ่ม
ชื่อผู้แต่ง กนกวรรณ ชูชีพ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การประเมินโครงการการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนปกติ กรณีศึกษาโรงเรียนพญาไท และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง จิตติมา อิ่มอุดม ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 การพัฒนาองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การเปรียบเทียบวิธีค่าเฉลี่ยน้ำหนักและวิธี เอ เอช พี
ชื่อผู้แต่ง จุฑาภรณ์ บูรณะโอสถ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การวิจัยเชิงประเมินธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ชนินทร์ อังสุโวทัย ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 การเปรียบเทียบอัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบกลับแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ตที่มีวิธีการส่ง เทคนิคการติดตาม และเนื้อหาที่แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ชยการ คีรีรัตน์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พวงแก้ว ปุณยกนก
 การทดสอบความเป็นตัวแปรปรับและตัวแปรตัวกลางในโมเดลเชิงสาเหตุในการตัดสินใจสมัครสอบเข้าเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ณชนก พลายละหาร ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
 การเปรียบเทียบอัตราการตอบกลับความเร็วในการตอบกลับและความสมบูรณ์ในการตอบกลับระหว่างวิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีวิธีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ธรรมรส ช่างไม้งาม ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การส่งอิทธิพลผ่านตัวกลางเชิงสาเหตุของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครูและด้านโรงเรียนไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย
ชื่อผู้แต่ง นิตยา เหมือดไธสง ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 อนาคตภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นิลวรรณ แซ่จิว ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวมิล ว่องวาณิช
 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : การวิจัยรายกรณีสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่ง บุญนำ ปานขำ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุแบบอิทธิพลย้อนกลับของสภาพการแก้ปัญหาในการทำวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ประภัสสร พูลโรจน์ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในยุทธวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พิทักษ์ ม้าฮอส ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การพัฒนาโมเดลผลการประกันคุณภาพการอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง รุ่งอรุณ สุเวชวัฒนกุล ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ระบบประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ตามแนวทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ลลิตา จันทร์แก้ง ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วรรณา เด่นขจรเกียรติ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การเรียนรู้อย่างมีความสุข : การวิจัยรายกรณี ครูต้นแบบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วราศิริ วงศ์สุนทร ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 ผลของการฝึกปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาที่มีต่อคุณภาพของครู : การวิจัยเชิงคุณภาพ
ชื่อผู้แต่ง วิภา ลัคนาพรวิสิฐ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 การนำเสนอรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาครูประถมศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ชื่อผู้แต่ง สกาวรัตน์ ชุ่มเชย ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การศึกษาเชิงคุณภาพเรื่องผู้บริหารสถานศึกษาสตรีดีเด่น
ชื่อผู้แต่ง สรินยา ฉิมมา ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ชื่อผู้แต่ง โสภณ นาปรัง ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 อิทธิพลของวัฒนธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์อิทธิพลพหุระดับ
ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงแบบพหุระดับ
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี สิทธิกุลธร ปีการศึกษา 2543 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย
ชื่อผู้แต่ง เกียรติศักดิ์ วจีศิริ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจากการประเมินด้วยตนเองและผู้อื่น
ชื่อผู้แต่ง จิตติมา จันทเวช ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 แฟ้มสะสมงานโรงเรียน : การวิจัยรายกรณีโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การประยุกต์การวิเคราะห์โครงสร้างค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนร่วมแบบกลุ่มพหุที่มีตัวแปรแฟนทอมในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้สถานภาพของโรงเรียนความพึงพอใจในงานและความผูกพันในอาชีพ
ชื่อผู้แต่ง จิราพร ผลประเสริฐ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมและการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ธีระวัฒน์ สุขีสาร ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบระหว่งวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบจำกัด แมนเทล-แฮนส์เซลและการตอบสนองข้อสอบ
ชื่อผู้แต่ง นิคม กีรติวรางกูร ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การเปรียบเทียบความสอดคล้องของโมเดลการวัดสมรรถภาพของนักวิจัยทางการศึกษาระหว่างมาตรวัดแบบลิเคิร์ทและมาตรวัดแบบฮาร์เตอร์
ชื่อผู้แต่ง ประนอม กระจ่างศรี ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนแบบเรียนร่วมระหว่างเทคนิคสตอรี่บอร์ดดิ้งแบบเดิมและแบบปรับปรุง
ชื่อผู้แต่ง ปานจันทร์ โหทอง ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบ
ชื่อผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ พลเยี่ยม ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย
ชื่อผู้แต่ง พเยาว์ ฤทธิแพทย์ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงระยะยาวโดยใข้โมเดลประยุกต์โค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง เมื่ออัตราการขาดหายของข้อมูล ช่วงเวลาการวัดและจำนวนครั้งที่วัดแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง มนต์ทิวา ไชยแก้ว ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น
ชื่อผู้แต่ง เยาวลักษณ์ แสงสร้อย ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การเปรียบเทียบผลการทำนายของโมเดลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างวิธีการสอนร่วมกับวิธีการคัดเลือกเองของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่ง วารุณี พูลสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาโมเดลบูรณาการเชิงสาเหตุของความวิตกกังวลในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง วินัย ปานโท้ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 อัตราการตอบกลับขั้นต่ำของแบบสอบถามทางไปรษณีย์ซึ่งตอบด้วยความจริงใจที่ทำให้ตัวประมาณค่าไม่ลำเอียง
ชื่อผู้แต่ง วิภา บำเรอจิตร ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์
 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการดำเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง วิไลวรรณ สรรพวัฒน์ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของพัฒนาการทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง ศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ : กรณีศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนของจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้แต่ง สุภา อินทร์มณี ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อม : การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยโมเดลเอชแอลเอ็ม และโมเดลลิสเรล
ชื่อผู้แต่ง สุภารัตน์ เรือจันทึก ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
 การใช้เทคนิคสนทนากลุ่มและระเบียบวิธีคิวในการประเมินความต้องการของเด็กต่างชาติชาวพม่า
ชื่อผู้แต่ง อมรทิพย์ อมราภิบาล ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัย เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 กรณีศึกษาชมรมอาจารย์ 3 สำนักงานประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อผู้แต่ง อรุณ เสือกำปัง ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 อิทธิพลของปัจจัยด้านนักเรียน ครู และโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ : การวิเคราะห์อภิมานด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น และวิธีการของกลาส
ชื่อผู้แต่ง อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 การศึกษาการทำวิจัยเป็นทีมของอาจารย์ : การวิจัยรายกรณีสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ชื่อผู้แต่ง อุมาพร ฟูมั่น ปีการศึกษา 2542 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 การปรับแต้มเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยคะแนนความถนัดทางการเรียน : การเปรียบเทียบระหว่างวิธีการปรับเทียบอิควิเปอร์เซ็นไตล์ เชิงเส้นตรงและไออาร์ที
ชื่อผู้แต่ง กนิษฐา แสนแก้ว ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานสำหรับช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง เกษราพร คูวาเทพ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 การพัฒนาแบบวัดลักษณะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อผู้แต่ง จรรยาพร แก้วสุจริต ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
 การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอนข่อย คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง
ชื่อผู้แต่ง จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
 การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสำคัญในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ณิชกานต์ บุญเกิด ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างจำนวนตัวเลือกที่เลือกได้กับวัยของผู้ตอบที่มีต่อความคงที่ของผลการวัดทางสังคมมิติ
ชื่อผู้แต่ง นันทิยา ดวงจันทร์ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 การพัฒนาโมเดลความคาดหวังในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา 6 : การวิเคราะห์ล็อกลิเนียร์มาตรอันดับ
ชื่อผู้แต่ง เบ็ญจมาศ แสงอนุเคราะห์ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันต่องค์กร และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เบญจรัตน์ เดชนุวัฒนชัย ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
 การเปรียบเทียบลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองระหว่างครูนักวิจัยและครูที่ไม่เป็นครูนักวิจัย
ชื่อผู้แต่ง ลาวัณย์ ทองมนต์ ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ
ชื่อผู้แต่ง ศักดิ์ชาย เพชรช่วย ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 กระบวนการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนนำร่องสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
ชื่อผู้แต่ง สยาม สุ่มงาม ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างพลังครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุมาลี ขุนจันดี ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง 4 รูปแบบ ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของการพัฒนาทางกายและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนประถม
ชื่อผู้แต่ง อิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล ปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประยุกต์แบบจำลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค ในการประเมินโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง กฤติยา วงศ์ก้อม ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของสัดส่วนที่แตกต่างกันของข้อกระทงทางบวก และทางลบที่มีต่อฉันทามติด้านการการสอนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของผู้เชี่ยวชาญ
ชื่อผู้แต่ง จีรนันท์ จิวะสมบูรณ์กุล ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลกระทบของการติดเชื้อเอดส์ที่มีต่อการศึกษา : การวิจัยรายกรณี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ชื่อผู้แต่ง จุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง จุฬาวลัย สันทรวิภาต ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางวิชาการก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของครูประถมศึกษา : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
ชื่อผู้แต่ง ช่อทิพย์ ทินบัว ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ โดยใช้พีดับเบิ้ลยูพีและการสัมภาษณ์กลุ่มเจาะจง
ชื่อผู้แต่ง โชคชัย สิรินพมณี ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนามาตรวัดความเชื่อในสมรรถนะของตนในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
ชื่อผู้แต่ง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการใช้หัวเรื่องต่างกันในแบบสอบเลือกตอบต่อคะแนนสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดับความสามารถต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ธีรยุทธ ภูเขา ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 เส้นทางการพัฒนาครูนักวิจัย : การวิจัยรายกรณีของครูดีเด่นระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นันทวัน สวัสดิ์ภูมิ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง นิตยา พลดงนอก ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 กระบวนการและการใช้ผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูนักวิจัยในโรงเรียนประถมศีกษา : การศึกษาเชิงสำรวจและรายกรณี
ชื่อผู้แต่ง ประภัสสร วงษ์ดี ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาสมรรถภาพของครูนักวิจัย
ชื่อผู้แต่ง ประภารัต มีเหลือ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาองค์ประกอบการประเมินงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง ปราณี นุ่นน้อย ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของจำนวนตัวเลือกที่มีต่อค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของแบบสอบถามเลือกตอบแบบถูกผิดในระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง พัชรีย์ มีวรรณ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การทดสอบโมเดลความพึงพอใจในการทำวิจัยของมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ภัทริยา ชาติพุดซา ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกและการวิเคราะห์อิทธิพลในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง ภิญโญ วรรณสุข ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนด์เซล กับวิธีถดถอยโลจิสติกในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของแบบสอบอเนกรูปในกรณีที่จัดกลุ่มความสามารถ ค่าความยากของข้อสอบ และค่าอำนาจจำแนกข้อสอบต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง รัชรินทร์ มุคดา ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประยุกต์กลุ่มสมมุตินัยแบบปรับปรุงในการศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูประจำการ
ชื่อผู้แต่ง รุ่งทิพย์ ข้องหลิม ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยงและความคงที่ในการตอบของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ทที่มีการจัดเรียงลำดับข้อคำถามทางบวกและทางลบต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง รุ่งทิพย์ รัตนพันธ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาการสอบทางคลินิกเชิงโครงสร้างแบบปรนัย ในการวัดทักษะทางคลินิกสำหรับนึกษาพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง รุ่งนภา นาคะภากร ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 กระบวนการและผลของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการสอน : พหุกรณีศึกษาของครูนักวิจัยในโรงเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ลัดดา ดำพลงาม ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระดับอนุบาล
ชื่อผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ สืบจิต ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการใช้แบบสอบ เอ็ม อี คิว ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง วงษ์สันติ แสงดอกไม้ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้ครู : การประยุกต์ใช้โมเดล สมการโครงสร้างกลุ่มพหุและโมเดลเอ็มทีเอ็มเอ็ม
ชื่อผู้แต่ง วรรณี แกมเกตุ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความสามารถด้านการแสวงหาความรู้การประมวลผลอย่างอัตโนมัติ และการคิดขั้นสูงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การเปรียบเทียบเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ
ชื่อผู้แต่ง วรวรรณ สังสัพพันธ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาคุณภาพของสารสนเทศจากการประเมินตนเองของโรงเรียนตามเกณฑ์ที่มาตราฐานโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536
ชื่อผู้แต่ง วราภรณ์ คำทับทิม ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ที่มีตัวแปรปรับหนึ่งตัวโดยใช้กลยุทธ์ กลุ่มพหุในลิสเรล
ชื่อผู้แต่ง วารุณี ลัภนโชคดี ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : การประยุกต์ใช้โมเดลเชิงเส้นพหุระดับ
ชื่อผู้แต่ง วีรศักดิ์ คำล้าน ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม
ชื่อผู้แต่ง ศศิธร เขียวกอ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศิริวัฒน์ วรนาม ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายของครูประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง โศภิต พุฒขาว ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาโมเดลปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตโดยการวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรีและลิสเรล
ชื่อผู้แต่ง สายรุ้ง แสงแจ้ง ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาความจริงใจในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ ของครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ด้วยราส์ชโมเดล
ชื่อผู้แต่ง สุทิศา บุญยงค์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในการทำวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สุธีรา พลรักษ์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สภาพแวดล้อมการฝึกอบรมการวิจัย ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำวิจัยและคุณลักษณะของนักวิจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สุนันท์ บัณทุพา ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์เส้นทางของรูปแบบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา : การเปรียบเทียบการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมลิสเรลและโปรแกรมเอมอส
