|  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |  
 
  
 
 Login Zone
ตรวจสอบสถานะยืม-คืน

(โปรดใส่รหัสบาร์โค๊ด)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 Download
Click here to download Acrobat Reader
Click here to download Foxit Reader
Click here to download Flash Player 6.0
Click here to download Flash Plugin
Click here to download Windows Media
Click here to download Primo PDFCreator
Click here to download TinyPDF BestMaker
Click here to download Cclean & Analyzer
Click here to download Internet Speedtest
Click here to download Defraggler Fast Defrag
Click here to download EndNote X4 (CU User)
Click here to download PC Inspector Recovery
Click here to download Recuva File Recovery
Click here to download Zamzar FileConvertor
Click here to download Tunenabber (Clips2PC)
Click here to download Youtube2mp3 (Hack)
Click here to download Gmail Drive (Gmail User)
Click here to download Sky Drive (Live User)
Click here to see all app MGR Webware Preview
Click here to download EndNote Web Plugin
Click here to download AlternaTIFF Plugin for IE
Click here to download InternaTIFF Viewer for IE
Click here to download Nico's Tiff Viewer
Click here to download Anti-Virus Resources
Click here to download AVG Free Edition
Click here to download Anti-Virus {1-Byte}
Click here to Start Scan Virus/Trojan Online
Click here to download Anti-Virus AutoRun
 Edu Link
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สำนักงานวิชาการ หลักสูตรและการสอน
สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

 ทักทายกันหน่อย 
 ทางลัดสืบค้นข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  ปิดบริการวันหยุดสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2557...more  [11/4/2557]  
  การใช้งาน ChulaWiFi ภายในศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา...more  [25/3/2557]  
  สำรวจความต้องการอบรมการเขียนบรรณานุกรมสำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์...more  [23/1/2557]  
  บริการ Book Delivery สำหรับอาจารย์ นิสิต บุคลากร จุฬาฯ...more  [13/9/2556]  
  นิสิต คณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote เวอร์ชั่น X...more  [2/8/2556]
  ห้องศึกษาค้นคว้าขยายเวลาเปิดให้บริการถึง 22.00 น. เริ่ม 15 ก.ค.56 ...more  [12/7/2556]
  ประชาชนเข้าศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาได้ฟรี...more  [24/10/2555]
more    
 หนังสือเข้าใหม่ล่่าสุด 
  เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.  2556.  หลักการทางสุขศึกษา.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.   613.07 อ911ห   - มีนาคม 2557
  เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.  2557.  สวัสดิศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.    371.77 อ46ส - มีนาคม 2557
  อภิภา ปรัชญพฤกษ์.  2555.  หลักสูตรและการเรียนการสอนอุดมศึกษา : พาราไดม์และวิธีปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : อินทภาษ.    378.199 อ258ห - มีนาคม 2557
  อูลริช, เดฟ.  2556.  เป็นผู้นำอย่างไรให้ยั่งยืน.  กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล.    658.4092 อ869ป    - มีนาคม 2557
  สุรางค์ โค้วตระกูล.  2556.  จิตวิทยาการศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 11.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 370.15 ส45จ - มีนาคม 2557
more    
 สารบัญวารสาร
more
 บทความวารสารมาใหม่ 
ความเครียด ภาระการดูแล และทัศนคติที่มีต่อเด็กออทิสติกของครูที่ดูแลเด็กออทิสติกในโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ปีที่ 58 ฉบับที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2556) - [วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย]
การศึกษาความสอดคล้องของการระบุความเข้มงวด / ใจดี และการทำหน้าที่ต่างกันของผู้ตรวจให้คะแนนเมื่อเวลาผ่านไป ของผู้ตรวจให้คะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2556) - [วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย]
การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถด้านสติปัญญาสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2556) - [วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย]
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2556) - [วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย]
สอนให้น้อยลงเรียนรู้ให้มากขึ้น ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2557) - [สื่อพลัง]
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2556) - [วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย]
more
 สถานะการให้บริการคอมพิวเตอร์
จำนวนทั้งหมดที่มีให้บริการ 16 เครื่อง
จำนวนเครื่องที่กำลังให้บริการ 0 เครื่อง
จำนวนเครื่องว่างที่พร้อมให้บริการ 16 เครื่อง
จำนวนเครื่องที่งดให้บริการ 0เครื่อง
ดูสถานะเครื่องทั้งหมด
 สถานะการให้บริการโน้ตบุ๊ค
จำนวนทั้งหมดที่มีให้บริการ 34 เครื่อง
จำนวนเครื่องที่กำลังให้บริการ 1 เครื่อง
จำนวนเครื่องว่างที่พร้อมให้บริการ 21 เครื่อง
จำนวนเครื่องที่งดให้บริการ 12เครื่อง
ดูสถานะเครื่องทั้งหมด
 eBook ล่าสุด
ชื่อหนังสือ : Essential Mathematics for Games and Interactive Applications
หมวด : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ชื่อหนังสือ : An Essential Introduction to Maya Character Rigging
หมวด : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ชื่อหนังสือ : Essential CG Lighting Techniques with 3ds Max
หมวด : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ชื่อหนังสือ : Electronic Media Law and Regulation
หมวด : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ชื่อหนังสือ : Electricity for the Entertainment Electrician & Technician
หมวด : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
more
 วิทยานิพนธ์มาใหม่
กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555 [ปริญญาเอก]
การใช้การวิเคราะห์ระบบกิจกรรมแบบปรับปรุงเพื่อระบุความขัดแย้งภายใน ในการทำกิจกรรมทางวิชาการของครู ปีการศึกษา 2555 [ปริญญาเอก]
การทดลองวัดผลโค้งพัฒนาการแบบมีตัวแปรแฝงในการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรียน ปีการศึกษา 2555 [ปริญญาเอก]
การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชน ในการนำพลังผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2555 [ปริญญาเอก]
การนำเสนอรูปแบบการบริหารทรัพยากรการเงินของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2555 [ปริญญาเอก]
การนำเสนอรูปแบบสถาบันฟุตบอลสำหรับสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย ปีการศึกษา 2555 [ปริญญาเอก]
more
 LibBlog 
เมื่อเว็บ Lib.Edu สร้างชื่อ คว้ารางวัลมากมายให้คณะฯ

