|  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |  
 
 
 Login Zone
ตรวจสอบสถานะยืม-คืน

(โปรดใส่รหัสบาร์โค๊ด)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 Download
Click here to download Acrobat Reader
Click here to download Foxit Reader
Click here to download Flash Player 6.0
Click here to download Flash Plugin
Click here to download Windows Media
Click here to download Primo PDFCreator
Click here to download TinyPDF BestMaker
Click here to download Cclean & Analyzer
Click here to download Internet Speedtest
Click here to download Defraggler Fast Defrag
Click here to download PC Inspector Recovery
Click here to download Recuva File Recovery
Click here to download Zamzar FileConvertor
Click here to download Tunenabber (Clips2PC)
Click here to download Youtube2mp3 (Hack)
Click here to download Gmail Drive (Gmail User)
Click here to download Sky Drive (Live User)
Click here to see all app MGR Webware Preview
Click here to download EndNote Web Plugin
Click here to download AlternaTIFF Plugin for IE
Click here to download InternaTIFF Viewer for IE
Click here to download Nico's Tiff Viewer
Click here to download Anti-Virus Resources
Click here to download AVG Free Edition
Click here to download Anti-Virus {1-Byte}
Click here to Start Scan Virus/Trojan Online
Click here to download Anti-Virus AutoRun
 Edu Link
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์
สำนักงานวิชาการ หลักสูตรและการสอน
สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

 ทักทายกันหน่อย 
 ทางลัดสืบค้นข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  การใช้งาน ChulaWiFi ภายในศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา...more  [25/3/2557]
  ห้องศึกษาค้นคว้าขยายเวลาเปิดให้บริการถึง 22.00 น. เริ่ม 15 ก.ค.56 ...more  [12/7/2556]
  ประชาชนเข้าศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาได้ฟรี...more  [24/10/2555]
more    
 ข่าวการศึกษาประจำวัน
3 ใน 5 เสือ ศธ. - 26/08/2559 [เนชั่นสุดสัปดาห์]
Direct uni admission on way out in 2 years - 26/08/2559 [Bangkok Post]
ครูผู้ช่วย - 26/08/2559 [เนชั่นสุดสัปดาห์]
เช็กชื่อ 'บิ๊ก ศธ.' ทีมใหม่ยุค 'ดาว์พงษ์' ลุ้นผลงานเร่งเครื่องปฏิรูปการศึกษา - 26/08/2559 [มติชนสุดสัปดาห์]
'บิ๊กหนุ่ย' สั่งเข้มครูคืนถิ่นไปผิดสนามไม่ให้เข้าสอบ - 26/08/2559 [เดลินิวส์]
ปฏิรูปราชภัฏยกระดับสู่สากล - 26/08/2559 [สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์]
more
 หนังสือเข้าใหม่ล่่าสุด 
  Larson, Joanne.  2015.Making literacy real : theories and practices for learning and teaching. 2nd ed.  Los Angeles : SAGE. 372.60440941 L329M - มิถุนายน 2559
  Carbaugh, Eric M.  2016.The differentiated flipped classroom : a practical guide to digital      learning.  Thousand Oaks, CA. : Corwin.    371.394 C263D - มิถุนายน 2559
  Aubrey, Karl.  2016.Understanding & using educational theories.  Los Angeles : SAGE. 371.1 A93U - มิถุนายน 2559
  Scanlan, Martin.  2015.Leadership for culturally and linguistically responsive schools. New York : Routledge.    371.829 S32M - มิถุนายน 2559
  Rury, John L.  2016.Education and social change : contours in the history of American     Schooling. New York NY : Routledge.    370.973 R948E - มิถุนายน 2559
more    
 สารบัญวารสาร
more
 บทความวารสารมาใหม่ 
การพัฒนาแบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิตนักศึกษาไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 59) - [วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
การประถมศึกษาสำหรับประเทศไทยภายหลัง ปี ค.ศ. 2015 ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 59) - [วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
การใช้งานวรรณกรรมในการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 59) - [วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
การวิจัยและการพัฒนาชุดการสอนตามแนวคิดอุปมา/เปรียบเทียบโดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 59) - [วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 59) - [วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเรียนร่วมตามแนวคิดภาวะผู้นำที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 59) - [วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
more
 สถานะการให้บริการคอมพิวเตอร์
จำนวนทั้งหมดที่มีให้บริการ 16 เครื่อง
จำนวนเครื่องที่กำลังให้บริการ 0 เครื่อง
จำนวนเครื่องว่างที่พร้อมให้บริการ 16 เครื่อง
จำนวนเครื่องที่งดให้บริการ 0เครื่อง
ดูสถานะเครื่องทั้งหมด
 สถานะการให้บริการโน้ตบุ๊ค
จำนวนทั้งหมดที่มีให้บริการ 34 เครื่อง
จำนวนเครื่องที่กำลังให้บริการ 1 เครื่อง
จำนวนเครื่องว่างที่พร้อมให้บริการ 21 เครื่อง
จำนวนเครื่องที่งดให้บริการ 12เครื่อง
ดูสถานะเครื่องทั้งหมด
 eBook ล่าสุด
ชื่อหนังสือ : Essential Mathematics for Games and Interactive Applications
หมวด : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ชื่อหนังสือ : An Essential Introduction to Maya Character Rigging
หมวด : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ชื่อหนังสือ : Essential CG Lighting Techniques with 3ds Max
หมวด : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ชื่อหนังสือ : Electronic Media Law and Regulation
หมวด : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
ชื่อหนังสือ : Electricity for the Entertainment Electrician & Technician
หมวด : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม : ดูตัวเล่มฉบับเต็ม
more
 วิทยานิพนธ์มาใหม่
กลยุทธ์การพัฒนาครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและการจัดการศึกษาไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2558 [ปริญญาเอก]
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2558 [ปริญญาเอก]
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 [ปริญญาเอก]
กลยุทธ์การบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 [ปริญญาเอก]
การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจโดยใช้การฝึกทางปัญญาจากต้นแบบในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 [ปริญญาเอก]
การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปีการศึกษา 2557 [ปริญญาเอก]
more
 LibBlog 
เมื่อเว็บ Lib.Edu สร้างชื่อ คว้ารางวัลมากมายให้คณะฯ