ชื่อผู้แต่ง สุปรียา ไข่มุกต์ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาครูเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
ชื่อผู้แต่ง สุระศักดิ์ เพียสุระ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการสร้างฉันทามติและระดับการให้ความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญระหว่างการใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงที่ใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็น
ชื่อผู้แต่ง สุวลี ทวีบุตร ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของแบบการให้ผลย้อนกลับที่แตกต่างกันที่มีต่อฉันทามติด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ในอนาคตของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดลฟาย
ชื่อผู้แต่ง อัญชุรี เจียรนัยกูร ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์เชิงประเมินตำราคัดสรรทางสถิติที่ใช้ในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง อัมพา วัชโรทยางกูร ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ชื่อผู้แต่ง อาทิตยา ดวงมณี ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบวัดการปรับตัวกับเพื่อนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง อารีย์ บัญญัติ ปีการศึกษา 2540 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความต้องการงานวิจัยทางการศึกษาระหว่างผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เกียรติศักดิ์ วิสูตรรุจิรา ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผู้แต่ง จารุพร นิติพจน์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นิศา ชูโต
 การเปรียบเทียบความสอดคล้องของโมเดลการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างมาตรแบบสอบเลือกตอบและมาตรวัดตามการรับรู้
ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์กลุ่มในการศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรที่มีลักษณะมุ่งตนและมุ่งงาน
ชื่อผู้แต่ง นันทริก เทียมพิทักษ์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาเทคนิควิธีวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ : การประยุกต์ใช้โปรแกรมเอชแอลเล็ม
ชื่อผู้แต่ง นิคม นาคอ้าย ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์แบบการวิจัยเชิงทดลองที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างปีการศึกษา 2530-2537
ชื่อผู้แต่ง เบญจนารถ อมรประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเสริมสร้างพลังอำนาจครู : การวิจัยแบบสนทนากลุ่ม
ชื่อผู้แต่ง ประวิต เอราวรรณ์ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมเดลลิสเรล 3 แบบ ที่ใช้ในการศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ ไชยกาล ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา การตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง ปรีดา เบ็ญคาร ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาวิจัยการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการของครู-อาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อผู้แต่ง ผานิต วิมลรัตน์ปัญญา ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างวิธีวิเคราะห์จำแนกกับวิธีวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติก : กรณีศึกษาตัวแปรจำแนก วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พัชรี เพ็งประโคน ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความสนใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศธิดาพร อุทิศ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาโมเดลบูรณาการเชิงสาเหตุที่มีต่อความมุ่งมั่น ในการทำวิจัยของครูระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สนั่น วงษ์ดี ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมเกียรติ ทานอก ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ระหว่างนิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาภายในสอบปีการศึกษาและมากกว่าสองปีการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สิริรัตน์ คุณจักร ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบหลายขั้นตอน ระหว่างวิธีสุ่มแบบง่ายกับแบบมีระบบ
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญรัตน์ คงงาม ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การใช้เทคนิคการสร้างแผนที่มโนทัศน์ในการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการวางแผนงานกิจกรรมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง อนุชา กอนพ่วง ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรีสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุในการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ครู
ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ คำแดง ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัมนาโมเดลลิสเรล ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง เอื้อมพร หลินเจริญ ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิจัยเชิงประเมินหอพักศึกษิตนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง กมเลศ อิ่มโอชา ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาความจริงใจในการตอบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์โดยใช้ มาตราวัดความเท็จ
ชื่อผู้แต่ง เกื้อ กระแสโสม ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างและอำนาจทางสถิติสำหรับการทดสอบความแตกต่างของค่ามัชณิมเลขคณิต
ชื่อผู้แต่ง ทวีศิลป์ กุลนภาดล ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบแผนการสร้างความคุ้นเคยในการสัมภาษณ์เกษตรกร
ชื่อผู้แต่ง ปราโมทย์ ทองสุข ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 โมเดลสมรรถภาพการวิจัย: การวิเคราะห์ด้วยลิสเรล
ชื่อผู้แต่ง สุนทร เทียนงาม ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การทำนายเจตนาต่อการวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อารีย์ เมธาภาคย์ ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของคะแนนที่ได้จากมาตรวัดทัศนคติแบบลิเคอร์ทด้วยวิธีการให้คะแนนแบบดั้งเดิมแบบอาร์เอสเอ็ม และแบบดีเอสเอ็ม
ชื่อผู้แต่ง อำนาจ ไพนุชิต ปีการศึกษา 2538 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของเทคนิคการเตือนและการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบกลับและความจริง ในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กอบแก้ว ภูติธนารักษ์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 อัตราการตอบแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์ของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับ ประเด็นเรื่องเพศที่มีระดับความไวต่อความรู้สึกแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ทิพวรรณ พิสิฐานนท์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูมัธยม ศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เยาวภา เจริญบุญ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความจริงใจของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ ในการตอบแบบสอบถามทีส่งทางไปรษณีย์ ที่มีสัดส่วนของข้อกระทงทางบวกและทางลบต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง วงเดือน อิ่มเงิน ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวแปรจำแนกกลุ่มที่ตอบกับกลุ่มที่ไม่ตอบแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วนิดา ศูนย์จันทร์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของประเภทการเตือนและเพศของผู้ตอบที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง วีณา อัครธรรม ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่างวิธี ตำแหน่งหน้าที่ของผู้ตอบและการ ติดตามทางไปรษณีย์ที่มีต่ออัตราการตอบกลบและความจริงใจในการตอบแบบ สอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลิตภาพการวิจัยของผู้ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรม การวิจัย จากกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎี การกระทำด้วยเหตุผล
ชื่อผู้แต่ง แหวนไพลิน เย็นสุข ปีการศึกษา 2537 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 กระบวนการพัฒนาโครงการเสนอวิทยานิพนธ์ ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ชนะ กองไตรย์ ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์ประกอบการสังเกตในการเก็บข้อมูล ทางกายภาพบำบัด
ชื่อผู้แต่ง สุภิญญา ศักดิ์เสรีชัย ปีการศึกษา 2536 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการแจ้งล่วงหน้าและการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบกลับและคุณภาพ ของข้อมูลจากแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง จรินทร์ กองศรี ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง จิรดา วุฑฒยากร ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ปัจจัยที่มีผลการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง เจษฎา กิตติสุนทร ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประเมินการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบงานทะเบียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ดรุณี ญาณวัฒนา ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการจูงใจ ที่มีต่ออัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง นาตยา ทรายแก้ว ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของวิธีการตอบ วิธีการส่งทางไปรษณีย์และรูแปบบการส่งแบบสอบถามที่มี ต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทาง ไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง บุญชอบ ศราธพันธุ์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานศึกษา สำหรับบุตรของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในภาคกลาง : การวิเคราะห์เส้นทาง
ชื่อผู้แต่ง วรรณี แกมเกตุ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบค่าสถิติของมาตรประมาณค่าที่มีจำนวนช่วงต่างกัน-
ชื่อผู้แต่ง ศิรินาถ สิงหาแก้ว ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 อัตราต่ำสุดของการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ที่ให้ตัวประมาณค่าที่ ไม่ลำเอียง
ชื่อผู้แต่ง สุณี พนิตประชา ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและจำนวนตัวแปรพยากรณ์ที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อน ประเภทที่ 1 และอำนาจของสถิติทดสอบในกาวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ
ชื่อผู้แต่ง แสงจันทร์ เจริญพงศ์ ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ ลาคำเสน ปีการศึกษา 2535 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์แบบแผนการตอบ ข้อสอบโดยใช้สูตรดัชนีชี้เตือนที่ปรับปรุงโดยฮาร์นิสและลินน์
ชื่อผู้แต่ง ชัยณรงค์ วิริยะศรีสุวัฒนา ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของรูปแบบการเตือนที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง เชิงชาย เหมพัฒน์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการตอบมาตรประมาณค่าที่มีรูปแบบคำตอบและ ลักษณะคำถามต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง นำบุญ เจนสรรพกิจกุล ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของจดหมายนำและการนัดหมายทางโทรศัพท์ต่ออัตราการให้สัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์
ชื่อผู้แต่ง นิศากานต์ ชัยประกายวรรณ์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 พฤติกรรมของครูในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 : การวิจัยเฉพาะกรณีในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้แต่ง เบญจพร พลเสนา ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 อัตราตอบกลับของแบบสอบถามทางไปรษณีย์จากผู้ปกครองนักเรียนต่าง ระดับการศึกษาโดยจดหมายนำที่ลงนามของบุคคลต่างกล่ม
ชื่อผู้แต่ง ประไพพิศ อาจสำอาง ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ค่าความสอดคล้องของคะแนนสอบ ค่าความเที่ยงและค่าความตรงของแบบสอบชนิด เลือกตอบด้วยการให้น้ำหนักคะแนนตามวิธีของิบบอนล์และคณะ และวิธีของ ลอร์ด
ชื่อผู้แต่ง พัชนี ประภาสะวัต ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์เมื่อให้ สิ่งตอบแทนที่ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง มารศรี กลางประพันธ์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบสอบตามระดับความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง ระพีพรรณ ศรีวิเชียร ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการปรากฎตัวของบุคคลที่สามที่มีต่อคำตอบจากการสัมภาษณ์ครู เมื่อใช้คำถามทางบวกและลบ
ชื่อผู้แต่ง รุ่งนภา พุ่มพฤกษ์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประเมินการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบงานทะเบียนและวัดผล ของศูนย์การ ศึกษานอกโรงเรียนระดับจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง ลัดดา บูรพากูล ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ สาขาวิชาศิลปศาสตร์จากวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง เล็ก ขมิ้นเขียว ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ความหมายของคำตอบที่อยู่ตรงกลางในมาตรประมาณค่า
ชื่อผู้แต่ง สนธยา รื่นภาคเพ็ชร ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลจากการสอบถามและการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง
ชื่อผู้แต่ง สมศรี วงศ์สวัสดิสกุล ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของการประเมินค่าที่ใช้รูปแบบมาตร ประมาณค่าและผู้ประเมินที่แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง สุภาวดี ตั้งบุบผา ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาประสิทธิภาพทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา สาขาพาณิชยกรรมใน สถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ชื่อผู้แต่ง สุริยะ เจียมประชานรากร ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประยุกต์ใช้เทคนิคของเทอร์โตนในการพัฒนาแบบวัดความมีน้ำใจ นักกีฬาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง สุวพร บูรณพงศ์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบบาร์ตเลต เลอวี
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณ มุ่งฝากกลาง ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของรูปแบบการกำหนดวันส่งกลับที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทาง ไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง อนงค์ ลิ้มประไพพงษ์ ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรมของวิทยาลัย เทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อาทิตย์ สีหะมงคล ปีการศึกษา 2534 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนามาตรวัดขวัญของครูประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จักรินทร์ พรมภักดี ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลกระทบของการปรากฎตัวของบุคคลที่สามที่มีต่อคำตอบจากการ สัมภาษณ์ครู
ชื่อผู้แต่ง ทิวาพร พลพานิช ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของหัวหน้าภาควิชาในคณะ ครุศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ไท ทิพย์สุวรรณกุล ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบค่าประมาณของมัชฌิมเลขคณิตของประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จากการสุ่มแบบต่าง ๆ
ชื่อผู้แต่ง นิเวศน์ คำรัตน์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลตำรวจตามการรับรู้ของ ผู้ป่วย พยาบาล และผู้บริหารการพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง เบญจวรรณ เกียรติสารพิภพ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ ของนักเรียนและครู สภาพแวดล้อมทางบ้านกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง ประสงค์ ต่อโชติ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ ของนักเรียนและครู สภาพแวดล้อมทางบ้านกับผลสัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 11
ชื่อผู้แต่ง ประสงค์ ต่อโชติ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตการศึษา 4 ที่ได้จากการ วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและการวิเคราะห์พหุระดับ
ชื่อผู้แต่ง ปราณี จำนงเจริญ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตการศึกษา 11 ที่ได้จาก การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและการวิเคราะห์พหุระดับ
ชื่อผู้แต่ง ปราณี จำนงเจริญ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 บทบาทของผู้ปกครองหรือครูในการส่งเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสติปัญญาเลิศและความสามารถพิเศษ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ผุสดี เรืองศรีมั่น ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบ ระหว่างสถิติทดสอบเอชของครัสคัล-วอลลิสกับสถิติทสอบไคสแควร์
ชื่อผู้แต่ง พิมเพ็ญ กลับอุดม ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบค่าสถิติของมาตรประมาณค่าที่มีรูปแบบคำตอบต่างกัน ในการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตนปลาย
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญศรี ลาหล้าเลิศ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์การวางแผนเข้าสู่อาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง มารศรี ประสพศิริ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการปรับแก้ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีของ เฮนดริคก์กับของพิเลี่ยน โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ชื่อผู้แต่ง ลือชัย ชูนาคา ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของรูปแบบตัวเลือกต่างกันที่มีต่อรูปแบบการตอบสนองข้อสอบ โค้ง ลักษณะของข้อสอบ ค่าฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบและแบบสอบ
ชื่อผู้แต่ง วดาภรณ์ พูนผลอำนวย ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การทำวิจัยในโรงเรียนของครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วันทนา ชูช่วย ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 กระสวนอาชีพและปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิภา มณีเนตร ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์เพื่องานประเมินผลการศึกษา...
