|  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |  
 
  
 
 Login Zone
ตรวจสอบสถานะยืม-คืน

(โปรดใส่รหัสบาร์โค๊ด)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 Download
Click here to download Acrobat Reader
Click here to download Foxit Reader
Click here to download Flash Player 6.0
Click here to download Flash Plugin
Click here to download Windows Media
Click here to download Primo PDFCreator
Click here to download TinyPDF BestMaker
Click here to download Cclean & Analyzer
Click here to download Internet Speedtest
Click here to download Defraggler Fast Defrag
Click here to download EndNote X4 (CU User)
Click here to download PC Inspector Recovery
Click here to download Recuva File Recovery
Click here to download Zamzar FileConvertor
Click here to download Tunenabber (Clips2PC)
Click here to download Youtube2mp3 (Hack)
Click here to download Gmail Drive (Gmail User)
Click here to download Sky Drive (Live User)
Click here to see all app MGR Webware Preview
Click here to download EndNote Web Plugin
Click here to download AlternaTIFF Plugin for IE
Click here to download InternaTIFF Viewer for IE
Click here to download Nico's Tiff Viewer
Click here to download Anti-Virus Resources
Click here to download AVG Free Edition
Click here to download Anti-Virus {1-Byte}
Click here to Start Scan Virus/Trojan Online
Click here to download Anti-Virus AutoRun
 Edu Link
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สำนักงานวิชาการ หลักสูตรและการสอน
สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

 ทักทายกันหน่อย 
 ทางลัดสืบค้นข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาเปิดอบรม EndNoteX7 ในระบบออนไลน์...more  [19/9/2557]  
  การใช้งาน ChulaWiFi ภายในศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา...more  [25/3/2557]  
  บริการ Book Delivery สำหรับอาจารย์ นิสิต บุคลากร จุฬาฯ...more  [13/9/2556]  
  นิสิต คณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote เวอร์ชั่น X...more  [2/8/2556]
  ห้องศึกษาค้นคว้าขยายเวลาเปิดให้บริการถึง 22.00 น. เริ่ม 15 ก.ค.56 ...more  [12/7/2556]
  ประชาชนเข้าศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาได้ฟรี...more  [24/10/2555]
more    
 หนังสือเข้าใหม่ล่่าสุด 
  Understanding students with autism throught art.  2010.  Reston, Va : National Art Education Association.      371.94 U56 - กันยายน 2557
  The materiality of color : the production, circulation, and application of dyes and pigments, 1400-1800. 2012.     Burlington, VT : Ashgate.    306.46 M38 - กันยายน 2557
  Teaching Asian art : content, context, and pedagogy.  2012.  Reston, VA : National Art Education Association 709.5 T221 - กันยายน 2557
  Teaching and learning emergent research methodologies in art education.  2013.  Reston, Va : National Art Education Association. 701.18 T221 - กันยายน 2557
  Pre-raphaelite masculinities : constructions of masculinity in art and literature.  2013.  Burlington, VT :    Ashgate.    700.45211 M296 - กันยายน 2557
more    
 สารบัญวารสาร
more
 บทความวารสารมาใหม่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2557) - [วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
การบ้าน ... ปริมาณและคุณภาพที่ต้องทบทวน ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.2557) - [สื่อพลัง]
วิกฤติการศึกษาไทย ... ปฏิรูปอย่างไรให้ตอบโจทย์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.2557) - [สื่อพลัง]
แนวทางการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 2557) - [วารสารสมาคมนักวิจัย]
จริยธรรมกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 1 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ย. 2555) - [วารสารวิชาการคุณธรรมความดี]
คุณธรรมของความเป็นครู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ย. 2555) - [วารสารวิชาการคุณธรรมความดี]
more
 สถานะการให้บริการคอมพิวเตอร์
จำนวนทั้งหมดที่มีให้บริการ 16 เครื่อง
จำนวนเครื่องที่กำลังให้บริการ 0 เครื่อง
จำนวนเครื่องว่างที่พร้อมให้บริการ 16 เครื่อง
จำนวนเครื่องที่งดให้บริการ 0เครื่อง
ดูสถานะเครื่องทั้งหมด
 สถานะการให้บริการโน้ตบุ๊ค
จำนวนทั้งหมดที่มีให้บริการ 34 เครื่อง
จำนวนเครื่องที่กำลังให้บริการ 1 เครื่อง
จำนวนเครื่องว่างที่พร้อมให้บริการ 21 เครื่อง
จำนวนเครื่องที่งดให้บริการ 12เครื่อง
ดูสถานะเครื่องทั้งหมด
 eBook ล่าสุด
ชื่อหนังสือ : Essential Mathematics for Games and Interactive Applications
หมวด : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ชื่อหนังสือ : An Essential Introduction to Maya Character Rigging
หมวด : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ชื่อหนังสือ : Essential CG Lighting Techniques with 3ds Max
หมวด : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ชื่อหนังสือ : Electronic Media Law and Regulation
หมวด : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ชื่อหนังสือ : Electricity for the Entertainment Electrician & Technician
หมวด : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
more
 วิทยานิพนธ์มาใหม่
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ปีการศึกษา 2555 [ปริญญาเอก]
กระบวนการบริหารโรงเรียนทางเลือกตามแนวคิดการบริหารที่เน้นความเป็นมนุษย์และแนวคิดการศึกษามนุษยนิยม ปีการศึกษา 2555 [ปริญญาเอก]
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ละครเพื่อพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของเยาวชน ปีการศึกษา 2555 [ปริญญาเอก]
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชนไทยตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ปีการศึกษา 2555 [ปริญญาเอก]
กลยุทธ์การถ่ายโอนความรู้เพื่อปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2555 [ปริญญาเอก]
กลยุทธ์การบริหารการตลาดสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 [ปริญญาเอก]
more
 LibBlog 
เมื่อเว็บ Lib.Edu สร้างชื่อ คว้ารางวัลมากมายให้คณะฯ

