|  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |  
 

วิสัยทัศน์

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาเป็นแหล่ง เรียนรู้และบริการทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษาระดับประเทศ

พันธกิจ

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาเป็นแหล่ง เรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ผู้รับบริการทุกระดับเลือกใช้บริการ มีบริการที่เป็นระบบระเบียบ รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย มีการบริการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ทีสร้างความพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับบน พื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาบริการ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ตามคำสั่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 253/2537 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย และสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย แก่ประชาคมครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่านิยมร่วม

1. ผู้รับบริการสำคัญที่สุด
2. เจ้าหน้าที่พร้อมเรียนรู้และพัฒนางานตลอดเวลา
3. ทุกคนทำงานร่วมกันฉันท์พี่น้อง
4. มีความรักและภูมิใจในงานบริการ

วัฒนธรรมองค์กร

1. ยิ้มแย้ม พูดจาสุภาพ ให้เกียรติ
2. บริการดี กระตือรือร้น รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
3. มีน้ำใจ ช่วยเหลือ เกิ้อกูล แลกเปลี่ยน เรียนรู้
4. รักษาสิ่งแวดล้อม รักและเสียสละเพื่อองค์กร