ชื่อผู้แต่ง ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว ภาระรับผิดชอบต่อ หน้าที่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน กับปัญหาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง สมหมาย ถิระจิตโต ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาดัชนีชี้ความบกพร่องของผู้ตอบแบบทดสอบโดยการวิเคราะห์ แบบแผนการตอบข้อกระทง
ชื่อผู้แต่ง สำราญ มีแจ้ง ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบวัดความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง สุดใจ ขันทองคำ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนารูปแบบการประเมินโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุดาพร สาวม่วง ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพของมาตรประมาณค่าเชิงพฤติกรรมกับมาตรประมาณค่า แบบกราฟิกในการประเมินพฤติกรรมด้านการประเมินผลของครู
ชื่อผู้แต่ง สุพักตร์ พิบูลย์ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบอัตราการตอบกลับและความคงเส้นคงวาในการตอบ แบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์โดยการให้สิ่งล่อใจที่ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง สุภา ลวกุล ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของ บุคคลต่างอาชีพเมื่อข้อคำถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาพพจน์ ทางอาชีพของผู้ตอบ
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณ มีทองคำ ปีการศึกษา 2533 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบจัดระดับชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับ ภูมิหลังของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง กิ่งกมน ทวิชชาติวิทยากุล ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการ-ประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่ง กิตติ สุทธิจิตไพศาล ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การจัดรายกรณีการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมของสตรีในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จันทนา ศรีภักดีวงศ์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูทะเบียนวัดผลในโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรม-สามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง จุลริณี ป๋นสังข์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความตรงและความเที่ยงของแบบสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์ โดยการคัดเลือกข้อกระทงด้วยวิธีหาค่าอำนาจจำแนกที่แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง เชาว์ อินใย ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มนักเรียนในภาคกลางที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2530
ชื่อผู้แต่ง ธวัช แก้วอนันต์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สภาพการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษาระดับ-มัธยมศึกษาตอนต้น: การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนนาบัว วิทยา จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อผู้แต่ง บัณฑิต เกตุช้าง ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความตรงเชิงทำนายของแบบสอบคัดเลือกจากกลุ่มที่ได้รับคัดเลือก: การศึกษา แบบมอนติคาร์โล
ชื่อผู้แต่ง พวงทิพย์ กรุงกาญจนา ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารกระบวนการงบประมาณของ กรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พวงมณี ชัยเสรี ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา: การศึกษาเฉพาะกรณีใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง มนตรี อนันตรักษ์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบทรัพยากรทางการศึกษาประสิทธิภาพการสอนและประสิทธิภาพ การบริหารโรงเรียนระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยจำแนกตาม ขนาดประเภทและเขตที่ตั้งของโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง รัตนา ตั้งศิริชัยงพงษ์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือการ์ตูนสำหรับวัยรุ่นที่แปลมาจาก- ภาษาญี่ปุ่น
ชื่อผู้แต่ง ลลิตา ยุวนากร ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สภาพการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษาระดับมัธยม-ศึกษาตอนต้น: การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเมือง ราดวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง วัฒนา ศิลปศร ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบค่าปรับแกัสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณยกกำลังสอง ระหว่างวิธีของเวอร์รี่กับวิธีของโอลกินกับแพรต์
ชื่อผู้แต่ง วันชัย นันตะเงิน ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวประกอบของการตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยม- ศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วาณีพร ทองสมบุญ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบลักษณะการแจกแจงความถี่ของค่าความสามารถจริงที่ ประมาณตามแบบดั้งเดิมกับแบบคุณลักษณะแฝง
ชื่อผู้แต่ง วิรัช วรรณรัตน์ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนพณิชยการ
ชื่อผู้แต่ง ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 แผนการเรียนวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง สุพรรณา มีมุข ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนักเรียนในการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษปีที่1
ชื่อผู้แต่ง สุวจี กุศลจริยากูล ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์การวางแผนเข้าสู่อาชีพของนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง อรอนงค์ ลาภภูวนารถ ปีการศึกษา 2532 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลการตรวจให้คะแนนข้อความระบุเหตุผลที่มีต่อคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบ
ชื่อผู้แต่ง กัลญา เอื้อจิตติโภคา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลการตรวจให้คะแนนข้อความระบุเหตุผลที่มีต่อคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบ
ชื่อผู้แต่ง กัสญา เอื้อจิตติโภคา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ลักษณะของผู้บริหาร ครู นักเรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์
ชื่อผู้แต่ง คำนวณ สามเมือง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบด้านภูมิหลัง ด้านสภาพแวดล้อมทางบ้านและด้านการเรียนการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ฉวีวรรณ หลิมวัฒนา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาเชิงประเมินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2531 ในวิทยาลัยเกษตรกรรม
ชื่อผู้แต่ง ชะบิด๊ะ เบ็ญหมัด ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง สภาพปัญหาส่วนตัว และสภาพแวดล้อมทางบ้าน กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยม สังก้ดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพฯ
ชื่อผู้แต่ง ชัยณรงค์ หลายสุทธิสาร ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายความ ถนัดทางการเรียนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นิสัยในการเรียน และทัศนคิตใน การเรียนกับคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ชาติชาย สุภสร ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความถนัดทางการเรียนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นิสัยในการเรียนและทัศนคติ ในการเรียนกับคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษา...
ชื่อผู้แต่ง ชาติชาย สุภสร ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการประเมินค่าข้อมูลที่สูญหายสามวิธีในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง ถวัลย์ จันทร์เพ็ง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการประเมินค่าข้อมูลที่สูญหายสาม วิธีในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก-
ชื่อผู้แต่ง ถวัลย์ จันทร์เพ็ง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพการทดสอบแบบซี เอ พี และแบบประเพณีนิยม ในการวัดความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง นันทิยา พึ่งคำ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพการทดสอบแบบซี เอ พี และแบบประเพณีนิยม ในการวัดความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง นันทิยา พึ่งคำ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ...
ชื่อผู้แต่ง บุปผา อนันตรศิริชัย ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลตอบแทนในการลงทุนเพื่อการศึกษา ของมหาบันฑิตทางสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ประดับพร ชินวัตร ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญาและตัวแปรทางสังคมกับสัมฤทธิผลทางการ เรียนของนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง ประทีป ท้าวกัญญา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงานของครูมัธยมศึกษาในท้องที่กันดาร
ชื่อผู้แต่ง ปรัชญา สีมาจารย์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ประกอบสมรรถภาพของหัวหน้าสำนักงานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา1ตามการรับรู้ของ ตนเอง ครูวีชาการกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง ผ่องศรี ปานเจริญ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ประกอบสมรรถภาพของหัวหน้าสำนักงานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตารศึกษา1ตามการรับรู้ของ ตนเอง ครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง ผ่องศรี ปานเจริญ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของรูปแบบตัวเลือกที่แตกต่างกันต่อคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบ ที่ใช้ วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ แดงน้อย ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของรูปแบบตัวเลือกที่แตกต่างกันต่อคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบ ที่ใช้ วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ แดงน้อย ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการศึกษาของวิทยาลัยช่างศิลป์
ชื่อผู้แต่ง พัชรี ผลานุรักษา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการศึกษาของวิทยาลัยช่างศิลป์-
ชื่อผู้แต่ง พัชรี ผลานุรักษา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถภาพที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานของ ครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง และผู้บริหาร
ชื่อผู้แต่ง พิทักษ์ ไชยพิเดช ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง พีระ สมุทรานุกูล ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของศูนย์ วัฒนธรรมในสหวิทยาลัยอีสานเหนือ ปีงบประมาณ 2528 และ 252
ชื่อผู้แต่ง มาลี บุษยมา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ข้อความรู้ในวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในช่วงปีการศึกษา 2525-2528
ชื่อผู้แต่ง รัตติกร ทิมเจริญ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ในเมืองพัทยา
ชื่อผู้แต่ง วันชัย สุมโนจิตราภรณ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาเชิงประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง วันดี จงคงคา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบที่มีจำนวนตัวเลือกของข้อกระทงแตก่างกันในวิชาฟิสิกส์ ระดับบช๋นมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิชัย สินวัฒนาพานิช ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง วิเศษ ชาวระนอง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การใช้โมเดลโลจีสติกเพื่อพัฒนาแบบสอบถามอิงโดเมน
ชื่อผู้แต่ง ศรินทิพย์ แก้วมหาวงศ์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 เกณฑ์การประเมินการปฎิบัติงานของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัด-
ชื่อผู้แต่ง ศิริวรรณ ตันย้ง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 แหล่งและประเภทของหัวข้อวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สนธยาพร พรจินดา ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเองและครูในโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สมชาย สดับสร้อย ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ด้านค่าใช้จ่ายและการลงทุน
ชื่อผู้แต่ง สมบุญ เตมียวณิชย์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 อนาคตภาพของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช 2545
ชื่อผู้แต่ง สิริมา รอดโพธิ์ทอง ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์กับฐานะทางสังคมมิติของนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตสังกัดทบงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุทธิชัย ฉายเพชรากร ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผู้แต่ง สุมลรัตน์ เวียงธรรม ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญาความถนัดคะแนนสอบคัดเลือกนิสัยและ ทัศนคติในการเรียนและบุคคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์างการเรียนของ นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
ชื่อผู้แต่ง สุรทิน จันทร์มะโน ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวแปรที่จำแนกระหว่างนักเรียนช๋นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าและสูกว่าระดับความสามารถ เขตการศึกษา5
ชื่อผู้แต่ง สุรัตน์ อังกุรวิโรจน์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างรูปแบบจำลองเศรษฐมิติคาดคะเนจำนวนครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาปีการศึกษา 2531-2540
ชื่อผู้แต่ง อังคณา พัฒนผลไพบูลย์ ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการให้สารสนเทศแก่ผู้เชี่ยวชาญต่อการกำหนดคะแนนจุดตัดของแบบสอบ ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง อัจฉริยา ปราบอริพ่าย ปีการศึกษา 2531 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบของนิสิตปริญญาตรีสาขา สังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามการับรู้ของนิสิตและอาจารย์
ชื่อผู้แต่ง กมลรัตน์ ทวิชชาติวิทยากุล ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 อนาคตภาพและทางเลือกในอนาคตสำหรับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในปี พุทธศักราช 2540
ชื่อผู้แต่ง กาสัก เต๊ะขันหมาก ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ประสิทธิภาพเชิงสัมพันธ์ของข้อสอบเลือกตอบชนิดตัดสินคำตอบทุกตัว เลือกเทียบกับข้อสอบเลือกตอบตอบชนิดแบบฉบับในแบบสอบผลสัมฤทธิ์
ชื่อผู้แต่ง จักรกฤษณ์ สำราญใจ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สภาพการมีงานทำของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูสังกัดกรมสามัญศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวแปรทีสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคกลาง
ชื่อผู้แต่ง ฉันทนา ชังใจ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาลักษณะการแจกแจง การควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจของสถิติทดสอบสำหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัธ์แบบสเปียร์แมน เค
ชื่อผู้แต่ง ทองดี แย้มสรวล ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประยุกต์รูปแบบของราสช์ในการออกแบบโค้งแสดงสารสนเทศของแบบสอบ ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเ ยนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง บัญชา แสนทวี ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาเชิงประเมินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ ประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พศ. 2529 ของครูโรงเรียนรัฐ
ชื่อผู้แต่ง บุญทวี วิทยาคุณ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาและหลังกำหนดเวลา ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขนแก่น
ชื่อผู้แต่ง เบญจพร ศิลพรกรกุล ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าทีปฏิบัติการกรมการศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนเ กี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานริง สภาพการปฏิบัติงานทีต้องการ ปัญหา
