|  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |  
 

 One Stop Search (OSS) เกียรติประวัติ เกียรติประวัติ
  One Stop Search คือการรวบรวมเครื่องมือการสืบค้นสารสนเทศที่สำคัญๆ มาไว้ในหน้าเดียวกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงและสืบค้นข้อมูล (คู่มือการใช้งาน)


 Book Search : ค้นหารายชื่อหนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม

Edu Library All Library  (คำค้นสำหรับชื่อเรื่อง ห้ามมีเว้นวรรค)

Thai Textbook Search : ค้นหาแบบเรียน(เฉพาะภาษาไทย)

(คำค้นสำหรับชื่อเรื่อง ห้ามมีเว้นวรรค)

 Research Search : ค้นหารายชื่องานวิจัย

Edu Library All Library  (คำค้นสำหรับชื่อเรื่อง ห้ามมีเว้นวรรค)

 Theses Search : ค้นหารายชื่อวิทยานิพนธ์ทุกคณะ

(คำค้นสำหรับชื่อเรื่อง ห้ามมีเว้นวรรค)

 Theses Abstract Search : ค้นหาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ทุกคณะ (2530 up)

Senior Project Search : ค้นหารายชื่อสารนิพนธ์ทุกคณะ

(คำค้นสำหรับชื่อเรื่อง ห้ามมีเว้นวรรค)

Art Education Project Search : ค้นหารายชื่อปริญญานิพนธ์ศิลปศึกษา

(คำค้นสำหรับชื่อเรื่อง ห้ามมีเว้นวรรค)

 Journal Search : ค้นหาบทความและรายชื่อวารสาร

(คำค้นสำหรับชื่อวารสารต้องเป็นชื่อเต็มที่ถูกต้องเท่านั้น)

Audio Visual Search : ค้นหารายชื่อสื่อโสตทัศน์ในจุฬาฯ

TIC : ฐานข้อมูลศูนย์เอกสารประเทศไทย (On-Campus Only) และฐานข้อมูลหนังสือหายาก

(คำค้นสำหรับชื่อเรื่อง ห้ามมีเว้นวรรค)

Chula Fulltext Search : ค้นหาวิทยานิพนธ์และงานวิจัยฉบับเต็มในจุฬาฯ (On-Campus Only)
Go to the Host
 
(Enter some text in the box above to search)

Free Fulltext Resources : ค้นหาฟรี e-book และ e-content ฉบับย่อ/ฉบับเต็ม
Go to Host
  
 Fulltext books   All books 

Free Online Journals : ค้นหาฟรี e-Journals ฉบับเต็ม
Go to the Host
 
(Enter some text in the box above to start the search)
886896|20.06.07 |