|  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |  
 

เชื่อมโยงไปห้องสมุดอื่น

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
หอสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของเอกชน
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ส่วนหอสมุด มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยโยนก
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยชินวัตร
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ห้องสมุดของหน่วยงานรัฐและเอกชน
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดมารวย (Set Trade)
ห้องสมุดสุริยานุวัตร (สภาพัฒน์)
ห้องสมุดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
หอสมุดแห่งชาติ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในทวีปต่างๆ
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกา
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปเอเซีย
ทวีปแอฟริกา