ชื่อผู้แต่ง ประกอบ เอื้อไพบูลย์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบในการวัดระดับความรู้ที่ ต่างกันโดยวิธีการให้คะแนนตางกันในกลุมผู้สอบทีมผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียนต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง พนิชา สวัสดีมงคง ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบอิงเกณฑ์โดยใช้วิธีการกำหนดจุดตัดด้วย วิธีประยุกต์รูปแบบของราสซ์วิธีการใช้ทฤษฎีการตดสินใจของแกลส และ วิธีนับ
ชื่อผู้แต่ง พานิช ศรีงาม ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์เชืงสาเหตุระหว่างสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวลักษณะของ นักเรียนและลักษณะของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญ จรูญธรรมพินิจ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การติดตามการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง มัลลิกา จุฑามณี ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานการวัดผลตามการรับรู้ของครูวัดผล ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รัตนา อัจฉริยากร ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวแปรทีสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รุจิรา แก้วเจริญไพศาล ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวประกอบของสมรรถภาพของผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงทพมหานคร ตามการรับรู้ของตน
ชื่อผู้แต่ง วันชัย ทองเกิด ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพในการปฎิบัติงานของข้าราชการสายงานบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่ง วาณี วองวทัญญู ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความแม่นยำในการใช้การทดสอบไคสแควร์สำหรับการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ ของสัดส่วนเมื่อความถี่ที่คาดหวังมีขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง วิศิษฐ์ เสรีอรุโณ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 อนาคตภาพของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพ.ศ.2540
ชื่อผู้แต่ง ศรีรัตน์ จันทร์สมวงศ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบด้านลักษณะของนักเรียน ลักษณะของครู และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ชื่อผู้แต่ง ศิริลักษณ์ ศรีสำอางค์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภท ที่ 1 ของวิธีเปรียบเทียบพหุคูณระหว่างบอนเผอโรนี ไคสแควร์ของ มาร์ซูโล
ชื่อผู้แต่ง สมคิด ไวยาวุฒินันท์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลือนประเภทที 1 สิถิตทดสอบแบบ เอฟ เอฟสตาร์ และยู เมือความแปรปรวของประชากร ไม่เท่ากัน
ชื่อผู้แต่ง สมทรง สุบุญสันธ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสีของหมึกพิมพ์และการระบุวันส่งกลับที มีผลต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในารตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาเปรียบเทียบผลของวิธีวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบที่ แตกต่างกัน4 วิธี
ชื่อผู้แต่ง สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สถานภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง สุวิภา เกาะกาใต้ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวแปรทีสัมพันธ์กับแววความเป็นครูของนิสิตชั้นปีที 1 คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2529
ชื่อผู้แต่ง สุวิมล เล็กสุขศรี ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 รูปแบบการสอนซอมเสริมในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุวิมล อรามพูนทรัพย์ ปีการศึกษา 2530 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบชนิดคำตอบถูกตัวเดียว คำตอบถูกไม่จำกัดและคำตอบรวม
ชื่อผู้แต่ง กมลทิพย์ อธิกายานันท์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของวิธีการให้คะแนนต่อความตรงเชิงทำนายของแบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ต่อในสหวิทยาลัยศรีอยุทธยา
ชื่อผู้แต่ง จำเนียน สุขหลาย ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีผลสัมฤทธ์ต่ำและสูงกว่าระดับความ ความรู้
ชื่อผู้แต่ง จินตนา ซึ้งจิตตวิสุทธิ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวประกอบแววความเป็นครูตามการรับรู้ของนักการศึกษา ชั้นนำและครูดีเด่น
ชื่อผู้แต่ง ชาตรี นาคะกุล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาคุณภาพของแบบสอบ เอ็ม อี คิว เพื่อวัดความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ไตรรงค์ เจนการ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ความลำเอียงของแบบสอบวิชาคณิตศาสตร์โครงการตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ พีรมนตรี ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบด้านลักษณะของนักเรียน สภาพแวดล้อมทางโรงเรียนและสภาพแวดล้อมทางบ้านกับผลัมฤทธิ์การเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2
ชื่อผู้แต่ง นิตยา ใจตาบ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแววของความเป็นครูและคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิยาลัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ /ครู/มหาวิทยาลัย-การสอบ
ชื่อผู้แต่ง บุญเกิด รุ่งเรือง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาสภาพการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2524-2527 ของวิทยาลัยเอกชน
ชื่อผู้แต่ง ปัญญา จินดานิล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ลักษณะของอุบัติเหตุการจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ผจงลักษณ์ โกสุจริต ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ปัญหาของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามการรับรู้ของผู้บริหาร นิสิตหอพักเก่าและนิสิตหอพักปัจจุบัน
ชื่อผู้แต่ง พรจันทร์ ล่องสกุล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวประกอบที่สัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูกรม สามัญศึกษาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง พัชรินทร์ จินดาหลวง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ดิเรก ศรีสุโข
 การวิเคราะห์ตัวประกอบที่สัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูกรม สามัญศึกษาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง พัชรินทร์ จินดาหลวง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ดิเรก ศรีสุโข
 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติของนักศึกษาวิชาทหารในกรุงเทพมหานครต่อการ เรียนวิชารักษาดินแดนกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่ง พิษณุ โชติวงษ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 บทบาทของผู้สูงอายุในสังคมไทยตามการรับรู้ของเยาวชนและผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เพชรา สุนทโรทก ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์โรงเรียน มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครตามการประเมินโดยตนเองและนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง ภัทรา จินดาศรี ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ภูมิหลังและกระสวนทางอาชีพของผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง รุจิเรข จิระเสวี ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 รูปแบบโครงสร้างของลำดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยในผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง วรรณวิภา จัตุชัย ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบสภาพภูมิหลังและปัญหาส่วนตัวของนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ กับนิสิตสภาพปกติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง วันชาติ อ่วมแจง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีฐานะชั้นปีต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง วิภา แตงเจริญ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ลักษณะของนิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง วิภา พงษ์พิจิตร ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลของการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนใน โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินโดยตนเองเพื่อนร่วมงานและนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง วิโรจน์ คำนึงคุณากร ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบลักษณะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทที่ผ่าน การสอบคัดเลือกกับประเภทโควตาในสถานศึกษาส่วนภมิภาค สังกัด กรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศักดิ์ ภิรมย์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สภาพและปัญหาการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการวางแผนการศึกษานอกโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารของศูนย์การศึกษานอกโงเรียนจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง สมจิต ใจจ้อง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบ แบบเลือกตอบและแบบสอบแบบถูกผิดเมื่อ ใช้ทดสอบกลุ่มนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง สมศรี อุปริพุทธิกุล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์คุณวุฒิอาจารย์และประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตของสถาบัน อุมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุทธิลักษณ์ ธรรมโหร ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์จำแนกคุณลักษณะและภูมิหลังของกลุ่มนักศึกษาครู ประเภท คัดเลือกและประเภทสอบคัดเลือก
ชื่อผู้แต่ง สุนทร สิงศิพร ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ความต้องการครูระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุพร รัชตนุกุล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสำรวจกิจกรรมของพระสงฆ์ในภาคคณะสงฆ์ 2 เกี่ยวกับการศึกษา นอกระบบโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง สุภา นวกรรมิก ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สมรรถภาพของครูช่างเชื่อมโลหะแผ่นตามการรับรู้ของตนเอง
ชื่อผู้แต่ง สุรินทร์ สุวานิโช ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลสรุปงานวิจัยด้านขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน
ชื่อผู้แต่ง สุวดี โพธิสิตา ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบแววความเป็นครูของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์และ ศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2528
ชื่อผู้แต่ง เสถียร มุขดี ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มผู้ใช้เวลาต่ำสุดและสูงสุดของหลักสูตร ในการสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง อนงค์ ปิยะกมลานนท์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบโมดิฟายด์โคลช 4 รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ แกมทอง ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนตัว ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขวัญของครูและความเป็นผู้นำทางวิชาการของครูใหญ่ กับการปฏิบัติงานด้าน การวัดและประเมินผลของครูประถม ศึกษาในเขตการศึกษา 12
ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ แสงศศิธร ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สถานภาพทางการศึกษาของวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคใต้ตอนบน ของประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง อรุณี บุญช่วย ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์มูลเหตุจูงใจของนิสิตบัณฑิตศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับ ปริญญามหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง อัครชิต ทีฆะทิพย์สกุล ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถภาพของครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการ รับรู้ของตนเอง ครู และผู้บริหาร ในเขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา สวามิวัศดุ์ ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบค่าความเที่ยงและความตรงของมาตราวัดทัศนคติแบบลิเคอร์ ที่มีสัดส่วนจำนวนข้อกระทงที่เป็นนิเสธต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง อารยา ตังคนิวาส ปีการศึกษา 2529 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความถนัดทั่วไปของนักเรียนมัธยมศึกษาที่พิการทางกาย
ชื่อผู้แต่ง กิตติศักดิ์ อุบล ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ชื่อผู้แต่ง เกล็ดแก้ว ร่วงลือ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์แบบเลือกตอบ สร้างตัวกลางด้วยวิธีต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง โกมล สรรคเสรณี ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 รูปแบบที่เหมาะสมในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครุศาสตร์ชั้น ปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง จันทร์ ติยะวงศ์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์งานวิจัยด้านครุศึกษาในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง จารีรัตน์ ปรกแก้ว ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถภาพของนักวิจัยทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง จารึก อาจวารินทร์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภารกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง ฉัตรนภา พรหมมา ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบการเทียบมาตราระหว่างรูปแบบที่ใช้ผู้สอน ร่วมกับรูปแบบที่ใช้แบบสอบร่วม
ชื่อผู้แต่ง ชูชีพ พงษ์สมบูรณ์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวประกอบที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน โครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท ตามการรับรู้ของครู ผู้บริหารและ ศึกษานิเทศก์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง เชวง ชื่นประโคน ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ทวีศักดิ์ เดชาเลิศ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ปรากฎและลักษณะการกระจายของสถิติทดสอบ เอชของคราสคัล-แวลิส ที่ไม่ใช้ค่าแก้เมื่อการซ้ำของค่าสังเกตในระดับ ที่แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ทองสุข สายแสงทอง ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ ตรีวรรณไชย ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 รูปแบบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์นิเทศก์ในวิทยา ลัยครู กลุ่มนครหลวง
ชื่อผู้แต่ง นงนุช นุแปงถา ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การใช้ระเบียบวิธีทางสถิติในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง นงเยาว์ เดชมา ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนและครู สมรรถภาพทางการสอน สภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลุ่มวิชาการงานและ พื้นฐานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง นพมาศ พัวพิสิฐ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สมรรถภาพนักวิจัยของครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการ ศึกษา 2526และ2527 ตามการรับรู้ของตนเอง
ชื่อผู้แต่ง นพรัตน์ ชูชาติวรรณกุล ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคะแนนสอบระหว่างการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อเท่ากันตาม ทฤษฎีมาตรฐานเดิม กับการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อต่างกัน ตามทฤษฎีการสนอง ตอบข้อกระทง
ชื่อผู้แต่ง นภา กาญนกิจโสภณ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับความต้องการการศึกษาต่อของนักศึกษาผู้ ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4 ในกรุงเทมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นวลศิริ พงศ์ถาวรภิญโญ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนามของนิสิตครู สาขามัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นิคม ตังคะพิภพ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ปริมาณงานอาจารย์วิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง นุชรินทร์ บุญยิ่ง ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ชื่อผู้แต่ง ประจักษ์ รัตนวิจิตร ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การใช้เดลโลจีสติกเพื่อพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง ประดิษฐ์ เรืองตระกูล ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาเชิงประเมินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524