หลังจากหายหน้าหายตาไปจากการเขียน blog เสียนาน วันนี้ได้ฤกษ์ดี ผมจึงขอเขียนบทความเกี่ยวกับรางวัลต่างๆ ที่ทาง Lib.Edu ได้เข้าร่วมประกวด และได้รางวัลกลับมา ผลงานเหล่านี้เกิดจากน้ำพักน้ำแรงและความสามัคคีกันในการทำงานของพวกเราชาวห้องสมุดทุกคน ^_^

more    
 Global Education 
> U.S. Universities Retain Lead in Patent Applications - March 19, 2012 [The New York Times]
> Indonesian Acts in "Giving Back to Society" - March 18, 2012 [The New York Times]
> Asian Colleges Gaining Respect, Report Finds - March 18, 2012 [The New York Times]
> Answers Every Indian Student Should Know Before Applying to College - March 15, 2012 [The New York Times]
> India Starts Letting Students Do Lab Experiments Online - March 12, 2012 [The New York Times]
> Undergraduate Courses on Decline in Britain - March 5, 2012 [The New York Times]
more    
เยี่ยมชมแฟนเพจศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
 เวลาทำการ
เปิดภาคเรียน
จันทร์ - ศุกร์ : 8.00-19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : 9.00-18.00 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดภาคเรียน
จันทร์ - ศุกร์ : 8.00-16.00 น.
ปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์
 การใช้งานเบื้องต้น
การติดตั้งโปรแกรมดูเอกสารฉบับเต็ม (Plug-In For IE)
วิธีแก้ปัญหาเมื่อลงโปรแกรม Plug-In For IE สำหรับดูเอกสารฉบับเต็มไปแล้ว แต่ก็ยังเปิดดูไม่ได้อีก
การตรวจสอบสถานะยืมคืนวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง (สำหรับสมาชิก Lib.Edu)
คู่มือพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ไทย)
คู่มือพิมพ์วิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)