|  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |  
 

แผนผังโครงสร้างบริหารงานศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
ผู้อำนวยการ

 ศรีไพร โชติจิรวัฒนา
บรรณารักษ์
รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ
 

สุกรรณภา คุ้มสุข
บรรณารักษ์

 

โสมนภา ผดุง
บรรณารักษ์

สุพินญา สุวรรณรัตน์์
บรรณารักษ์

ชัชชญา คัณฑเขตต์
บรรณารักษ์

วีรวิทย์ เรืองสุวรรณ
นักเอกสารสนเทศ

 

อลิสา มะโอลี
บรรณารักษ์

วัชระ อินสา
บรรณารักษ์

สุรารักษ์ พรมยอด
เจ้าหน้าที่บริการงานช่างฯ

อรวรรณ วรรณพงษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

วลัยพร พรรณโณ
เจ้าหน้าที่บริการ

รัชดาพร ยงค์ทอง
เจ้าหน้าที่บริการ

รังสรรค์ จูทิม
เจ้าหน้าที่เย็บเล่ม