ชื่อผู้แต่ง ประทิน พงศ์อิศวรานนท์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวประกอบที่สัมพันธ์กับการออกกลางคันของนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 ถึง 2526
ชื่อผู้แต่ง ประมาณ ชูพิพัฒน์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 กระบวนการและปัญหาในการสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครู ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ สวัสดิ์ประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญระดับที่ 5 ในโรงเรียนผู้ ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พจนี สัมมา ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สมรรถภาพครูของนิสิตที่ฝ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของนิสิตอาจารย์นิเทศฝ่ายคณะและ อาจารย์นิเทศฝ่ายโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ เอี่ยมภักดี ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาสภาพและวิธีแก้ปัญหาทางวินัยของนักเรียน ตามคำรายงานของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พวงทิพย์ วีระณรงค์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบอัตราการออกแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ของครูเมือข้อคำ ถามในแบบสอบถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อกับวิชาชีพครู และเมื่อผู้ลง นามในจดหมายนำของแบบสถบถามมีตำแหน่งต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง พิชัย แก้วสุวรรณ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 เพศศึกษา : การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินค่านิตยสารและหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง พินิจ ศุภมัสดุอังกูร ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับหลัก สูตรวิชาเอกการพัฒนาชุมชน ระดับประกาศนียบัตวิชาการศึกษาชั้นสูงสุดของ วิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญศรี มั่นนาค ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลจากการใช้รูปแบบการเทียบมาตราที่ต่างกันเมื่อแบบสอบ ร่วมมีความยาวต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง : : การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ
ชื่อผู้แต่ง ยุวดี บุณยศรีสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สมรรถภาพของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนตามการรับรู้ของตนเอง อาจารย์นิ เทศก์ฝ่ายคณะ ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง วนิดา ศิริกิรตยานนท์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สมรรถภาพของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะตามการรับรู้ของตนเอง อาจารย์นิเทศ ฝ่ายโรงเรียน ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง วิรัตน์ พงษ์พิจิตร ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การใช้แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต : การศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดลพบุรี
ชื่อผู้แต่ง วิไล ทองแผ่ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับทัศนคติตอวิชาชีพครู ของนักเรียนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ศิริธร ทัดติ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนของ ประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง สมชาย บุญช่วย ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานต่อการรับรู้สภาพการปฏิบัติงาน ของครู-อาจารย์ในวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี
ชื่อผู้แต่ง สมนึก ทองเอี่ยม ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาความคงที่ของค่าพารามิเตอร์ความยากในการวิเคราะห์ข้อกระทงด้วย ราสช์โมเดล
ชื่อผู้แต่ง สมพร บุญอิ่ม ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและความตั้งใจที่จะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภูมิหลังต่าง กัน
ชื่อผู้แต่ง สมพร อยู่ทิม ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของสมาชิกชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ ไทย องค์ประกอบด้านโรงเรียนและสภาพการดำเนินงานของชุมชนกับลักษณะความ เป็นผู้นำของสมาชิกชุมนุม
ชื่อผู้แต่ง สร้อยสุดา ปิ๋วสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรระ หว่างกลุ่มที่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยทบวงมหวิทยาลัยและโดยมหาวิทยาลัย ศิลปากร
ชื่อผู้แต่ง สาธิต จันทรวินิจ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ประจำกลุ่มและนักศึกษาเกี่ยวกับสมรรถ ภาพที่พึงประสงค์ของอาจารย์ประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคล ภายนอกในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุพจน์ เชี่ยวชล ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลของวิธีการให้คะแนนต่อค่าความตรงความเที่ยง และความ คงที่ของอันดับที่ของแบบสอบการอ่านเข้าใจความภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้าง ความรู้ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง สุพัฒน์ สุกมลสันต์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สมรรถภาพสำคัญของครูวัดผลโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรู้ของตนเอง ครู และผู้บริหารในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุมล สิทธิสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในส่วนกลาง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัด
ชื่อผู้แต่ง สุรพล อรุณรัตน์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคะแนนจุดตัด และความเที่ยงของแบบสถบอิงเกณฑ์ระหว่างแบบ สอบประเภทเลือกตอบ กับตอบสอนจากการใช้ทษฎีการตัดสินใจของ แกลส
ชื่อผู้แต่ง สุรินทร์ แพ่งจันทึก ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนในโรงงานอุตสาหกรรม เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อผู้แต่ง อรรณพ จีนะวัฒน์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ในระหว่างปีการศึกษา 2510-2525
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา ดิสวัฒน์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะอาจารย์นิเทศก์ฝ่าย โรงเรียน ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...
ชื่อผู้แต่ง อารมณ์ เทียนพิทักษ์ ปีการศึกษา 2528 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและอาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการ สอนสาขาศึกษานอกระบบโรงเรียนของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ทบวงมหาวิทลัย
ชื่อผู้แต่ง กนกวรรณ อรสุทธิกุลชัย ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์การอ้างเหตุผลของนักวิชาการ
ชื่อผู้แต่ง กรรณิการ์ แสนศักดิ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของนิสิต บัณฑิตจุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง กฤษณีย์ อุทุมพร ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปลี่ยนคำตอบในการสอบซ้ำของแบบสอบเลือกตอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ขวัญใจ อุตราภรณ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของแบบสอบย่อย และการใช้ข้อมูลย้อนกลับจากแบบสอบแบบเลือกตอบที่มี วิธีการตอบต่างกันต่อความสามารถในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่ง จริยา จงนานุรักษ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลการทดสอบย่อยด้วยแบบสอบความเรียง และแบบสอบเลือกตอบที่มีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคงสภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มนักเรียนทิ่ มีระดับของพัฒนาการทางความ คิดแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ชัยศักดิ์ ชั่งใจ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับรางวัลทางสาขาสังคมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ชูชม ธรณธรรม ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของจุดตัดของการสอบผ่านจุดประสงค์เชิง พฤติกรรมกับผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เชาวลิต โอภาสวัฒนา ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 พัฒนาการของหลักสูตรมัธยมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่พ.ศ. 2518-2527
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ คงกิจ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงที่มีระดับคามคาดหวังและการได้รับ ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ดวงจิต บูรณานนท์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สถานภาพทางการศึกษาของหมู่บ้านหัวดูรจังหวัดอุบลราชธานี: การศึกษาเฉพาะกรณี
ชื่อผู้แต่ง ธานี นงนุช ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประยุกต์หลักการศึกษาผู้ใหญ่ในการศึกษาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนา ชนบทขององค์การพัฒนาเอกชน:กรณีตัวอย่างการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ โครงการประสานความร่วมมือพัฒนา ทุ่งกุลาร้องไห้
ชื่อผู้แต่ง นันทิยา นำเกียรติวงษา ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความแม่นตรงในการประเมินค่าพฤติกรรมใฝ่สัมฤทธิ์ของครู โรงเรียนประถมศึกษาที่มีทัศนคติต่อการวัดและประเมินผลการเรียนต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง นีนา พานสมบัติ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบค่าสถิติของมาตราเจตคติแบบบิคเคิตเมื่อใช้เทคนิคการ สุ่มเมตริกพหคูณกับการสุ่มผู้สอบ
ชื่อผู้แต่ง เนาวรัตน์ สมัครรัฐกิจ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ทั่วไปจุดประสงค์รายวิชาและเนื้อหา ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาบังคับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร พุทธศักราช 2521 กับค่า นิยมพื้นฐาน 5 ประการ
ชื่อผู้แต่ง ประจักร อินจันทร์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรมไม่เอาใจใส่ การเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ประดิษฐ เอกทัศน์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพแบบสอบเลือกตอบตัวเลือกธรรมดาและตัวเลือกซ้อนที ใช้วัดระดับพุทธิพิสัยต่างกันเมื่อใช้ทดสอบกลุมนักเรียนที่มีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ปราณี ร่วมทอง ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 อิทธิพลขององค์ประกอบด้านลักษณะของนักเรียน สภาพแวดล้อมทางบ้านและ สภาพแวดล้อมทางโรงเรียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ปาจรีย์ วัชชวัลคุ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ระดับความตรงของเนื้อหาของแบบวัดผลสัมฤทธิวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคร
ชื่อผู้แต่ง ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในมหาวิทยาลัยกับคะแนนสอบ คัดเลือกของนิสิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2521 และ2522
ชื่อผู้แต่ง พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทของข้าราชการครูกรมสามัญศึกษาซึ่งได้ บอนุมัติให้ลาศึกษา ต่อเต็มเวลาระหว่างปีการศึกษา 2521-2523
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ ทิพย์พืช ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารพัฒนากรและผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาทของพัฒนากรในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในเขตสำงานพัฒนาชุมชนเขต 7
ชื่อผู้แต่ง พินพง สัตยพันธ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณคำที่มี รูปแ บบคำตอบแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง มัลลิกา ยุวะนะเตมีย์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการสอนแบบ โปรแกรมกับการสอนตามปกติโดยใช้การวิเคราะห์แบบเมตตา
ชื่อผู้แต่ง มานิตย์ โพธิกุล ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองภายหลัง การตัดเต้านมออก
ชื่อผู้แต่ง ยุพาพิน ศิริโพธิ์งาม ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ปัญหาและความต้องการด้านการศึกษานอกระบบของประชาชนในเขต ทุ่งกุลาร้องไห้
ชื่อผู้แต่ง โยธิน ใจชื่น ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยชุดภาษาพิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6
ชื่อผู้แต่ง รังรอง นิลประภัสสร ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบอิงเกณฑ์โดยใช้วิธีกำหนดจุดตัดที่ ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง รังสรรค์ มณีเล็ก ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียน ช๋นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วัฒนา พันธุ์เมฆา ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาแบบมอนติคาร์โล : การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของ ที-เทส และคอลมอโกรอฟ สเมอร์นอฟ เทสแบบสองกลุ่มภายใต้ลักษณะการแจกแจง ของประชากร 3 แบบ กทม.
ชื่อผู้แต่ง วาสนา ทองการุณ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของนักเรียนสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสภาพแวดล้อมทางบ้านกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง วาสนา พิทักษ์สาลี ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาน์ปัญญาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นิสัยในการเรียนและทัศนคติในการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง วิมล ตันสกุล ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับจังหวัดเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ โรงเรียนตามรูปแบบของการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานในเขตพื้นที่ยากจน
ชื่อผู้แต่ง วีรพันธ์ ฟักเงิน ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สมพิศ จิตบำรุงธรรม ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 แนวโน้มการจัดการศึกษาเอกชนสายอาชีวศึกษาในประเทศไทยโดยใช้ ใช้เทคนิคเดลฟาย
ชื่อผู้แต่ง สิริลักษณ์ จำเรียง ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบภูมิหลังและการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราชระหว่างกลุ่มที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการรียนสูงกับกลุ่ม ที่มีประสิทธิผลทางการเรียนต่ำ
ชื่อผู้แต่ง สุจิตรา จันทร์สว่าง ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจากแบบ สอบถามที่ส่งไปรษณีย์ไปยังสถานที่รับต่างกันและ ที่ออกจดหมายนำ และจดหมายติดตามที่ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง สุเทพ ไชยบุตร ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายทักษะทางกีฬาเฉพาะอย่างทัศนคติ ต่อวิชาชีพพลศึกษและบุคคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุเทพ เมยไธสง ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความคาดหวังของคณะกรรมการร่างจรรยาครูครูผู้ปกครองและนักเรียน ต่อจริยธรรมที่สำคัญสำหรับครู
ชื่อผู้แต่ง สุริยา จารยะพันธุ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดด้านเหตุผลเชิงถ้อยคำจำนวน เหตุผลเชิง นามธรรมความสัมพันธ์เชิงมิติการเรียงลำดับตัวอักษร และแผนภาพกับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณ์ สกลชา ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มประสบการณ์ใน หลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.กทม.
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณี แพรภัทรพิศุทธิ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มประสบการณ์ใน หลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.กทม(ฉ.2)
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณี แพรภัทรพิศุทธิ์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างอันดับการเลือกคะแนนสอบคัดเลือกกับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและจำนวนปีที่ใช้ในการศึกษาของนิสิตสาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2518-2521
ชื่อผู้แต่ง อัญญา กรคณิตนันท์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ผู้ใหญ่สายอาชีพสังกัด กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่ง อาชัญญา สิริยานนท์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ จัดการศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพที่มีต่อสภาพการัดการเรียนการสอนใน โรงเรียนผู้ใหญ่สายอาชีพถึงลักษณะการจัด...
