|  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |  
 

แผนที่ตั้งและสถานที่ติดต่อของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330