|  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |  
 
  10 รายชื่อ eBooks ล่าสุด (เรียงตามรหัสหนังสือ) |  ค้นหา eBooks
1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : ล 507 ต289 2560 ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ผู้แต่ง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดหมู่ หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนหน้า 1-254 ปีที่พิมพ์ 2560
2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : ล 510.712 ต289 2560 ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ผู้แต่ง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดหมู่ หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนหน้า 1-46 ปีที่พิมพ์ 2560
3. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : ล 379.158 ม435ก 2560 ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวดหมู่ หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนหน้า 1-130 ปีที่พิมพ์ 2560
4. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้าังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ : ล 300.712 ต289 2560 ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวดหมู่ หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนหน้า 114 ปีที่พิมพ์ 2560
5. Early childhood curriculum B.E. 2560 (A.D. 2017) : 372.21 Ea12 2017 ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ผู้แต่ง Office of the Basic Education Commission หมวดหมู่ Curriculum Ministry of education จำนวนหน้า 1-64 ปีที่พิมพ์ 2017
6. The Digital Turn in Higher Education : International Perspectives on Learning and Teaching in a Changing World ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ผู้แต่ง Kerge, Kergel, editor หมวดหมู่ อุดมศึกษา จำนวนหน้า 1-235 ปีที่พิมพ์ 2018
7. The Faculty of Education Chulalongkorn University : GP 0512 6.3 E1996 ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ผู้แต่ง Chulalongkorn University. Faculty of Education หมวดหมู่ เอกสารคณะครุศาสตร์ จำนวนหน้า 1-30 ปีที่พิมพ์ 1996
8. The Faculty of Education Chulalongkorn University : GP 0512 6.3 E1992 ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ผู้แต่ง Chulalongkorn University. Faculty of Education หมวดหมู่ เอกสารคณะครุศาสตร์ จำนวนหน้า 1-29 ปีที่พิมพ์ 1992
9. ครรลอง ครองธรรม : กษณานุสรณ์ ศิริชัย กาญจนวาสี 6 กันยายน 2556 : ศธ 0512 6.10 ค177ศ 2556 ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ผู้แต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ หมวดหมู่ เอกสารคณะครุศาสตร์ จำนวนหน้า 1-36 ปีที่พิมพ์ 2556
10. The Faculty of Education Chulalongkorn University : GP 0512 6.3 E2001-2004 ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ผู้แต่ง Chulalongkorn University. Faculty of Education หมวดหมู่ เอกสารคณะครุศาสตร์ จำนวนหน้า 1-36 ปีที่พิมพ์ 2001-2004