ชื่อผู้แต่ง อาชัญญา สิริยานนท์ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 คุณลักษณะและบทบาทเจ้าอาวาสในพระพุทธศาสนาที่เอื้อต่อการพัฒนาชนบท ยากจนในภาคเหนือตามการรับรู้ของฆราวาสและพระสงฆ์
ชื่อผู้แต่ง อำนาจ บัวศิริ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพส่วนตัวนักเรียนสภาพแวดล้อมทางบ้านและ โรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ
ชื่อผู้แต่ง อุทัย ตั้งคำ ปีการศึกษา 2527 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ชื่อผู้แต่ง ไกวัลย์ ถนอมสิน ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ปัญหาในการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 กลุ่มวิชา พื้นฐานวิชาอาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง จงกลณี อรุณไพโรจน์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเทียบคุณลักษณะของแบบสอบสัมฤทธิผลแบบสอบเลือกตอบถูกผิดทุกตัวเลือก และแบบสอบเลือกตอบตัวเลือกเดียว
ชื่อผู้แต่ง จินดา โตอนันต์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรการสอนและการวัดผลสัมฤทธิผลในด้านเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เจตนา แดงอินทวัฒน์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยการศึกษา:ปัญหาของผู้เผยแพร่และความต้อง การของผู้รับรู้
ชื่อผู้แต่ง ญาดา ดาวพลังพรหม ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบค่าความเที่ยง ความตรง และอำนาจจำแนกของแบบสอบชนิด เลือกตอบที่ใช้คำสั่งและวิธีการให้คะแนนที่ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ทวี ทองคำ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประเมินความรู้และความเข้าใจในเรื่องหลักการฝึกอบรมหลักการและวิธี ดำเนินงานในโครงการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขูลฐานของครูฝึกระดับจังหวัด อำเภอ และครูฝึกระดับตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง ทิพย์วรรณ ธรรมผุสนา ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 บทบาททางวิชาการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค ตามทัศนะของข้าราชการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค
ชื่อผู้แต่ง นงนารถ วิทูรปัญญากิจ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบเชาว์ปัญญาและภูมิหลังระหว่างเยาวชนที่ติดและไม่ติดยา เสพติดให้โทษ
ชื่อผู้แต่ง นพรัตน์ เสริมพาณิชย์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ทัศนคติต่อวิชาชีพครู ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน และการรับรู้ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาครู
ชื่อผู้แต่ง บัญญัติ ใจบรรจง ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบสถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนนักเรียนมาสมัครเรียนมากและน้อย
ชื่อผู้แต่ง บัวแก้ว รัตนกมุท ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ฐานะทางสังคมมิติ ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ปนัดดา นิลพังงา ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความต้องการในการใช้และการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียน มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ประกิตศรี สมทรัพย์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบความสัมพันธ์เชิงมิติในชุดแบบสอบความถนัดของ ของวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ประเวศ อรรถศุภผล ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือกกับประเภทโควต้าของภาคตะวันออก
ชื่อผู้แต่ง ปัญญา ธีระวิทยเลิศ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สภาพการเรียนการสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ตามความ คิดเห็นของผู้บริหารครูผู้สอน และนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ บทที่ 3-4 ในโรงเรียนผู้ใหญ่สำหรับพระเณร
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พิศาล ชินสำราญ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความต้องการงานวิจัยทางการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พรรณิภา หิตะศักดิ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ สถานภาพส่วนตัว และประสบการณ์การเพิ่มความรู้ในวิชาชีพกับสมรรถภาพพื้นฐานทางวิชาชีพ ครูของครูมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง พรรณี โศจิศุภร ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง เชาว์ปัญญา สภาพแวดล้อมทางปัญญา และฐานะทาง สังคมมิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง รัตนา ดวงแก้ว ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการตัดสินข้อกระทงของมาตรทัศนคติแบบเธอร์สโตนของ ผู้ตัดสินที่มีทัศนคติต่อวิชาชีพครูแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ราตรี นันทสุคนธ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจประชากร และ วิธีศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่ง วานิช มาลัย ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย ตามการรับรู้ของตนเองและผู้บังคับบัญชา
ชื่อผู้แต่ง วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความเที่ยงแบบสอบซ้ำของมาตราวัดทัศนคติแบบลิเคอร์ที่ม จำนวนรายการคำตอบต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง วิยะดา หอธรรมอนันต์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ของการประเมินการสอนของอาจารย์ระหว่างหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาวิทยาลัยครู. กทม.,
ชื่อผู้แต่ง สิทธา มณีแสง ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบชนิดเลือกตอบที่เรียงสถานการณ์และข้อ คำถามแตกต่างกัน ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง สุทัศน์ ลักษณะวิลาศ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประยุกต์ใช้แบบจำลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเต็กในการประเมินกิจกรรมของ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้แต่ง สุพักตร์ พิบูลย์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากรสากล 1980
ชื่อผู้แต่ง สุภักดิ์ พานิชวงค์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติการสอนของครูประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุภา ศิลสร ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบสอบภาคปฏิบัติสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อคัดนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง เสถียร อุสาหะ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการออกกลางคันของนิสิต ชั้นปิ่ที 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง อรนุช ปุณยกนก ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์สถิติการเข้าเรียนของประชากรไทย มีสำมะโนประชากรสากล 1980
ชื่อผู้แต่ง อรพรรณ ใจสุนทร ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของลำดับที่การเกิด ขนาดของครอบครัวและช่วงที่ห่างของบุตรที่มีต่อ ระดับเชาว์ปัญญา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสกลนคร :การทดสอบทฤษฎีเชาวน์ปัญญาของซายน์และมากัส
ชื่อผู้แต่ง อรสา จรูญธรรม ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลการใช้วิธีต่างกันในการคาดคะเนงบประมาณดำเนินการของ กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กะทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่ง อำนวย เสี้ยจ้นทร์บริบูรณ์ ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนกับเพศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ชั้นปี และวิชาเอกของนักศึกษาวิทยาลัยครูกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง อุไรรัตน์ ศรีสวย ปีการศึกษา 2526 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบสอบคณิตศาสตร์ในชุดแบบสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง กลอยใจ วัฒนกูล ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของคำสั่งชี้แจงและการจัดเรียงลำดับข้อคำถามที่มีต่อคะแนนการสอบ และค่าความเที่ยงของแบบสอบวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง กิ่งแก้ว บุญฤทธิกุล ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบสอบเหตุผลเชิงกลในชุดแบบสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง แก้วตา ขาวเหลือง ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการเรียงลำดับตัวเลือก และการวางรูปแบบการพิมพ์ของข้อกระทงต่อ คะแนนสอบและค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ
ชื่อผู้แต่ง ชุมพล เขมาปทุมศักดิ์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการ
ชื่อผู้แต่ง ดนัย เทียนพุฒ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาแบบมอนติคาร์โล:การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบเอฟเมื่อข้อมูล ได้รับการแปลงรูปในรูปแบบแตกต่างกันภายใต้ลักษณะการแจกแจงประชากร 3 แบบ
ชื่อผู้แต่ง ธีระดา ภิญโญ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความสามารถขั้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนหลักสูตรพุทธศักราช 203 และ 2521
ชื่อผู้แต่ง นภาลัย โสระฐี ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาและหลังกำหนด เวลาของหลักสูตรของครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย-
ชื่อผู้แต่ง นันทนา รัตนอาภา ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 บทบาทที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริงของผู้สอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบ เบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน ผู้บริหาร ผู้สอน และนักศึกษาผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง เบ็ญจพร ใช้เทียมศิลป์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเดิม สภาพแวดล้อมทางบ้าน บรรยากาศใน ชั้นเรียน คุณภาพของการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถม...
ชื่อผู้แต่ง ประนอม ทวีกาญจน์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาเอก ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์การประเมินโครงการฝึกอบรมในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ประอร สุนทรวิภาต ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาแบบมอนติคาร์โล : การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบของที-เทส- วิลด๊อกซอน เทส,เทอรี่ โฮฟฟ์ดิง นอร์มอล-สกอร์ทส และแวน เดอ แวร์เดน นอร์มอล-สกอร์...
ชื่อผู้แต่ง ไปรมา พจนพิมล ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 แนวโน้มของการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในอนาคต
ชื่อผู้แต่ง พงศ์สิริ สำลี ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ อาจณรงค์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสูญเปล่าทางการศึกษาของวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
ชื่อผู้แต่ง ไพศาล กมลฉ่ำ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการสละสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้
ชื่อผู้แต่ง มนัส ประสงค์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประเมินโครงการประชุมสัมมนาผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม เพื่อการจัดตั้งชมรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีไทย
ชื่อผู้แต่ง วชิระ น้ำเพชร ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง ปัญหาในการปฏิบัติงานและเหตุผลส่วนตัว กับการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์
ชื่อผู้แต่ง วรรณ์ดี แสงประทีปทอง ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนราษฎร์ระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ชื่อผู้แต่ง วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออก
ชื่อผู้แต่ง วัชรินทร์ ไชยนาเคนทร์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของลูกเสือและเนตรนารีต่อการเรียนวิชา เนตรนารี กับมโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดี ในระบอบประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่ง วันเพ็ญ พันธุรักษ์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความตรงของมาตรทัศนคติโดยเทคนิคนัยจำแนกที่สร้างจาก คุณศัพท์ต่างมิติ-
ชื่อผู้แต่ง วิชัย บุญชูดวง ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านสื่อในการเรียนและสถานภาพของผู้เรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ทางวิทยุและไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง ศรีเชาวน์ วิหคโต ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเลภาค ตะวันออก
ชื่อผู้แต่ง สมบูรณ์ ทองพลาย ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประเมินโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ของวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ
ชื่อผู้แต่ง สุภมาส คงประพันธ์ ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ ครูเป็นผู้ประเมินค่าจากองค์ประกอบซึ่งมีอิทธิพลต่อผลการเรียนกับ คะแนนที่ได้จากแบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่ครู...
