|  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |  
 
  สถิติค่าปรับวิทยานิพนธ์

  เดือน   พ.ศ.