|  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |  
 

     ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ได้รวบรวม จัดสร้างเอกสาร และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นคู่มือช่วยค้นคว้า และสืบค้น แหล่งข้อมูล ทางการศึกษา ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่างประเทศ

 คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ใน CU-Ref
 @Intro OPAC
 @Intro CU-Ref
 Blackwell Synergy
 CHE Dissertations Fulltext
 CIAO - Columbia International Affairs Online
 Ebook@Ebrary
 Ebook@NetLibrary
 Ebook@SpringerLink
 EBSCOhost
 EBSCO A-to-Z
 Education Research Complete (ERC) 2010
 EmeraldInsight
 ERIC - Education Resources Information Center
 FirstSearch
 IFD - Institute of Future Studies for Development (Thai Database)
 Informaworld
 JSTOR - The Scholarly Journal Archive
 LISTA - The Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCOhost Version)
 ProQuest Dissertations and Theses - A&I 2010
 ScienceDirect
 Scopus
 SpringerLink
 Taylor and Francis
 TRC - Teacher Reference Center (EBSCOhost Version)
 WileyInterscience
 WilsonWeb 2010