ชื่อผู้แต่ง สุภาพร ทินประภา ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลการตอบจากแบบสอบถามซึ่งใช้วิธี จูงใจและวิธีตรวจสอบความจริงใจที่ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง อนันต์ บัวบาน ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ลักษณะปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทางวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5
ชื่อผู้แต่ง อมรกุล ศรีงามผ่อง ปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของอาจารย์ระหว่างวิทยาลัยครู ภาคตะวันตก
ชื่อผู้แต่ง กมลพิศ สืบพงษ์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบวิชาคณิตศาสตร์ชนิดเลือกตอบและ และชนิดเติมคำ
ชื่อผู้แต่ง กรองทอง เทพศิริอำนวย ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์แนวโน้มทางการศึกษาภาคบังคับของไทย
ชื่อผู้แต่ง ก้องเกียรติ สหวรรณางกูร ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 แนวโน้มของการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา วิทยาอนุมาส ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 4 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2523 ในจังหวัดนครสวรรค์
ชื่อผู้แต่ง จารุพร สูงสว่าง ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาสมรรถภาพครูอนุบาล
ชื่อผู้แต่ง ชุติมา ลวสุตานันท์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 แนวโน้มของการวิจัยการศึกษาในอนาคต
ชื่อผู้แต่ง ณัฐฎา สรรพศรี ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูใน กรุงเทพมหานครตามโครงการการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ
ชื่อผู้แต่ง ธนิต ทองธัญญะ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาด้วยวิธีคาดคะเน ที่ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ธีราพร ชัยอรุณดีกุล ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบประเมินวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง นารีรัตน์ หอมโกศล ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความเที่ยงและความยากของแบบสอบแบบเลือกตอบและ แบบถูกผิดที่มีความตรงเทียบเคียงกัน
ชื่อผู้แต่ง นิพาพร จุลกมนตรี ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบชนิดเลือกตอบที่มีรูปแบบของตัวเลือก แตกต่างกัน ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง นิรมล บุญตะรัตน์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบปัญหาของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสองผลัด ในกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง บุญลือ มีมาก ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบวัดการ คิดเป็น
ชื่อผู้แต่ง บุญสม ครุฑทา ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการอ่าน
ชื่อผู้แต่ง เบญจวรรณ รอดแก้ว ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ประพัฒน์ จำปาไทย ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประเมินสมรรถภาพผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการ ท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
ชื่อผู้แต่ง ปราณี ทองคำ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การฝึกครูประจำการในการประยุกต์หลักพฤติกรรมเพื่อสร้างและรักษาพฤติกรรม ที่มีอยู่ในระเบียบวินัยของนักเรียนในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง ปรีชา วิหคโต ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 บทบาทของครูวัดผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคาดหวังของตนเอง ครู และ ผู้บริหาร
ชื่อผู้แต่ง เปี่ยม ผ่องพลีศาล ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ ถาวรจักร์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ในวิชาชีพครู ลักษณะส่วนตัวและลักษณะ อาชีพของคณาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ และวิศวกรรมศาตร์
ชื่อผู้แต่ง รัชดาพร จารุเสน ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ลักขณา วิสิฐศรีศักดิ์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การคาดคะเนความต้องการอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐระหว่างปี การศึกษา 2525-2529
ชื่อผู้แต่ง ลักษณา พงษ์ศรีกูร ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ประสิทธิผลทางการศึกษาของวิทยาลัยช่างอุตสาหกรรม สังกัดกรม อาศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศรียาตรา จิวสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การติดตามผลพฤติกรรมการสอนตามการรับรู้ของอาจารย์ที่ผ่านการประชุมจาก โครงการประชุมปฏิบัติการและสัมมนาของหน่วยพันคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สมนึก เจาวัฒนา ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของสถานศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม กังกัด กรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมพงษ์ ขำกัญ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของคำสั่งและการให้คะแนนที่ต่างกัน ต่อค่าความเที่ยง ความตรงและ อำนาจการจำแนกของแบบสอบชนิดเลือกตอบ
ชื่อผู้แต่ง สำราญ มีแจ้ง ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบสำรวจบุคลิกภาพทหารและตำรวจ
ชื่อผู้แต่ง สินีนาถ สวัสดิบุตร ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการใช้แบบสอบย่อยต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษ ส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่ง สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาโดยวิธีมอนติคาร์โล : การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อน ประเภทที่ 1 จากข้อมูลที่ฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นของการเปรียบเทียบพหุคูณ
ชื่อผู้แต่ง สุญาณี จิตตะยโสธร ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบผลของวิธีสอนสองแบบ
ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ภูมิหลังของนักศึกษาชั้นนำของไทย
ชื่อผู้แต่ง สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์ ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการรายกงานผลการเรียนของ โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง อนันทศิลป์ รุจิเรข ปีการศึกษา 2524 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ประสิทธิผลของการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 (ม.1)ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กรรณิการ์ จันทหิรัญ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความคิดเห็นของผู้บริหาร นักวิจัยและประเมินเกี่ยวกับสมรรถภาพในการ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง กานดา พูนลาภทวี ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตทางการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณในมหาวิทยาลัย ในทัศนะของตนเองและผู้บัคับบัญชา
ชื่อผู้แต่ง กานดา ลือสุทธิวิบูลย์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของนักเรียนและผู้ปกครองกับระดับชั้นเรียน ใน จังหวัดที่มีอัตราการเรียนต่อต่ำ
ชื่อผู้แต่ง จรณิต แก้วกังวาล ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาเชิงประเมินสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาสำหรับประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ธงชัย สืบแก้ว ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระ ดับที่ 3 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2523 ใน จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อผู้แต่ง นวลจันทร์ เพ็ญประดับพร ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความถูกต้องในการกำหนดจุดตัดด้วยวิธีการกำหนดเกณฑ์ระดับผ่านต่ำสุด
ชื่อผู้แต่ง ประภา แก่นเพิ่ม ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระ ดับ 3-4 ในเขตการศึกษา10
ชื่อผู้แต่ง พิกุล เลิศมงคลตระกูล ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประเมินโครงการให้ทุตอุดหนุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญศรี ด่านชนะ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสำรวจวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2486-2520
ชื่อผู้แต่ง ภัทรา พรประศาสน์สุข ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยม ศึกษาปีที่ 1 ที่มีขั้นพัฒนาการความิดีแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง รัตนาพร ตันสิทธิแพทย์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย รามคำแหงเกี่ยวกับภาระกิจของมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง วรนุช พงศ์สถาพร ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 @อิทธิพลของสี ความยาวของแบบสอบถาม และวิธีการติดตามที่มีต่ออัตราการ ตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง วิไลวรรณ ศากรวิมล ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของระบบประเมินผลการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ศรีสล้าง แก้ววิชิต ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสำรวจปัญหาในการใช้ผลงานวิจัยของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในเขต กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศศิธร พีรภูต ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาเปรียบเทียบภูมิหลังของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่าง กลุ่มที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงกับกลุ่มที่มสัมฤทธิผลทาง การเรียนต่ำ
ชื่อผู้แต่ง ศศิธร แม้นสงวน ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ว่าที่ ร.ต. การวิเคราะห์คุณวุฒิของอาจารย์วิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ลักษณะการแจกแจงอันดับคะแนนเฉลี่ยของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2515-2521
ชื่อผู้แต่ง สุภาพร ลอยด์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลจากคะแนนสอบ ค้ดเลือกเข้าศึกษาทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาลและบุคลิกภาพ
ชื่อผู้แต่ง สุมาลี อัศวศักดิ์สกุล ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสำรวจสถานภาพการทำงานของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อผู้แต่ง สุวิมล อังควานิช ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของประเภทแบบสอบย่อยที่แตกต่างกัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง เสรี ชัดแช้ม ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการเรียงลำดับข้อสอบและการได้รู้ค่าความยากของข้อสอบแบบสอบที่ มีต่อความยาก ความเที่ยงและความตรง ของแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง โสภณา เหลืองวิลาวัณย์ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความเที่ยงและความตรงของแบบสอบสัมฤทธิ์ผลแบบเลือกตอบ และแบบถูกผิด
ชื่อผู้แต่ง องุ่น มณีดำ ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงระหว่างกลุ่มที่ได้รับการตรวจ แบบฝึกหัดแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง อนันต์ รัตนภานุศร ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของลักษณะโครงสร้างข้อกระทงและการกระจายของตำแหน่งตัวถูกต่อความ ยาก ความเที่ยง และความตรงของแบบสอบอุปมาอุปไมย
ชื่อผู้แต่ง อรภา ต๋งเสงี่ยมวิสัย ปีการศึกษา 2523 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การใช้เวลาว่างของนักเรียนสองผลัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง โกเมศ จันทร์เกษ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวทำนายผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง โกวิท เชื่อมกลาง ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบสำรวจนิสัยและทัศนคติในการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้แต่ง ขจรสุดา เหล็กเพชร ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาการจัดและการดำเนินกิจกรรมทางด้านโครงการทดลองและโครงการ ฝึกอบรมของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาค
ชื่อผู้แต่ง จตุพร สุทธิวิวัฒน์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาเชิงประเมินการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยวิทยุกระจายเสียง ของวิทยาลัยครูเทพสตรี
ชื่อผู้แต่ง จำเนียน สุขหลาย ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สมการที่เหมาะสมในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง จิตราภา กุณฑลบุตร ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การใช้กระบวนการเชิงทฤษฎีการตัดสินใจของเบส์ในการกำหนดคะแนนจุดตัด ของแบบสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ชมภู จันทรอมรพร ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบปัญหาส่วนตัวระหว่างนิสิตนักศึกษาปีสุดทัาย ที่จะสำเร็จ การศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตรกับผู้ที่จะสำเร็จหลังกำหนดเวลา ของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ทรงศรี สนธิทรัพย์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตการศึกษา 7
ชื่อผู้แต่ง เทียมจันทร์ จาตุกัญญาประทีป ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบค่าความเที่ยงของมาตราวัดทัศนคติแบบลิเคอร์ที่มีจำนวน รายการคำตอบต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ธารทิพย์ ประเสริฐสม ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาวุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญาของเด็กไทยในระดับอนุบาล โดยใช้แบบ สอบถามวาดภาพกู๊ดอีนัฟ-แฮร์ริส
ชื่อผู้แต่ง นนท์ศุกรีย์ ค้าทันเจริญ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ปัญหาและความต้องการของนักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง นวลเสน่ห์ วงศ์เชิงธรรม ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์องค์ประกอบสภาพแวดล้อมมหาวิทยาล้ยไทย
ชื่อผู้แต่ง นัยนา อ้างสันติกุล ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสำรวจสภาพแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง นารี มิตรสัมพันธ์ดี ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประเมินสมรรถภาพของครูในเขตการศึกษา 3
ชื่อผู้แต่ง นิคม ช่วยปลัด ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 อิทธิพลของกระดาษคำตอบที่เป็นสีและวิธีเขียนเครื่องหมายบนกระดาษคำ ตอบต่อคะแนนสอบและค่าความเที่ยงของแบบสอน
ชื่อผู้แต่ง นิรมิตร วรวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 รูปแบบในการให้ระดับคะแนนแก่นักศึกษาของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง เปรมใจ สุขสมานวงศ์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การดัดแปลงแบบสำรวจทัศนคติครู
ชื่อผู้แต่ง พวงผกา ตัณฑดิลก ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลในการสอนกับภูมิหลังของครู
ชื่อผู้แต่ง ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบวัดการรู้หนังสือของคนไทย
ชื่อผู้แต่ง มานิตย์ ไชยกิจ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวแปรที่ดีที่สุดที่ใช้ทำนายสัมฤทธิผลของนิสิตพลศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง รัฐพันธ์ กาญจนรังสรรค์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประเมินผลโครงการอบรมครูประจำการที่ไม่มีวุฒิ
ชื่อผู้แต่ง ลักขณา บรรพกาญจน์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ปัญหาในการจัดตั้งและดำเนินการสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วชิราวัลย์ จักรทอง ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบรายงานตนเองสำหรับครูมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง วดาภรณ์ พูลผลอำนวย ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างครูช่าง และผู้บริหารวิทยาลัยอาชีว ศึกษาเกี่ยวกับภาระของครูช่าง
ชื่อผู้แต่ง วลัยรัตน์ อัศเวศน์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง วันเพ็ญ วิรัทธิโกวิท ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการจัดหน้าและการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต ของแบบถามที่มีต่ออัตรา การตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง วิจิตรา ประสาทเวทยกุล ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบสำรวจนิสัยและทัศนคติในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง ศรีสมร พุ่มสะอาด ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 เรืออากาศเอกหญิง การสร้างแบบสำรวจนิสัยและทัศนคติในการเรียนระดับอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุจิตร ศิริรัตน์, ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 อิทธิพลของคำถามที่มีผลสะท้อนและการลงชื่อที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบ ถามทางไปรษณีย์
ชื่อผู้แต่ง สุภาพร โกเฮงกุล ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่ง สุภาพร ฉมาพร ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สุมา สุทธิวาทนฤพุฒิ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การใช้แบบสอบการตัดสินใจเชิงศิลปะของไมเออต์กับผู้ที่เรียนศิลปะ ระดับต่าง ๆ
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณ นาควิบูลย์วงศ์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างองค์ประกอบด้านเชาน์ปัญญา ปัญหาส่วนตัวนิสัย และทัศนคติทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง สุวิมล ว่องวาณิช ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลระดับ ปริญญาตรี
ชื่อผู้แต่ง อธิษฐาน มงคลสถิตย์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลที่นักเรียนประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูก่อนและ หลังการรู้ผลสัมฤทธิ์
ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ อสัมภินวัฒน์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นความรู้เดิม สภาพแวดล้อมทางบ้าน แรง จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทักษะการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง อรพินทร์ ชูชม ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาส่วนตัวและสัมฤทธิผลของนักศึกษามหา วิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง อรพินทร์ นิมิตรนิวัฒน์ ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ร.ท.หญิง ผลของสิ่งตอบแทนที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามที่ส่งไปรษณีย
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี คงมั่น, ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ทัศนคติที่มีต่อยาเสพติดและปกติวิสัยเชิงอัตนัยของนักศึกษาครู
ชื่อผู้แต่ง อัปษร เตียวตระกูลวัฒน ปีการศึกษา 2522 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบสอบชุดความถนัดจำแนกด้านเหตุผลเชิงนามธรรม
ชื่อผู้แต่ง กฤตกร กล่อมจิต ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา วัธนสุนทร ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปลี่ยนคำตอบในการทำข้อสอบชนิดเลือกตอบ
