|  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |  
 

ระเบียบการใช้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา

 • ระเบียบการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด
 • ระเบียบการขอสำเนาระหว่างห้องสมุด
 • ระเบียบการให้บริการสื่อประสม
 • ระเบียบการให้บริการยืม-คืนหนังสือ  
 • เวลาเปิดการให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 
 • ระเบียบการให้บริการยืม-คืนวิทยานิพนธ์

  ระเบียบการให้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด 
  1. ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาให้บริการยืมหนังสือ เฉพาะผู้มาติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเอง และอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

  2. ผู้ใช้บริการที่ไม่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จะต้องมีบันทึกจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดถึง ท่านคณบดี เมื่อได้รับอนุมัติจึงอนุญาตให้ยืมสิ่งพิมพ์ได้

  3. ผู้ใช้บริการสามารถยืมสิ่งพิมพ์ได้ไม่เกิน 3 รายการ และมีระยะเวลาในการใช้ตามประเภทของสิ่งพิมพ์

  4. หากยืมเกินกำหนดส่งจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบ

  5. ผู้ขอใช้บริการสามารถยืมสิ่งพิมพ์ต่อได้อีกไม่เกิน 1 ครั้ง
  6. สิ่งพิมพ์บางประเภท ขอสงวนใช้เฉพาะภายในศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาเท่านั้น

  ประเภท

  จำนวน

  ระยะเวลา

  ค่าปรับ

  หนังสือทั่วไป

  3 เล่ม

  14 วัน

  3 บาท / วัน

  หนังสือสำรอง

  2 เล่ม

  7 วัน

  30 บาท / วัน

  ระเบียบการขอสำเนาระหว่างห้องสมุด 
  ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด จากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา จัดการดำเนินเรื่องสำเนาเอกสารส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการ

  1. ระยะเวลาในการได้รับเอกสาร ประมาณ 2 สัปดาห์

  2. ค่าใช้จ่ายในการขอสำเนาเอกสารมีดังนี้
   • ค่าถ่ายเอกสารหน้าละ 2 บาท โดยผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่ามัดจำ 50 % ของราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมด
   • ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ธรรมดาหรือด่วน
  ระเบียบการให้บริการสื่อประสม 
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็น นิสิต อาจารย์ และบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์เท่านั้น

  2. ผู้ใช้บริการสามารถยืมออกได้ครั้งละ 3 ม้วน / 3 วัน (เฉพาะอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์)

  3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำสื่อประสมมาส่งคืนเกินกำหนด ทางศูนย์บรรณสารสนเทศทางการ ศึกษาจะปรับ วันละ 3 บาท ต่อ 1 ม้วน, ตลับ

  4. ในกรณีที่สื่อประสมเกิดการชำรุด หรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายโดย
   • ม้วนต้นฉบับ ผู้ใช้บริการต้องจัดหามาให้ใหม่
   • ม้วนสำเนา ผู้ใช้บริการต้องจัดซื้อม้วนเทปสำหรับบันทึกมาคืนแทนพร้อมชำระเงินม้วนละ 20 บาท
  ระเบียบการให้บริการยืม-คืนหนังสือ 

  ชนิดสิ่งพิมพ์

  ประเภทผู้ยืม

  จำนวน
  ให้ยืม

  ระยะเวลา

  ค่าปรับ

  หนังสือทั่วไป

  อาจารย์

  ข้าราชการ, ลูกจ้าง

  นิสิต ปริญญาเอก

  นิสิต ปริญญาโท

  นิสิต ปริญญาตรี

  20 เล่ม

  15 เล่ม

  15 เล่ม

  10 เล่ม

  7 เล่ม

  30 วัน

  30 วัน

  14 วัน

  14 วัน

  14 วัน

  3 (บาท/วัน/เล่ม)

  3 (บาท/วัน/เล่ม)

  3 (บาท/วัน/เล่ม)

  3 (บาท/วัน/เล่ม)

  3 (บาท/วัน/เล่ม)

  หนังสือสำรอง

  อาจารย์

  ข้าราชการ, ลูกจ้าง

  นิสิต ปริญญาเอก-โท

  นิสิต ปริญญาตรี

  2 เล่ม

  2 เล่ม

  2 เล่ม

  2 เล่ม

  3 วัน

  3 วัน

  3 วัน

  3 วัน

  30 (บาท/วัน/เล่ม)

  30 (บาท/วัน/เล่ม)

  30 (บาท/วัน/เล่ม)

  30 (บาท/วัน/เล่ม)

  เวลาเปิดการให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 

  เปิดภาคการศึกษาต้น – ปลาย

  จันทร์ – ศุกร์

  เวลา 08.00 – 19.00 น.

  เสาร์

  เวลา 10.00 – 18.00 น.

  อาทิตย์

  เวลา 10.00 – 18.00 น.

  ปิดภาคการศึกษา

  จันทร์ – ศุกร์

  เวลา 08.00 – 17.00 น.

  เสาร์ – อาทิตย์

  ปิดบริการ

  วันหยุดราชการ

  วันหยุดราชการ

  ปิดบริการ

  ระเบียบการให้บริการยืม-คืนวิทยานิพนธ์ 

  ชนิดของ
  สิ่งพิมพ์

  ประเภทผู้ยืม

  จำนวน
  ให้ยืม

  ระยะเวลา

  ค่าปรับ

  วิทยานิพนธ์

  ข้าราชการ, ลูกจ้าง

  นิสิต ปริญญาเอก-โท

  นิสิต ปริญญาตรี

  5 เล่ม

  5 เล่ม

  3 เล่ม

  7 วัน

  7 วัน

  5 วัน

  30 บาท / วัน / เล่ม

  30 บาท / วัน / เล่ม

  30 บาท / วัน / เล่ม