หลังจากหายหน้าหายตาไปจากการเขียน blog เสียนาน วันนี้ได้ฤกษ์ดี ผมจึงขอเขียนบทความเกี่ยวกับรางวัลต่างๆ ที่ทาง Lib.Edu ได้เข้าร่วมประกวด และได้รางวัลกลับมา ผลงานเหล่านี้เกิดจากน้ำพักน้ำแรงและความสามัคคีกันในการทำงานของพวกเราชาวห้องสมุดทุกคน ^_^

more    
 Global Education 
> U.S. Universities Retain Lead in Patent Applications - March 19, 2012 [The New York Times]
> Indonesian Acts in "Giving Back to Society" - March 18, 2012 [The New York Times]
> Asian Colleges Gaining Respect, Report Finds - March 18, 2012 [The New York Times]
> Answers Every Indian Student Should Know Before Applying to College - March 15, 2012 [The New York Times]
> India Starts Letting Students Do Lab Experiments Online - March 12, 2012 [The New York Times]
> Undergraduate Courses on Decline in Britain - March 5, 2012 [The New York Times]
more    
เยี่ยมชมแฟนเพจศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
 เวลาทำการ
เปิดภาคเรียน
จันทร์ - ศุกร์ : 8.00-19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : 9.00-18.00 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดภาคเรียน
จันทร์ - ศุกร์ : 8.00-16.00 น.
ปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์
 การใช้งานเบื้องต้น
การติดตั้งโปรแกรมดูเอกสารฉบับเต็ม (Plug-In For IE)
วิธีแก้ปัญหาเมื่อลงโปรแกรม Plug-In For IE สำหรับดูเอกสารฉบับเต็มไปแล้ว แต่ก็ยังเปิดดูไม่ได้อีก
การตรวจสอบสถานะยืมคืนวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง (สำหรับสมาชิก Lib.Edu)
คู่มือพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ไทย)
คู่มือพิมพ์วิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)