ชื่อผู้แต่ง กานดา ทองวัฒนะ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบสอบชุดความถนัดจำแนกด้านจำนวน
ชื่อผู้แต่ง ชลลดา ชินะศิริกุล ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างเกณฑ์ประเมินโรงเรียนอนุบาล
ชื่อผู้แต่ง ดวงพร ชินสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ลักษณะของนักเรียนชั้น
ชื่อผู้แต่ง ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนตัวและทัศนคติต่อวิชาชีพครู ของคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง บุญศรี แสงประเสริฐ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบวัดวัฒนธรรมอัตนัยสำหรับนักศึกษาไทย
ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ ลี้ระพันธ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ปราโมทย์ เดชอัมพร ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบสอบชุดความถนัดจำแนกด้านเหตุผลเชิงกล
ชื่อผู้แต่ง พจนารถ มงคล ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้คำถามของครูวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ ไชยโส ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สถานภาพของครูมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 8
ชื่อผู้แต่ง พิมพ์ภรณ์ มโนรัตน์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของวิทยาลัยครูในภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญศรี เต่สกุล ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลกับนักศึกษาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่ง ยุพิน ตันติธนพัฒน์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ยุวดี วัฒนานนท์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลที่นักเรียนประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู เพื่อบริการประเมินและคำชี้แจงแตกต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง เยาวณา ยอดพินิจ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การดัดแปลงแบบสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์สำหรับใช้กับนักเรียน ไทยชั้นประถมปีที่ 7
ชื่อผู้แต่ง รังสิมา ศิริฤกษ์พิพัฒน์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่ง รุ่งทิพย์ เหล่าคำ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การคาดคะเนความต้องการครูในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่ง วรรณพร วิเชียรวงษ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 เกณฑ์ปกติการใช้ประโยชน์ห้องเรียนและสำนักงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่ง วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สถานภาพทางการประถมศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตรังสิตใต้ จังหวัดปทุมธานี-
ชื่อผู้แต่ง วิพัฒน์ ปานชุ่มจิตร์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ความสูญเปล่าทางการศึกษาของวิทยาลัยครูนครสวรรค์
ชื่อผู้แต่ง วิสาข์ เกษประทุม ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การติดตามผลนักเรียนที่สำเร็จอาชีวศึกษา (ม.ศ. 6) จากสถานศึกษาของเอกชน
ชื่อผู้แต่ง ศศิธร สิงหละชาติ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบสอบชุดความถนัดจำแนกด้านความสัมพันธ์เชิงมิติ
ชื่อผู้แต่ง สมจิตต์ ทิพย์สุวรรณสิริ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบสำรวจการรายงานตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการ นิเทศงานการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สมชาย พิชัยมานพเลิศ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบสอบชุดความถนัดจำแนกด้านเหตุผลเชิงถ้อยคำ
ชื่อผู้แต่ง สมถวิล แหลมสัก ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของการเรียงลำดับข้อทดสอบต่อค่าความเที่ยง ค่าความตรงของแบบสอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อผู้แต่ง สิริพร พุ่มแก้ว ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 คุณวุฒิของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สุคนธ์ ไข่แก้ว ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 มูลฐานอำนาจการนิเทศของนักวิชาการ
ชื่อผู้แต่ง สุชาดา กรเพชรปาณี ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จปริญญาตรีจากวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง สุนิตย์ แววศักดิ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบสอบชุดความถนัดจำแนกด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างเกณฑ์ประเมินโรงเรียนอาชีวศึกษา แผนกพณิชยการ
ชื่อผู้แต่ง สุภาณี เตชะดำรงสิน ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมิน ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521
ชื่อผู้แต่ง สุมาลี จันทร์ชลอ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การทดสอบทฤษฎีตัวแนะพหูคูณ : การขจัดอิทธิพลของการเว้นระยะที่มีต่อการ ระลึกเสรีด้วยจินตนภาพตัวเลข
ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา กาญจนผลิน ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่ง อรพินธ์ ตันธนะสฤษดิ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบสำรวจจำแนกสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทย
ชื่อผู้แต่ง อรรณพ คุณพันธ์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การพัฒนาแบบสอบชุดความถนัดจำแนกด้านการใช้ภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง อัมพิกา สุริยินทร์ ปีการศึกษา 2521 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล คณะพยามบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่ง จำลอง ชูโต ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ว่าที่ ร้อยตรี การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาสถิติ เรื่อง การแจกแจงความถี่และการ กำหนดตำแหน่งข้อมูลสำหรับระบบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง เจริญ จันทวงศ์, ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สอบคัดเลือกด้วยวิธีต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง ชิดชนก เชิงเชาว์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ระดับการรู้หนังสือของประชากรในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่ง ถกล นิรันดร์ศิโรจน์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาในหมวดวิชาแกนของนักเรียนนายเรืออากาศ
ชื่อผู้แต่ง ทำนุ พรหมมาพันธุ์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาความตรงของแบบสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ทิพยา ทองวัฒนา ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ร.ต.ต. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของอำเภอและอาชญากรรม
ชื่อผู้แต่ง นพดล เกตุพิชัย, ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์เกี่ยวกับการตายกับความวิตกกังวล เกี่ยวกับการตาย
ชื่อผู้แต่ง บงกช พึ่งพุทธารักษ์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์แบตเตอรี่แบบสอบความรู้ทั่วไปสำหรับการเป็นครู
ชื่อผู้แต่ง บุญนาท ลายสนิทเสรีกุล ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การติดตามผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญจากโรงเรียนราษฎร
ชื่อผู้แต่ง ปาน กิมปี ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสังคมกับสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 7 อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่ง ปิญาภรณ์ ชุตังกร ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความคาดหวังในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมแบบประสมในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง พราวมาศ นนทยาธร ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 องค์ประกอบบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัมฤทธิผลทางการเรียนของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อผู้แต่ง พิศเพลิน เขียวหวาน ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 มโนภาพของคนไทยเกี่ยวกับตัวละครอตัวเอกในแบบเรียนวรรณคดีไทย
ชื่อผู้แต่ง พิศิษฐ ตัณฑวณิช ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความเที่ยงของแบบสอบชนิดเลือกตอบด้วยเทคนิคการให้คะแนนที่ต่างกัน
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญศรี สว่างเนตร ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การประเมินบุคลิกภาพของผู้กระทำผิดวัยหนุ่มตามแบบซีพีไอ.
ชื่อผู้แต่ง มณี ไชยกิจ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ประสิทธิภาพครูมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง วิภา เกษรศิริเจริญ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการออกกลางคันและการสอบตกซ้ำชั้นของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง ศิริชัย กาญจนวาสี ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 เสียงหนวกหูกับสุขภาพจิตของครู
ชื่อผู้แต่ง สรรค์ วรอินทร์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ประสิทธิภาพการศึกษาภาคบังคับในอำเภอธัญบุรี
ชื่อผู้แต่ง สุชาดา เวลาดี ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุนรัฐบาลไทย
ชื่อผู้แต่ง สุนิดา ไชยนันทน์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง สุพร รุ่งเรือง ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ
ชื่อผู้แต่ง สุรเดช ปนาทกูล ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่ง สุวิมล เทียนสุรชัยศรี ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 โอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มีภูมิหลัง ต่างกัน :การเปรียบเทียบ
ชื่อผู้แต่ง เสาวนีย์ ดิสวัฒน์ ปีการศึกษา 2520 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนนายทหารและนายตำรวจ
ชื่อผู้แต่ง กุลกาญจน์ บ่อทรัพย์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
ชื่อผู้แต่ง จริยา สิงคนิภา ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขาสังคมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง จินตนา มาพวง ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวในการผลิตครูของวิทยาลัยครูนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่ง จิรภา นาคสมพงษ์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนในระดับอุดมศึกษาสาขาวิทยา ศาสตร์กายภาพ
ชื่อผู้แต่ง ชาดา บัวแสง ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การใช้คำ และ และ แต่
ชื่อผู้แต่ง เดือนเพ็ญ คุโณปการวงศ์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์แบบสอบความสามารถเชิงถ้อยคำภาษาไทย ฟอร์มสิบหก
ชื่อผู้แต่ง เติมพร หน่องพงษ์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาพณิชยการ กรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง บุหงา ชนะวิวัฒน์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำในวิทยาลัยพณิชยการ
ชื่อผู้แต่ง ประไพ วรสกุล ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ภูมิหลังของนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 3
ชื่อผู้แต่ง ปราณี สุธีรนรานิจ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาความเที่ยง ความตรง และการให้อันดับคะแนนสอบสัมฤทธิ์ผล สำหรับนักศึกษาอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2518
ชื่อผู้แต่ง พรศรี ศรีอัษฎาพร ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การทดลองสอนวิชาตรีโกณมิติโดยการใช้บทเรียนโปรแกรม
ชื่อผู้แต่ง พิทักษ์ เสงี่ยมสิน ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์แบบสอบวิชาภาษาอังกฤษฟอร์มสิบหกดี
ชื่อผู้แต่ง พิไลพรรณ ทองใหญ่ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขามนุษย์ศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ ชุมมณฑา ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนและครูวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับลักษณะของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สมใจ วงศ์รัก ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวประกอบกับลักษณะการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยภูมิภาค : การเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาการอ่านโดยการขีดเส้นใต้
ชื่อผู้แต่ง สุพรรณี ปาจรียพงษ์ ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สถานภาพทางวิชาการของสมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อผู้แต่ง อุมาพร ว่องอภิวัฒน์กุล ปีการศึกษา 2519 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างสัมฤทธิผลกับความถนัดและความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ลักษณะความเป็นผู้นำของนักศึกษาวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง กัลยา ตะบูนพงศ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การคาดคะเนความสูญหายทางการศึกษาในวัฏจักรการศึกษา 2518-2533
ชื่อผู้แต่ง ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตบัณฑิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง คณฑี สูงสถิตานนท์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยครูลำปาง
ชื่อผู้แต่ง จักรกฤษณ์ สำราญใจ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์แบบสอบคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลวชิรพยาบาล ปีการศึกษา 2517
ชื่อผู้แต่ง ช่อลดา พันธุเสนา ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ผลของคำชี้แจงในการการให้คะแนน และระยะเวลาในการตอบที่ต่างกันต่อการตอบข้อสอบแบบเลือกตอบ
ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ สุขสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การฉายภาพความต้องการครูระดับประถมศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2518-2528
ชื่อผู้แต่ง นภาพร สิงหทัต ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การลาของอาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2516
ชื่อผู้แต่ง นวลอนงค์ ตันตระกูล ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่อผู้แต่ง ประดับ อนุศาสน์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การใช้ประโยชน์ห้องเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ประไพพิศ โล่ห์สิทธิศักดิ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 สหสัมพันธ์พหุคูณระดับผลสัมฤทธิ์กับความสนใจและความถนัดของนักเรียนชั้นมัธยมแผนกวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ปริญดา บุญธรรม ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่ง ปฤศณา ภูวนันท์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทการสอบร่วมเข้ามหาวิทยาลัย และประเภทคะแนน เยิ่ยมภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง พรเพ็ญ รตโนภาส ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์มาตรฐานการให้อันดับคะแนนของอาจารย์วิทยาลัยครูอุบลธานี
ชื่อผู้แต่ง พันธณีย์ วิหคโต ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การทำนายผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ชื่อผู้แต่ง เพลินพิศ นันทจิต ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์แบบสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง มาโนช กลั่นฤทธิ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์แบบสอบคัดเลือกนักเรียนฝึกหัดครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาของวิทยาลัยครูนครสวรรค์
ชื่อผู้แต่ง ยรรยงค์ ยรรยงเมธ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์แบบสอบผลสัมฤทธิ์วิชาการศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่ง รจนา ภัตรานนท์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การสร้างแบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาวิชาพยาบาลระดับอนุปริญญา
ชื่อผู้แต่ง รัชนี ศรีสวาสดิ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 บุคลิกภาพของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวัดด้วยอีพีพีเอช
ชื่อผู้แต่ง รัตนา เทพดลไชย ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การบ่งชี้ลักษณะความสูญเปล่าทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่ง วรรณี สัตยวิวัฒน์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การดัดแปลงแบบสอบความถนัดเชิงเสมียนของเทิส
ชื่อผู้แต่ง วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านการคัดเลือกประเภทการสอบร่วมเข้ามหาวิทยาลัยแลประเภทคะแนนเยี่ยมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง วิลาวรรณ อุทัยสาง ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับที่ 4
ชื่อผู้แต่ง วีระ วงศ์สรรค์ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรปัจจัยดินฟ้าอากาศและโรคบางโรค
ชื่อผู้แต่ง สมศรี ลิ้มโสภาส ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์แบบสอบสัมฤทธิผลวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง สุปราณี อัทธเสรี ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 คุณวุฒิของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่ง สุพร ตั้งทางธรรม ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง สุภรณ์ ชัยนิธิกรรณ ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การศึกษาทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่องานอุตุนิยมวิทยา
ชื่อผู้แต่ง สุวพันธ์ นิลายน ปีการศึกษา 2518 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความคงอยู่ของการรู้หนังสือของผู้จบการศึกษา จากโครงการแก้ไขการไม่รู้หนังสือแบบเบ็ดเสร็จ
ชื่อผู้แต่ง กุหลาบ หวังดีศิริสกุล ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ข้อสอบแบบแบตเตอรีคัดเลือกของโรงเรียนเทคนิคในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ทวีป ศิริรัศมี ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การเปรียบเทียบการตรวจสอบด้วยค่าที และค่าเอฟในปัญหาทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง นงนุช เศวตพงษ์ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา 2517
ชื่อผู้แต่ง นิตยา กรุดสมัย ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ในวิชาเอกและวิชาโทของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ประไพพรรณ เอกนันท์ ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์แบบสอบความถนัดทางวิชาการ
ชื่อผู้แต่ง ประภาพร ศรีตระกูล ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 แนวโน้มการเลือกวิชาเอกและวิชาโทของนักเรียนครู
ชื่อผู้แต่ง ปราณี วิชกูล ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา
 การวิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางการเรียนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(บางแสน)
ชื่อผู้แต่ง ปราณี เศาภายน ปีการศึกษา 2517 ระดับปริญญาโท ภาควิชา วิจัยการศึกษา สาขาวิชา วิจัยการศึกษา