|  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |  
 
  สถิติยืม/คืน/จอง ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (เฉพาะยืมออก)

  เดือน   พ.ศ.