|  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |  
 
 ฐานข้อมูล CU-Ref เพื่อการวิจัย  (On Campus Only)
  ฐานข้อมูล CU-Ref (CU Reference Databases) เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ที่บอกรับเป็นสมาชิกจากต่างประเทศ โดยมีฐานข้อมูลมากกว่า 100 ฐาน ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในจุฬาฯ ได้แก่ General and Disciplinary Sciences (สหสาขาวิชา) , Arts and Humanities (มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์) , Business and Economics (บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์) , Science and Technology (วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ประยุกต์) , Social Sciences (สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์)   สำหรับคณะครุศาสตร์ จะใช้ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทางสาขา General and Disciplinary Sciences (สหสาขาวิชา) และ Social Sciences (สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์) รวมทั้งมีฐานข้อมูลสิทธิบัตร (Patent Databases) ทั้งไทยและต่างประเทศอีกด้วย  

ฐานข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับคณะครุศาสตร์ มีดังนี้

  How to use CU-Ref outside campus
  CU-Ref Manual
  CU-Ref Home
CHE Dissertations Fulltext CHE Dissertations Fulltext Manual
CIAO - Columbia International Affairs Online CIAO - Columbia International Affairs Online Manual
Credo Reference Credo Reference Online Manual 2011
Ebook@Ebrary Ebook@Ebrary Manual
Ebook@NetLibrary Ebook@NetLibrary Manual
Ebook@SpringerLink Ebook@SpringerLink Manual
EBSCOhost EBSCOhost Manual
EBSCO A-to-Z EBSCO A-to-Z Manual
Education Research Complete (ERC) Education Research Complete Manual 2010
Emerald Insight Emerald Insight Manual
ERIC - Education Resources Information Center ERIC Manual
FirstSearch FirstSearch Manual
IFD - Institute of Future Studies for Development (Thai Database) IFD Manual
Informaworld Informaworld Manual
ISI Web of Knowledge  Informaworld Manual
JSTOR - The Scholarly Journal Archive JSTOR Manual
LISTA - The Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCOhost) LISTA Manual
ProQuest Dissertations and Theses - A&I ProQuest Dissertations and Theses Manual 2010
ScienceDirect ScienceDirect Manual
Scopus Scopus Manual
SpringerLink SpringerLink Manual
Taylor and Francis Taylor and Francis Manual
TRC - Teacher Reference Center (EBSCOhost) TRC Manual
Wiley Online WileyInterscience Manual 2011
WilsonWeb WilsonWeb Manual 2010