หลังจากหายหน้าหายตาไปจากการเขียน blog เสียนาน วันนี้ได้ฤกษ์ดี ผมจึงขอเขียนบทความเกี่ยวกับรางวัลต่างๆ ที่ทาง Lib.Edu ได้เข้าร่วมประกวด และได้รางวัลกลับมา ผลงานเหล่านี้เกิดจากน้ำพักน้ำแรงและความสามัคคีกันในการทำงานของพวกเราชาวห้องสมุดทุกคน ^_^

more    
 Global Education 
> U.S. Universities Retain Lead in Patent Applications - March 19, 2012 [The New York Times]
> Indonesian Acts in "Giving Back to Society" - March 18, 2012 [The New York Times]
> Asian Colleges Gaining Respect, Report Finds - March 18, 2012 [The New York Times]
> Answers Every Indian Student Should Know Before Applying to College - March 15, 2012 [The New York Times]
> India Starts Letting Students Do Lab Experiments Online - March 12, 2012 [The New York Times]
> Undergraduate Courses on Decline in Britain - March 5, 2012 [The New York Times]
more    
เยี่ยมชมแฟนเพจศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
 เวลาทำการ
เปิดภาคเรียน
จันทร์ - ศุกร์ : 8.00-19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : 10.00-18.00 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดภาคเรียน
จันทร์ - ศุกร์ : 8.00-17.00 น.
ปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์
 การใช้งานเบื้องต้น
การติดตั้งโปรแกรมดูเอกสารฉบับเต็ม (Plug-In For IE)
วิธีแก้ปัญหาเมื่อลงโปรแกรม Plug-In For IE สำหรับดูเอกสารฉบับเต็มไปแล้ว แต่ก็ยังเปิดดูไม่ได้อีก
การตรวจสอบสถานะยืมคืนวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง (สำหรับสมาชิก Lib.Edu)
คู่มือพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ไทย)
คู่มือพิมพ์วิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)